'Je kunt het ook niet helpen, jongen' Nieuwe generatie 'kraakt' Leidse leegstand ZATERDAG 27 MAART 1993 Vier christelijke raadsleden in Katwijk stelden onlangs geen geld beschikbaar vooreen project tegen seksueel geweld. Tenminste, als binnen dat initiatief van de GGD er ook aandacht geschonken zou worden aan homo-emancipatie. Ondanks de tegenwerking van het christelijk viertal, werd het collegevoorstel aangenomen. De kwestie raakte de gemoederen in en buiten Katwijk. Inmiddels is de officier van justitie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de uitlatingen van de tegenstemmers. Is Katwijk nu vijandig voor mensen meteen homoseksuele geaardheid en hebben homo's het in deze badplaats moeilijker dan elders? Een zoektocht naar tolerantie in een wereld waar Gods' Woord regeert. Wim Leen Buijs: „Liefde is een hoog goed, waar ik me niet voor hoef te schamen. FOTO DICK HOCEWONINC IRENE NIEUWENHUIJSE De dagelijkse boodschappen heeft hij jaren in Leiden gedaan, omdat hij in Katwijkse winkels met de nek werd aangekeken. Toen hij na zijn scheiding met geestelijke nood aanklop te bij de dominee, wees de zieleherder hem tot vier keer toe af. „Maar niemand neemt mij mijn geloof af." De dag dat hij dacht zijn schroom overwonnen te hebben en hij zijn vriend voor de deur omhelsde, werd hij uil gelachen door de buren. „Maar uiteindelijk lach ik het hardst, want ik hou van die knul. Liefde is een hoog goed, waar ik me niet voor hoef te schamen." Wim Leen Buijs (44 jaar) is homo in Kat wijk en komt daar de laatste jaren rond voor uit. Ooit getrouwd en vader van drie kinde- Kativijkse homo eist van christelijke raadsleden respect voor zijn geaardheid ren ervaart hij zijn geaardheid als belastend. Hij woont nu samen met poes Coco - 'een echte mannengek' - in huize 'Ons Prinsesje'. Deze naam kreeg het pand aan de Hoge Weg van de eerste eigenaar toen prinses Juliana werd geboren. „Het is ontzettend moeilijk om als homo in dit dorp overeind te blijven. Het is een zwaar bestaan. Ik lach wel, maar ik ben niet blij. Je moet voortdurend opboksen tegen allerlei vooroordelen. Op een homo hoeft niemand jaloers te zijn. Je moet veel lef hebben om hier voor je geaardheid uit te ko- Echt boos werd hij onlangs toen bekend werd dat enige raadsleden homo-emancipa tie binnen een project tegen seksueel geweld wilden uitsluiten. „Over het algemeen neemt de verdraagzaamheid van de gemiddelde Ne derlander ten opzichte van homo's toe. Toch worden homoseksuele mannen en vrouwen soms zonder gegronde reden lastig gevallen. In enkele gevallen worden ze geestelijk mis handeld of in elkaar geslagen. Deze mensen zijn dan slachtoffer en dienen adequaat ge holpen te worden. Het project van de GGD is er op gericht ook deze mensen bijstand te verlenen. Mijn God, wat is daar op tegen?", vraagt Buijs zich af. „Maar sommige christelijke raadsleden in Katwijk willen daar niet aan meewerken", zegt hij emotioneel. „Ze stellen doodleuk dat homoseksualiteit volgens het geloof niet is toegestaan en verbinden daar automatisch aan dat homo's dus geen hulp behoeven. Zijn wij dan geen mensen? Zijn we soms lucht? Daarnaast is het ontzettend kortzichtig om zo te reageren, want onder de Katwijkse kiezers zitten ook homo's. Al zullen deze christelijke partijen daar niet snel vobr uitko- Ook het COC, bij monde van directeur An- ja van Kooten Niekerk, reageert fel als ze wordt geconfronteerd met de Katwijkse kwestie. „Het zijn ronduit discriminerende uitspraken. Het is juist toe te juichen dat de GGD een dergelijk project van de grond tilt. Dat de drie kleine christelijke partijen er te gen waren, was te verwachten, maar dat een CDA-raadslid met hen meeging, is reuze treurig. Vooral na de debatten over de wet Gelijke Behandeling die onlangs in de Twee de Kamer zijn gevoerd, is dit een teleurstel lendewending." Rechter Van Koöten Niekerk sluit niet uit dat het COC na nauwkeurige bestudering van alle stuk ken, werk van de zaak gaat maken. „Als de wet Gelijke Behandeling is aangenomen - maar dat zal niet voor het einde van het jaar zijn - kunnen we zelfs overwegen naar de rechter te stappen." Ze denkt overigens dat alle gemeenten, waar de raad beslaat uit een meerderdheid van streng christelijke partijen, het proble matisch zal zijn emancipatie van homo seksuele mannen en lesbische vrouwen te bevorderen. „Deze groeperingen hebben nu eenmaal moeite met homoseksualiteit. In die zin is het niet zo verbazingwekkend dat de vier raadsleden in Katwijk zo gereageerd heb ben." Buijs voelde zich als gereformeerde jongen 'verplicht' om te trouwen. Het was zelfs noodzakelijk, als hij tenminste een beetje wilde meedraaien in het maatschappelijk le ven in Katwijk. Velen lieten hem vallen toen hij. zo'n vijf jaar geleden, scheidde. Maar niet zijn moeder. „Het is een feest dat iemand van 86 jaar in een traditioneel dorp als Kat wijk deze houding aanneemt. Je kunt het ook niet helpen jongen', zegt ze vaak tegen me. Je hebt jezelf niet gemaakt, dat hebben je vader en ik gedaan. Dat is toch mooi." Henk van den Eykel, de voorzitter van De Roze Bollen, de homogroep in de Bollw»» streek, is het geheel eens met Buijs. Hij zegt 'pisnijdig' te zijn over het voorval in Katwijk. „Veel Katwijkers sluiten de ogen voor deze vorm van seksualiteit. Misschien reageren deze mensen wel zo uit onwetendheid, maar ondertussen treffen ze ons in het diepst van onze ziel." Extreem Van den Eykel was enige tijd werkzaam in een Katwijkse delicatessezaak. „Het kwam geregeld voor dat bepaalde klanten hun beurt voorbij lieten gaan. Eerst begreep ik het niet, later wist ik dat ze niet door mij - een homo - geholpen wilden worden." „Het is ronduit belachelijk en extreem wat er nu weer is gebeurd. Ik weet dat wij in de ogen van sommige christenen zondig zijn, maar dit gaat toch echt te ver. Deze mensen lezen de bijbel op een manier die hun goed uitkomt. Iedereen weet dat er tegen homo's geweld wordt gebruikt: de zogenaamde po- tenrammerij. Dan is het toch goed dat de GGD slachtoffers van dit soort acties op vangt. De raadsleden die tegen waren, sluiten hun ogen voor de werkelijkheid." Buijs is als geen ander ingevoerd in de Kat wijkse .homowereld. Als jochie van elf jaar had hij zijn eerste contacten met jongens. In de loop der jaren pikte Buijs vele losse schar rels op in Katwijk. Iedere homo in dit dorp weet volgens Buijs dat je op het parkeerter rein tegenover de vuurtoren seksuele contac ten kan leggen. In Katwijk zijn volgens Buijs ongeveer duizend homo's, die elkaar vrijwel allemaal kennen. Getrouwde en ongetrouw de koppels maken bij de vuurtoren hun af spraken en bedrijven seks in auto's, fietsen hokken en op het strand. Daarnaast is Amsterdam voor Buijs de plaats waar hij zichzelf kan zijn. „Ik heb vaak overwogen om uit Katwijk weg te gaan, maar heb uiteindelijk besloten dat niet te doen. In Amsterdam kan ik een arm om de schouder van een vriend slaan, in Katwijk lachen ze me uit als ik een vriend met een paardestaart op bezoek heb. Maar ik blijf, want deze plek er vaar ik als een rustpunt, het is mijn vakantie huis, waar ik me na aJle Amsterdamse besog nes kan terugtrekken." De kraakbeweging in Leiden is actiever dan ooit. Een nieuwe generatie jongeren heeft de strijd aangebonden met woningnood en leegstand. Maar in tegenstelling tot hun 'gepensioneerde' voorgangers uit de tijd dat leuzen als 'geen woning geen kroning'de schuttingen sierden, kan de nieuwe lichting krakers niet rekenen op sympathie van publiek, rechterlijke macht of overheden. De tijd dat de huidige wethouder Hans de la Mar zich voor een ontruiming bij de krakers voegde om te zien of de politie haar boekje niet te buiten ging is voorbij. LOMAN LEEFMANS- M f er meer gekraakt wordt U dan vroeger weet ik niet. De Leidse kraakbeweging is een tijdje minder actief is geweest. Maar wij gaan er in elk geval mee door. Er staan nog zó veel panden leeg", zegt kraker Wim. Samen met Mark en Paula (de.namen zijn gefingeerd) vormt hij de spreekbuis van de zogeheten 'arrestantengroep', een groep Leidse krakers die het Groen-complex aan de Langebrug be woonde tot de ontruiming begin deze maand. Zes krakers werden gearresteerd en kwamen in gevangenissen terecht, omdat zij weigerden hun naam te noemen. De politie kan beamen dat Leiden nog lang niet van het kraken af is. Alleen al van het af gelopen jaar heeft woordvoerder D. Grave- land van de politie een waslijst van ongeveer vijftig panden en complexen die door ver schillende groepen zijn gekraakt. „En als de rechter eenmaal beslist heeft dat een pand moet worden ontruimd worden er gelijk twee andere gekraakt. Ik begrijp niet dat er nog steeds particulieren en bedrijven zijn die panden lange tijd leeg laten staan. Zelfs de gemeente doet dat. En wij kunnen daar bijna niets aan doen", zegt hij. Graveland vertelt waarom de politie zelden kan ingrijpen: „Worden ze op heterdaad be trapt dan kunnen we krakers aanhouden vanwege vernieling. Maar als ze duidelijk kunnen maken dat ze het huis al ongeveer 24 uur hebben bewoond, gaat de hulpofficier kijken of het pand inderdaad leegstond én, veel belangrijker nog, wat de bestemming is. Is dat niet bekend of niet duidelijk dan grij pen we niet in." De terughoudendheid van de politie bij kraakacties verandert als eenmaal van de rechter mag worden ontruimd, zoals onlangs op de Langebrug. Op elke kraker werden tien agenten opgetrommeld, de bewoners werden met de harde hand afgevoerd en er werden zelfs fotorolletjes van omstanders in beslag genomen. Toch was er maar één gemeente raadslid, M. van Schreven van Groen Links, die de actie bij burgemeester C. Goekoop aankaartte. En dat in een 'linkse gemeente' zoals Leiden toch vaak wordt genoemd. „Hans de la Mar? Die is met pensioen", zegt kraker Wim. „We krijgen in de gemeen teraad nog wel steun v,an Groen Links, en ook van de SP én D66, maar De la Mar is wethou der en draagt dus verantwoordelijkheid voor het gemeentebeleid. De PvdA heeft al jaren afgedaan. Je merkt gewoon dat we in tijden van afnemende tolerantie leven. Dat zie je in de algemene houding ten opzichte van bui tenlanders, uitkeringstrekkers én krakers." De 'arrestantengroep' is niet onder de in druk van het stevige optreden van de politie. Het kraken gaat gewoon door. „Lr zijn jonge ren zat die echt geen modern keukenblok Grote toeloop Engelsen door nieuwe regels van Europese Gemeenschap hoeven. Als ze maar een betaalbaar dak bo ven hun hoofd kunnen krijgen. Krakers trek ken vaak in slechte huizen. Maar de gemeen te laat huizen eerst zélf verrotten. De ge meente laat 'slechte' panden liever leeg staan tot er een projectontwikkelaar langs komt die er wat 'duurs' mee wil doen. Want de over heid heeft zogenaamd zelf geen geld. Dat vind ik stommigheid", zegt Mark. Leiden zou volgens de krakers ook wat kunnen doen aan leegstand in panden die nfet van de gemeente zijn: „Alleen al via een bestemmingsplan kunnen ze 'sturen'. Ik ken wel zestig jongeren die best in de oude LTS aan de Haagweg hadden willen wonen om dat gebouw samen op te knappen. Maar dat bleef maar leeg. Wat ze bij de gemeente mis sen is een creatieve denkwijze om wat aan de woningnood onder jongeren te doen", aldus Mark. „Maar als wij met een actie dat beleid aan de kaak willen stellen wordt er absurd hard op gereageerd." Toeloop Graveland vreest dat het aantal gekraakte woningen in Leiden nog zal stijgen als vol gende maand de ongeveer vijftig Engelse be woners van het Parmentier-complex aan de Lammermarkt weg moeten..,,In het afgelo pen seizoen schatten wij het aantal Engelse krakers op 350. De meesten zijn vermoedelijk terug naar hun vaderland. Maar wel mét gunstige berichten over werk en huisvesting in deze regio. En daarom vrees ik het ko mend voorjaar een nieuwe toeloop." Jonge Britten verlaten de eilanden omdat de economische situatie en de sociale voor zieningen er slecht zijn. Ze worden aange trokken door gebieden als de Bollenstreek waar het werk, zeker tijdens het seizoen, voor het oprapen ligt. Engelsen zijn EG-burgers en hebben geen vergunning nodig om in Neder land te werken. Voor met name Marokkanen, Polen en Turken is de kans op werk in de Bollenstreek door dezelfde Europese wetge ving juist afgenomen. Maar het ontbreken van een werkvergun ning betekent dat de gemeenten in de Ix-idse regio diezelfde Engelsen, die voor een deel de bollenindustrie op de been houden, niet aan woonruimte kunnen helpen. Ze zijn aange wezen op campings in de kuststreek óf op kraakpanden zoals het Parmcntiercomplex aan de Langegracht, huizen aan het einde van de Morsweg en Huize Gerto in War mond. „We zijn geen idealistische of anarchisti sche krakers. Kom, daar zijn we te oud voor. We willen alleen een dak boven ons hoofd", legt een van de Engelsen uit. Een Noordier.se kraker maakt duidelijk waarom hij ondanks de huisvestingsproblemen toch in Leiden wil blijven: „Iedereen weet ongeveer hoe de situ atie in mijn land is. Ik ga echt niet terug. En ik denk dat dat voor de anderen ook geldt Zowel de Leidse krakers als de I-ngelsen hebben in hun zoektocht naar lege panden concurrentie van een derde groep: de 'cultu rele' krakers. Leidenaars die het chronische gebrek aan ruimte voor kunstuitoefening en expressie via het kraken van grote panden proberen op te lossen. Bekend is de voorma lige Rex-bisocoop aan de Haarlemmerstraat die onder de naam 'X' nu dienst doet als cul tureel centrum. Onlangs is ook de oude LTS aan de Haag- weg bezet door kunstenaars, die het niet konden aanzien dat zoveel potentiele atelier ruimte leeg bleef staan. Het enorme gebouw werd gekraakt, vlak voordat een groep Engel sen hetzelfde kon doen. Bewaking Zo lang er nog leegstand en woningnood in Leiden bestaat, zal er ook gekraakt worden, laat de 'arrestantengroep' weten. Voor eige naren van onbewoonde panden bestaan wei nig middelen om kraken tegen te gaan. Eén manier is het inschakelen van bewakings diensten. Opmerkelijk genoeg gebeurt dat zelden. „Ja, als een huis eenmaal gekraakt is ko men ze vragen hoe het moet worden om ruiend", zegt E. van Tol van het gelijknamige bewakingsbedrijf. „Maar daar begin ik niet aan. Alleen grote bedrijven schakelen ons in." Collega J. Huschka bevestigt dat beeld: „Pas het laatste half jaar of zo heb ik er wat meer werk aan. Dan wordt mij gevraagd nachts langs lege panden te rijden." Een andere manier om kraken te voorko men is de zogeheten 'anti-kraak'. Een leeg huis tijdelijk verhuren aan studenten. Dit ge beurt onder meer in de voormalige, grote PTT-centrale aan de Breestraat. Maar in veel gevallen wordt van de bewakinsdienst, ndth van 'anti-kraak' gebruik gemaakt. En gezien de acticbereidheid van de Leidse krakers en de nood onder hun Engelse collega's kunnen de komende maanden wel eens tie drukste in de Leidse kraakgeschiedenis worden. van handelen om onherkenbaar te blijven. De boodschap laat echter niet aan duidelijkheid te wensen over. FOTO HIELCO KUIPERS Krakers hebben zo hun eigen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 43