Leiden Bouwer vuilfabriek wil risico's dragen Nieuwbouw archief sober en degelijk 19! Controle op Haagweg Nieuwe afdeling Zuydtwijck bijna klaar 'Jongeren behandeld als gevaarlijke criminelen' Schotten ontnemen zicht op serre VRIJDAG 26 MAART 1993 13 Elitair y| C „Ik heb de pest aan I 3 dat elitaire", zegt Hagenaar B. van der Vel den, die een golfbaan wil aanleggen in Voorschoten Eén kans «7 Wethouder G. Brus- I sen (CDA) krijgt nog één kans om orde op zaken te stellen bij de soci ale dienst in Alphen Sigarenrokers Nieuwe orde van si garenrokers in op mars. Mensen met flair, die fluitend en niet hoes tend naar hun werk gaan Argusogen O Katwijkse boomkor- J vissers volgen met argusogen een milieu vriendelijke vangstmetho de met lichtflitsen en ge luidssignalen chef gert visser. plv -chef aad rietveld. 071-161417 De Leidse politie heeft gis terochtend meer dan een uur op de Haagweg auto's en brom mers gecontroleerd op techni sche gebreken en papieren. Acht bestuurders werden be keurd omdat zij hun gordel niet om hadden. Verder werden en nog vijf processen-verbaal opgemaakt voor het ontbreken van een deel III, apk- of rijbewijs. Auto gestolen Vanaf de parkeerplaats aan de Jacob van Campeniaan is van nacht een auto van het merk Volkswagen gestolen. Ook is ge probeerd een Honda weg te ha len door het slot te forceren, maar dat mislukte. De waarde van de gestolen auto is onbe kend. Van de daders ontbreekt elk spoor. Hulp bij aangifte leiden» Leidenaars die moeite hebben met het invullen van hun belas tingaangifte kunnen morgen te recht in het Gulden Vlies aan de Breestraat 125. De PvdA-wet houders S. de Vreeze (financi en) en T. van Rij (ruimtelijke or dening) zijn daar tussen tien en half vier aanwezig om te helpen bij het invullen. leiden De hekken en houten schotten die aannemer Van der Plas uit Katwijk voor de serre van het voormalige militair invalidentehuis Hoge Rijndijk heeft getimmerd, zijn vele Leidenaars een doom in het oog. VVD-raadslid L. Driessen kaartte de timmerpartij deze week raadscommissie volkshuisvesting. „Kunt u daar niets aan doen, wethouder Van Rij", vroeg ze. Driessen heeft zelf de indruk dat de aanr fraaie serre met opzet laat verpauperen om haar daarna te kunnen afbreken. Voorts doelde ze op de 'deal' die de wethouder met Van der Plas over het gebouw heeft afgesloten. Van der Plas maakt in het tehuis goedko pe huurwoningen, maar mag ter compensatie dure koopappartmenten in de tuin bouwen. „Dan kunt u dit toch zeker ook wel regelen?" Maar Van Rij moest ontkennend antwoorden. De gemeente is geen eigenares en heeft niets over de bouwactiviteiten te zeggen. Wat Van der Plas nu echt van plan is met de serre, is niet bekend. De aannemer wil er niets over kwijt. foto henkbouwman Ajvalstrop' voor regio voorkomen Paques/BFI is bereid de financiële risico's te dragen van de scheidings- en vergistingsinstallatie (SVI) die wordt gebouwd aan de Voorschoterweg in Leiden. Een nieuwe 'afvalstrop' voor de regio wordt daarmee voorkomen. De sluiting van de Leidse afvalverwerking en het afblazen van de bouw van een nieuwe fabriek bij Leidschendam en de aanleg van stortplaats De Does bij Leiderdorp heb ben Leiden en omliggende gemeenten al opgezadeld met een schadepost van tientallen miljoenen gulden. leiden ernastraatsmaLeidse wethouder H. de la Mar (Groen Links/milieu) gisteren in een toelichting op de plannen. „Dat is dan het probleem van Paques." De initiatiefnemers van de SVI hopen door het contract met Paques de angst van regio gemeenten voor een nieuwe fi nanciële strop weg te nemen. De sluiting van de Leidse vuil verbranding en het niet door gaan van de Leiderdorpse stort plaats de Does hebben de regio gemeenten opgezadeld met een negatieve erfenis van ruim 23 miljoen gulden. Met het niet doorgaan van de bouw van een vuilverbranding bij Leidschen dam kwam daar nog eens een schadepost van ruim 25 miljoen gulden bij. Ondanks het contract met Pa ques zijn niet alle financiële risi co's uit te sluiten. De protesten van omwonenden van de Voor schoterweg zouden de bouw kunnen vertragen en dat brengt extra kosten met zich mee. De Proav zou in dat geval 30 pro- Paques/BFI sluit naar verwach ting binnen enkele weken een contract met de Gemeenschap pelijke Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) en de Provinciale Afvalverwerking (Proav). Het verwerkingstarief voor huisvuil wordt in dat con- i periode van 20 Gevulei en Proav voorkomen met het contract, dat deelne mende gemeenten voor de kos ten opdraaien als de experi mentele installatie niet zo werkt als de initiatiefnemers hopen. Uitgangspunt bij de onderhan delingen over de verwerkingsta rieven is, dat de gemeente 160 tot 180 gulden per ton afval be talen. Dat is een stuk lager dan het huidige tarief voor de ver brandingvan afval. „Als na een jaar blijkt dat de installatie het niet doet of er te weinig afval wordt aangeleverd is dat niet ons probleem", zei de voorzitter van de Gevulei, de Auto spint op Lammermarkt leiden Een 38-jarige Leidenaar is gistermiddag met zijn auto ge spind op de Lammermarkt. De auto knalde tegen een reclame bord. De man reed in de richting van de Langegracht toen uit een leiding onder de auto diesel lekte op een achterwiel. De auto maakte een pirouette en kwam tegen het bord tot stilstand. De inzittenden bleven ongedeerd. Dief dwarsfluit opgepakt leiden Een 16-jarige Leidenaar is gistermiddag door de politie aangehouden omdat hij in het leescafé van de bibliotheek aan de Nieuwstraat een dwarsfluit ter waarde van 4500 gulden had gestolen. De fluit hoorde toe aan een 23-jarige Leiderdorper. Na een be zoek aan het leescafé bemerkte hij dat zijn koffertje met de fluit was verdwenen. De man waarschuwde meteen een aantal mu ziekwinkels. Bij een zaak aan de Hooigracht bleek de fluit al voor taxatie te zijn achtergelaten. De politie hield de 16-jarige aan. Hij heeft bekend. leiden valerie leenheer De nieuwe afdeling voor de menterende ouderen van het Verpleeghuis en Reaktiverings- centrum Zuydtwijck is bijna klaar. Op 1 april nemen de eer ste bewoners hun intrek op de derde etage van het gebouw aan de Aaltje Noordewierlaan. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de ver bouwing van de afdeling, die plaats gaat bieden aan 24 pa tiënten. Ook het team van ver zorgers, volledig gevormd uit huidige medewerkers van Zuyd twijck, is voorbereid op de nieu we afdeling. Zij zijn voor hun nieuwe werk geschoold bij het psycho-geriatrische verpleeg huis Overduin in Katwijk. Dé afdeling wordt de eerste plek in Leiden waar demente rende ouderen dag en nacht verpleging krijgen. Demente rende ouderen uit Leiden kun nen nu alleen terecht in tehui zen in de omliggende gemeen ten. Deze tehuizen hebben vaak lange wachtlijsten. Algemeen directeur A. Bruse- ker van Zuydtwijck denkt niet dat de komst van de afdeling het wachtlijstenprobleem zal oplossen. „Bijna alle bewoners van de nieuwe afdeling komen van andere afdelingen van Zuydtwijck. Zij waren lichame lijk ziek, maar zijn nu onder hand toe aan psycho-geriatri sche hulp. Slechts een klein ge deelte is afkomstig van buiten af", aldus Bruseker. De komen de jaren komt er in Leiden wel meer ruimte voor dementeren de ouderen. Op het grasveld naast het huidige pand gaat Zuydtwijck een nieuw gebouw voor 120 psycho-geriatrische patiënten neerzetten. Deze uitbreiding moet in 1997 klaar zijn. Ook komt er in 1998 een gecombineerd tehuis, met psycho-geriatrische patiën ten en patiënten met lichamelij ke klachten, aan de Willem de Zwijgerlaan. Zwaan gedood Een loslopende zwaan is gistermiddag op de Hoge Rijndijk gedood door een bus. De chauffeur van de bus kon de zwaan die over stak ter hoogte van de Burggravenlaan niet meer ontwijken. Personeel van de dieren ambulance constateerde de dood en heeft de gel afgevoerd. Vader kraakster klaagt zijn nood bij justitie leiden valerie „Ze is vastgehouden als een ge vaarlijke criminele. Ze is gesla gen, uitgescholden -en heeft al lerlei seksistische opmerkingen naar haar hoofd gekregen. De Leidse politie heeft zich ver schrikkelijk misdragen. Ze heb ben buitensporig veel geweld gebruikt." De vader van een van de kraaksters die bij de ontrui ming van het Groencomplex aan de Langebrug werd gearres teerd, is kwaad. In een brief aan de rechter-commissaris van de Haagse rechtbank klaagt hij zijn nood over de behandeling van zijn dochter. De kraakster zelf is ook woe dend. Zij is nu vooral bang ge worden van de Leidse politie. „Ze hebben mij echt verschrik kelijk behandeld tijdens de ont ruiming en de verhoren. Tijdens de ontruiming ben ik geslagen, geduwd en uitgescholden. Ik heb er een gekneusde schouder en duim aan over gehouden. Ze schreeuwden naar ons: we ver moorden jullie, we maken jullie af. En bij de verhoren werd ik geïntimideerd en waren de seksistische opmerkingen niet van de lucht. Ik heb nu het idee dat de politie achter mij en de andere krakers aanzit. We heb ben onze namen niet genoemd en daar proberen ze volgens mij nu achter te komen. Ik krijg steeds meer het idee dat de po litie alles maar kan doen", aldus de kraakster. Politiewoordvoerder D.Grave- land reageert heel afwijzend op de beschuldigen van de vader en de dochter. „De ontruiming van het complex aan de Lange brug en de verhoren daarna zijn geheel correct verlopen. De laatste dagen hebben de krakers wel meer beschuldigingen geuit aan het adres van de politie, maar die beschuldigingen raken kant nog wal", aldus Graveland. De vader is niet alleen boos op de Leidse politie, maar ook op rechter-commissaris van de arrondissementsrechtbank. „De rechter-commissaris is er ver antwoordelijk voor dat mijn dochter als een soort criminele een week in eenzame opsluiting is vastgehouden in het huis van bewaring in Breda. En dat al leen omdat zij haar naam niet wilde noemen. Maar ik denk dat justitie zich er nu ook van be wust is dat ze fout is geweest, want alle arrestanten, inclusief mijn dochter, zijn vrijgelaten voordat de voorgeleiding voor de rechter zou plaatshebben." De rechter-commissaris was niet bereikbaar voor commen taar. De vader heeft de brief voor namelijk geschreven om zijn ongenoegen te uiten. „Ik hoop ermee te Dereiken dat justitie en politie inzien, dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van de zeven arrestanten. Het is niet zo dat ik vind dat jongeren die zich niet aan de regels houden niet gestraft mogen worden. Maar zware vrijheidsstraffen en het aanleggen van een strafblad is buiten proporties. En het be lemmert ook nog de toekomst mogelijkheden van deze vrede lievende jongeren, die niets dan verbetering van de wereld op het oog hebben. Als ze onrecht matig worden behandeld, zul len ze zich alleen maar harder tegen de maatschappij keren." Het ontwerp van de nieuwbouw van het Leidse gemeentearchief, dat de voorkeur geniet van burgemeester en wethouders. TEKENING B&D ARCHITECTEN Johan Meijer en Bas van Hille hebben er lang op getekend en gerekend. Maar uit eindelijk is de keuze wel gevallen op hun plan voor de nieuwbouw van het Leidse gemeentearchief aan de Boisotkade. Het duo van B&D Architecten uit Leiden heeft 2000 vierkante meter extra archief ontworpen, waarvan de bouwkosten minder dan 4 miljoen bedragen. Burgemeester en wethouders moesten een keuze maken uit twee ontwerpen: het sobere, maar degelijke ontwerp van B&D Architecten en een gewaagder plan van EGM Architecten uit Dordrecht. Hoewel een onafhankelijke jury de voor keur gaf aan het Dordtse bureau viel de keus van B en W op de Leidenaren. Het besluit over uitbreiding van het stadsarchief komt met de keuze voor een architect en een ontwerp nu heel dicht bij. Dat zal de archivarissen van het his torische gebouw aan de Boisotkade deugd doen, want in de huidige vestiging is een schrijnend tekort aan opslagruim te. Alvorens de gemeenteraad beslist wordt het favoriete ontwerp op 13 april gepresenteerd aan de buurt en daarna op 22 april besproken in de Leidse poli tiek. De vormgeving was voor burgemees ter en wethouders was van doorslagge vende betekenis bij de keuze. Het college hecht meer belang aan een aantal scher pe voorwaarden. Zo mogen de nieuwe gevels niet de rooilijn passeren, moet de entree aan de Boisotkade komen en zijn opslagruimten aan de kant van de kade verboden. Voorts mogen de bouwkosten niet het budget van de gemeente over schrijden. De architecten Meijer en Van Hille zijn volgens het Leidse gemeentebestuur ge slaagd in die opzet. „Het was best een zware klus. Als je het met betrekkelijk weinig geld en zulke scherpe eisen moet doen. is er niet veel speelruimte. Toch denken wij een aardig gebouw te hebben bedacht dat prima past bij de sche gevel van het hoofdgebouw", zegt Johan Meijer. Op de plek waar straks de nieuwbouw verrijst moet nog een pand gesloopt worden. De oude huisjes aan de Vliet, die al bij het gemeentearchief in gebruik zijn, blijven wel staan. Het overgebleven gat wordt opgevuld met een gebouw van vier verdiepingen. Het nieuwe deel krijgt vooral een publieke functie. Hoofdin gang. balie, koffiehoek en winkelruimte komen er en ook de studiezalen. De op slagdepots worden geconcentreerd in het oude hoofdgebouw en op het mid denterrein. cent van de kosten voor zijn re kening moeten nemen, de Ge vulei de overige 70. De verde ling van de voorbereidingskos- ten wordt op dezelfde manier geregeld. Overigens hoeven al leen deelnemende Gevulei-ge - meenten mee te betalen aan de voorbereidingskosten. die nu door de Proav worden voorge schoten. Het is de bedoeling dat Pa ques aanvankelijk eigenaar wordt van de SVI en dat de in stallatie na een bepaalde pério de wordt overgedragen aan Proav en Gevulei. De intiatief- nemers houden te allen tijde de verantwoordelijkheid over het 'restafval' dat uit de fabriek komt. De la Mar „Zo kunnen we de afvoer het best controle ren en zorgen dat het bijvoor beeld niet illegaal wordt gestort in België, zoals in het verleden is gebeurd." Belangrijk onderdeel van het 'restafval' is compost die. zo ho pen Proav en Gevulei. verkocht kan worden aan bijvoorbeeld tuinderijen. De inkomsten daar van kunnen het verwerkingsta rief mogelijk nog enigszins drukken. Begin mei neemt het alge meen bestuur van de Gevulei naar verwachting een besluit over de bouw van de SVI. De maanden daarna moeten de di verse gemeenteraden hun fiat geven. 'De Vreeze doet niets aan overschrijding begroting' leiden aad rietveld Wethouder S. de Vreeze (PvdA- /financiën) wordt dinsdag avond in de gemeenteraad on der vuur genomen door WD en D66 vanwege zijn financieel be leid. De Vreeze verzuimt, vin den liberalen en democraten, de raad inzicht te geven in de oorzaak van de vele begrotingv overschrijdingen bij de ge meente. „En dat is onaanvaard baar". zegt D66-voorman P Langenberg. WD en D66 heb ben vanmiddag een interpella tie aangevraagd. Langenberg maakte zich gis teravond kwaad bij de behan deling van de financiële voort gangsrapportage in de commis sie financiën. De Vreeze beloof de de raad in december, dat hij met voorstellen zou komen om te voorkomen dat leiden steeds opnieuw met onverwachte te korten wordt geconfronteerd De raad eiste in een motie in zicht in de oorzaken van de vele overathrijdtogon. ..i i sou begfai maart een plan van aanpak ko men. maar dal is er nog niet", aldus Langenberg. „De wethou der legt de motie gewoon naast zich neer. Daarmee maakt bet college zich ongeloofwaardig." „Wij moeten al jaren vaststel len dal er herhaaldelijk grote overschrijdingen zijn op begro tingsposten", aldus langen berg. „Wethouder Bordewijk is er al over gestruikeld en nu legt De Vreeze ook al raadsuitspra- ken naast zich neer. Dat kan niet. Er moet nu binnen een maand een plan van aanpak zijn." De laatste financiële voortgangsrapportage, van no vember vorig jaar. vertoonde een tekort van 3 miljoen gulden. Leiden had 1,2 miljoen gulden meer aan personeel uitgegeven dan begroot en voor anderhalf miljoen gulden waren er op al lerlei verschillende posten extra uitgaven gedaan. „Zonder dat de raad daar toestemming voor had gegevenzegt langenberg. WD en D66 willen dinsdag avond de visie van burgemees ter en wethouders op het pro bleem horen. De zaak is ernstig en vraagt om een oplossing, vindt Langenberg. „De raad wil meedenken en dat wordt ons onmogelijk gemaakt. Het is best mogelijk dat de ambtelijke or ganisatie niet binnen een maand een plan van aanpak kan maken, maar dan moet er maar hulp van buiten worden ingeroepen. Want het wordt tijd dat de gemeente reele begrotin gen gaat opstellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13