Leiden 'Dit kan een prachtig kunstcentrum worden' Trottoir steen des aanstoots Club '70 haakt in op stationsplannen Plan voor parkeergarage onder de Oude Singel Anti-reclamestickers in trek Geen aanta Smallere doorgang naar plein WOENSDAG 17 MAART 1993 Fanaten yi q Visserijfanaten ge- I O ven al hun vrije avonden om de complete historie van de Katwijkse visserij in de computer te krijgen. School Haagweg wordt de eerste weken niet ontruimd Heibel willen de krakers van het gigantische schoolge bouw aan de Haagweg in elk geval niet. ,,Als de politie met groot geweld komt, pakken we onze biezen en gaan we weg", zegt één van de twaalf kunstenaars die in de nacht van zondag op maandag hun intrek hebben geno men in het pand, waar tot half 1992 technische school De Nieuwe Vaart zat. Maar de agenten en de hulpofficier van justitie, die hen gisteren sommeerden de oude school onmiddellijk te verlaten, keerden onverrichterza- ke terug. Drie verdiepingen, twee vleu gels met lange gangen en gigan tische lokalen, bijna allemaal met rommelhokken en laden- kasten, een gymnastiekzaal, een zolder over de hele lengte van het gebouw op stahoogte, een binnentuin met een prieel: de krakende kunstenaars keken hun ogen uit toen zij de eerste dag na hun actie het pand in specteerden. ,,D'r komt geen einde aan joh! Je wordt hier he lemaal gek! En dit staat allemaal leeg, ze doen er niks mee. En De nieuwe brievenbusstickers die ongewenst reclamedruk werk en eventueel huis-aan- huisbladen moeten weren, gaan bij de gemeente als 'war me broodjes' over de toon bank. Van de 10.000 stickers die de gemeente in het kader van de landelijke actie heeft gekregen, is al ongeveer de helft op. Daarom zal de ge meente waarschijnlijk 5000 Het is nog maar anderhalve week geleden dat Mien Dob belsteen en minster Hans Al ders van milieu de nieuwe stickers introduceerden. Tot dan toe waren er veel verschil lende brievenbusstickers in Nederland in omloop, van on der meer Milieudefensie en Loesje. Om aan die verschei denheid een eind te maken, werd besloten om twee plak plaatjes te maken die alle an dere moeten vervangen. Een die alleen drukwerk buiten houdt maar huis-aan-huisbla- den toelaat en een die al het ongeadresseerd drukwerk moet weren. De actie mikte op 20 pro cent van alle woningen in Ne derland. De stickers werden via de gemeenten verdeeld. Steden als Emmen vroegen di rect een hoger aantal aan om dat ze daar naar ieder huis werden gestuurd. Leiden kreeg er 7000 met ja/nee en 3000 met tweemaal 'nee'. Totdat de voorraad geheel op is zijn de stickers nog verkrijgbaar aan de balies van Stadhuis, Stads- bouwhuis, bibliotheek, Raad Daad- en Wereldwinkel. dat terwijl kunstenaars die op zoek zijn naar ateliers al jaren door de gemeente aan het lijn tje worden gehouden. Daar ba len wij van." Sinds de technische school is vertrokken, wordt het gebouw bij tijd en wijle door de politie gebruikt voor hondentrainin gen. „Maar verder staat het leeg. En het enige dat de politie kon laten zien, was een gebrui kerscontract. Een huurcontract hebben ze niet. Maar ze ston den echt zo van: hup jongens, d'ruit." Twee weken geleden werden de laatste tafels en stoelen en kasten van de school uit het raam gemikt. „Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen", zegt de kunstenaar die de krakers bijeenbracht. „Toen dacht ik: dat pand moe ten we gewoon nemen." De school aan de Haagweg zou een prachtig kunstcentrum kunnen worden, menen de kra kers. De 36 lokalen lenen zich ervoor er ateliers van te maken, in een van de grote lokalen of de kantine zou een expositie ruimte kunnen komen, op de binnenplaats een beeldentuin en in het prieel een prachtige ontmoetingsruimte, waar het publiek een kop koffie of thee kan drinken. Gespannen De krakers zaten gistermiddag gespannen te wachten op een mogelijke ontruiming. Maar daar komt het volgens woord voerder A. Kuijt van de Leidse politie voorlopig niet van. „Dan moet eerst de Dienst der Do meinen een civiele procedure ter ontruiming in gang zetten. En dan gaat, net als bij het Groen-complex aan de Lange- brug, de deurwaarder met een gerechtelijk beval naar het pand. Wij zijn daarin geen par tij, worden alleen gevraagd om te assisteren. Maar dat kan nog weken duren." De kunstenaars willen wet houder H. Koek (PvdA/cultuur) uitnodigen om een kijkje in het pand te nemen. „En dan hopen we dat ze zegt: sorry, wij zijn stom geweest dat we dit pand niet veel eerder hebben gekocht voor de kunstenaars. We nemen het over." De krakers vinden dat ze de gemeente eigenlijk een dienst hebben bewezen. „Als wij deze school niet hadden gekraakt was de groep Engelsen uit het Parmentiercomplex hier neer gestreken. En dan wordt het uit gewoond. Toen we vanochtend wakker werden, liepen hier al een paar Engelsen rond. Die hebben we snel duidelijk ge maakt, dat wij hier zitten." LOMAN LEEFMANS VERVOLG VAN VOORPAGINA De politie heeft bij de ontrui ming van het Groen-complex aan de Langebrug 87 maar één fout gemaakt, zei burgemeester C. Goekoop gisteravond naar aanleiding van vragen van R. van Schreven (Groen Links) in de commissie bestuurszaken. En dat was het in beslag nemen van fotorolletjes van omstan ders. De verklaring van Goekoop was niet naar de zin van aanwe zige krakers, die beweerden te zijn mishandeld door de agen ten. „Ik werd van mijn stoel ge slagen terwijl ik rustig koffie zat te drinken", riep een van de krakers. Aangezien gisteravond nie- mandr van de politie aanwezig was kwam er nauwelijks ant woord op de vragen van Van Schreven. De zaak komt en de volgende vergadering van de commissie opnieuw aan de or de. Dan komt de politie met een rapport over de ontruiming. Goekoop wilde nog wel kwijt dat er van de kant van de kra kers ook de nodige agressie was geweest. „De politie is bekogeld met verfbommen en strijkers, en er moest een gemetselde muur worden doorbroken om binnen te komen. Ik kan dat moeilijk als geweldloos verzet zien", aldus de burgemeester. Het feit dat de politie video camera's gebruikte om de actie vast te leggen, zag Goekoop niet als aantasting van de privacy. „Dat is niet ongebruikelijk. Op die manier kan worden nage gaan wat er precies is gebeurd, niet alleen van de kant van de krakers, maar ook van de kant van de politie zelf." De bewoners van de Beetho- venlaan nummer 4 (a tot en met p) wonen met genoegen in hun nieuwe seniorenflat, maar over de omgeving spreken ze schande. Ruim -vier maanden zitten ze nu al in het hoekge- bouw bij de Kennedylaan in Leiden Zuidwest, maar nog al tijd ligt er geen fatsoenlijk bete gelde stoep. „Het is treurig. Voor zo'n dure flat is dat toch geen entree", moppert me vrouw Van der Kraan. Ze kan er over meepraten. Zelf is ze slecht ter been en heeft krukken nodig om zich voort te bewegen. „Moet je kij ken, al die losse tegels. Dat is toch geen lopen voor oude mensen. En die entreedeur gaat ook veel te zwaar. Je moet er je volle gewicht tegenaan gooien." Mevrouw Van der Kraan vindt het hoog tijd dat er nu eens naar de klachten wordt geluis terd. De 80-jarige mevrouw Fakkel spreekt van een grote schande. Zij woont al vanaf de oplevering in november in de flat. „Ik ben pas nog gevallen op die rots- toep. Het was op een dag dat het flink waaide. Op zo'n hob belstuk kun je dan je evenwicht niet bewaren. Ik rolde zo de weg op." Nee, verwondingen hield ze er niet aan over. „Maar als het hard waait, durf ik de deur niet meer uit." Dirk van der Eijk is ook bewo ner van de seniorenflat. Hij meldt dat de verhuurder van de flats, woningbouwvereniging De Sleutels, al lang en breed op de hoogte is van de klachten. „Er zijn al meer mensen geval len over die losliggende tegels. Dat is ook niet gek, want er wo nen hier meer mensen die al in de tachtig zijn en niet meer zo best ter been zijn. Ik heb al ik weet niet hoe vaak geklaagd. 'Ja, dat komt allemaal nog' is het enige dat ik te horen krijg. Maar het duurt nu dik vier maanden. Nou vraag ik je." Er zijn nog veel meer zaken die volgens de 16 bewoners niet in orde zijn. „We betalen meer dan 800 gulden huur per maand, daarvoor mag je toch wat service verwachten. Maar de lift is om de haverklap kapot, entreedeuren gaan veel te zwaar, de postbussen zijn een eind lopen, aan de tuin is nog helemaal niets gedaan. Maar goed, dat is allemaal niet het haar krukken over de 'stoep' in de Beethovenlaan. „Dat is toch geen en- FOTO» HENK BOUWMAN Mevrouw Van der Kraan hobbelt met tree voor zo'n dure flat" ergste. Als eerst nou maar die stoep eens wordt aangelegd, dan zal de rest ook wel volgen", verzucht Van der Eijk. Bij woningbouwvereniging De Sleutels zijn de klachten van de Beethovenlaan nummer 4 bekend. Het verbaast medewer ker bewonerszaken P. de Blok te horen dat de straatmakers nog niet zijn begonnen. „Volgens mij is die opdracht al gegeven." Hij wijt de vertraging aan een klein verschil van mening met de gemeente Leiden. „We zijn allebei verantwoordelijk voor een stukje straat. Het heeft even geduurd voordat we het eens werden over de prijs die we voor het straatwerk willen beta len. Bovendien heeft het ook even geduurd voordat de aan nemer van de bouw was ver trokken. En je gaat nu eenmaal geen stoep aanleggen als je weet dat die de volgende dag toch wordt stukgereden." De Haagse architect D. Sikkes gaat onderzoeken of de doorgang van de Haarlemmerstraat naar het 'nieuwe' Vrouwenkerkplein smaller gemaakt kan worden. Dat is in tegenspraak met eerdere plannen voor het plein, waarin stond dat de en tree juist groter moest worden. De architect is op andere gedachten gebracht door de Rijksdienst voor de Monumenten. Na onderhandelen tussen projectontwikkelaar Immo Select uit Amsterdam, de gemeente, buurt bewoners en winkeliers werd eind jaren tachtig door de Leidse architect J. Vollmer een plan ge presenteerd om het verpauperde Vrouwenkerk plein deels te bebouwen. Onderdeel van het plan was het opkopen en slopen van de winkel van groenteman Van Groeningen op de hoek van het plein en de Haarlemmerstraat. Hierdoor zouden het zicht en de toeloop op het plein én op Muse um Boerhaave vanaf de drukke winkelstraat wor den verbeterd. Maar het plan van Vollmer redde het niet. Toen de winkel door de projectontwikkelaar toch was verworven, bedacht Vollmers opvolger Sikkes een nieuw plan waarbij het pand van Van Groeningen kon blijven staan en na een verbouwing onder deel van de nieuwbouw zou uitmaken. De Rijksdienst voor de Monumenten wil nu juist dat de ingang van het plein vanaf de Haar lemmerstraat wordt versmald. Net als de andere 'ingangen' van het plein. Daarom speelt Sikkes met de gedachte aan de zijkant van de huidige groentewinkel serres te bouwen. Aanwezige buurtbewoners en winkeliers kunnen zich niet in het laatste plan vinden. Gemeentelijk stedebouw kundige E. Meulema zal in de komende piaanden de partijen dichter bij elkaar proberen te brengen. Het nieuwe Samenwerkingsver band Ondernemers Leiden (SOL) heeft grootse plannen voor het parkeerbeleid in Lei den. Onder de Oude Singel, te genover de Lakenhal, moet een ondergrondse parkeergarage komen. Ook op het terrein bij de brandweerkazerne aan de Langebrug zouden extra par keerplaatsen moeten worden aangelegd. Meer parkeerruimte is volgens de middenstand de enige manier om weer meer pu bliek naar de winkels in de Leidse binnenstad te trekken. „Veertig procent van het win kelend publiek komt met de au to. Dat is dus een niet te ver waarlozen groep. Een autoluwe binnenstad schrikt het publiek af en leidt er uiteindelijk toe dat bedrijven nog meer omzet ver liezen en misschien wel moeten sluiten. De binnenstad kan al leen goed functioneren als die goed bereikbaar is met de auto. Het winkelend publiek wil niet meer dan 200 tot 250 meter lo pen", denkt voorzitter L. Palm van de samenwerkende mid denstanders. Volgens het bestuur van de SOL lopen de belangen van de gemeente en de ondernemers nier parallel. „De gemeente moet de ogen openen en erken nen dat de Leidse middenstand heel belangrijk is voor de Leidse economie. De gemeente moet de grootste werkgever van de stad niet in gevaar brengen." Wethouder J. Walenkamp (CDA/verkeer) is niet onderste boven van de weerstand van de winkeliers tegen de autoluwe binnenstad. „Het midden- en kleinbedrijf is niet tegen een autoluwe binnenstad, maar stelt daar duidelijke voorwaarden aan. Zo interpreteer ik dat. En die voorwaarden zijn dat er vol doende parkeergelegenheid op een redelijke afstand van de winkels is." De afstand van 250 meter vindt Walenkamp wat krap „Uit ervaringen in andere plaat sen is gebleken tl.it het publiek best wat verder wil lopen van de auto naar de winkels." Dat de klanten wegblijven uit een auto luwe binnenstad verwacht de wethouder niet. „Ze vragen er juist om. De mensen willen een autoluwe binnenstad." Het SOL is opgericht om alle winkeliersverenigingen en mid denstanders in het centrum te bundelen. Daar was onder de middenstand grote behoefte aan. De winkeliersverenigingen gingen volgens de SOL te auto- menwerkingsverband wil een vuist maken legen de gemeen te. Winkeliers van Breestraat, Haarlemmerstraat, Doezastraat en binnenkort waarschijnlijk ook de Stationsbuurt. zijn erbij aangesloten. Al 18 jaar ergert Ben van der Hurk (48) zich aan de voorpui van Club '70. „Het lijkt wel een bunker", zegt hij over de disco theek aan de Stationsweg, die twee jaar geleden zijn eigendom werd. „Mensen komen niet makkelijk binnen als ze niet kunnen zien hoe het er binnen uitziet. Daar ga ik wat aan doen. Grote ramen met markiezen er boven. En we gaan ook overdag open, want het wordt hier toch allemaal promenade en dan is het zonde om dicht te blijven", zegt Van der Hurk. Hij heeft grote plannen. Sinds de Leidenaar er de scepter zwaait is de dancing een echt familiebedrijf geworden. Vrouw, dochter, zoon, schoon zoon en zwager hebben alle maal een functie. De eigenaar kent zijn zaak als gepn andér, omdat hij sinds het begin van de jaren zeventig portier was bij Club '70. Dat de discotheek met enige regelmaat negatief in het nieuws kwam, is volgens Van der Hurk gemakkelijk te verkla ren. „Als je eenmaal de naam hebt, kom je er niet meer vjan- af." „Ik kan me over al die jaren maar één keer herinneren dat er binnen iets gebeurde. En dat ondanks de grote mensenmas sa. Ja, buiten was er wel eens wat aan de hand, als mensen er niet in mochten, maar dat was dan vaak niet voor niets. Laatst was er een vechtpartij bij het station. Ligt er iemand te bloed en in een bushokje en dan staat er in de krant: 'bij Club '70'. Dat bedoel ik nou", zegt Van der Hurk. Bussen Dat Club '70 een metamorfose ondergaat heeft andere achter gronden. De uiterlijke face-lift Het gesloten karakter van Club '70 aan de Stationstraat moet volgens de eigenaar veranderen. en de interne verbouwing ko men voort uit economische noodzaak. „Je moet het in een discotheek van je laatste uurtjes hebben. Om middernacht is het vaak nog leeg en een half uur la ter lijkt het wel of ze met bussen tegelijk worden aangevoerd. Daarom bleef ik liever wat lan ger open. Maar met de huidige sluitingstijden is het moeilijk de zaak rendabel te houden", al dus de eigenaar. Gestimuleerd door de ge meentelijke plannen om halver wege de jaren negentig van het hele Stationsplein een prome nade te maken, besloot Van der Hurk dat het roer om moest. In het weekeinde blijven wel de disco-avonden, maar de sa menstelling van het publiek moet veranderen: „Je hoort vaak dat ouderen, zo van boven de 25 jaar, niet meer uitgaan in Leiden en dat kan ik aan mijn bezoekers ook zien. Met de her inrichting van Club '70 en met het aantrekken van live-optre dens wordt meer op die groep aangestuurd en ook meer op studenten'. Als het nodig blijkt, voer ik ook een pasjessysteem Kinderdisco Van der Hurk speelt ook met het in Den Haag afgekeken idee van een kinderdisco op de FOTO JAN HOLVAST woensdagmiddag. En als de bars zijn verschoven, de nieuwe keuken is ingericht, de gevel is 'opengewerkt' en het interieur op de begane grond een vrolijk verfje heeft gekregen, ziet lun chroom Club '70 aan het einde van dit jaar het levenslicht. Tij dens de verbouwing blijft Club '70 gewoon open: „We plannen het werk in fasen. In feite veran dert er van alles, behalve de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 15