Leidsch Dagblad Vrijspraak Kemp voor stort Alphen tii/all Het extraatje van Tivall. X ZD i Stekelenburg hekelt leider metaalbazen Leidse politie over de schreef bij ontruiming Gekalkte leuzen houden Bolkestein niet weg 'Veilige dijk' voor parlementariërs Recordverlies van 595 miljoen bij Hoogovens Maij: Onduidelijk of machinist ramptrein wist van beperking GOED NIEUWS WOENSDAG 17 MAART 1993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40109 LOSSE NUMMERS 1 l.oU Razende Roeland 2 Jacques Chirac voert campagne op z'n Amerikaans. Als een ra zende Roeland trok hij drie maanden door Frankrijk. Vrijwillig 3 Ter Beek heeft gisteren in Bosnië gezegd dat er geen dienstplichtigen ver plicht naar voormalig Joe goslavië worden gestuurd. Democratie in gevaar "2 De Russische democra- tie is in gevaar. Presi- dent Jeltsin roept het Wes- ten op onmiddellijk hulp te bieden. Rockband De Amerikaanse band Stone Temple Pilots toert door het land: 'Je kunt de mensen geen hondepoep verkopen'. *>C' De Bever -j Oegstgeestenaar ZL Christiaan Kooman vindt voetballer John de Bever een 'gave goser' en richtte een fanclub op. De ex-Hazerswoudenaar Simon Kemp krijgt geen gevan genisstraf voor het storten van chemisch afval in de Al- phense Coupépolder en bij het Belgische plaatsje Mel- lery. De Hoge Raad heeft dat gisteren in cassatie bepaald. Kemp moet echter nog wel twee jaar naar de gevangenis voor onder meer omkoping van ambtenaren, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. meindertvan derk Het gerechtshof in Den Haag had Kemp in december 1991 al vrijgesproken van het illegaal storten van chemisch afval. Aan de vrijspraak ligt een juridisch steekspel over de betekenis van woorden ten grondslag. Het ge rechtshof beschouwde de afval stoffen die Kemp illegaal stortte niet als 'waren', een term die in de wet voorkomt. Vervolgens concludeerde het gerechtshof dat er daarom geen sprake is van aflevering van 'voor de gezondheid schadelijke waren', zoals dat in het gebruik te wetsartikel is bedoeld. De J-iaagse Hoge Raad steunt het gerechts hof in die v' De geruchtmakende zaak te gen Kemp, ex-directeur van een afvaltransportbedrijf in Hazers- woude, kwam in 1988 op gang na alarmerende berichten over ernstige vervuiling van de Cou pépolder. Ook werden werkne mers van het bedrijf en verschil lende omgekochte ambtenaren opgepakt en later veroordeeld tot gevangenisstraf. Kemp werd door de Haagse rechtbank in 1990 wel voor de illegale stort in Alphen veroordeeld en kreeg een straf van zes jaar, waarvan anderhalf voorwaardelijk, en een boete van 150.000 gulden. Tegen Kemp loopt bij de rechtbank nu nog Het staal- en aluminiumcon- cem Hoogovens heeft vorig jaar een recorclverlies van 595 mil joen miljoen gulden geboekt. In 1991 werd al 51 miljoen gulden verlies geleden als gevolg van de gekelderde opbrengstprijzen. De aluminium- en staalmarkt verslechterde vorig jaar nog ver der. Ook dit jaar verwacht het be drijf niet uit de rode cijfers te komen, ondanks forse bezuini gingen. Uit de 'gewone bedrijfs voering' verwacht Hoogovens het eerste half jaar 210 miljoen gulden verlies. De dramatisch slechte cijfers werden vanmorgen bekend ge maakt door de nieuwe be stuursvoorzitter M. van Veen. Dat het een historisch diepte punt zou worden, had iedereen al verwacht. De leiding liet zelf al enkele maanden geleden we ten dat her verlies zou oplopen tot een half miljard gulden. In een poging het hoofd boven water te houden, wordt er dit jaar voor 300 miljoen gulden ex tra bezuinigd. Dat gaat ten kos te van 2.300 arbeidsplaatsen. Met de extra bezuinigingen dacht het concern in eerste in stantie nog in 1993 uit de rode cijfers te komen. De Hoogovens Groep boekte in 1990 voor het MEUBELS HALF GELD grote Nederlandse meubelfabrieken, wordt vanuit meubelboerderij de Reijer aan de Kievitsweg 124 te Ridderkerk, een enorme partij massief eiken meu belenblank, donkerengepatineerd alsmede een partij moderne stoffen en lederen bankstellen verkocht voor de HALVE PRIJS. Om u een paar voorbeelden te noemen: prach tige eiken eethoek, besfaande uit robuuste tafel met vier massieve stoelen van 1790,= voor 695,=. Praktische eiken t.v./stereo-kasten van 398,= voor 199,=. Originele ei ken toog-kasten van 2390.= voor 1195,=. Schitterende gebloemde 2- zits-banken. Chesterfield model, van 1195.=voor595,=. Schitterende eiken dressoirs met een zee van ruimte van 1590,- voor 795,- Top kwaliteit rundlederen bankstellen, 3 2- zitsbank kompleet van 4199.= voor 2098,=. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles wordt gra tis thuisgebracht en met schrifte lijke garantie verkocht. Wie binnen kort dus meubels nodig heeft, kan zijn bij Meubelboerderij de Reijer, Kievitsweg 124, Ridderkerk-Bol nes (bij Rotterdam): Dagelijks geo pend van 10.00 - 18.00 uur. Vrij dags koopavond. Ruime parkeer gelegenheid. FNV-voorzitter Stekelenburg vindt dat de metaalwerkgevers moeten stoppen met hun ver zet tegen de WAO-aanvulling in de CAO. Tegenover stakers bij Stork Amsterdam verweet hij vanochtend werkgevers voorzitter Van den Akker star heid. Vandaag wordt behalve bij Stork ook gestaakt bij Meico in Ridderkerk en bij VSH in Hil versum. Vanaf morgen wordt bij steeds meer bedrijven het werk neergelegd, aldus onder handelaar Broers van de In dustriebond FNV. Die stap komt nadat gisteren her nieuwd overleg met de werkge vers was mislukt. Na het ge sprek repte Broers over „geët- ter en gezeik" van de onderne mers. Stekelenburg zei vanochtend dat FM E-voorman Van den Ak ker „het braafste jongetje van de klas" speelt met zijn lang durige verzet tegen een verze kering die moet zorgen voor een aanvullende uitkering op de WAO. Toen bonden en werkgevers het gisteren weer niet eens konden worden, stel den de bonden voor om verder te praten over zaken als lonên en VUT. Maar de werkgevers weigerden. De stand van zaken is nu dat de bonden een WAO-aanvul- ling voor alle werknemers wil len, terwijl de werkgevers de niet-vakbondsleden de vrije keus trillen laten. tien miljoen gulden. In een eer dere uitspraak bepaalde de rechtbank dat de staat moet aantonen hoe groot precies het aandeel is van Kemp in de ver vuiling van de Coupépolder. De rechtbank meende dat Kemp zeker niet de enige was die che* mische stoffen in de polder had gestort. Volgens staatsadvocaat mr. Wubs zijn nu de getuigenverho ren afgerond. Kemp krijgt nog de gelegenheid zich schriftelijk te verweren. „De procedure kan nog wel een poosje duren", al dus Wubs. De Leidse politie is bij de ont ruiming van het gekraakte Groencomplex aan de Lange- brug over de schreef gegaan. Omstanders die foto's maak ten van het optreden van de politie werden gesommeerd hun camera's open te maken en hun filmrolletje in te leve ren. Dat recht had de politie gen bij de officier niet, erkende burgemeester C. Goekoop gisteravond in de commissie voor algemene en bestuurlijke zaken. De politie 'betreurt' de spon tane actie van twee agenten tij dens de ontruiming, zegt woordvoerder D. Graveland. „Dat is gebeurd en dat was niet juisL Er werden bij de ontrui ming door omstanders foto's gemaakt en dat wilden die agenten niet. Maar zij hadden niet de rolletjes in beslag mo gen nemen." De slachtoffers van de poli- tie-actie krijgen hun filmrolle tjes terug, beloofde burge meester Goekoop gisteravond. Dat gaat echter niet zomaar, weet Graveland. „Die rolletjes zijn in beslag genomen en lig- justitie. Hij beslist over het teruggeven ervan. Dat kan hij doen voor, tijdens en na de rechtszaak te gen de krakers." De officier van justitie wil de fotorolletjes echter niet terug geven aan de eigenaren voor dat de foto's zijn ontwikkeld. Graveland: „Hij wil wel weten wét hij teruggeeft." 'Bolke we krijgen je wel' leiden/den haag Vier Leidse agenten waren gis teren paraat bij de lezing van WD-leider Bolkestein in het Academiegebouw aan het Ra penburg. Politie en universiteit vreesden ordeverstoringen, om dat de nacht ervoor leuzen te gen de politicus waren gekalkt op het afgesloten plein voor het gebouw. Ook waren sloten, prikkeldraad en hekken ver nield. Het bleef gisteravond echter rustig aan het Rapenburg. In welke hoek de nachtelijke actie voerders gezocht moeten wor den, is nog steeds onduidelijk. Niemand heeft de verantwoor delijkheid opgeëist voor leuzen als 'Bolke, we krijgen je wel', 'Bolkestein en rassenhaat gaan hand in hand', 'Stop de politie ke hetze tegen vreemdelingen' en 'Bolkestein kweekt racisme'. Enkele uren voor de lezing waarschuwde de universiteit Bolkestein. maar hij heeft geen moment overwogen om zijn le zing af te zeggen. Toen hij om acht uur arriveerde waren de leuzen al lang en breed van het plaveisel verwijderd. Dat was een koud kunstje, omdat de verf nog nat was toen een medewer ker de leuzen 's morgens vroeg aantrof. Pagina 3: Bolkestein: vangnet vluchtelingen' 'WD steeds een civiele procedure een schadevergoeding van umuidenfrans van den berg laatst winst (298 miljoen gul den). Na twee jaar met verliezen op rij wordt het hoog tijd dat het tij keert. Niet alleen omdat het concern niet lang dergelijke verliezen kan opvangen, maar ook om geld vrij te maken voor nieuwe investeringen in instal laties en nieuwe produktietech- nieken. Vanmorgen moest Van Veen toegeven dat dit jaar nog geen zwarte cijfers worden geschre ven. De marktomstandigheden hebben zich de laatste maan den nog verder verslechterd. De overcapaciteit in Europa is nog veel te groot, de prijzen te laag en van een economische ople ving is ook nog geen sprake. De nu lopende bezuinigingen zijn dan ook onvoldoende. den haag» De Vereniging Milieudefensie e de actiegroep 'Wilde Marjolein' hebben gister middag symbolisch een begin gemaakt met de 'dijkverzwaring' op het Binnenhof. De actie groepen keren zich tegen de in hun ogen veel te rigoureuze dijkverzwaring in het rivierenge bied, en kiepten daarom tijdens een hoorzit ting in Tweede Kamer over dat onderwerp een container puin leeg naast het Torentje van pre mier Lubbers. CDA-partijvoorzitterVan Veizen kon er na een bezoek aan de eerste minister maar net langs, foto anp ed oudenaarden Voorhoutse pakt wereldtitel in Laser-klasse Geestdrift over belastingplan PvdA vervliegt Het PvdA-plan om het onder houd aan een eigen woning voor de belasting aftrekbaar te maken, stuit nu op meer en meer scepsis. PvdA-fractieleider Wöltgens lanceerde het plan maandagavond. Hij meent dat zijn voorstel het zwart werken zal tegengaan en zal zorgen voor meer werk in de bouw. Aanvankelijk reageerden CDA, WD en D66 opgetogen. Maar inmiddels hebben ze ont dekt dat er ook nadelen aan het plan kleven. WD'er De Korte ontdekte een wezenlijk bezwaar. Het huur waardeforfait (de belasting voor huiseigenaren) gaat omhoog als het onderhoud aan een woning aftrekbaar wordt. Bij het vast stellen van het netto forfait is immers rekening gehouden met de kosten die een huiseigenaar moet maken voor onderhoud. Als dit onderhoud aftrekbaar wordt, gaat het netto forfait dus omhoog, aldus ook het ministe rie van financiën. De WD zou daar fel tegen zijn. Ook bij het CDA is het enthousiasme in middels omgeslagen in scepsis. Pagina 2: Fiscaal cadeautje voor de rijken. Minister wil betere controle op informatievoorziening NS Het is niet zeker of de machinist van de trein die op 30 no vember vorig jaar bij Hoofddorp ont spoorde, wist dat ter plaatse een snel heidsbeperking gold. Dat zegt mi nister Maij van ver keer in antwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-ka- merlid Van Gijzel. Minister De NS hebben al tijd gezegd dat de machinist op de hoogte was van de snelheidsbeperking. De ma chinist zelf ontkent dat. In een reactie zegt een NS-woordvoer- ster dat de machinist heeft gete kend voor ontvangst van de sch ri fteli jke snelheidsbeperking. „Hij heeft zelf verklaard er on voldoende kennis van te heb ber» genomen", aldusde woordvoerster. Door werkzaamheden gold ten tijde van het ongeluk op het baanvak bij Hoofddorp een maximumsnelheid van 60 kilo meter per uur. De onderzoeks commissie van de NS heeft in middels vastgesteld dat de trein zeker 106 kilometer per uur reed. Bij het ongeluk vielen 5 do den en raakten 33 passagiers gewond, van wie 14 ernstig. De Spoorwegonge vallenraad komt nog met een rap port over de toe dracht van het on geval. Volgens Maij is uit het onderzoek door de Nederlandse Spoorwegen duide- aij. anp 'ijk gebleken dat de informatievoorzie ning bij de NS moet worden verbeterd. Maij zegt dat het daarbij niet zozeer gaat om het geven van de informatie, maar om de controle op de ont vangst ervan. Omdat die te wensen over laat, kan achteraf niet worden vastgesteld of de machinist inderdaad op de hoogte was van de snelheidsbe perking. De minister van verkeer gaat er zonder meer vanuit dat de NS de werkwijze op korte ter mijn aanpast. Zo niet, dan zal Maij ingrijpen. Ze 'verwacht echter niet dat dat nodig zal zijn. schrijft ze de Tweede Ka- De machinist van de D-trein die twee dagen voor het grote ongeluk bij Hoofddorp ont spoorde, was volgens Maij wél op de hoogte van de snelheids beperking. Tijdelijk krijgt u per kilo een korting van maar liefst f2.-op alle vegetarische produkten van Tivall. U kunt deze week dus extra voordelig genieten van onder andere vegeta rische broodbelegger©©®, -saté. -hamburger, -cordon bleu, -carré, -kebab en Tivall vegetarische schnitzel, 1 QQ 100 gram I.Jj I HET WOORD IS AAN De Voorhoutse Carolijn Brou wer is op de wereldkampioen schappen zeilen in Takapuna (Nieuw Zeeland) eerste gewor den in de Laser-klasse. Het 19- jarige talent hoefde vanochtend al niet meer in actie te komen, omdat haar voorsprong op de concurrentie te groot was ge worden. Brouwer, die eerder wereld kampioen bij de junioren was en vorig jaar Europees kam pioen werd, zag de wereldtitel als een bekroning van een in tensieve training en voorberei ding. „De inspanningen zijn be loond", aldus Brouwer. Ze wil nu overstappen naar de 470 en deelname aan de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta afdwingen. Hangbaan naar centrum Alphen alphen aan den run ruud sep Terentius Niets is zo gemakkelijk of het wordt moeilijk als je het met te genzin doet. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Programma's13 Randstad20 Regio15,17.18,19 Stand van zaken - Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Bewolkt en zacht Overwegend bewolkt, eerst vrijwel overal droog, later op de dag kans op wat regen of motregen Mini mumtemperatuur omstreeks 8, middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Wind zuidwest tot west. matig kracht 3 4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krach tig. 6. KOMFORTABEL VOORDELIG De gemeente Alphen aan den Rijn wil de hangbaan tussen het NS-station en Archeon door trekken naar het centrum of naar Avifauna. Het stadcentrum moet binnenkort autovrij wor den en Avifauna heeft uitbrei dingsplannen. De hangbaan zou het aantal mensen dat per openbaar vervoer naar Alphen komt enorm kunnen vergroten. De hangbaan bestaat uit on bemande cabines die op zes meter boven de grond voiauto^ matisch naar hun bestemming zoeven. Het systeem is ontwik keld door het Duitse bedrijf Sie mens. Het is overigens nog al tijd niet bekend of het eerste deel van de hangbaan wordt aangelegd, want het geld is nog niet rond. De 1.200 meter lange baan kost 27 miljoen gulden. Zeker is dat de hangbaan nog niet gereed is als Archeon in april volgend jaar de poorten opent. Pagina 19: Uitbreiding hang baan is nog toekomstmuziek. lxididi *^DigH»d jfc NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. i Voor let Tel. Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnemen Per maand, automati*h 28.75) j Per kwartaal o cptgtro 82.8 au* h KV AS Handtekening. Of bd 071-128030 Aanoieomgen geioen tot en mei zaïeroag zu maan a s Deze week alleen bij Albert Heijn. Ctl 712141 lÏ00053'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1