Minder service sociale dienst Zes lagen lak en 'n dansvloertje Regio 'Straks vallen er doden' Eerste jubileumboek van Sint Matthias uitgereikt Nieuwe burgemeester in najaar verwacht 'Te ontspannen benadering Leiderdorpse cliënten De gebeente Leiderdorp onderzoekt of de dienstverle ning van haar sociale dienst niet op een lager pitje kan. Het college meent dat de afdeling wel erg klantvriendelijk en dus duur werkt, de dienst zelf meent dat haar service niet afwijkt van die in andere gemeenten. den geboden. Veelal is dit een weinig renda bele investering, omdat veel cliënten slechts kort afhankelijk zijn van een uitkering. Velen gaan snel weer aan de slag via bijvoorbeeld een uitzendbu- leiderporp rov klopper De sociale dienst, in Leiderdorp aangeduid als 'administratie so ciale dienstverlening', is wette lijk verplicht uitkeringen te be rekenen en op tijd uit te keren. In Leiderdorp worden evenwel meer activiteiten ontplooid. Uitkeringsgerechtigden krijgen bijvoorbeeld ondersteuning bij hun maandelijkse betalingen. Zo bieden de ambtenaren hulp aan mensen die moeite hebben vaste lasten op te hoesten als huur, ziekenfondspremie en de energienota. Deze neven-activiteit slokt nogal wat tijd op, voor de ge middelde 'klant' maandelijks ongeveer 36 minuut per beta ling. Dit duurt zo lang omdat de sociale dienst een groot aantal wisselende cliënten heeft. En van ieder moeten eerst de inko- mensgegevens worden gecon troleerd voordat hulp kan wor- Bezuiniging Eventuele opheffing van deze extra 'betalingsservice' hoeft overigens nog geen bezuiniging op te leveren. Klanten blijven immers met vragen zitten. De kans is groot dat ze die voorleg gen aan ambtenaren van de buitendienst als ze niet meer op het gemeentehuis terecht kun nen. Verder verwacht de sociale dienst dat ambtenaren vaker worden geconfronteerd met cliënten die schuldeisers op hun dak krijgen. Ook dat brengt ex tra werk met zich mee. Toch meent het college dat het wel iets minder kan met wat Veel bekeuringen op eerste koersdag wassenaar De Wassenaarse politie heeft zaterdag de handen vol gehad aan de drukte bij Duindigt, waar de eerste koers werd gereden. Op de gratis toegankelijke koersdag kwamen 7000 mensen af. Bij een controle op de Landscheidingsweg en de Buurtweg werden in totaal 51 bekeuringen uitgedeeld. De mees te mensen kregen een bon vanweg^het negeren van het linksaf- verbod. Ook werd het inrijverbod dat geldt op het laatste stuk van de Buurtweg veelvuldig genegeerd. Voorbijgangers mishandeld wassenaar Twee Wassenaarse jongens van 17 jaar zijn zater dagnacht aangehouden nadat zij in de omgeving van de Back- ershagenlaan in Wassenaar een aantal voorbijgangers hadden geslagen en bedreigd. Dit gebeurde na afloop van een school feest. Twee slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar volgens de politie zijn meer mensen lastig gevallen. wordt genoemd 'de ontspannen benadering' van bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden door de sociale dienst. „Dat nodigt uit tot veel vragen", aldus wethou der C. Huigen. Volgens het col lege is het niveau van de dienst verlening 'boven gemiddeld' en 'erg klantvriendelijk'. De ambte naren zijn het hiermee oneens. Ze menen dat de dienstverle ning niet afwijkt van die in ver gelijkbare gemeenten. Toch heeft de gemeenteraad inmiddels laten weten in te stemmen met een onderzoek naar het reilen en zeilen van de afdeling. Dat hoeft geen uitge breid extern onderzoek»te wor den. „Er zijn natuurlijk wel nor men bekend. Zo kan bijvoor beeld blijken dat in andere ge meenten meer cliënten door één ambtenaar worden behan deld", aldus Huigen. De sociale diénst wordt ge vraagd een rapport te schrijven over haar exacte werkzaamhe den. Het college heeft hier haast mee. Wethouder Huigen wil de gegevens graag op haar bureau heben voordat de verschillende raadscommissies zich in april over de voorjaarsnota buigen. Gemeentehuis Leiderdorp gesloten Het Leiderdorpse gemeentehuis is woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur gesloten in verband met de begrafenis van burge meester A. Bruggeman. Ook de avondopenstelling op woensdag vervalt. De gemeenteraadsver gadering van vanavond is ver plaatst naar 22 maart. De verga dering van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en milieu wordt eveneens uitge steld. MAANDAG 15 MAART 1993 Mevrouw Van Hulst in de VIP-boot, waar haar man zestig tot tachtig uur in de week aan werkte. VIP-boot Warmondse rederij kost acht ton Na de VIP-bus ook een VIP-boot. De War mondse rederij Van Hulst heeft in Zuid- Holland de primeur van deze uiterst luxe vorm van vervoer op het water. In navol ging van de 'droge' soortgenoot gaat het hier om een boot met aangename extraa tjes als pluche, mahoniehout, van royale kussens voorziene zitjes, een bar, vloerbe dekking tot op de wanden en zelfs een dansvloertje. Compleet met bloemetjes op de tafels en, in de nabije toekomst, een ro mantische verlichting met kaarsenlampjes. Maar het is niet eens zozeer het 'geval' zelf (kosten: éen slordige 800.000 gulden) waarop mevrouw Van Hulst zo trots is. Nee, dat zijn de verrichtingen van haar echtge noot. Hij kocht de VIP-boot als casco in Emmeloord en bouwde 'm zelf in Noord- wijk af. Was daar volgens zijn echtgenote de afgelopen vier maanden praktisch dag en nacht mee bezig. „Zestig tot tachtig uur per week schat ik, samen met één van onze schippers. Ach, het meeste werk zie je natuurlijk niet meer terug nu de boot klaar is. Geloof maar dat m'n man er 's nachts wakker van heeft gele gen. Dan lag 'ie maar te denken over alle mogelijke oplossingen voor alles wat hij tij dens de afbouw tegenkwam. Je had moeten zien hoeveel bedradingen eraan te pas kwa men, voor alle verlichting en de geluidsin stallatie. En het lakken van al dat houtwerk! Er zitten zes lagen lak overheen. Het ont werp van de zitjes, ook zo'n klus, met die bekleding. Het leggen van het zeil., nou ja, zo kan ik wel doorgaan". Willems Het aardige is ook dat de VIP-boot, die de naam 'De Horizon' draagt, is gemaakt door de Gebroeders Willems. Ooit dreven zij een scheepswerf aan de Oegstgeester Haarlem mertrekvaart. Nieuwbouw dreef de broers een paar jaar terug naar Emmeloord. Daar lag in novèmber vorig jaar het casco te wachten op verscheping naar Noordwijk. Het zou een barre tocht worden. Een kaal, ijzeren schip zonder ramen moest heel huids het vaak stormachtige Ijsselmeer over zien te komen. Mevrouw Van Hulst: „Dat ging dus niet. Het stormde in die tijd dag in, dag uit. Het water kwam met bakken naar binnen. Uiteindelijk is mijn man onder be geleiding van Rijkswaterstaat heel voorzich tig via de randmeren hier naar toe geko men. Heelhuids!" De officiële doop werd vorig weekeinde gehouden. „We hebben er toen de eerste partij op gehad. Een stel buitenlanders. De mensen waren echt enthousiast. Ze waar deren die extra luxe en vinden het ook grandioos dat we het meeste werk zelf heb ben gedaan. En het leuke vind ikzelf ook dat deze boot weer een ander soort publiek aantrekt. Hij is niet gewoon voor een rond vaart, maar voor alle mogelijke soorten feesten en partijen." Slok te veel op: 400 gulden boete regio» Twee automobilisten, een 52-jarige Leiderdorper en een 32-jarige inwoners van Delft, liepen gisteravond te gen een bekeuring van 400 gulden, omdat zij te diep in het glaasje hadden geke ken. Het tweetal werd bij een alcoholcontrole in Lei derdorp betrapt. De 'meter' sloeg te ver uit waarop de politie hen op een bon van 400 gulden trakteerde. In totaal controleerde de Lei derdorpse politie meer dan 200 bestuurders. Ook in Roelofarfcndsveen en Hazerswoude-Dorp wer den bestuurders gecontro leerd. In Roelofarendsveen werden 67 weggebruikers aangehouden en in Hazers woude-Dorp ging het om 117 bestuurders. In beide plaatsen was het resultaat goed. Geen van de betrok ken weggebruikers bleek te veel alcohol te hebben ge dronken. Bromfietsster gewond bij aanrijding wassenaar Een 18-jarige Wassenaarse bromfietsster is zaterdagoch tend gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Landscheidingsweg met de Wit- tenburgerweg in Wassenaar. Het meisje botste met haar brommer tegen een auto, be stuurd door een 31-jarige Was senaarder. Volgens de politie is een van beiden door het rode licht gereden. De automobilist bleef ongedeerd, de bromfiets ster is met hoofdletsel in het ziekenhuis opgenomen. Inbraak zoeterwoude In een woning aan de Zuid- buurtseweg in Zoeterwoude is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De daders kwamen binnen na het open breken van een deur. Nog niet bekend is wat er uit het huis is meegenomen. Verslagenheid in Leiderdorp na overlijden leiderdorp» vervolg voorpagina Het overlijden van burgemees ter Bruggeman wekte grote ver slagenheid in Leiderdorp. Bij de politie en brandweer, waarvan hij het hoofd was, hing dit weekeinde de vlag halfstok. CDA-fractievoorzitter en nestor van de gemeenteraad A. Roest noemt het overlijden van Brug geman 'hard. en onverwacht'. „Hij was iemand die dichtbij de bevolking stond. Burgemeester, maar tegelijk menselijk met ons", schetst Roest de overle den bestuurder. WD-fractievoorzitter P. Mul ler denkt dat Bruggeman het betreurde dat hij geen politiek gevoelige portefeuille had. „Bruggeman had zich waar schijnlijk meer voorgesteld van zijn burgemeesterschap in Lei derdorp. Hij had meer gewichti ge dingen op zijn boterham wil len hebben. Ik denk dat hij ge lukkiger was toen hij in de klei ne gemeente Schipluiden een goed gevulde portefeuille had." „Hij had maar weinig in zijn portefeuille, maar voor wat hij had maakte hij zich wel heel sterk", zegt ook PvdA'er V. Mol- kenboer. „Het probleem was al leen dat we Voor zijn taken, openbare veiligheid en voor lichting, weinig geld hadden. Dat maakte Bruggeman vaak vleugellam." I. Janssen (Groen Links) noemt het overlijden van Brug geman 'bijzonder tragisch'. „Hij was nog een heel vitaal man. Vooral voor zijn familie is het heel erg dat hij zo vlak voor zijn pensioen is overleden." Volgens E. Grootaarts (D66) was contacten leggen de sterk ste kant van Bruggeman. „Ik heb hem ervaren als een prettig mens. Met z'n allen hadden we de hoop dat hij beter zou wor den. Het heeft hela.as niet zo mogen zijn." oegstgeest wilfred simons Bewoners van de Riinzichtweg in Oegstgeest zijn teleurgesteld in wethouder J. Rijks (verkeers zaken). Sinds de komst van het teeltbedrijf Sierafor aan de Ou de Rijnsburgerweg rijden er da gelijks veel vrachtwagens langs. Rijles heeft nog voor de zomer een rapport over de verkeerssi tuatie in het vooruitzicht ge steld, maar C. Strijk, woordvoer der van de bewoners, vindt dit bij lange na niet genoeg. „Er moeten maatregelen komen voor de zomer. Desnoods tijde lijke. Het geeft niet wat het kost. Straks vallen hier doden." Strijk is nog steeds van plan het dorp met acties te ontrege len. Alleen als Rijks snel met hem in contact treedt, wil hij ze eventueel nog afstellen. Zoniet, dan brandt het los: „We hebben een video gemaakt van het ver keer op de Oude Rijnsburger weg, met allerlei gevaarlijke si tuaties erop. Die laten we zien. Er komen blokkades en om de haverklap zware vrachtwagens door de straat van de burge meester. Dan kan hij ook eens voelen wat dat is. Helaas woont Rijks in een flat." Rijks zei eerder dat hij eerst een duidelijk beeld wil hebben van de problemen en de toe komstige situatie in het gebied, voordat hij het kruispunt Rijns- burgerweg-Oude Rijnsburger- weg-Rijnzichtweg aanpakt. Het heeft in zijn ogen geen zin om nu al geld uit te geven aan maatregelen die later achter haald blijken te zijn. Strijk is het daar niet mee eens. „Er moeten in elk geval tijdelijke maatrege len komen. We willen dat het kruispunt met de Rijnsburger weg wordt geasfalteerd, dat er een stoep komt, een fietssug- gestiestrook en een 30 kilome terbord met de tekst 'Denk aan onze kinderen'. Rijks zegt dat hij onze verlangens niet kent. Dat vind ik vreemd. Die man is loco-burgemeester, hij moet toch weten wat er onder zijn burgers leeft?" Strijk weet de ANWB aan zijn zijde. Die heeft een fietsroute gemaakt waarin de Oude Rijns burgerweg is opgenomen. „Wij zullen de ANWB zeker inscha kelen." Tot slot speelt hij zijn troef uit: „Iemand in de ge meente heeft zijn handtekening gezet onder de bouwvergun ning voor Sierafor. De grond heeft een agrarische bestem ming: er was vergunning afge geven voor een kassen bedrijf. Nu zit er een overslagbedrijf met twaalf laaddocks. De ge meente had van tevoren moe ten weten dat dat niet kon. Ik noem het onbehoorlijk bestuur. Als Rijks niet snel met een op lossing voor dat kruispunt komt, laat ik de provincie die zaak tot op de bodem uitzoe ken. Dan zullen er koppen rol len." warmond Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van muziek- en toneelvereniging St. Matthias in Warmond is het jubile umboek 'Het lot viel op Matthias' ten doop gehouden. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester G. van der Wel. Het boek is geschreven door R. van Dort uit Oegstgeest die er vijf jaar aan heeft gewerkt. Tevens zijn deze avond vier leden van Sint Matthias in het zonnetje gezet vanwege hun lange betrokkenheid bij de Warmondse mu ziekvereniging. P. Weijers, G. van Tongeren en J. Versluys kregen een gouden speld met diamantjes omdat zij zestig jaar lid zijn van Matthias. Een zilveren onderscheiding was voor I. van Moorsel die een kwart eeuw 'bij de muziek' zit. En als vereniging kreeg Sint Matthias de zilveren penning van de federatie van muziekgczel schappen. Alle onderscheidingen werden uitgereikt door k. van Gerwen namens de Zuidhollandse Muziekbond. I Overleden: Andreas Johannes Alphons Louis Bruggeman (1930-1993) Andreas Johannes Alphons Louis Bruggeman werd op 1 ju li 1930 geboren in Bergen op Zoom. Daar kreeg hij in 1947 ook zijn eerste baan, als ambte naar op de gemeentelijke se cretarie. In Waspik en Lisse vervulde hij tot 1976 dezelfde functie. Na negen jaar burger vader in het Zuidhollandse Schipluiden te zijn geweest, vervulde Bruggeman vanaf 1985 het burgemeestersambt in' Leiderdorp. Bij zijn herbenoe ming voor een tweede ambts termijn in 1991 uitte hij nog de wens tot aan zijn pensioen bur gemeester te blijven. Daarnaast was Bruggeman actief in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en voorzitter van de Provinciale Raad voor het Milieubeheer. In 1991 werd Bruggeman onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau. Bruggeman zei altijd 'niet de baas van de gemeente te willen zijn, maar een gewone Leider dorper'. „Het ambt moet zijn waarde houden, maar de mens die het invult moet ook als mens worden benaderd", zei hij twee jaar geleden in een in terview. Bruggeman werd dan ook gezien als een vriendelijk man, die altijd geïnteresseerd was in het lot van de Leiderdor pers. De burgemeester kreeg bij zijn aanstelling alleen de politiek niet-gevoelige portefeuilles, zoals openbare orde en be stuurszaken. Hij heeft altijd be weerd zich daardoor niet tekort gedaan te voelen. Kritiek op zijn optreden was er ook: Bruggeman zou niet de manager zijn die een groeiende gemeente als Leiderdorp nodig heeft: Zijn optreden getuigde zelden van grote slagvaardig heid. Dit hing mogelijk samen met de rol die de overleden burgemeester zichzelf had toe gedicht: hij wilde een coördine rende rol vervullen en etaleerde zich ondanks zijn CDA-signa- tuur nadrukkelijk als voorzitter van alle politieke partijen in de gemeenteraad. Bruggeman spiegelde zijn poli tieke ideëen aan de Leider dorpse jongeren. „Je hebt de taak om de gemeenschap een beetje beter achter te laten dan je hem hebt aangetroffen en dat betekent: kijken naar de jeugd en haar mogelijkheden", vond hij. Hij was als erelid betrokken bij verschillende verenigingen en instellingen, maar koesterde vooral speciale gevoelens voor Nieuw-Buitenzorg, het tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen aan de Simon Smit- weg. In zijn kamer in het ge meentehuis hing een papieren ambtsketting die de bewoners voor hem hadden gemaakt. leiderdorp rov klopper Het Leiderdorpse college weet nog niet hoe de opvolging van de overleden burgemeester A. Bruggeman verloopt. Lo co-burgemeester C. Huigen hoopt dat de benoeming over een halfjaar rond is. In de tussentijd zal deze WD-wethouder de burgemees terspost waarnemen. Of een ad interim wethouder wordt aangesteld om haar te ontlasten, is nog niet bekend. „Daar over moet het college zich nog beraden. Op dit moment zijn onze gedachten nog bij de overleden burgemeester", aldus voorlichter M. Jansen. Over de politieke kleur van de nieuwe eerste burger wil het gemeentebestuur ook nog weinig zeggen. Wel staat vol gens Huigen vast dat de raad niet per se een nieuwe CDA- burgemeester wil. Ook de optie om een lid van D66 te be noemen is open. De democraten hebben verhoudingsgewijs weinig burgemeestersposten De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beves tigt dat een benoeming gemiddeld ongeveer een half jaar in beslag neemt. „Maar de exacte termijn hangt sterk af van het aantal sollicitanten." Binnenkort stelt de Zuidhollandse Commissaris van de Koningin S. Patijn de sollicitatie-procedure open. De ge meenteraad maakt een profielschets, waaraan de kandida ten worden getoetst. Daarop maakt de Commissaris van de Koningin een selectie. Een uit de raad geformeerde vertrou wenscommissie gaat vervolgens gesprekken aan met de kandidaten. De benoeming wordt uiteindelijke gedaan door de Kroon. De vrijdag overleden burgemeester Bruggeman van Leiderdorp.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9