Leiden Krakers voelen zich mishandeld 'Ik wil alles van Heer Bommel hebben' Vroeger bleef de vader gewoon in de auto zitten' Laken opnieuw in hechtenis MAANDAG 15 MAART 1993 7 CHEF GERT VISSER. PLV -CHEF AAD RIETVELD. 071-1 TE DUUR UNIEK 9 Te klantvriendelijk en Na Wassenaar keert dus te duur. Dat is het I U ook Valkenburg oordeel van de gemeente zich tegen de stort van Leiderdorp over de eigen vervuilde bagger in de sociale dienst. 'unieke' Ommedijkse Pol der. ZOOITJE a De horeca in de Al- I I phenseJulianastraat is een zooitje, zegt ontwik kelaar Gerritsen. Maar een Chinees kan er nog wel bij Leidse Stripdag feest voor verzamelaar De 7 krakers en 2 sympathisanten die afgelopen woens dag door de politie zijn opgepakt bij de ontruiming van het Groen-complex aan de Langebrug 87, vinden dat ze zijn mishandeld en als zware criminelen behandeld. ,,De hele ontruiming en de zaken eromheen zijn een aaneen schakeling van absurde maatregelen en overdreven hard optreden", aldus een door 'de arrestantengroep' ver spreid pamflet. leiden loman leefmans Na een tweede kraakperiode die twee maanden duurde, stond een grote politiemacht afgelo pen woensdagochtend klaar om de zwaar gebarricadeerde pan den te ontruimen. Nadat duide lijk was geworden dat de zeven krakers niet vrijwillig zouden verdwijnen, volgde een korte actie en werd de groep afge voerd. „De arrestanten zijn bij hun aanhouding geschopt en geslagen en aan hun haren voor de politie-video gesleept. De sympathisanten zijn met hon den op afstand gehouden en fo torolletjes werden in beslag ge nomen", aldus datzelfde pam flet. De krakers vinden dat ze na hun aanhouding als zware cri minelen zijn behandeld. Advo caten werden volgens hen te laat toegelaten en daardoor Inboedel gestolen leiden Bij een inbraak in een kantoor van een scheepswerf aan de Admiraal Banckertweg is de complete technische inboedel gestolen. De fax, de printer, de computer, de telefoon en het ant woordapparaat zijn verdwenen. Om binnen te komen braken de daders de deur van het kantoor open. Vandalen aangehouden leiden Twee Leidse jongens van 16 jaar zijn vrijdagnacht aange houden in de binnenstad omdat zij buitenspiegels van auto's kapot trapten. De politie betrapte de knapen op heterdaad. De auto's stonden geparkeerd in de Lange Lijsbethsteeg, het Kloos ter, de Sionssteeg, de Apothekersdijk en de Aalmarkt. Houseparty verhinderd leiden De Leidse politie heeft er zaterdagavond voor dat een illegale houseparty in de kelders van het oude Van Gend Loos-terrein geen doorgang heeft kunnen vinden. Door om wonenden werd de poliie geattendeerd op rondscharrelende mensen op het terrein. Het onderzoek van de politie was niet moielijk. Ze hoefden slechts de draden te volgen vanaf een gene rator, die buiten het gebouw stond. kreeg de rechter 'vrij spel' om de groep 5 tot 10 dagen langer in hechtenis te houden. Ook steekt het de krakers dat ze over drie verschillende gevangenis sen (Breda, Utrecht, Nieu- wersluis) zijn verspreid: „Vijf Schiedamse verkrachters zijn immers deze zelfde dagen op vrije voeten gesteld", aldus de krakers van wie er drie na het noemen van hun naam wel naar huis mochten. Politie-voorlichter Dick Graveland: ,,Als je het pamflet leest denk je dat wij er zomaar opeens stonden, maar de wijk agent had te voren duidelijke afspraken gemaakt met de kra kers en daar hebben ze zich niet aan gehouden. Ze wilden er uit gehaald worden. Er is zeker niet onzorgvuldiggehandeld." D66 houdt forum over minderheden De afdeling Leiden van D66 houdt woensdag 31 maart een forum over minderheden in Leiden. Het draagt de n Lokale oplossingen voor lokale problemen: vragen en oplossin gen voor het lokale minderhe denbeleid. Het forum wordt ge leid door H.K. Femandes Men des, directeur Coördinatie Min derhedenbeleid van het minis terie van Binnenlandse Zaken. De andere sprekers die in he forum plaatsnemen zijn J. Tchi che (samenwerkingsverband van zelforganisaties), A.H. de Zoete (Louise de Coligny), A. Kersten (politie) en A. Vermeu len (Economische en Sociale zaken). Het forum begint om acht uur en wordt gehouden in het St. Antonius Clubhuis. LEIDEN HANS KOENEKOOP 'Hé Leon, enorme eikel!!' Strip tekenaar Hein de Kort signeert met zichtbaar genoegen zijn boeken. Met vlugge hand ver schijnt het onvriendelijke op schrift boven de door hem gete kende poppetjes. Leon staat er bij en lacht zuinigjes. „En toch laat ik dit boek aan iedereen zien", zegt hij. De Kort laaft zich na de daad aan een bakkie koffie. Hij heeft er al heel wat 'eikels' op zitten. De striptekenaar is speciale gast van de achtste Leidse Stripdag, die zich deze keer kan verheu gen in grote belangstelling. Voor organisator Hans Edink is dat geen verrassing. „Het is voor hef eerst in de openbare biblio theek, die vandaag ook normaal open is. Dan trek je vanzelf meer bezoekers." Naast hem op de grond ligt een stapel Peps. Een tijdschrift uit de jaren zeventig, voorloper van de Eppo. „Die gaan straks de papiercontainer in. Geen hond wilde ze hebben", zegt Edink, zelf eigenaar van de Leidse Strip Shop. De stapel Peps was een van de 260 kavels die tijdens de stripbeurs werden geveild. „Vijf gebonden strip boeken van Guust Flater lever den 260 gulden op. Dat was het betere werk." Stripboeken zijn dus geld waard. Vooral als ze een beetje op leeftijd zijn en er nog ver zorgd uit zien. Hagenaar Willem van Dijk toont vanachter zijn stand exemplaren van Sjors en Sjimmie uit de jaren vijftig. „Volgens de catalogus van Hans Matla zijn deze honderd gulden waard, maar dat vraag ik er niet voor. Voor 25 gulden mag je hem hebben." Van Dijk is zelf helemaal gek van het kolderieke duo. „Die strip maakt emotie bij me los. Als kind las ik alle afleveringen. En nu nog lees ik ze met heel veel plezier. De strip is eenvou dig, niet zo gekunsteld. Tegen woordig wil iedereen van die fraai getekende kleurenstrips le zen, maar daar vind ik nou niks Een stukje verderop neuzen verwoede verzamelaars in bak ken vol Blauwbloezen, Roel Dijkstra's, Bessy's, Trigië, Tar- zan, Dick Bos en Spider Man. De vreemdste strips glijden door de vingers. Wat te denken van De Brozems, of het album 'Rooie Oortjes', waarin wulpse dames half ontbloot zinneprik- kelende avonturen beleven. „Voor de stiekeme lezer", zegt de verkoper. Een jongetje zoekt iets heel bijzonders: Rioolkoninkjes. Een strip waarin ratten de slokdarm van een tientallen meters lange slang bezoeken. De verkoper heeft slechts één exemplaar. Jammer, hij kent dat boek al. „Hij heeft toevallig een keer die strip gelezen. Maar dat heeft zo'n indruk op hem gemaakt, nu is hij op zoek naar meer", zegt zijn moeder, Alex en Els de Groot zijn ook aanwezig op de ruilmarkt. „Waarom stripboeken geld waard zijn. Meneer, alles is toch tegenwoordig geld waard. Lege flessen hebben zelfs waarde." De Groot stalt een deel van zijn collectie Tom Poes en Heer Bommel uit. „Dit is maar een stukje. Thuis heb ik een hele zolder vol Bommel. Schitterend, die verhalen. Je leest ze twee keer, drie keer en telkens ont dek je weer wat nieuws. Marten Toonder zit vol dubbele bo dems." De 50-jarige meneer Hallewas uit IJmuiden knikt instemmend. „Sinds een jaar verzamel ik Bommel. Ik heb die zolder na- meijk gezien. Het is fantastisch, ik wil er nu zelf ook alles van hebben. Postzegels stop je weg, munten stop je weg, maar naar Bommels kun je altijd kijken." Glunderend pakt hij een brochure aan van De Groot. Daarin worden de nieuwe bun dels van Tom Poes en Heer Bommel aangeprezen. Van alle verhalen die zijn verschenen, worden de komende jaren veer tig dikke bundels gedrukt. „De hele serie kost 4400 gulden, maar een echte Bommelfanaat heeft dat er wel voor over", al dus De Groot. Margreet Olsthoorn 26 jaar verloskundige leiden valerie leenheer Margreet Olsthoorn (59 jaar) is voor veel Leidse gezinnen een bekende. Dat is niet zo verwon derlijk, want zij hielp irf 26 jaar als verloskundige maar liefst 3570 babies ter wereld te bren gen. In april stopt ze met haar werk. Niet omdat ze het niet leuk meer vindt, maar binnen kort wordt ze 60 jaar en ze heeft het idee dat veel van het leven door haar werk aan haar voorbij is gegaan. Nu heeft ze tientallen plannen om de verloren tijd in te halen. „Ik heb hard gewerkt, het is nu genoeg geweest." Margreet Olsthoorn beoefent haar beroep al zo lang, dat zij de veranderingen op het gebied van zwangerschap en vrouwen emancipatie op de voet heeft kunnen volgen. „Vooral de hou ding van de man ten opzichte van de zwangerschap is erg ver anderd. In de jaren zestig bleef de aanstaande vader gewoon in de auto zitten als de vrouw bij mij op spreekuur kwam. En bij de bevalling was hij eigenlijk net zo passief. Als de vader erbij was, en dat was al heel bijzon der, was het echt zo van: 'hij stond erbij en hij keek er naar', maar meer ook niet. Nu is dat natuurlijk heel anders. De man en vrouw zijn nu samen zwan ger." Niet alleen de man, ook de vrouw is veranderd. „Vroeger nam een zwangere vrouw mijn adviezen, voor bijvoorbeeld een speciaal dieet, zonder meer aan. Nu moet ik precies uitleggen waarom ik die adviezen geef. Vrouwen zijn zich veel meer be wust van hun lichaam. Ook de gemiddelde leeftijd van de vrouwen die hun eerste baby krijgen is hoger. Er wordt eerst gemaakt, daarna ko- de baby's pas. Op medisch gebied is er ook veel veranderd. „De apparatuur is nu natuurlijk veel beter. Toen ik in 1967 net was begonnen als verloskundi ge, luisterde ik nog met een soort toetertje naar het hartje van de baby. Nu heb je daar de doptoon voor; een zeer modern elektronisch apparaat. En zoiets als een echo maken, dat kon toen nog helemaal niet." Het contact met vrouwen vindt Margreet Olsthoorn één van de leukste kanten van haar werk. „Je ziet de vrouwen tij dens een zwangerschap zo'n twaalf keer en je leeft toch met ze mee. Daarna houdt het con tact eigenlijk wel op. Soms als je aan het winkelen bent komt er een vrouw naar je toe met een grote knul erbij, die jij dan in de wereld hebt geholpen. Maar ja, hij herkent jou niet en jij hem natuurlijk ook niet meer." Margreet Olsthoorn heeft 21 jaar lang haar werk alleen ge daan. Eerst had ze haar spreek kamer thuis aan het Jacques Ur- lusplantsoen, in 1991 verhuisde de praktijk naar het Gezond heidscentrum op het Bevrij dingsplein. Sinds 1988 werkt zij samen met José van Teylingen. „We werkten toen wel met z'n tweeën, maar het aantal cliën ten nam ook toe, dus het bleef hard werken. Dat is ook een van de redenen dat ik stop. Het wordt me eigenlijk toch te zwaar. Vooral het nachtwerk, dat gaat je op een gegeven mo ment opbreken. Mijn helft van de praktijk wordt nu overgeno men door Anne Dusseljee." Ze is niet bang dat ze zich gaat vervelen. „Ik heb hard ge werkt, maar het is nu goed ge weest", zegt ze resoluut. „Ik had bijna geen vrije tijd. Maar nu ga ik me op mijn hobbies storten. Ik ben geïnteresseerd in kunst geschiedenis, archeologie en egyptologie. Daar wil ik me in Verloskundige Margreet Olsthoorn: „Soms komt er een vrouw n wereld hebt geholpen." i de bakken op de Leidse Stripdag. FOTO HIELCO KUIPERS Gezondheidszorg Merenwijk onder één dak leiden valerie leenheer Na een ingrijpende verbouwing van ongeveer één miljoen gul den, is het nieuwe Medisch Centrum 'Het Joppe' in de voor malige Spar-winkel aan de Zwartemeerlaan geopend. Het centrum biedt onderdak aan drie huisartsen, een arts-assis tent, twee Mensendieck thera peuten, een huidtherape.yte, een logopediste, een dependan ce van het Artsenlaboratorium en over twee weken ook een apotheek. Door dit centrum wordt de gezondheidszorg in de Merenwijk flink uitgebreid. Voor de voormalige Spar-win- kel is lang naar een bestemming gezocht. Het pand stond lange tijd leeg en de buurt had veel last van jeugdige vandalen die bij de lege winkel rondhingen. Ideeën om van de lege winkel een sportschool of snookercen trum te maken, stuitten op ver zet van buurtbewoners die bang waren voor meer overlast. Diezelfde buurtbewoners we zen huisarts H. Meyer op heL leegstaande gebouw. Zij hoop ten dat door de vestiging van een praktijk van Meyer en huis arts L. van der Meer de jongeren hun heil ergens anders zouden zoeken. Meyer en Van der Meer kwam dit goed uit omdat hun praktijk aan de Stokroos te klein was geworden. Meyer kocht sa men met zijn collega's Van der Meer en diens vrouw de helft van het pand van eigenaar De Roode, apotheker aan de Ros molen. Eigenaar Vlietpark klaagt politie aan gaan verdiepen. En ik zal veel in de polder te vinden zijn, op zoek naar bijzondere vogels", zegt ze enthousiast. „Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor dit beroep. Als je een paar keer achter elkaar in het holst van de nacht voor niks bent opgeroepen denk je wel eens 'waar ben ik aan begon nen'. Maar als je op een andere dag een bevalling meemaakt die helemaal goed gaat.m ben je die gedachte weer helemaal kwijt. En als na een lange zware nacht een mooie gezonde baby wordt geboren, is dat een kroon op je werk." leiden hans koenekoop Tinus Laken lijkt de macht over het Vlietpark voorgoed kwijt. Het afgelopen weekeinde heeft de brandweer op last van de Leidse politie het toegangshek van het recreatieterrein aan de Vlietweg uit de grond gerukt. Dat gebeurde nadat eigenaar Laken, die volkstuinen en zo merhuisjes verhuurt op het park, enige malen weigerde be zoekers van het terrein te laten. Bovendien is Laken afgelopen zaterdagmiddag voor een twee de keer voor korte tijd in hech tenis genomen. Tijdens zijn ver blijf in de gevangenis is het hek verwijderd. Laken is woedend over het voorval en heeft bij de rijksrecherche een aanklacht te gen de Leidse politie ingediend. „En daar züllen ze niet blij mee zijn, want ik heb allerlei bewijs materiaal. Nu wordt het mijn beurt om te lachen." Laken lag de hele week al overhoop met de Leidse politie. De eigenaar heeft een aantal ke ren geweigerd de poort voor een bezoeker van het park te ontsluiten. „Ik mag dat, want het park is mijn eigendom. Het is privégrond. Dat mensen hier zijn, komt omdat ik het gedoog. Niemand heeft recht van over pad. Dus als mensen zich niet netjes bij mij komen melden en zeggen wie ze zijn en wat ze hier komen doen, laat ik lekker het hek op slot. Dat is mijn goed recht." De politie ziet dat anders. Die meent dat Laken mensen van hun vrijheid berooft. Het leidde er toe, dat de politie vorige week twee keer met geweld het slot moest forceren om bezoe kers van het park te laten. Don derdag liep het conflict zo hoog op, dat Laken in de boeien werd geslagen en naar het bureau werd afgevoerd: Zaterdagmiddag gebeurde dat weer. Laken vertelt: „Plotse ling stonden ze voor mijn deur. Vijf agenten in uniform en twee in burger. Het leek wel een le ger. Een van hen zei dat hij offi cier van justitie was. Hij som meerde mij hét hek te openen." Toen Laken aan dat officiële verzoek had voldaan, bespron gen de agenten hem. „Ze gaven me enorm op mijn flikker. Mijn hoofd sloegen ze tegen het grind. Ik lag te gillen van de pijn." Later op de dag mocht Laken weer naar huis, maar in de tus sentijd was het hek wel wegge haald. „Maar ik heb het park niet onbeheerd gelaten. Van nacht is mijn Mercedes ervoor gegaan. Want ik blijf bij mijn standpunt, ledereen die het ter rein op wil, behoort zich fat soenlijk te melden. En wie zijn naam niet noemt en niet zegt waar-ie wezen moet, laat ik er gewoon niet door. Zo zijn de re- gels." 'Laken weigerde hek te openen Het verhaal van de Leidse politie over de aanhouding luidt anders dan dat van Ti nus Laken. De eigenaar van het Vlietpark gaf volgens agenten geen gehoor aan het bevel van de hulpofficier van justitie om hel hek te ope nen. „Op dat moment wilden vier mensen uit het park", zegt voorlichter D. Grave land. Eerder op de dag was de politic al langs geweest aan de Vlietweg om huurders van het terrein te laten. „Toen is Laken duidelijk te verstaan gegeven dat het de laatste keer moest zijn. Zodra hij weer zou weigeren voor iemand het hek te openen, dan zouden wij het hek in beslag nemen." Een uur later was het zo ver. Laken beweert het hek wel te hebben geopend, de politic meent dat dat niet is gebeurt. Graveland: „Van daar dat Laken in de boeien is geslagen en naar hot bu reau is afgevoerd. Daar i£ proces-verbaal opgemaakt. I>aken doel niet anders dan mensen van hun vrijheid te beroven."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 7