Economie&Beurs Voor effectenbeurzen wordt 1993 een klassiek jaar Jacques Attali valt wel mee 'ES rilEt 11:18 53?' i'Sl ss *\T,, EST sas1- I MAANDAG 15 MAART 1993 BEURSEFFECTEN De belegger is weer eens gefopt. Wie had in september durven voorspellen dat de Nederlandse aandelenbeurs zes maanden la ter bijna 16 procent hoger zou staan? Wie had voor Frankrijk een koersstijging met 20 pro cent voorzien? Wie had zijn geld durven zetten op de Britse aan delenbeurs? En vooral, wie had problecmlanden als Zweden, Italië en Spanje tussen septem ber 1992 en maart 1993 een koersstijging van respectievelijk 61.46 en 34 procent toegedicht? De koersstijging op de Europese aandelenbeurzen staan immers in schril contrast met de almaar somberder wordende berichten over economie en bedrijfsleven. Wie dagelijks de krantekoppen leest krijgt niet bepaald de nei ging om eens flink op de aande lenbeurs te gaan beleggen. Waarom is de beurs dan toch zo gestegen? Heeft de jobstij ding die de Nederlandse indu strie heeft getroffen dan zo wei nig effect op CBS-koersindex als geheel (waar aandelen als Hoogovens, DAF, Fokker en Philips nota bene een belangrijk deel van uitmaken)? Blijven de donkere wolken die zich sa menpakken boven het Duitse bedrijfsleven onopgemerkt op de beurs van Frankfurt? Is er in Groot-Brittannië zoveel reden tot vreugde? Wat is er in de beurs gevaren? Niks bijzonders. Integendeel, de beurzen gedragen zich exact zoals de theorieboekjes ons dat leren. Daar staat bijvoorbeeld dat de beurzen een dieptepunt mamaken, lang voordat de economie maar enig teken van verbetering vertoont. Met ande re woorden, op het moment dat elke belegger ervan is doordron gen dat de bedrijven echt in de problemen zitten, kiest de beurs alvast zijn weg omhoog. En dat hebben we gezien. De motor achter de stijgende koersen is de dalende rente. Ook dat klopt met de theorie. Spaarrekeningen, deposito's en obligaties worden door de lage rente steeds minder aantrekke lijk. Hoe verder de rente daalt hoe makkelijker beleggers zijn over te halen hun geld in aan delen te beleggen. Deze nieuwe kopers drijven de beurs om hoog. Voorts gelooft men dat de lage rente de economie over een aantal maanden uit het dal omhoog zal trekken. En boven dien zien bedrijven hun rente lasten dalen, waardoor er meer overblijft voor de aandeelhou der voor de beurs een extra reden de toekomst hoopvol te gemoet te zien. Tot op heden verloopt alles dus volgens schema. Wellicht kan de theorie ons ook helpen bij de vraag hoe het verder zal gaan met de koersen. Dat is voor de lezer immers veel inte ressanter en bovendien kan de voorzichtige belegger met een goed advies misschien iets van zijn gemiste winst goedmaken. Als we de lijn doortrekken be looft 1993 een klassiek beursjaar te worden. Daarbij kunnen de koersen voorlopig nog wel even stijgen. Iedereen is ervan over tuigd dat de rente veel verder omlaag kan. Voor beleggers in aandelen is dit een gerieflijk vooruitzicht. Een kind kan de was doen in een beursklimaat dat wordt gedreven door een dalende rente. De koersstijging gaat snel, hij blijft lang in stand, en het leuke is dat het weinig uitmaakt welk aandeel je in por tefeuille hebt. De beurzen gaan namelijk over en breed front omhoog. Zelfs de probleemge vallen worden door een roze bril bekeken. Wat anders verklaart het feit dat de aandelen Philips en DSM na bekendmaking van de zeer teleurstellende gang van zaken in beide ondernemingen zich na een kleine daling al weer he lemaal hebben hersteld? De markt wil omhoog. Of de be drijfsresultaten nu goed zijn of niet, ze worden op de beurs met nauwelijks verholen onverschil ligheid ontvangen. Maar tegen de zomer wordt het moeilijk. De rentedaling die daarna nog zal optreden, komt voor de beurs niet meer als een verrassing. In plaats daarvan kan een hele serie onbeant woorde vragen het optimisme danig verstoren. Zo liggen er nog steeds de problemen rond de ratificatie van het Verdrag van Maastricht, de mogelijkheid dat de situatie in Oost-Europa en de voormalige Sovjetunie verder escaleert, het risico dat, de daling van de Duitse rente zich niet in het voorspelde hoge tempo doorzet en de kans dat wellicht mede daardoor het Europese Monetaire Stelsel uit elkaar valt. Dan is er nog de Europese recessie waarbij men in dit stadium alleen maar kan gissen hoe lang deze gaat duren en hoe diep de terugval zal zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat de beurzen te lichtvaardig hebben gedacht over hel herstel van de Brigitte Slot is werkzaam bij het Institute for Research and Investment Services, een sa menwerkingsverband van de Robeco Groep en de Rabobank. Vrijdag was Jacques Attali, pre sident van de in Londen geves tigde Oost-Europabank, voor een lezing in Utrecht. Cees van Zweeden inventariseert hoe het staat met de Oost-Europa- bank en haar topman. LONDEN CEES V CORRESPONDENT Toen hij in 1991 aantrad, werd hij in Londen gewantrouwd. In bankkringen werd geschamperd dat de man geen enkele erva ring als bankier had, en zich in het beste geval kon laten voor staan op een biografie over ban ker Sigmund Warburg. Inmiddels is de lucht ge klaard. In bankkringen is het aanzien van de Oost-Europa bank gestegen. Vorig jaar lag At tali nog overhoop met de Ame rikaanse president Bush over geld voor het oplappen van 60 kerncentrales in Oost-Europa. Onlangskreeg hij het verzoek van de club van rijke westerse landen, G-7, om hiermee een begin te maken. Een doorbraak, meent Attali. 'Zijn' bank financiert projec ten in Oost-Europa met geld van een groot aantal landen. Twee jaar geleden schatte Attali dat daarvoor jaarlijks 15 miljard ECU (33 miljard gulden) nodig zou zijn. Maar intussen is nog geen fractie van dat bedrag ver strekt. „Die schatting was geba seerd op de toen geldende wis selkoersen", verdedigt Attali zich. „Vorig jaar is 5 miljard dol lar 9 miljard) in de Oost-Eu ropa gepompt, door ons, rege ringen en bedrijven. Voor dat bedrag kreeg je echter veel meer roebels dan het jaar ervoor. De koers van de roebel is zo laag geworden dat er nu 560 in een dollar gaan." Geld is volgens Attali niet het grootste probleem. „We spre ken over relatief kleine bedra gen. Bonn pompte in 1992 118 miljard mark in de oostelijke deelstaten. Ik wil benadrukken dat wat we voor Oost-Europa nodig hebben, niet eenvoudig weg 118 miljard mark is verme nigvuldigd met een factor 20 of 30." In Polen gloort nu licht. De industriële produktie is er vorig jaar gestegen en de export r het Westen neemt nog sterker toe. „Maar Polen had na de val van het communisme nog eerv paar structuren, zoals de vak bonden en de kerk. In Rusland was er niets meer. De partij v vernietigd en er kwam niets, voor in de plaats. Geen demo cratische partijen, geen kerken, geen markteconomie. In Polen wordt nog wat belasting geïnd, maar de Russische regering kan haar uitgaven alleen financiered door geld te drukken." Resul taat: Polen had eind 1992 zij tv- inflatie tot 45 procent gedrukt, in Rusland was deze tot 2.200 procent gestegen. Belangrijker nog dan geld is echter een open deur naar de Europese Gemeenschap. „Idea liter zouden de Oosteuropese landen onmiddellijk tot de Ge-, meenschap moeten worden- toegelaten. Maar dat is politiek niet haalbaar. Daarom zou begin moeten worden gemaakt met het slechten van de tolmu- BINNENLANDSE AANDELEN 6t.«hülr) c alWOfigr.nrc 1360.00 BUITENLANDSE AANDELEN 1900.00 1300.00 10900 suzuhi moto» yen 600.00 STAATSLENINGEN 83'J 900-0° 81/283-94 113.00 11720 103.53 103.52 103.66 0161/487 97 0)61/4871-95 OI61/487II95 •161/487-02 MEEST ACTIEVE FONDSEN 55.80 11/03/93 42.00 02/09/92 53.80 54.00 54.40 84.50 12/03/93 73.40 26/08/92 84.40 84.30 84,30 172,50 15/03/93 162.50 16/03/92 172.40 172,50 172,50 89.50 98.40 166.20 226.40 75.30 50.30 63.80 150,50 117.00 129.70 37,00 42.90 196.70 179,50 11/03/93 71.70 07/05/92 123.70 15/03/93 223,40 11/03/93 51.60 15/03/93 37,00 12/03/93 45.55 27/05/92 130,50 19/05/92 66.40 08/03/93 102.00 07/05/92 8,10 11/03/93 29.20 09/03/93 155.50 07/04/92 139,00 03/04/9fi 197.80 15/05/92 87.30 22/10/92 93.80 02/11/92 149.70 08/03/93 225.80 15/05/92 74,30 05/11/92 49,30 13/07/92 63,40 05/10/92 146.80 02/03/93 78.20 08/10/92 126.00 04/02/93 11,00 02/11/92 41.20 24/04/92 193,30 24/04/92 165.00 87.40 93.90 150.50 226.40 74,00 49.40 63.00 146.60 78.30 126.00 10.90 41.50 192.80 165.00 95.50 152.50 226,40 41.70 193.70 165.50 54.00 54.4 84.30 84.3 172,50 172.5 125.90 126.50 10,90 11.40 41.50 41.70 3010/92 24.70 26.00 26.30 25.80 26.00 05/11/92 4,00 41.10 32,40 162.5Q 64,00 80.00 47.80 39.50 53.60. 123.90 107,10 54.90 104.00 85.20 46.50 217.50 44,10 109.80 11/03/93 30.00 27/05/92 140.10 18/03/92 22.90 02'04/92 36.20 13/03/92 31.50 05/05/92 16.90 26/05/92 41.70 09/03/93 114.00 11/03/93 85.70 13/03/92 41.40 09/03/93 86.10 11/03/93 71.10 03/06/92 23.50 11/03/93 176,20 02/06/92 30,70 01/03/93 68,70 15/03/93 84.80 10/03/93 68.00 110/09/92 63.50 05/11/92 26.00 10/03/93 31.20 25/08/92 158.60 24/02/93 25.00 26/10/92 48.20 19/10/92 40.40 05/11/92 23.30 19/10/92 51.10 03/04/92 123,80 05/10/92 106.00 08/09/92 51.20 18/08/92 103.30 03/04/92 85.00 17/11/92 30.50 26/08/92 215.10 27/10/92 36.40 24/08/92 104.20 14/08/92 105.40 16/03/92 89.00 30.80 158.70 25.00 48.50 40.40 23.40 50.90 123.80 105.90 51.60 103.30 85.10 31.00 215.50 36.20 104.60 105.60 26.80 31.60 159.40 25.10 49,00 123.80 105.90 51.70 103.40 85.10 31.00 216.70 36.60 104.60 107.00 89.20 63.70 63.90 26,70 26.80 30.80 31.60 158.70 159.40 25.00 25.00 48.50 49.00 40.40 40.70 23.40 23.80 50.90 51.30 Noteringen bijgewerkt tot 1100 uur VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers f gedaan en laten hj hoogste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend ij laagste koers m 12 mnd. laten en ex dividend vorige koers (slotkoers) k gedaan en laten ex dividend Ik laatste koers 1 gedaan en bieden ex dividend laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c ex daim s stopkoers d ex dividend sk slotkoers e gedaan en bieden sk2 - slotkoers 2 beursdagen terug OVERIGE OBLIGATIES ft 73/4 89 -95 ft 5612 92-97 ft bb 7 93-03 1063/4 86-06 aabtb 63/4 93-9' •3061/288-96 aegon 83/491 e; bng75.8 92-02 bng 71/889-99 6.97 119.50 119.80 6.93 116.60 117.00 6.94 117.70 111.00 641 10530 lOvlo 6.97 11120 111.20 6.45 109.10 108.90 6.82 1U.70 114,60 6.67 10270 102.90 5.74 100.00 100.00 5.75 99.70 100.00 5.30 101.90 102 00 - 9920 9920. 53S/4ML94 ibffl 61/4 87-97 iffl 91 4 90-00 iDrC 83/S 90 itxd 75/8 92 ibrd 71/889 SS&jg» Vror,te-S43/4 89 -••b81'4 92-97 "ibo 101/2801 616 lo760 10760 621 SS 10460 lil 11120 jjL30 6.82 luo -972a 6*67 «MO 'Sis 662 98i0 98.70 - 151,00 151.00 OPTIEBEURS .7.50 100 0,50 10 12.50 a 12,30 23 ÏÏ)a Z00 20 5 CO a -5.00 15 o.7o dm 16 2.50 2.70 54 1630 a 1630 32,50 T0-:' 3.50 b 25.00 20 1.80 27*50 37 130 "10 1.20 a 0.90 aug 55.00 aug 50.00 mrt 16000 apr 160.00 apr 17030 50 3.00 a 2.50 82.30 2,60 -310 030 a 040 23 7.80 5,80 top5 12 11.50 10.50 580.00 30 7,10 .300:00 -30 2,00 a 570.00 20 10.50 b 560.00 20 1 70 570.00 46 4.40 580.00 27 10.80 560.00 11 4,70 2J0.00 10 1030 23530 15 2.40a 37.50 17 2.50 10500 25 240 355^00 -20 1/07 97j0 BELEGGINGSFONDSEN 6.Ö4 10470 10480 - O" 'k faidiMm 60.00 - orange fund 19.80 19,80 IZI8 92.50 «ramSo 5140 5120 57.50 SS 28 80 II:lo 6!» 108.20 gg 72.70 M30 SE 133 7! 70 52.80 5300 836 10170 ai 15640, 156 50 hoi .oWigVu" 5140 134.20 13420 S gd 5L30 5970 jgg 530 9LOO 9*30 rgarrercafund 'fl.ao 'IliO Ïm !uoö 2w2 237 0D 10 30 lïEïiSi 7:80 48.00 52:30 103 CO 5230 103.20 6 25 100:?0 100 00 103 io 103*50 IngÏÏfoMuS 55 4740 37 90 fg sp blauw 5820" 5830 679 10630 13 7000 ihgbnteob g.fds mgbnk renlegr.l 129.80 12940 5920 5920 84.00 Ui '94.70 9450 *St.s 400 31 90 3190 3£i:o 64? 10440 104$ benggned oer-:o *zS 2.60 intl-^tóOO a?850Ö 'lLTO 19060 19070 468 10820 10820 9?:§ob - InSpTbm 69:70 7020 tecnnoiogyfund t0K/o seaboard J 13700 137:So 644 10370 103.75 cmobd!vlSh 116:00 lie.00 ladSaf'1 16500 16300 7960 7900 f* 2740 610GCO .440 «5 StSêSi KW SSïw1 57 40 820 57.0J 158- 116.50 Ise 199.00 10.00 rhCacap.f.S 1120 i: 00 127.70 53:50 7.25 105 10 'üi-'o 44 00 UM mei-co "K tra '1250 6140 55*80 ij» 34 20 TrSrcesl 76 50 S3 vsbobi groeit 108:90 116.30 iif:lo eo-SÏ? as 46 40 SS 117:50 122.00 li /jO 3KST' 71.50 71.00 97.00 WOSMT S 4*00 4800 LU 1UJ» m m 7Z50 15.io 277.50 14.200 276.50 TOP-15 PAR.MARKT ehco-klm kleding gelderse papier groenendijk grontmij nedcon groep nedschroef hole ord'ina beheer 3.40 59.00 63,00 .51,70 13,50 79,50 4.30 65,00 18,60 16,40 0V. PARALLELMARKT alanheri artu biolc austnaglob.osh bergh. papier biogrond belegg. coiccumpr.can$ Columbia secur. comm.obl.fonds 1 comm.obl.fonds2 comm.obl fonds 3 comm.obl.fonds4 comm.obl.fonds 5 comm.obl ..fonds 6 dedrièelectr. delta lloyddlr delta lloyd ecu delta lloyd mix delta lloyd rent dico intern docdata dutch take-overt e&laand.ned. 1 e&l akt.beheer 2 e&l gulden rente e&l portfolio 3 e&l kapit markt europ.dev.cap.crp free record shop german city est. gouda vuurvaste, great west res.£ groothandelsgeb. helvoet holding holland colours inter/view europa ipna 3 nrc kuhne heitz managem. share ned elevator bel. neways ohraaand.f. oh ra liq.grfonds ohraobl.divf. ohraobl.groeif. ohra onr.goed f. oh ra totaal fonds pan pacific vs phoenix rood testhouse' simac techniek suez growth fund vigilanter weina wereldhave 117,80 117.8Ó' 27,20 27,20 4.00 4.00 1072.00 1O72.Q0 28.00 28.10« 11,00 llXKT 21,00e - ,25,00b 148,80 I43.8Q' 96,30 95.80 96.50I .95.30 - -wj i 94.90 9 7; 00 b. 9.10 8,90 1 72.60 72.50 l 61.50 66.50 65.20 47.50 2,40 37.50 74.80 80.60 111.50 83.70 115,10 5,10 41.00 0,22 122,50 32,50 47,00 4,10 56,50 51.60 55.50 53,90 58.70 55.70 10,30 532,00 1.10 '2,4<T.JJ 37.50 74.1CL 80,BO- ll 1.60 83.50 115,10 5,30 13.3Q* 26.80*4 41.00 0.22 122.50' 32*5& l) 46,80 4.10 55,80x0 5l.60((- 55,40/ 53.90'. 58.50--- 55,50^ EDELMETALEN Goud onbewerkt 19.330-19.930 vorige 19.410-20,010 bewerkt 21,530 laten vorige 21,610 laten Zilver onbewerkt 180-250 vorige 180-250 BUITENLANDS GELD deense kroon (100) duitse mark (100) enge.iéepond. finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) .erse pond noorse kroon (100) OOSt.Schill.(lOO) port .escudo (100) spaanse pes. (100) turkse lira (100) zweedse kr. (100) zwits.fr. (100) 5.59H 1:960 3029J M3.8ftr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 6