'Blizzard' VS eist 111 mensenlevens Buitenland 'Aanslagen Bombay geen werk van Tamil Tijgers' Israël breidt politie uit 'Miltvuur in Rusland door ongeluk biologisch wapen' Duitse politiek verrast vriend en vijand Jeltsin: 'Congres stuurt aan op restauratie van communisme' Chinese premier Li gaat hervormingen versnellen Regerende Labor wint verkiezingen Australië MAANDAG 15 MAART 1993155 AFP Agence France Presse ANP Algemeen Nederlands Persbureau Beierse premier naar Dachau berlun Premier Max Streibl van Beieren brengt vrijdag, als eer ste minister-president van deze Duitse deelstaat, een officieel bezoek aan het voormalige concentratiekamp Dachau. Het kamp, ruim 20 kilometer ten noorden van München, is het enige 'intact gebleven' concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1933 en 1945 zijn er ongeveer 32.000 mensen gedood. Drie doden bij vliegtuigongeluk brussel» De drie inzittenden van een Belgisch sportvliegtuigje zijn zaterdag in de buurt van Bergen (Mons) om het leven geko men toen het toestel kort na de start neerstortte. Volgens oogge tuigen leek het vliegtuigje problemen te hebben met een van de vleugels. De piloot was op slag dood; het echtpaar dat meevloog raakte zwaargewond en overleed later in een ziekenhuis. Andorra krijgt grondwet andorra la vella Kiesgerechtigden in het prinsdom Andorra hebben zich gisteren uitgesproken voor een grondwet. Daarmee wordt een einde gemaakt aan een politiek systeem dat sinds de Middeleeuwen in de dwergstaat bestaat. De grondwet, die bin nen twee weken van kracht moet worden, bekrachtigt de status van duo-prinsdom (de Franse president en de bisschop van het Spaanse Urgel), maar brengt een duidelijke scheiding aan tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende takken van het bestuur. Italianen eisen aftreden regering milaan In Milaan zijn zaterdag zo'n 20.000 mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van de regering van premier Amato. Zij stopten voor het Paleis van Justitie om hun steun te betuigen aan de rechters die de corruptie in het land aanpakken. De demonstranten eisten ook dat de politici die van corruptie zijn beschuldigd, worden bestraft. 'Economisch herstel VS broos' san Diego Alan Greenspan, de voorzitter van de Fed, het Ameri kaanse centrale-bankenstelsel, heeft zaterdag gewaarschuwd voor teveel optimisme over het herstel van de Amerikaanse eco nomie. Volgens Greenspan blijft het herstel mager. „Het is nog steeds eep vrij broze groei. De kans op een terugval, hoewel tij delijk, moet niet worden uitgesloten." Diouf opnieuw president Senegal dakar Ruim drie weken nadat in Senegal presidentsverkiezin gen werden gehouden, heeft de kiescommissie zaterdag presi dent Abdou Diouf tot winnaar uitgeroepen. Diouf begint nu aan zijn derde ambtstermijn. Volgens oppositieleiders zijn de verkie zingen niet eerlijk verlopen. Diouf kreeg 58 procent van de stemmen. Het openbare leven in het oosten van de Verenigde Staten is dit weekeinde vrijwel geheel lamgelegd door wat de zwaarste sneeuwstorm van deze eeuw wordt ge noemd. De 'blizzard' teisterde het gebied van Alabama in het zuiden tot Maine en het Canadese Quebec in het noorden. Daarbij zijn ten minste 111 doden gevallen. Op sommige plaatsen viel in minder dan een etmaal bijna een meter sneeuw. Onder de dodelijke slachtoffers waren mensen die met stacara van en al de lucht werden inge blazen, mensen die in hun vast gelopen auto door de kou wer den bevangen of een hartaanval kregen bij het sneeuwruimen, en daklozen. Vijf mensen wor den nog vermist. De steden in de oostelijke sta ten waren dit weekeinde uitge storven omdat niemand zich buiten waagde. Het sneeuwde hevig, de storm had orkaan kracht en de wegen waren vol strekt onbegaanbaar. Op Long Island bij New York werden achttien huizen de zee ingebla zen. Vliegverkeer was onmoge lijk, duizenden automobilisten zaten vast in de sneeuw en ruim drie miljoen Amerikanen kwa men urenlang zonder elektrici teit en verwarming te zitten. In twaalf staten werd de noodtoe stand afgekondigd. De tempera tuur tijdens de sneeuwstorm varieerde van min 16 graden in Birmingham (Alabama) tot min 40 graden in Vermont. Het voor de maand maart on gekende noodweer ontstond doordat een koude luchtmassa, die met noordelijke winden uit Canada naar het zuiden was ge blazen, boven Texas 'botste' op Een pizzabezor ger in New York probeert zich met een doos te beschermen te gen de elemen ten. foto afp warme en vochtige lucht, die daarna met grote snelheid in noordelijke richting bewoog. In North-Carolina viel tot een meter sneeuw, in staten als Ge orgia, West-Virginia, Virginia, Pennsylvania en New York viel gemiddeld een halve meter. De wind bereikte in Florida snelhe den van 180 kilometer per uur. In enkele staten werd de zwaar ste sneeuwval van deze eeuw geregistreerd. De meest zuide lijke tak van de orkaan trof zelfs de Cubaanse hoofdstad Hava- President Clinton heeft hulp beloofd aèn de ergst getroffen staten, zoals Florida dat er na de orkaan Andrew in augustus vorig jaar opnieuw zwaar van langs kreeg. Alleen daar al vie len 26 doden. De storm trok over het oosten van de VS op de dag af 95 jaar na de beruchte Blizzard van 1898', waarbij van 12 tot 14 maart 400 mensen omkwamen en op sommige plaatsen 1,20 meter sneeuw viel. colombo Rtf De Indiase autoriteiten heb ben de internationale gemeen schap inmiddels om bijstand gevraagd bij het opsporen van de daders van de reeks bom aanslagen. Veiligheidsfunctio narissen die belast zijn met het onderzoek, zeggen over aanwij zingen te beschikken die in de richting van India's oude vijand Pakistan gaan. In een spoorwegstation in het centrum van Bombay heeft de politie gisteren een bom gevon den, die niet is afgegaan en waarschijnlijk een overblijfsel is van de explosieven die vrijdag zijn gebruikt. De afscheidingsbeweging Tij gers van Tamil Eelam, die sinds 1983 in Sri Lanka voor een onaf hankelijke staat vechten, heeft elke betrokkenheid ontkend bij de bloedige bomaanslagen in de Indiase stad Bombay. Bij de in totaal dertien aanslagen in Bombay kwamen eind vorig? week zeker 200 mensen om het leven. Indiase politiefunctiona rissen speculeerden over de mogelijke betrokkenheid van de Tamil Tijgers omdat zij erom bekend staan dat zij hoogwaar - digde explosieven gebruiken. was van een ongeluk. Sovjet functionarissen hielden echter vol dat de uitbraak te wijten was aan met miltvuur besmet vee. De Russische president, Jeltsin, gaf vorig jaar mei wel toe dat de epidemie was veroorzaakt door een militair ongeluk. washington ap Ten minste 42 mensen zijn in 1979 in de Russische stad Sverdlovsk om het leven geko men door inademing van spo ren die miltvuur veroorzaken. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de stoffelijke res ten. Volgens de onderzoekers duiden hun bevindingen erop dat de stad is getroffen door een wolk van dodelijke sporen die waarschijnlijk is vrijgekomen bij een ongeluk met een biologisch wapen. De Amerikaanse autoriteiten zeggen al sinds 1980 dat een uitbraak van miltvuur in Sverd lovsk, op 1.350 kilometer ten oosten van Moskou, het gevolg Dode bij explosie Duitse Hoechst FRANKFURT Rtr-AFP-AP Bij een explosie in een lijmfa- briek van het Duitse chemiebe drijf Hoechst in Frankfurt is vanmorgen een werknemer om het leven gekomen en een an der zwaar gewond geraakt. Na de ontploffing brak brand uit. De brandweer had het vuur na drie kwartier onder controle. Bij het ongeluk is volgens de politie in methanol opgeloste polyvinyl-acethol in de atmos feer gekomen. De directie van de fabriek heeft gezegd dat er geen gevaar bestaat voor de omgeving. De afgelopen maand is Hoechst geplaagd door een hele reeks ongelukken. Twee ton giftige chemicaliën ont snapte drie weken geleden uit een fabriek in Frankfurt, waarna een nabijgelegen buurt zeer in grijpend moest worden schoon gemaakt De reinigingsoperatie duurde twee weken. gazastrook Omdat er in Israël steeds meer aansla gen worden gepleegd, wordt het aantal Israëlische politiemensen in actieve dienst uitgebreid. Daartoe heeft het kabinet gisteren besloten. Er komen 2.000 politiemensen bij en ook de burgerwacht zal worden versterkt. Het geweld tegen zowel joden als Palestij- nen is toegenomen sinds Israël eind vorig jaar 415 vermeende islamitische activisten deporteerde. De laatste drie maanden zijn 57 Palestijnen gedood en 10 Israëliërs, van wie zes in de laatste twee weken. berlun hans hoogenduk correspondent Het solidariteitsakkoord voor de opbouw van de voormalige DDR is na een mara thonzitting van bijna drie dagen in grote lijnen rond. De Duitse regering, de mi- nister-presidenten van de zestien deel staten en de oppositionele SPD werden het er zaterdagavond over eens dat de lasten pas op 1 januari 1995 omhoog zul len gaan en dat de uitkeringen niet wor den gekort. Hoe de extra tekorten over dit jaar en 1994 worden opgevangen, is nog onduidelijk. Voor de Duitse binnenlandse politiek was het topoverleg over een solidariteitsak koord de belangrijkste gebeurtenis sinds de val van de Berlijnse Muur. Het ging ei genlijk om een schier onoplosbaar pro bleem. Hoe zouden, nu ook in het westen van Duitsland de recessie keihard toeslaat, de uit de hand lopende kosten voor de eenwording moeten worden opgevangen? En hoe zou uitgerekend in een tijd waarin het land krap bij kas zit, de oplaaiende verdelingsstrijd tussen de oostelijke en westelijke deelstaten kunnen worden ge regeld? Toonaangevende bladen waren aan de vooravond van het overleg buitengewoon pessimistisch. Nog nooit, zo schreef de commentator van het gezaghebbende weekblad Die Zeit, hebben zulke zwakke politici voor zo'n enorme uitdaging ge staan. Andere commentatoren vreesden dat het topoverleg wel weer zou uitdraaien op een media-show, waarbij niets werd opge lost. Allemaal tamelijk realistische voor- spellingen, ware het niet dat een week te voren, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hessen, de kiezers de politici met de neus op de harde feiten hadden gedrukt. Een derde van de stemgerechtigden bleef thuis, de rechts-extremisten en de Groe nen wonnen royaal. De boodschap voor de 'grote' politiek was duidelijk: de bur gers wensten nu eindelijk eens te weten waar ze aan toe zijn. De grootste hindernis, namelijk de rege ling van de financiële relatie tussen de centrale regering en de deelstaten, werd tot veler verrassing genomen. De zestien deelstaten krijgen vanaf 1995 meer geld uit de BTW-pot. Daarnaast ontvangen de arme Oostduitse deelstaten nog een hele serie extraatjes, die voor het grootste deel door Bonn worden betaald. De centrale regering zal daardoor de broekriem moe ten aanhalen. Maar het feit dat kanselier Kohl tegemoet kwam aan de financiële wensen van de deelstaten was een tacti sche meesterzet. Op deze wijze had hij niet alleen een serieus te nemen tegen stander minder, maar dreef hij gelijk een wig in het sociaaldemocratische kamp. De meeste deelstaten worden immers door de SPD bestuurd en de regionale partij- vorsten zitten te springen om extra geld. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Kohl in mil voor deze concessie zijn zin kon doordrijven dat voor 1995 de belastin gen niet omhoog gaan. De oppositionele SPD had vooral de hogere inkomens al vanaf juli dit jaar extra willen belasten. Maar Kohl heeft zijn aanhang nu eenmaal beloofd dat de lasten niet voor de algeme ne verkiezingen van eind 1994 omhoog gaan en hij wil uiteraard niet de geschie denis ingaan als de man van de belasting leugen. De vorig jaar afgeschafte solidari- teitstoeslag komt dus terug, maar pas in 1995. De SPD moest deze pil slikken, maar kon op haar beurt wel weer doorzetten dat er dan een sociaal element in de lasten verhoging komt. Met andere woorden, de hogere inkomens zullen meer moeten be talen dan de minima. Verder kon SPD- voorzitter Engholm met voldoening mel den dat de uitkeringen niet zullen worden gekort. Dat was dan ook wel het minste wat hij na het debacle van Hessen voor de traditionele achterban van zijn partij in de wacht moest slepen. Alle partijen werden het erover eens dat fraude bij uitkeringen en natuurlijk bij belastingaangiftes hard zal worden aangepakt. Dat klinkt mooi, maar of het in de praktijk werkt, is zeer de vraag. Alles bij elkaar hebben de politici, met de hete adem van een ontevreden volk in hun nek. meer bereikt dan zelfs optimis ten hadden verwacht. Terecht stelden de christen-democraat Kohl. de sociaal-de mocraat Engholm. de liberaal Lambsdorff en CSU-man Waigel dat de politiek heeft bewezen in zware tijden het algemeen be lang te kunnen laten prevaleren boven partijbelangen. Het is alleen jammer dat ze zo lang nodig hebben gehad om daar achter te komen. moskou hans geleunse De Russiche president Boris Jeltsin heeft het Volkscongres er vandaag in een verklaring van beschuldigd uit te zijn op een communistische restauratie. „Het Congres probeert zoveel moge lijk macht te verwerven en oude communistische apparatsjiks weer controle over de Russische eco nomie te geven.'' Het Russische Volkscongres werd zaterdag af gesloten met een oorlogsverklaring aan jeltsin. Het parlement wees zijn verzoek om een referen dum te kunnen houden af. Jeltsin wil echter toch het volk laten uitmaken of Rusland een presiden tiële republiek moet worden. Hij zal vermoedelijk voor 25 april een alternatieve volksstemming or ganiseren. Jeltsin heeft bij het Constitutioneel Hof beroep aangetekend tegen het besluit van het Congres. Jeltsins rivaal Chasboelatov toonde zich zaterdag tevreden en is er zeker van dat de regering zal worden gewijzigd. De Amerikaanse minister Aspin (defensie) liet gisteren weten dat de uitkomst van de machts strijd in Rusland van invloed is op de toekomstige defensie-uitgaven van de Verenigde Staten. Een reactionaire regering in Rusland kan volgens As- pin gevolgen hebben voor het ontwapeningspro ces en nopen tot verhoging van de defensie-uit gaven met miljarden dollars. Gisteren kwam in Hebron, op de Westelijke Jordaan- oever, een 3-jarig Palestijns meisje om toen de auto waarin zij met haar vader zat door Israëlische militai ren onder vuur werd genomen. Vanmorgen raakte in het noorden van Israël een Amerikaanse kibbutz-vrij- williger zwaar gewond toen een Palestijn met een mes om hem in stak. Op de foto militairen aan het werk bij een versperring in de Gazastrook. foto ep a men ahem kahana De Chinese premier Li Peng heeft vandaag tijdens de ope ningszitting van het Nationale Volkscongres gezegd dat de ka pitalistische hervormingen zul len worden versneld. Zo moet de Chinese economie een van de snelst groeiende in de wereld blijven. Li Peng hamerde op po litieke stabiliteit als voorwaarde voor een snelle economische ontwikkeling. Tijdens de zeventien dagen durende zitting zal het congres vermoedelijk meer leden uit het Permanente Comité van het Po litburo benoemen op hoge re geringsposten. Voor het eerst Volkspartij van Denemarken nu voor 'Maastricht' zullen oude revolutidnairen uit het tijdperk van Mao Zedong geen sleutelposities meer bezet ten. Door wijzigingen moet een nieuwe generatie communisten het roer soepel kunnen overne men wanneer de 88-jarige lei der Deng Xiaoping komt te overlijden. Premier Li kreeg veel applaus voor zijn oproep tot bestrijding van corruptie. Nieuwe maatre gelen kondigde hij echter niet aan. Wel noemde hij het over heidsapparaat 'overbemand en ondoelmatig' en kondigde hij aan dat het aantal ambtenaren aan in de komende drie jaar met een kwart zal worden ver minderd. Li Peng tijdens de opening van het Nationale Volkscongres. foto reuter dennis owen De Socialistische Volkspartij van Denemarken, die vorig jaar de geslaagde campagne voor een 'nee' tegen het Verdrag van Maastricht leidde, gaat zich in zetten voor een 'ja' bij het nieu we referendum op 18 mei. Dit heeft een extra congres van de ze linkse partij gisteren beslo ten. Het besluit over aanvaar ding van een „aangepast Maas tricht" werd aangenomen met 223 stemmen voor en 85 tegen. Een opiniepeiling van het in ternationale instituut Gallup laat echter een teruggang zien van het aantal geënquêteerden dat in mei 'ja' zal stemmen. De uitslag van de jongste peiling was 48 procent 'ja', 26 procent 'nee', terwijl 26 procent het nog niet weet. Ruim een maand ge leden zei nog 54 prn< ent lu i verdrag te steunen. Op 2 juni vorig jaar verwierpen de Denen, in de verhouding 49,3 procent voor en 50.7 procent tegen, het Verdrag van Maastricht. Kiezers verwerpen programma oppositie SYDNEY» AFP-Rtr-U De Australische I^bor-partij van premier Paul Keating heeft zaterdag de algemene verkie zingen gewonnen. Labor, dat het land al tien jaar regeert, be haalde 73 zetels. De oppositio nele Liberaal-Nationale Partij coalitie bleef steken op 66 ze tels. Over de bezetting van de overige acht van de in totaal 147 zetels in het parlement, is nog geen duidelijkheid. Door de voorsprong van zo'n 1,2 procent kan Labor een nieu we regering vormen met dezelf de meerderheid van tien zetels als zij kreeg bij de vorige verkie zingen. in 1990. Labor had 77 zetels in het oude parlement, de Liberaal-Nationale coalitie had er 68, twee waren bezet door onalhankelijken. Keating zei tijdens een pers conferentie dat de overwinning van Zijn partij „voor lange tijd zal voorkomen dat een opposi tiepartij opnieuw tracht het land te verdelen". De premier onderstreepte dat zijn partij haar inspanning zal verdubbe len om de Australiërs aan het werk te krijgen. Het land kampt met een werkloosheid van meer dan 11 procent. De zege vBn labor is voorna melijk te danken aan de al schuw van de kiezers van een door de oppositie voorgestelde belasting van 15 procent op goederen en diensten. Volgens waarnemers zijn veel Australiërs afgeschrikt door het program ma van oppositieleider lohn Itemon De uitslag wordt ook gezien als een opmerkelijke persoonlij ke overwinning voor Keating, die 15 maanden geleden de lei ding van de Labor-partij over nam. na ex-premier Bob Hawke aan de kant te hebben gezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 5