FAMILIEBERICHTEN T ad sanctos MAANDAG 15 MAART 1993 Hij blijft geschreven in Gods hand Heden overleed na een korte, ernstige ziekte, maar voor ons allen toch nog onverwacht op de leeftijd van 62 jaar, m|jn lieve man en va der, onze vriend en raadsman ANDRÉ (AJ AL.) BRUGGEMAN A. F. TH. BRUGGEMAN- LIJMBACH CONNY FAMILIE J. J. LÜMBACH FAMILIE C. W. VAN DER MARK Het afscheid van André zal op woensdag 17 maart om 11.00 uur plaatsvinden met een Eucharistieviering in de kerk van de Meer burg-parochie, Hoge Rijndijk 16. Zoeterwou- de-Rijndük, waarna de begrafenis volgt in aanwezigheid van de naaste familie. Op dinsdag 16 maart om 19.15 uur wordt in de Meerburgkerk een avondmis opgedragen. Bü de vieringen in de kerk bestaat gelegen heid tot schriftelijke condoleance. Aan huis geen bezoek. Met verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze burgemees ter, de heer ANDREAS JOHANNES ALPHONS LOUIS BRUGGEMAN Officier in de Orde van Oranje-Nassau Met respect en waardering gedenken wij zijn grote inzet voor onze gemeente. Zijn warme belangstelling voor het Leiderdorpse maat schappelijk leven en zijn persoonlijke interes se voor de ingezetenen zullen ons lang büblü- Wü v bü het verwerken Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Leiderdorp. C. A. HUIGEN-VAN BOVEN. loco-burgemeester A. M. WILLEMS, secretaris Leiderdorp, 12 maart 1993 Op het gemeentehuis is een condoléancere gister neergelegd. Gelegenheid tot het teke nen van het register tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, (m.u.v. woensdag 17 maart), Statendaalder 1Leiderdorp. A. J. A. L. BRUGGEMAN ANDRÉ Burgemeester van Leiderdorp Zün grote belangstelling voor de Vrijwillige Brandweer, maar vooral de persoonlüke be trokkenheid bü een ieder van ons korps, zorg de er voor dat onze André een plekje bü de Vrijwillige Brandweer had, als ware hü onze collega. Een vriend is uit ons midden weggerukt... Wij wensen zijn vrouw Annie en dochter Con nie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Namens het bestuur, leden, oud-leden en familieleden van de Brandweer vereniging "Steeds Paraat" M. TOL. voorzitter L. RIEFF, secretaris Leiderdorp. 13 maart 1993 Verbüsterd en met grote verslagenheid heb ben wü kennis genomen van het overlijden van de heer A. J. A. L. BRUGGEMAN Burgemeester van Leiderdorp Met eerbied en met groot respect zullen wü terugdenken aan onze burgemeester die voor zün brandweerkorps door het vuur ging en zün vrijwilligers waardeerde als geen ander. Wij zullen zün persoonlüke betroKkenheid. waardering en gedrevenheid heel erg missen. Zonder hem zal het niet meer zün zoals het Onze gedachten gaan uit naar zün vrouw An nie en dochter Connie die dit grote verlies moeten dragen. 1 hen hierbü alle sterkte toe. Namens alle korpsleden van de Gemeentelijke Brandweer van Leiderdorp Commandant Brandweer. A. VONS Leiderdorp. 13 maart 1993 A. J. A. L. BRUGGEMAN Burgemeester van de gemeente Leiderdorp Wij hebben de heer Bruggeman leren kennen als een aimabel en integer mens, die zich voluit inzette voor de Leiderdorpse gemeen- Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Brug geman, hun dochter Conny en overige familie. Namens het bestuur van de CDA afdeling Leiderdorp J. VAN LEENEN, voorzitter Namens de CDA fractie in de gemeenteraad A. ROEST, fractievoorzitter A. J. A. L. BRUGGEMAN officier in de Orde van Oranje-Nassau Zijn grote betrokkenheid werkte voor het be stuur altijd zeer inspirerend. Wij verliezen in hem een goede vriend. Het bestuur wenst zijn vrouw en dochter veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur van de Oranjevereniging Leiderdorp Mr. J. B. R. KERNER, voorzitter M. J. BLAUW, secretaris Leiderdorp, 12 maart 1993 Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de burge- Leiderdorp, de heer A. J. A. L. BRUGGEMAN Drumfanfare "Tamarco" D. A. VAN DER WEUDEN, voorzitter M. J. BLAUW, secretaris Tot onze diepe droefheid, maar in de blijde ze kerheid des geloofs, heeft het de Here be haagd tot Zich te nemen onze lieve oma TRIJNTJE VAN RIJN weduwe van TEUNIS SIP in de ouderdom van 87 jaar Rotterdam: GUIT en JANNIE AREND AYESHA AMANDA AMBER Katwijk: DIA Rijnsburg: TRUUS DIANA CHANTAL 2224 HG Katwijk. 14 maart 1993 Boslaan 275 Corr.adres: Paedsenakker 40, 2231 ZN Rijnsburg Onze oma is opgebaard in de rouwkamer, Zuidstraat 103, Katwijk aan Zee, alwaar gele genheid zal zijn tot condoleren op woensdag 17 maart 's avonds van 7-9 uur. De rouwdienst zal worden gehouden D.V. op donderdag 18 maart, 's morgens om 10.30 uur in het Jeugdhuis. Voorstraat 72, Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvin den omstreeks 11.30 uur op de begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. DANIEL ZAALBERG GEERTRUIDA LEGET op de leeftijd van 85 jaar 13 maart 1993 Meyerbeerpad 1Leiden Correspondentieadres: Kupery 55. 8401 VP Gorredijk De rouwdienst zal worden gehouden op don derdag 18 maart om 11.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats "Rhünhof". Laan te Rhünhof 4 te Leiden, waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvin- Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf - Na een leven van goedheid en zorg om ande ren. is in vrede teruggekeerd naar haar schepper onze allerliefste zus, schoonzus en AP0L0NIA C0LUMBA KERKVLIET-VAN DER MEER weduwe van HENK KERKVLIET De liefderijke verzorging aan haar besteed in verpleeghuis Leythenrode heeft ons diep ge- Uit aller naam: FAMILIE VAN DER MEER FAMILIE KERKVLIET Correspondentieadres: Familie van der Meer Noordeinde 42a 2371 CV Roelofarendsveen Wij zullen haar met dankbaarheid gedenken in de Avondwake op dinsdagavond 16 maart om 19.00 uur in de parochiekerk St. Petrus Banden. De gezongen Uitvaartmis wordt opgedragen op woensdag 17 maart om 10.30 uur in bo vengenoemde kerk, waarna wij haar naar haar laatste rustplaats zullen begeleiden. De overledene is opgebaard in het mortuari um van Huize St. Jacobus, alwaar er gelegen heid tot afscheid nemen is dinsdagmiddag van 14.45-15.30 uur en dinsdagavond na de avondwake. Algemene kennisgeving Op uw genade zal ik leven, op uw gena den doodsnik geven o Heer. aan wien ik mij vertrouw! Gez. 160:3 Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons betekend heeft, maar ook diep bedroefd, geven wij u kennis dat de Heere, voor ons toch nog onverwacht, u'rt ons midden heeft weggenomen, mijn lieve man en onze zorgza me vader, groot- en overgrootvader PIETER LEENDERT VAN DER PLAS t de ouderdom 1 78 jaar Katwijk: E. VAN DER PLAS- VAN DER BENT HUIG en COBY Leidschendam: JAAP en WIL Hillegom: PIET en GREET Katwijk: CORRIE en BERT KEES en GEERTJE Kleinkinderen en achterkleinkind Gelegenheid tot condoleren: maandag 15 maart van 19.00-21.00 uur. dinsdag 16 maart van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur aan Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 17 maart om 13.30 uur in het Herv. Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee,, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 14.30 uur op de nieuwe be graafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. ABRAHAM VAN KLAVEREN in de leeftijd van 80 jaar Oude Wetering: A. E. VAN KLAVEREN- VERDOES L. B. VAN KLAVEREN H. VAN KLAVEREN- DE JONG MARIEKE - ABCO - ANJA Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond 16 maart 1993 van 19.30-20.30 uur in de Spreng achter de Gerefkerk, Kerkstraat 50 te Oude Wetering. De rouwdienst zal plaatsvinden woensdag 17 maart om 14.00 uur in de Grote kerk van de Hervormde gemeente te Rijnsburg. De begrafenis zal plaatsvinden na de rouw dienst óp de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole- ren in het rouwcentrum. Oude Vlietweg 5 te Rijnsburg. Diep bedroefd en met intens verdriet, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft be tekend. hebben wij afscheid moeten nemen van onze dierbare onvergetelijke vader, ons allerliefste pa'tje, onze lieve opa, mijn liefste vriend en levenspartner Bas JOHANNES SEBASTIANUS SCHERMER V0EST De liefde en zorg voor zijn kinderen waren zijn Wij zullen hem ontzettend missen en in ge dachten zal hij altijd bij ons blijven. MARGIT SCHERMER VOEST MIKLÓS SCHERMER VOEST JOHN en LISETTE SCHERMER VOEST- KRAMER STEPHAN en MARIE-JOSÉ SCHERMER VOEST- ROOZEN ROSE MARIE SCHERMER VOEST en ARTHUR DORST ANTON en JOHANNA SCHERMER VOEST- VOGELENZANG alle kleinkinderen DIEN VAN KLEFFENS Ons lieve pa'tje is opgebaard in de kerk van de H. Wiilibrordus aan de Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest, alwaar gelegenheid tot af scheid nemen en condoleren op dinsdag 16 maart a.s. van 17.30 tot 18.30 uur. De H. Mis zal voor hem worden opgedragen, in dezelfde kerk, op woensdag 17 maart a.s. om 10.30 uur, waarna wij hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof zullen bege leiden. Algemene kennisgeving Jesaja 54: 11 12 Dankbaar voor alles wat hij in ons leven heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wij u kennis dat na een moedig en geduldig ge dragen ziekte, voor ons toch nog onver wacht, de Heere tot Zich heeft genomen, mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame va der en opa JAN VAN DER PLAS in de ouderdom van 78 jaar A. VAN DER PLAS- DE JONG A. VAN DUUN- VAN DER PLAS J. VAN DUIJN JACO. ARINA, MARGREET. MIRJAM J. A. VAN DER PLAS W. VAN DER PLAS C. A. VAN DER PLAS- VAN TOL JAN WILLEM. ERICA Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in de aula van Huize "Duinrand", ingang Groen van Prinstererweg hoek Nolensstraat, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s. 's avonds van 7.30-9.00 uur. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 18 maart a.s. 's middags om 1.30 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Voor straat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de be grafenis zal plaatsvinden ca. 2.30 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Enige en algemene kennisgeving Op 10 maart 1993 is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve man. onze zorgzame vader, schoonvader en opa JACOBUS DEN HOED in de leeftijd van 69 jaar Lekstraat 61. 2314 VE Leiden Met diepe droefheid geven wij kennis, dat na een kortstondige ziekte, toch nog onver wacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgroot- WILHELMUS ROSBERGEN 26 december 1915 13 maart 1993 H. HERMANS VAN DEN BERG FAM. ROSBERGEN FAM. HERMANS kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 's Gravendamseweg 19. 2215 TB Voorhout De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van St. Victor, Victorlaan 1 7 te Noordwijkerhout alwaar er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren dinsdag 16 maart van 19.30 uur tot 20.00 uur. De uitvaartdienst is woensdag 1 7 maart om 10.30 uur in de St. Victorkerk. waarna wij hem zullen begeleiden naar zijn laatste rust plaats op het parochiekerkhof aldaar. Enige en algemene kennisgeving ENNA H. HOFF mei 1895 - 13 maart 1993 B. J. HOFF M. L. HOFF-BEEN JAAP ANNEKE DIRK LIES L. D. HOFF A. HOFF-VISSCHER ARIËN REINIER CHRISTIAAN CATHRIEN De overledene is overgebracht naar het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwij gerlaan 179, Leiden, alwaar geen bezoek. De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvin den op woensdag 1 7 maart a.s. om 13.15 uur op de begraafplaats "Rhijnhof", La,an te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Lei- Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf- Opdrachten tot plaatsing van rouwadvertenties op dezelfde dag kunnen van maandag t/m vrijdag tot'08,00 uur telefonisch (071-161335) of per post aangeboden worden; voor plaatsing op zaterdag, vrijdagmiddag tot 17.00 uur, Witte Singe! 1, Leiden. begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 aparte opbaarruimte eigen aula mogelijkheid tot een koffietafel goede aansluiting openbaar vervoer verzekeringen en deposito's Als alleen persoonlijke wensen tellen Uitvaartcentra: Leiden, Levendaal 103, tel. 071-128418 Leiderdorp, v. Geerstr. 2a, tel. 071-892886, Koudekerk a/d Rijn, Hoogewaard 60, tel. 01714-15733 NATIONAAL FONDS KINDERBESCHERMING Giro: 40 40 40 - Deventer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 4