Alphense boer wil windmolen bouwen Actie tegen hardrijders Afwijkend winkelpand op 'kop' van Ridderhof Rijn- en Veenstreek Bronstijd herleeft Hooge Burch in trek Chinees restaurant achter oude Dukdalf MAANDAG 15 MAART 1993 chef gert visser. 071-161417. piv -< L\ Veehouder J. van Dorp wil aan de Boskoopseweg in Al phen aan den Rijn een windmolen plaatsen. De windtur bine, een mast van dertig meter hoog en wieken met een middenlijn van achttien meter, zou naast zijn bedrijf moeten verrijzen. Burgemeester en wethouders van Al phen staan vooralsnog niet te springen om een vergun ning te verlenen. rechtstreeks naar het bedrijf, maar we gaan leveren aan het net. Want ook als het niet waait hebben we stroom nodig. En de meeste stroom gebruiken we in de goedkope uren. Voor het lage tarief kan je het zelf bijna niet opwekken." in de vakbladen", weet me vrouw Van Dorp. „Het is op zichzelf een hele investering, maar er zit nog subsidie op. Het is de bedoeling dat je er uitein delijk geld aan overhoudt." De turbine met een vermogen van tachtig kilowatt kan zestig tot tachtig gezinnen van elektrici teit zr~A .."f- J 7 B1 en W stellen dat de molen al leen gebouwd mag worden wanneer die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. „Ik denk dat ze dat punt niet hele maal goed begrepen hebben", reageert de echtgenote van de veehouder. „Het is helemaal niet de bedoeling dat we zelf st,room gaan trekken van die molen. De elektriciteit gaat niet De bouw van een windmolen is voor de agrariër een aardige manier om wfat bij te verdienen. „Er wordt veel over geschreven Als B en W vasthouden aan hun besluit dat de molen nood zakelijk moet zijn voor het be drijf, gaat het feest in elk geval niet door. beseft mevroyw Van Dorp. „We zullen kijken of er nog mogelijkheden zijn. Maar als ze op hun standpunt blijven staan, dan ben je gauw uitge praat. Dat zou jammer zijn. Het is immers een schone manier om energie te v Bewoners Korenbloemweg boos op gemeente alphen a n den r linda welther Bewoners van de Korenbloem- weg in AJphen voeren een hpndtekeningenactie om de ge meente ervan te overtuigen, dat d,e snelheid in de straat aan Ijapden moet worden gelegd. In januari meldde de ge meente aan de bewoners dat zij iets zou doen aan de situatie. Eind februari stuurde de ge meente echter een tweede brief met het bericht dat de maatre gelen er niet komen, omdat niet alle straatbewoners het er mee qens zouden zijn. De bewoners vinden dat on zin. Volgens hen staat wel dege lijk de hele straat erachter dat de snelheid van het verkeer wordt beperkt. Er zijn inmiddels veertig handtekeningen verza meld en dat hadden er votgens de actievoerders nog meer kun nen zijn omdat ook de bewo ners van de straten achter de Korenbloemweg voor snel- heidsbeperkende maatregelen zouden zijn-. Hun kinderen fiet sen immers over de weg naar school en dan vaak met z'n vij ven naast elkaar. Een van de bewoners meldt: „Het is een verschrikkelijk druk ke weg, waar extra hard gereden wordt. Bus 75 rijdt er met grote snelheid doorheen en er rijden veel auto's. Bovendien ligt de weg tussen twee gebouwen van een basisschool en er is niet eens een oversteekplaats." Er zouden al diverse ongeluk ken zijn gebeurd, waarbij het Potje met pillen verloren alphen aan den rijn* Een Alphense vrouw heeft zaterdagmiddag rond vijf uur in het Weteringpark een potje met pillen verloren, die bestemd zijn voor hartpatiënten. Bij ondeskundig gebruik zijn ze levensgevaarlijk. Vooral voor kinderen. De pillen zaten in een bruin doorzichtig potje met een wit deksel. Inbraak in Alphense woning m rijn* Uit een woning aan het Valeriusplein in Al phen is zaterdag geld gestolen. Tevens werden betaalcheques e de sleutels van de auto meegenomen. De daders kwamen het pand binnen na het openbreken van de voordeur. Botsing bij aquaduct oude wetering Een 35-jarige Leidenaar is gewond geraakt bij een kettingbotsing op de A4 (Rotterdam-Amsterdam) ter hoogte van het aquaduct in Oude Wetering. De man botste met zijn motorfiets op een personenauto, die moest stoppen vanwege een botsing voor hem. Bij de kettingbotsing waren zes auto's be trokken, waarvan er vijf totaal vernield werden afgevoerd. Inbraak in Koudekerk i woning aan de Europasingel i: Koudekerk is gistermiddag ingebroken. De daders kwamen via de achterdeur binnen. .Het is nog niet bekend wat er is meege- Autokrakers op heterdaad betrapt .oude wetering Twee Amsterdammers zijn vannacht op heter daad betrapt bij een inbraak in een auto aan de Zonnedauw in Oude Wetering. Een buurtbewoner betrapte het tweetal (beiden 20 jaar oud) en waarschuwde de politie. Nog tijdens de kraak werden zij ingerekend. De twee Amsterdammers zijn bekenden wan de politie. Informatiedag druk bezocht zwammerdam Fen groot succes. Zo noemt F. Dales, hoofd personeelszaken van Hooge Burch in Zwammer- dam de informatiedag, die za terdag werd gehouden om be langstelling te wekken voor het volgen van e^n opleiding als verpleegkundige in de zwakzin nigenzorg. De zogenoemde op leiding voor Z-verpleegku ndige. '"Ruim 130 belangstellenden kwamen een kijkje nemen in het centrum voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat is volgens Dales veel meer dan in andere jaren het geval Veertig bezoekers vulden ge lijk een sollicitatieformulier voor de opleiding in. Andere ja ren waren dat er zo'n stuk of 25. Dales denkt dat de grote be ging om auto's die zeer hard re den. Een woordvoerder van de politie deelt echter mee dat er in 1992 slechts één 'nietszeg gende' aanrijding is geweest. De gemeente zegt dat zij naar aanleiding van klachten van be woners oorspronkelijk dacht aan wegversmallingen. Maar omdat een aantal bewoners daar 'fundamentele bezwaren' tegen heeft, ziet de gemeente er voorlopig van af. Volgens de be woners echter zou het slechts gaan om één enkele meneer die tevreden is met de huidige situ atie. De gemeente kan nog geen commentaar geven op de nieu we brief van de bewoners, om dat die nog in behandeling is. Schutter in Het Kasteel Een nog onbekende man heeft zaterdag met een vuur wapen vijf gaten in het pla fond van het jongerencen trum Het Kasteel aan de Concertweg in Alphen ge schoten. Flet pand was zater dagavond verhuurd aan een club van motorrijders. De schutter klom rond elf uur op het podium en schoot vijf keer in het plafond. De man werd door vrienden van het podium gehaald en de deur van het centrum uitgewerkt. Daarna verdwenen zij. Het feest werd stopgezet. De po litie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de schutter. •.V v den rijn Hoe leefden de mensen dag en zondag voerden vrijwilligers een zo geheten 'leefexperiment' uit, waarin zij de omstandigheden uit de bronstijd zo precies mogelijk nabootsten. Zij droegen zelfgewe- ven wollen en linnen kleren en maakten een 'bronstijdmaaltijd' in primitieve oventjes. Het leefexperiment stond onder leiding van ex- i de bronstijd? Deze vraag staat centraal en televisieprogramma, waarvoor de BRT e de RVU afgelopen weekeinde opnamen maakten. De omroepen gingen hiervoor naa het Alphense Archeon, waar een compleet dorpje uit de bronstijd is nagebouwd. Zater- pert Hans de Haas, die bij het Archeon in dienst is als 'prehistorisch bouwmeester'. Hij zorgt ervoor dat de hutten, de potten, de pan nen en de kleding precies overeenkomen met de originele, die ooit in de winderige Hol landse delta moeten hebben gestaan, foto BENDE BRUYN Bakker Sport in Alplren breidt uit wilfred simons De vestiging van Bakker Sport in de Ridderhof gaat uitbreiden. De firma heeft de Alphense aannemer L. Gesman b.v. de opdracht gegeven voor het ont werp en de bouw van 1100 vier kante meter winkel-, kantoor- en magazijnruimte. De uitbrei ding komt aan de kant van de Burgemeester Bruins Slotsingel, nabij de ABN/AMRO-bank. In het nieuw te bouwen pand is nog plaats voor twee andere winkels. Met de bouw is een be drag van twee miljoen gulden gemoeid. Architect H. van de Meent van Gesman bv meent dat het gebouw het voorplein van de Ridderhof zal verlevendigen: „We maken er echt een entree gebouw van. We maken het niet hoger dan de bestaande gebou wen in de Ridderhof. maar het krijgt wel een ander karakter. Het belangrijkste verschil is dat het grootste deel van de winkel beneden komt; de andere win kels in de Ridderhof liggen alle maal op de eerste etage." Volgens een woordvoerder van Bakker Sport is de uitbrei ding hard nodig. In de Ridder hof heeft het bedrijf nu de be schikking over 110 vierkante meter. Dat is veel te klein, vol gens de woordvoerder. „Buiten sporten als golf en wildlife trek king, met een tentje door de Ar dennen trekken, staan nu enorm in de belangstelling. Met de nieuwe ruimte kunnen we onze produkten beter etaleren en onze klanten beter ontvan gen. Het gaat nu echt' niet meer." Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om de bouw mogelijk te maken. De bestemming van de grond waarop Bakker wil bouwen, is nu 'verkeer en groen'. Gemeen tewoordvoerder B. Sturken- boom ontkent dat de gemeente de procedure is begonnen al leen omdat Bakker Sport erom vraagt: „De inzichten van de ge meente zijn veranderd." Architect Van de Meent kan nog geen details geven over het pand, omdat de plannen in een pril stadium zijn. Ook weet hij nog niet welke andere bedrijven in de twee nieuwe winkelunits komen. De Alphense onderne mersvereniging OM KA is nog niet op de hoogte van de plan nen. Voorzitter M. van Vliet wil daarom nog niet reageren. langstelling het gevolg is van het feit dat de Hooge Burch dit jaar vier varianten heeft voor de Z- opleiding. Behalve de normale opleiding is er ook een die be stemd is voor mensen die ouder zijn dan 23 jaar. Daarnaast zijn er twee verkorte opleidingen: één voor mensen met een hbo- opleiding en een tweede voor geïnteresseerden die de oplei ding agogisch werk met goed gevolg hebben afgelegd. Op de informatiedag konden de bezoekers kennismaken met het werk op de diverse afdelin gen. Daarnaast waren er rond leidingen door het centrum. Ook was het mogelijk voor kan didaten voor de opleiding om een praatje te maken met de leerlingen die nu de cursus op Hooge Burch volgen. De nieuwe opleidingen in Zwammerdam beginnen in september. Mogelijk vragen over Rijnoord alphen aan oen run PvdA-kamerleden gaan staatssecretaris Simons wel licht vragen stellen over de gezondheidszorg in Alphen. Dat gebeurt als het bezoek van de politici aan Alphen daartoe aanleiding geeft. Een delegatie van kamerle den is donderdag in Alphen om te praten met mensen die actief zijn in de gezond heidszorg. Ook leden van de provinciale statenfractie zijn aanwezig. Aanleiding voor het bezoek zijn de problemen in Alphen, aldus statenlid T. Roes. „Zo is er de discussie rond het zie kenhuis Rijnoord en de eer stelijns-gezondheidszorg, de crisisopvang voor de jeugd en ouderen", noemt Roes een paar voorbeelden van problemen in Alphen op. „Mocht daartoe aanleiding zijn, dan stellen de kamerlie- den daarover vragen aan de bewindsmanzegt Roes. „En ik kan wat zaken inbren gen in de provinciale staten." MTV en RTL op kabelnet Het kabelnet in de regio is met ingang van vandaag uitgebreid met twee zenders. Kijkers in Alkemade, lacobswoude, Ter Aar, Nieuwkoop en Nieuwveen kunnen de populaire zenders MTV en RTL bekijken. Het pro gramma-aanbod van MTV be staat uit voornamelijk popmu ziek. MTV zendt 24 uur per dag uit en is te ontvangen op kanaal 49. RTL is een Duitstalige zender. Het aanbod bestaat uit amuse ment. films en actualiteiten. Ook dit net is 24 uur per dag op de kabel en te ontvangen op ka naal 45. Kruisgebouw wordt kantoor woubrugge Het kruisgebouw aan de Dr. Lo- thlaan in Woubrugge is ver kocht aan E. Brouwer van het adviesbureau E3T. Het nu nog aan de Oudendijkseweg geves tigde kantoor verhuist in mei naar het voormalige kruisge bouw. Het huidige kantoor van het adviesbureau voor econo mie. ecologie, energie en tech nologie is te klein geworden. Aan de buitenkant van het kruisgebouw verandert niets. Het hele pand wordt ingericht als kantoorruimte. B en W van lacobswoude staan positief te genover deze bestemming. Het is nog niet bekend wat er met de bijbehorende grond gebeurt. De Stichting Thuiszorg Groot Rijnland wilde van het pand af omdat het te kostbaar was om het gebouw te onderhouden voor slechts enkele uren in de week. VRIJE TUD 1000 leden Sportvereniging Advendo uit Ter Aar is gestart met een nieu we gymgroep van Meer Bewe gen voor Ouderen (MBvO) Door de belangstelling voor de ze nieuwe activiteit heeft de vereniging inmiddels meer dan 1000 leden. Antroposofie Het studiecentrum voor Antro posofie Alphen houdt op dins dag 16 maart een voordracht met als thema 'Wat is de mens'. Aanvang om 20 uur in De Bron aan de Troubadourweg in Al phen. Oud Alphen Speeltuin- en buurtvereniging Vreugdeoord houdt op dinsdag 16 maart een avond over oud Alphen. Aan de hand van dia's neemt Alphen-deskundige )an de Groot de aanwezigen mee op een wandeling langs de Lage Zijde. De bijeenkomst wordt ge houden in verenigingsgebouw De Vierhoek aan de Vorselen- burgstraat in Alphen en begiru om 20 uur. De toegang bedraagt 2,50 gulden. hazerswoude-rijndijk Het mooie weer heeft zaterdag de 'Markt der mogelijkheden' in 't Anker in Hazerswoude-Rijndijk parten ge speeld. Slechts een bescheiden aantal bezoe kers bezocht het evenement, dat de Stichting ProjectkoppelingHazerswoude/Koudekerk- gesteund. De trekker van de markt was het Derde Wereld organiseerde. optreden van een band van asielzoekers uit Met deze markt werd het waterproject voor Groningen. Het enthousiasme voor de muzi- Tanzania afgesloten. De stichting heeft een kanten was erg groot en het publiek deed en aantal waterprojecten in het Afrikaanse land thousiast mee. foto beu de bruy n den run ruud sep Geen kroeg en ook geen Neder lands restaurant, want 'als dat niet loopt wordt het ook een zuiptent'. Projectontwikkelaar J. Gerritsen wist precies wat hij niet wilde hebben in de nieuw bouw achter de voormalige Dukdalf aan d6 Alpheuse |uli- anastraat. De keus is uiteinde lijk gevallen op een Chinees res taurant. „Chinezen zijn hard werkende mensen. Niemand gaat daar naar toe om bier te drinken." De Chinees komt op boule vardniveau, onder de Kijkshop die de eerste en tweede verdie ping van de nieuwbouw betrekt. Beide ondernemingen worden toegankelijk via de Pieter Doel manstraat. Voor de nieuwbouw moet de monumentale kastanjeboom in de tuin van het voormalige te huis wijken. Om die reden heb ben de plannen nogal wat weer stand opgeroepen. Maar een andere mogelijkheid was er vol gens Gerritsen niet. „Ik ben geen bomen moordenaar. Maar /onder die nieuwbouw was het hele project onhaalbaar. Daar voor is de grond in het cen trumgebied te duur." De Dukdalf wordt door (ierri tsen verbouwd voor de huisves ting van jongeren. In het pand komen 24 kamers, allemaal met een eigen keukenblok en don- he. iIe kamen weren btnneg de kortste keren verhuurd. „De behoefte is enorm. Ik wou dat ik nog zo'n pand had", aldus de projectontwikkelaar. De jonge ren kunnen eind juni hun nieu we onderkomen betrekken. Onder de kamers is aan de kant van de julianastraat nog plaats voor twee winkels. Deze ruimte is nog niet verhuurd. Toen vorig jaar het pand van De Dukdalf ie koop kwam. ont stond er in de buurt onrust door de horecabestemming van hel pand. De bewoners van de Juli anastraat. die de afgelopen ja ren de ene na de andere kroeg zagen verschijnen, waren bang voor nog een café. Gerritsen kan ilu- .ingsl goed begrijpen. Hij heeft geen goed woord over voor de horeca-ondernemers ui de straat. „Het is een zooitje. De mensen slaan te kotsen op de stoep van de kerk. Ik vind dat de horeca-ondememers hun ver antwoordelijkheid moeten no men voor dat spul dat ze ver kocht hebben. Ze moeten 's nachts de straat schoon spuiten of ze zouden hun Idanten niet laveloos moeten voeren. Maar dat zal wel met gebeuren, want dat kost grid."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11