Valkenburg wil geen baggerstort Leiden Regio Lissenaar in de race voor beste uitdeuker van Nederland Baden in lentezonnetje ry MAANDAG 15 MAART 1993 10 usse conny smits Vier gloednieuwe Volvo's 440 worden er speciaal voor ver nield. Een drietons-pers komt eraan te pas om vier keer pre cies dezelfde schade toe te brengen aan de carrosserie van de personenauto's. Vervolgens krijgèn evenzoveel jonge auto schadeherstellers 22 uur de tijd óm de wagens uit de kreukels te halen en weer als nieuw op te leveren. Het gaat om de nationale kampioenschappen autoscha deherstel waarvoor vandaag het startsein is gegeven door minis ter Ritzen (onderwijs) op de vakbeurs Autovak '93 in Am sterdam. De winnaar mag zich niet alleen nationaal kampioen autoschadeherstel noemen, maar ontvangt bovendien een ticket voor Taiwan waar hij kan dëélnemen aan de Internatio nale Beroepen Olympiade. De 21-jarige Lissenaar Erwin dé Groot is een van de deelne mers die door de voorronden van het kampioenschap kwa men en dus volgende week in Amsterdam moeten aantreden. De Groot studeert bij de Stich ting Vakopleiding Carrosserie- bedrijf (VOC) in Sassenheim nog voor het vakdiploma. Daar werd hij vorig jaar, op grond van zijn cijfers en praktijkerva ring, uitverkoren voor deelname aan de voorronde. Met vier an deren stak hij de ongeveer vijf tig andere deelnemers de loef Van de finalisten wordt ver wacht dat ze in 22 uur, verdeeld over drie dagen, de kop van een Volvo '440 richten. Verder moe ten ze een deel van de carrosse rie uitdeuken en een gelast pa neel vervangen. De Groot hoopt vanzelfsprekend hoge ogen te gooien, „maar het verschil in punten was bij de voorronde heel klein." „Een van de vijf finalisten is nu al afgevallen," vertelde De Groot vooraf. „Die jongen was als eerste genomineerd, maar ging op het bedrijf waar hij werkte een beetje naast zijn schoenen lopen. Toen kon hij wel vertrekken." Hebben we nu dus te maken met de vier beste jonge 'uitdeukers' in Neder land? „Nou, er zullen best nog onzichtbaar wordt hersteld wel betere zijn," zegt hij be scheiden. „Je leert immers altijd nog. Maar als je bij ons een auto brengt, kun je er in elk geval van op aan dat de schade veilig en de inruilprijs niet te lijden heeft." De "kampioenschappen van de VOC vormen een van de ma nieren om aan de weg te tim meren en wat promotie te ma- branche moeilijk te vinden. De auto voor een schadehersteller ken voor het autoherstelvak. Groot: „Terwijl het juist zulk af- is dat nooit. En wat is er nou Nog steeds namelijk zijn er ei- wisselend werk is. Voor een au- mooier dan een zwaar bescha- genlijk te weinig jongens die het tomonteur is een doorsmeer- digde wagen onder handen te vak willen kiezen. Goed perso- beurt van een motor altijd het- nemen en weer prachtig gaaf de neel is voor de bedrijven in de zelfde, maar de schade aan een deur uit te zien gaan?" katwijk» „Het is dat er nog zo weinig bloemen in bloei staan, anders zou je kunnen spreken van het eerste drukke bollenweekeinde" De Kat- wijkse VVV-directeur K. Verplancke is tevreden over de grote belangstelling voor de kuststreek. Het mooie weer zorgde er voor dat de terrassen de afgelopen dagen overvol waren. Volgens H. Broekmeulen, VVV-directeur in Noordwijk, bezochten met name veel 'dagjesmensen' het strand. Tot grote problemen heeft de grote belangstelling van het publiek niet geleid. foto d'ickhocewonino Ministerie: onderzoekscentra bloembollen onder één dak Een nieuw Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) aan de Lissese Heereweg wordt steeds onwaarschijnlij ker. Het ministerie van land bouw heeft de wens uitge sproken, dat het LBO met de twee proefstations voor de glastuinbouw en de bloemis terij onder één dak komt. De drie onderzoekcentra ziin nu buiten de Bollenstreek op zoek naar een geschikte plek van 25 hectare. Het Lissese Laboratorium voor Bloembollenonderzoek mag in 1994 beginnen met de bouw van een nieuw onder komen van vijftig miljoen gul den. Het huidige complex aan de Lissese Vennestraat is ver ouderd. Proeven met radio actief of genetisch gemodifi ceerd materiaal kunnen er niet of moeilijk worden uitge voerd. De dure nieuwbouw wordt voor het grootste ge deelte betaald door het minis terie van landbouw. Het ministerie heeft het LBO nu dringend verzocht met de twee andere proefsta tions sarpen te werken. Orga nisaties uit het bedrijfsleven die bij de proefstations zijn betrokken, hebben zich bij dat verzoek neergelegd. Op dit moment wordt een pro gramma van eisen opgesteld voor één onderdak voor de drie centra en gezocht naar een geschikte plaats in het westen van het land. In de Bollenstreek is niet voldoende grond beschik baar. Bovendien moet een lo catie worden gevonden die voor alle drie de onderzoeks instellingen, in Lisse, Aals meer en Naaldwijk, centraal ligt. Directeur R. Bogers van het LBO in Lisse: „Voor ons is zandgrond belangrijk. Dat moet er zijn of naar boven kunnen worden gehaald. We zijn dus beperkt in onze mo gelijkheden." Lukt het niet dit voorjaar een geschikte locatie te vin den dan gaat het LBO alsnog alleen bouwen. Daarvoor worden de al aangekochte gronden aan de Heereweg, die naast de huidige proeftui nen liggen, achter de hand gehouden. Bogers: „Lisse wil namelijk beslist op korte ter mijn bouwen." M estig militairen en .W een interpellatie in de m d Tweede Kamer: plot seling vroegen allerlei Neder landers zich af waar Leiderdorp nu eigenlijk lag. In de vaderlandse geschiedenis is er nooit zoveel opwinding ge weest rond dit dorp als in 1886. De opwinding, die leidde tot de inzet van zestig militairen en een interpellatie in de Kamer, ontstond door een kerkelijke ru zie. Eeuwenlang was de Nederland se Hervormde kerk het tehuis voor de grote meerderheid van de protestanten in ons land. Het was echter niet altijd een eens gezind tehuis. Bijna vanaf de oprichting van de kerk stonden 'rekkelijken' en 'preciezen' te genover elkaar. Zo ook in de ne gentiende eeuw. Tegenover de aanhangers van de meer orthodox-calvinistische richting stonden de kerkleden die beïnvloed waren door de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie. Toen koning Willem 1 in 1816 een nieuw re glement opstelde voor de Ne derlands Hervormde Kerk pro beerde hij zoveel mogelijk reke ning te houden met deze ver deeldheid. In het kerkelijke le ven van de 19de eeuw werd het echter steeds moeilijker de vre de tussen de verschillende stro mingen te bewaren. In Amster dam kwam het in 1886 tot ern stige problemen. Tachtig kerke- raadsleden werden daar na een conflict eerst geschorst en later afgezet. Uit onvrede met de predikan tenopleiding van de rijksunivèr- siteten had Abraham Kuyper, orthodoxe richting, een eigen De Gereformeerde Kerk in Leiderdorp. foto gemeentelijke archiefdienst universiteit opgericht. De syno de weigerde de afgestudeerden van deze vrije universiteit tot het ambt van predikant toe te laten. Ondanks deze weigering gingen sommige gemeenten toch tot benoeming over. Het was dus allesbehalve rustig in de grote protestantse kerk. Ook in Leiderdorp waren span ningen. De Leiderdorpse predi kant ds. Vlug was, evenals de meerderheid van zijn gemeen teleden, een aanhanger van de orthodoxe richting. Het verzet bij deze richting tegen het ko ninklijk kerkreglement van 1816 groeide met het jaar. De Leider- dorpse kerkeraad besloot de knoop door te hakken. In een brief aan de koning deelde de De kerkelijke ruzie rond Leiderdorp kerkeraad mee dit reglement niet langer te zullen gehoorza- De synode, het landelijk bestuur van de kerk, greep onmiddellijk in. Ds. Vlug werd aan de kant geschoven en de synode nam maatregelen om ervoor te zor gen dat andere.predikanten de zondagse spreekbeurten zou den waarnemen. Het leidde tot grote opwinding in Leiderdorp. President-kerk voogd Van Rhijn vroeg de loco burgemeester om politie-assis- tentie om ordeverstoring tijdens de kerkdienst te voorkomen. Ondanks de aanwezigheid van enige veldwachters ging het de eerstvolgende zondag meteen mis/Het was onrustig in de kerk en de door de synode aangewe zen predikant verliet halverwe ge de dienst de kansel. Door het optreden van ds. Vlug werden de gemoederen nog gesust, maar de vraag was voor hoe lang. Er zou die zondag ook nog een avonddienst worden ge houden. Dus werd nog meer assistentie opgetrommeld. Vanuit Leiden kwamen 30 huzaren, 30 infante risten en 15 veldwachters naar Leiderdorp. Militairen en politie zetten de straten naar de kerk af. Door de inzet van 75 man bleef het rustig. De avonddienst ging niet door. Grote teleurstelling bij ds. Vlug en de zijnen, die zich woedend wendden tot het kamerlid De Savomin Lohman. Deze vroeg en kreeg toestemming om mi nister Heemskerk van binnen landse zaken te interpelleren. De Savomin Lohman vroeg de minister of het Leiderdorpse ge meentebestuur de militairen chef gert visser. plv.-chef aad rietveld. 071-161417 Gemeente protesteert bij provincie De Ommedijkse Polder moet van de lijst van mogelijke locaties voor een stortplaats voor baggerspecie. In een brief aan de provincie heeft de gemeente Valkenburg haar bezwaren in die richting kenbaar gemaakt. Valken burg komt daarmee tegemoet aan de wens van de ge meente Wassenaar, die ook fel tegen is op de stortplaats. conny smits De Ommedijkse Polder staat nummer drie op het lijstje van de provincie. Favoriet van Zuid- Holland voor het storten van baggerspecie is de Oostvlietpol- der in Leiden, terwijl de Gnep- hoek in Alphen aan den Rijn als tweede wordt aangemerkt. Wanneer deze beide locaties zouden afvallen, komt de Om medijkse Polder in aanmerking, een mogelijkheid die Wassenaar en Valkenburg hoe dan ook wil len uitsluiten. Volgens de bezwaarmakers is de polder namelijk van grote cultuur-historische waarde. Wat betreft de opbouw van de pol der - zogenaamde strandwallen - is het een uniek stukje grond gebied. In Valkenburg geldt dat veel van de natuurlijke polder al verloren is gegaan door de aan leg van het Valkenburgse meer, op Wassenaars gebied echter gaat het nog om de ongerepte nattiur. Minpunten Volgens ambtenaarJ.J. Jonker is de bestemming van een bagger- stortplaats ook in Valkenburg echter erg ongelukkig. „In dè gemeenteraad is wel eens ge zegd dat zo'n stortplaats toch érgens moet komen, maar er zijn minpunten op te noemen. Zo zou er een overslagpunt bij de Oude Rijn moeten komen. Ik vraag me dan af waar, want het is daar niet breed en het is vol gebouwd. Bovendien zou er voor een groot aantal jaren (toen tot vijftien jaar) een pers leiding van 1,2 kilometer over Valkenburgs grondgebied moe ten komen." Jonker voert verder aan dat de provincie in haar plannen steeds uitgaat van een locatie 'nabij het Valkenburgs Meer'. Volgens hem is de hoek die in Valkenburg valt, echter totaal binnen de grenzen van dit re creatiegebied geprojecteerd. „Ik vraag me dan af wat de provin cie wil. Als straks de zandwin ning van het Valkenburgse Meer afgelopen is, zou het puur recreatiegebied worden. Het traject van het Smalspoor, nu nog voor driekwart rond het meer, zou volledig doorgetrok ken worden. Met de optie voor de baggerstort haal je voor lan ge tijd een streep door die plan- AGENDA MAANDAG 15 MAART Leiden Openbare voordracht 'Leven en dood in de Kosmos' door het Theosofisch Genootschap, Pieterskerk, ingang Kloksteeg 16, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.15 uur. Noordwijk Bijeenkomst van de Jeugdclub Post zegelverzamelaars, aanvang 18.30 uur; Vergadering van de Ver. van Postzegelverzamelaars (tevens vei ling), Dorpshuis De Kuip, Zeestraat, aanvang 20.15 uur. DINSDAG 16 MAART Leiden Openbare voordracht door het Theo sofisch Genootschap 'Leven en dood in de Kosmos', Pieterskerk, aanvang 20.15 uur. Katwijk Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeut in sportzaal Boors- ma, Zwanenburg 61, van 15.30 tot 16.30 uur. Noordwijk Bowlingmiddag van de Kath. Bond van Ouderen, afd. Noordwijk, Bow lingcentrum Van Panhuysstraat, aan vang 13.45 uur. Vergadering van de Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, lezing 'voor elke plek een klimplant', Buurthuis, Hoofdstraat 11aanvang 20.00 uur. Algemene ledenvergadering van de Ver. 'De Oude Dorpskern', spreker Warmond Klaverjassen in Het Meerpunt, a vang 20.00 uur. BURGERLIJKE STAND niet nodeloos had betrokken bij dit kerkelijke probleem en of het gemeentebestuur niet bui ten deze kwestie had moeten blijven. Heemkerk bleef vaag in zijn antwoord. De minister vond dat het gemeentebestuur niet onjuist had gehandeld. Het Leiderdorpse verhaal kreeg nog een vervolg, want de zon dag erna was een Alphense pre dikant belast met de taak om in Leiderdorp te preken. Deze pre dikant weigerde en nog een maal besteeg ds. Vlug de kansel in de oude Hervormde kerk. Het werd de laatste keer. Ds Vlug en de zijnen gingen voortaan hun eigen weg, de kerksplitsing te kende zich af. En niet alleen in Leiderdorp. Een deel van de le den van de kerk bleef trouw aan de Nederlands Hervormde kerk. Een ander deel scheidde zich af als'dolerenden'. In 1886 ontstond naast de Ne derlands Hervormde kerk een tweede grote protestantse ge- meensdchap: de Gereformeerde kerk. In Leiderdorp moesten ds. Vlug en de andere 'dolerenden' nog een ruimte proberen te vin den voor hun kerkdiensten. Een tijdlang kerkte men in een schuur bij de kalkovens van Bennink. In 1890 werd het ruimteprobleem opgelost. In dat jaar voltooiden de 'doleren de' aannemers Meerburgen Van Osnabrugge de Gerefor meerde kerk in de Hoofdstraat. Over de architectonische waar de van dit gebouw kan men van mening verschillen, maar nu het wordt bedreigd door de uit breiding van rijksweg A4 en de TGV, mag voor het gebouw best aanspraak worden gemaakt op de status van monument. Léi- derdorp telt er toch al zo weinig. bram verhoog» LEIDEN Geboren Nathalie Kirstine Elise, dv. C.G.J.F. Sogtoen en.R. Ekmann Jeroen, zv. B.W. van Duijn en J. Boven- deert Pascalle, dv. B.W. van Duijn en J. Bovendeert Maarten Cornelis, zv. C. Ros en J. van Duijn Roos Marijn, dv. M.A. van Geffen en M.E. Lazet Laeti- tia. dv. M.J. Olijslagersen N.J.G. Oua- dah Jelle Martijn, zv. L.S. Melchers en W.J. RipBrandon Onias, zv. R.G.H. Westenburg en R.G. Vrede Samantha, dv. W. van Dorp en N.J. van Buuren Koen, zv. D.L. Verhoef en C. van Leeu wen Rogier, zv. R.F.M. Deuteköm en F.B. van Duijn Wouter, zv. H.C.A.M. Koomen en M.A.J. Weijers Bram. zv. A. Kanbier en I.P.M. van der Schoot Lian, dv. M. Blasseen H.. Hegeman Bastiaan Cornelis, zv. R.A.G. Nelemans en E. Groen Bart, zv. P. Rosmolen en G. Groen Simqne Stephanie Jentl, dv. C.A. van Mil en J.M. de Zeeuw Esmee Aimee Louisa, dv. W.J.H. Schaileij en L.G.W. Beeuwkes Katharina Kim Kim- berley. dv. M. de Jong Sema. dv. M. Arikan en Z. Arikan Elisabeth, dv. F.F. Voogt en J. Dijkhuizen Sandy Jeannet- te, dv. W.C. Heemskerk en P.A.M. van der Voort Melissa Deniz. dv. P. Zand bergen en S. Erdur Frans Leopold, zv. M.W. van Nijnanten en J.l. Kiewiet de Jonge Richard Johannes Wilhelmus, zv. A.J.E. Bell en J.A.H. Hendriks Phi lip, zv. M. Kroon en H.A. Endruschat Roosje Emma"Josine, dv. L. de Jongen P.R. van Beelen Sofie, dv. W.B. Ver burg en A. Meijdam Anouk Isabella, dv. R.A. Haine en M.l. Bisschop Wou ter Johan Adriaan, zv. A.G.J. Sedee en A.M.A.M. Verdegaal Gail, dv. T.A. Meijer en A.E.M. van der Klposter Re- née Suzanne, dv. P.D.V. Hunter en S.M. Hunter* Milou, dv. M. Hogendijken M.G.J. van der Wereld Sanjay Radjin- dersingh, zv. S.D. Timal en V. Jagband- han Jan Cornelis, zv. K.D. van der Plas en M. de Winter Lisanne Marianne Re becca, dv. W.A. Happel en A.M.T. Nout Deborah, dv. P.H. Teumssen en M.M. Koevoets Anique, dv. J.C.M. van der Klaauw en Y. van der Boon Mark, zv. E.A. Jonker Yara, dv. R.J.J. van Berkel en B.E.M. Schrama Sander, zv. J.R.M. Does en J.M.M. van Stijn Clyde Lode- wijk, zv. J. Zuurmond en L.A. Verhoeven Patrick Jan, zv. H.G. Jongeleen en M. Ellerie Frederike Francisca Manken, dv. C.M. Wiggersen F.T. de Bruïne Wouter, zv. J.M. Janson en A.W.J. Brou wer Johannes Victor, zv. AJ. van der Nagel en K.l. Riethoven Derrick Wil lem, zv. D. Harrison en A. Schaap ••Yin, zv. H. Xie en S. Lin Bastiaan Johan nes, zv. A.J. Maier en C. Ravensbergen Eva Henriétte, dv. H. J. Visser en R.J. Tuijten Bastiaan Johannes, zv. K. de Joode en D. van der Kruk Lucas Pieter Johannes, zv. M.M. Veel en M.H. Valk Dionne Justine, dv. R. van der Zeeuw en W.J. Choufoer Naveen Niveshan, zv. J. Rambhadjan en S. Madhumati. Overleden J. Zierikzee, geb. 10 mei 1921, man C.W.A. van der Hoek. geb. 15 mei 1927, man *G.M. Heiligers, geb. 29 april 1916, vrouw* B. Dekker, geb. 15aug. 1967, man* M. van Schaik. geb. 8 dec. 1921, man* W.J. Mattheyer, geb. 24 maart 1938, man J. Akian, geb. 11 juni 1908, geh. gew. met H. Eckenhausen N.C. Wonder- gem, geb. 23 jan. 1921, geh. gew. met C. van Schaik A Wessel. geb. 8 nov. 1947, echtg. van C. van Duijn *C.T.M. Tersmette, geb. 6febr. 1911, geh. gew. met J.H. Grosse Stüve H.A. van den Hoek, geb. 11 aug. 1919, echtg. van J. Biesheuvel M. Koppejan, geb. 2 sept. 1965, echtg. van J.J. van den Dorpel C. van Klaveren, geb. 28 sept. 1931. man W.A. Kosten, geb 28 mei 1913, man M. Heusen, geb. 17 febr. 1899, geh. gew. met C.A. Silvester A.W.H. Dubbeldeman, geb. 24 dec. 1921, man G.J. de Vos, geb. 20 jan. 1923, man M.A. Oostdam, geb. 8 aug. 1916, man D.R. Schipper, geb. 30 april 1976, Gehuwd B.F. Bruinsma en M.C.C. Teu- ne E.J.D. van Mameren en L.J.M. van Velsen T.A.E. Glasbeek en F.C. Boelee C.W.J. Schouten en C.J.A. Zeeuw LM. Jalink en M.M. Nauta. Erwin de Groot „Er zullen best wel betere uitdeukers zijn. Je leert i foto jan holvast

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 10