Leidsch Dagblad Metaalbedrijven gaan plat 599 Ü3 KOMKOMMER, SLA EN KIR 99 Quick Boys blij met punt 'Gewijzigd vredesplan Bosnië aanvaardbaar' Burgemeester Bruggeman van Leiderdorp overleden 'Kurden in Irak leven nog in dodencellen' MORGEN: VN-rapport: IKON-journalisten in koelen bloede vermoord BEL: GOED NIEUWS X MAANDAG 15 MAART 1993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40107 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Quick Boys-spits Martin Steenvoorden houdt de bal nauwlettend in de gaten, terwijl hij zijn aangeslagen opponent van DOVO op de been houdt. Quick Boys verspeelde zaterdag door een 2-2 gelijkspel weer een kostbaar punt. t foto loek zuyderduin leidenFC Lisse en Excelsior Maassluis) wel gewoon, waardoor de rege- Quick Boys was zaterdag blij rend amateurkampioen van Ne- met een punt. De Katwijkers, derland opnieuw een puntje die doelman Tom van der Niet verder achterop raakte, met een hersenschudding afge- In de eerste klasse zondag liet voerd zagen worden, keken acht UVS tegenstander NFC uit Am- minuten voor het slot van het stelveen bij vlagen alle hoeken thuistreffen met DOVO nog te- van het veld zien. Meer dan een gen een 0-2 achterstand aan. doelpuntloos gelijkspel zat er Met 2-2 kregen de mannen van echter voor de Leidenaars niet trainer Hans van der Zee uitein- in. Trainer Gerard Désar kon delijk meer dan waar ze recht wel vrede hebben met die gang op hadden. Overigens wonnen van zaken. ,,In deze fase van de de drie andere titelkandidaten competitie kun je elk punt ge- de eerste klasse A (Katwijk, bruiken." Bijverzekeren NCW vraagt miljard 2 Het Instituut voor Bud- Nederlands Christelijk getvoorlichting heeft 3 Werkgeversverbond berekend dat bijverzeke- (NCW): 'Een miljard kor ren van de WAO lang niet j ten op subsidies ten gunste altijd lonend is. I van de industrie'. Noodweer VS 5 Sneeuwstormen met orkaan kracht teisteren de Amerikaanse oostkust. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Tijd van Toen yi r\ De Tijd van Toen: in I U 1886 stond Leider- Hans Croiset h q Croiset gaat weg bij I J het Nationale To neel: „Er komen ook men- dorp even in het middel- j; punt van de belangstelling. I sen uit gewone buurten I naarvoorstellingen" WAO-reparatie inzet acties Industriebond FNV wil actiebereidheid polsen bij Verto Izetbegovic tijdens parlementszitting: De Bosnische president Alija Izetbegovic heeft gisteren ge zegd dat het vredesplan voor Bosnië van de internationale bemiddelaars Vance en Owen aanvaardbaar is met aan te brengen verbeteringen". Izetbe govic zei dit op een bijeenkomst van het parlement in een zwaargehavend hotel in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Zestig parlementariërs konden de vergadering niet bijwonen omdat zij werden tegengehou den door Servische militairen. Izetbegovic ging niet inhou- r delijk in op de verbeteringen, maar noemde de goede en slechte kanten van het docu- - ment. Dat Bosnië-Hercegovina als eenheidsstaat blijft bestaan, beschouwt hij als positief. Ne gatieve punten zijn volgens i hem dat de strijdkrachten van de Bosnische Serviërs ook na ondertekening van het akkoord nog in bepaalde regio's zullen blijven en dat het centraal gezag van de eenheidsstaat zwak zal zijn. De aanwezige parlementsle den namen gisteren een aantal stellingen over het vredesplan aan. Zij spraken zich onder meer uit voor blijvende deelna me aan de vredesbesprekingen in New York, een tribunaal voor alle oorlogsmisdadigers, her stelbetalingen, hardere metho den bij de afdwinging van enig vredesplan en opheffing van hét wapenembargo als het vredes plan niet wordt onderschreven door de Bosnische Serviërs. Het VN-hulpkonvooi dat gis teren toestemming kreeg naar de moslim-enclave Srebrenica in het oosten van Bosnië te ver: trekken, is door de Servische politie gedwongen terug te ke ren naar de Servische stad Mali Zvornik. Srebrenica wordt al zo'n elf maanden door de Bosnische Serviërs belegerd. Het enige voedsel dat de stad bereikte, was een klein aantal pakketten dat de Amerikaanse luchtmacht in de nacht van za terdag op zondag dropte. Ook afgelopen nacht hebben de Amerikanen droppings uitge voerd. Boven het Oostbosnische Zepa werd 43 ton hulpgoederen afgeworpen. De Franse bevelhebber Phi lippe Morillon van de VN-vre- desmacht heeft gisteren gezegd in Srebrenica te zullen blijven totdat het gestrande konvooi er zal arriveren. Volgens de Neder lander Laurens Kolles, een ver tegenwoordiger van de VN- vluchtelingenorganisatie Unhcr, heeft Morillon in Srebrenica zijn hoofdkwartier gevestigd. Met het platleggen van drie metaalbedrijven zijn de In dustriebonden FNV en CNV en andere bonden vandaag begonnen aan landelijke acties. Daarmee wil de vakbeweging berei ken dat in de nieuwe me- taal-CAO (200.000 werkne mers) een verzekering wordt opgenomen voor een aanvullende WAO-uit- kering. Gestaakt wordt bij Stork Pompen in Assen, Standard Fasel in Utrecht en Mercon Steel in Gorin- chem. Op tientallen andere plaatsen in het land wer den actievergaderingen en poortacties gehouden. den haag gpd De stakingen zullen als een es tafette het land doorgaan, waar bij steeds andere ondernemin gen voor een of twee dagen worden stilgelegd. Staalkabelfabriek Verto in Lei derdorp is het enige bedrijf in de Leidse regio waar de Indus triebond FNV de actiebereid heid onder haar leden wil pol sen na het afbreken van de CAO-onderhandelingen in de metaal. Verto hoort in de me taal tot de kwetsbare bedrijven. Er is een sanering gaande waar bij een groot aantal arbeids plaatsen wordt geschrapt. Vol gens Hans van Winkel van de Industriebond is dat echter geen reden om de actiebereid heid niet te polsen. ,,Ook werk nemers bij slechtlopende be drijven lopen het risico in de WAO terecht te komen. Boven dien zijn er meër mogelijkhe den om actie te voeren dan via werkonderbrekingen. De FNV in Zuid-Holland wil overigens pas vanaf volgende week de aandacht op de Leidse regio richten. Volgens een woordvoeder heeft de Indus triebond CNV helemaal geen plannen voor acties in de regio Leiden. Een poging om de acties te voorkomen, is in het weekeinde mislukt. De bonden voelen zich in hun hemd gezet door de on derhandelaars van de werkge versvereniging FME. Ze kwa men zaterdagmiddag voor een gesloten deur op het tijdstip waarop ze vonden dat in het FME-gebouw in Zoetermeer de CAO-onderhandelingen moes- i", aldus FNV-onder- handelaar Broers. In een verkla ring stelde hij dat de verhoudin gen met de FME „grondig en verklaarde de FME in de CAO een bepaling te willen opnemen die vakbondsleden verplicht zich aanvullend te verzekeren den het dringende advies zo'n vakbondsmen regeling per bedrijf af te spre- voorstel flauwekul, ken. Maar nadat de bonden de Vrijdagavond raadsvergadering ter nagedachtenis leiderdorp» liesbeth buitink De Leiderdorpse burgemeester A.J.A.L. Bruggeman is vrijdagavond op 62-jarige leeftijd overleden, na een hartstilstand. Twee weken geleden werd hij al getroffen door een hersenbloeding. De CDA'er Brug geman werd in 1985 benoemd tot burge meester van Leiderdorp. „We zijn verslagen, vooral omdat het zich liet aanzien dat de kritieke fase van zijn ziekte voorbij was", aldus loco-burgemees- ter C. Huigen (WD). „We zullen zijn inzet en bestuurlijke kwaliteit missen. Maar bo venal bewaren we goede herinneringen aan hem als mens. Hij was altijd goed op de hoogte van het wel en wee van velen." De burgemeester wordt woensdag in fa miliekring begraven, nadat er om 11 uur in de rooms-katholieke Meerburg een eucha ristieviering is gehouden. Morgenavond om 19.15 uur wordt in dezelfde kerk een avond wake gehouden. Alle reguliere vergaderin gen in het gemeentehuis van deze week zijn afgelast. Vrijdagavond wordt een gemeente raadsvergadering gehouden ter nagedach tenis aan Bruggeman. 'PKK wil wapens neerleggen' istanbul» gpd In een brief aan de Turkse pre sident Özal, de regering en de legertop heeft de leider van de Kurdische Arbeiderspartij PKK gezegd bereid te zijn de wa pens neer te leggen en Turkije als eenheidsstaat te erkennen. Abdullah Ocalan, die zijn boodschap verstuurde via de Noord-Iraakse Kurdenleider Talabani, zegt voorstander te zijn van een politieke dialoog en af te zien van terroristische middelen. Het is de eerste keer dat de PKK-leider in een rechtstreek se brief aan Ankara oproept tot epn vreedzame oplossing van het Kurdische probleem. den haag»jan kuys haags redacteur Het beeld staat in zijn geheugen gegrift: op eengepakte mensen die in voormalige do dencellen een behuizing hebben gevonden. Hele gezinnen die in een donker, vies hokje van anderhalve vierkante meter-beton zich iri leven proberen te houden met alleen een luchtgat boven zich. In de vroegere gevan genis van de stad Solaymaniyah leven deze tweederangs Kurden in hun eigen vuil. in de gang zijn de vleeshaken te zien, waaraan nog niet zo lang geleden de lijken hebben gehangen. Het Heemsteedse CDA-kamerlid Thijs n Vlijmen heeft de beelden nog niet hele- aal verwerkt. Hij is net terug van een reis lar Noord-Irak en Turkije, waar hij zich op de hoogte heeft gesteld van het lot van de Kurden. Waar hij zich heeft verbaasd over de kracht van dit in de steek gelaten volk. En waar hij ter plekke met zijn mede-reizi- de kamerleden Valk (PvdA), Sipkes (Groen Links) en Gelderblom (D66), heeft afgesproken een particuliere hulpactie te starten voor betere huisvesting van de 150 gezinnen in Solaymaniyah. Een dag nadat oud-minister van buiten landse zaken Max van der Stoel de zilveren geuzenpenning heeft gekregen voor zijn in zet voor mensenrechten, onderstreept Van Vlijmen met kracht het uitgangspunt van Van der Stoel: humanitaire hulp alleen is niet voldoende. Uitsluitend met ontwikke lingshulp kan het Westen een bijdrage leve ren aan een blijvende verbetering van de leefomstandigheden van vluchtelingen. Hu manitaire hulp en ontwikkelingshulp moe ten dus samengaan. Hoewel wanhoop en ellende in grote ma te aanwezig zijn, hebben Van Vlijmen en zijn reisgenoten in Noord-lrak toch positie ve elementen waargenomen. De wederop bouw is met kracht ter hand genomen, er bestaat zowaar iets van een democratische regering voor de Kurden en er zijn goede vooruitzichten op de totstandkoming van Kurdisch grondgebied bin nen Irak. Het land op zich, ter grootte van anderhalf keer Nederland, is rijk dankzij de aanwezigheid van olie en vruchtbare land bouwgrond. „Absoluut geen achtergebleven gebied", heeft Van Vlijmen vastgesteld. De Nederlandse parlementariërs, die op verzoek van vier Nederlandse hulporganisa ties de situatie in Noord-Irak en Turkije hebben bekeken, zijn redelijk optimistisch over de toekomst voor de Kurden. Het spoor van vernietiging dat Saddam Hussein heeft achtergelaten door onder meer 4.000 dorpen van de aardbodem te vegen, is nog steeds zichtbaar. Langzaam maar zeker scheppen de Kurden weer orde in de chaos. Sipkes, Gelderblom, Van Vlijmen en Valk willen een steentje bijdragen door middels een particuliere actie een miljoen gulden in te zamelen voor betere huisvesting. Voorzit ter Muller van de Vriendschapsvereniging Nederland-Kurdistan heeft al aangeboden te bemiddelen bij het bouwen van de hui- van 8.00 tot 13.00 uur Warenmarkt op 5 Mei-plein de GOEDKOOPSTE weekmarkt van LEIDEN! Nieuwe openingstijden: De Vier IKON-journalisten die elf jhar geleden in El Salvador bij een vuurgevecht om het le ven kwamen, zijn in koelen bloede door militairen ver moord. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat een speciale Commissie van de Waarheid van dd Verenigde Naties in El Salvador heeft verricht. De re sultaten van het speurwerk zijn vandaag in New York officieel bekendgemaakt. Volgens commissievoorzitter Betancourt ex-president van Colombia is er geen spoor van twijfel over de aard van de schietpartij, die op 17 ma'art 1982 het leven kostte aan Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Wil- lemsen en Hans ter Laag. De IKON-ploeg werd opgewacht door een speciale eenheid van het leger, die opdracht had de Nederlanders te vermoorden, zo is de conclusie. Het VN-rapport handelt over de schendingen van de men senrechten in het Middename- rikaanse land tijdens de burger oorlog die de afgelopen twaalf jaar woedde. Legerleiders, voor malige linkse rebellen en rijke zakenlieden worden in de stu die met naam en toenaam ge noemd. De kans dat het rapport zal leiden tot het ontslag van vooraanstaande legerleiders, wordt in diplomatieke kringen hooggeacht. De verkiezingsvooruitzichten van de rechtse regeringspartij Arena van president Cristiani zuljen waarschijnlijk verminde ren als gevolg van onthullingen in het rapport dat promimente zakenlieden en rechtse politici begin jaren tachtig de beruchte doodseskaders financierden. Bij de parlcments- en presidents verkiezingen die volgend jaar worden gehouden wordt een politieke omslag verwacht. Generaal Ponce trad vrijdag al af als minister van defensie 'on der druk van buitenaf. In het rapport staat dat hij met vier andere hoge militairen wordt verdacht van grote betrokken heid bij de moord op zes jezuï- tenpriesters in 1989. Nog geen abonnee Laboamei SERVICE! HET WOORD IS AAN Goethe Niemand mag de mensen uitla chen dan iemand die hen werke lijk liefheeft. VANDAAG HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt Vannacht enkele opklaringen en minimumtemperatuur rond 4 gra den. Overdag vrij veel bewolking en kans op wat motregen. Mid- dagtemperatuur ongeveer 11 gra den Wind zuidwest tot west ma tig, kracht 3 4. Stakende metaalwerkers schrijven zich in het Majellacentrum in Utrecht in in het stakingsregister van de vakbonden, foto anpanton antonisse en worden hervat. naar verwachting voor lange tijd voor de reparatie van het WAO- FME-deur zaterdag gesloten „We worden behandeld als zijn verziekt". Eerder op de dag gat. Verder gaf de FME haar le- hadden gevonden, noemden de Sector Gezondheidszorg Volli|dse/deelli|dse opleidingen Hoger Beroepsonderwijs: W ego s I r o oI 44: •HBO-VERPLEEGKUNDE (vt/dt) BEWEGINGSTECHNOLOGIE (vt) MAATSCHAPPELIJKE GEZOND HEIDSZORG (vt/proktijk) MANAGEMENTOPLEIDING VOOR MIDDENKADER (koderopleiding) (dt) OPEN AVOND donderdog 25 moarl aanvang programma's: tussen 18 00 en 20.00 uur f LóSdi 'ö&DagbUd jl u. w i nrftr n n NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonncmen :OFrr maand, automatiacb (ƒ28,75) iQPer kwurtaal i Q via acceptgiro 82.85) □automatisch (ƒ82.85) Komkommei; per stuk Sla, per krop Ch Hele kip, kilo j.-,.., 7.49 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 20 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 8 Ofbd 071-128030 712141 400053

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1