Leidsch Dagblad Jeltsin beschuldigt Congres 'Conclusies oorzaak vliegramp voorbarig' Beurs in nopjes met lagere Nederlandse rentestand Bliksemontruiming Groen-complex King twijfelt nu over racistische belediging Vrouw in hongerstaking na afwijzing euthanasie iüiïaiWk. GOED NIEUWS X DONDERDAG 11 MAART 1993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40104 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Pas eind van dit jaar dmdelijkheid lissabon hennv van egmond Het is nog veel te vroeg om te concluderen dat slecht weer de oorzaak is van de ramp met het Martinair- vliegtuig op het Portugese vliegveld Faro. De Portugese onderzoeker van het onge luk, Lima da Siiva, zegt dat er pas tegen het einde van het jaar duidelijkheid zal zijn over de oorzaak van de ramp. „Er is nu slechts een rapport waarin de omstan digheden zijn beschreven, maar daarin staan geen con clusies", aldus Lima da Sïlva. Bij de vliegramp in decem ber 1992 verloren 56 mensen het leven. Het Portugese persbureau Lu sa meldde gisteren dat slecht weer de oorzaak is ge weest van de ramp met de DC-10. Het toestel werd in de laatste seconden van de landing plotseling een speel bal van felle rukwinden, waardoor het op de rand van de landingsbaan terecht kwam. Ook zouden er beoor delingsfouten zijn gemaakt. Uit het onderzoek naar de zwarte doos zou blijken dat niet captain H. van Staveren de landing uitvoerde, maar zijn co-piloot. Van Staveren zou voor de landing ge vraagd hebben of het niet beter was uit te wijken naar Lissabon in verband met het slechte weer. Tijdens de fan- dingzou de co-piloot hebben geroepen dat hij 'absoluut geen zicht had'. Uit het onderzoek zou vol gens Lusa blijken dat de me teorologische radar aan boord van de DC-10 niet aan stond of kapot was. De cock pit kreeg via de apparatuur door dat de windsnelheid twintig knopen bedroeg, me tingen op het vliegveld gaven een snelheid van veertig knopen aan. Martinair is niet op de hoogte van de voorlopige on derzoeksresultaten. Schone Handen 2 Eerlijk Italië heeft een nieuwe held. Antonio Di Pietro, onderzoeksrech ter, zet vaart achter de operatie 'Schone Handen'. Antillenconferentie 3 Als er over drie maan den nog geen akkoord is, gaat Lubbers ingrijpen in het bestuur van de Ne derlandse Antillen. Boekenweek Vandaag tw/ee boeken pagina's over beroem de en minder beroemde mensen die hun eigen ego uiteenzetten. Provinciehuis yi —j Door de afsplitsing I van de stadsprovin cie Rotterdam staat de nieuwbouw van het pro vinciehuis op de tocht. Verlies TOP q a TOP greep op- 3 I nieuw naast de'Su per Cup' korfbal. De Sas- senheimse club verloor met 22-18 van Die Haghe. Chasboelatov eist aftreden hervormingsgezinde ministers Groot tumult vanmorgen op het Russische Congres van Volksafgevaardigden. Voorzitter Chasboelatov beschul digde Jeltsin in een emotioneel betoog van schending van de grondwet en eiste het aftreden van een aantal ra dicale hervormers uit de regering. Kort daarvoor had Jelt sin het Congres gewaarschuwd, dat hij als president de enige in vrije verkiezingen gekozen leider is en het enige symbool van Ruslands eenheid en territoriale integriteit. moskou hans correspondent Jeltsin beschuldigde het Con gres van moedwillige sabotage van elk akkoord dat gericht is op doorbreken van het huidige machtsconflict tussen president en parlement. Maar Chasboela tov zei dat dit conflict wordt veroorzaakt door 'oneerlijk han delen' van Jeltsin. Hij kreeg in december met instemming van het Congres een nieuwe pre mier, Tsjernomyrdin. Maar in werkelijkheid zijn er wel drie premiers, aldus Chasboelatov. Hij eiste dat twee van hen, vice-premier Sjoemeiko en vice-premier Tsjoebais onmid dellijk zouden aftreden. Beiden staan voor radicale hervormin gen. Tsjoebais leidt het door de conservatieven hevig bekriti seerde privatiseringsprogram ma van de regering. Chasboela tov riep het Congres op het vo rig jaar december bereikte ak koord tussen Jeltsin en Congres te schrappen. Dat akkoord stel de dat de president zijn be voegdheden behield en het par lement geen wijzigingen in de grondwet zou aanbrengen die de machtsdeling tussen presi dent en parlement zouden wij zigen, totdat op elf april een re ferendum zou worden gehou den. Chasboelatov schreeuwde het Congres toe: ..Ik en u wer den door de duivel verleid om dit akkoord te sluiten. Het was een volledig fout besluit". Hij riep op om het referendum van 11 april te schrappen, omdat het de grondwet onderuit haalt. Volgens Chasboelatov probeert Jeltsin met een uitspraak van de kiezers de grondwet zo te wijzi gen, dat het Congres verdwijnt en er een presidentiële repu bliek wordt gevormd met een onmachtig parlement. Jeltsin zei dat wanneer het Congres nu besluit per resolutie het akkoord in te trekken, er „zelfs geen ruïne overblijft". Jeltsin zei in zijn toespraak, dat Rusland om te kunnen herrijzen juist een presidentiële republiek moet worden. „Ik zeg dit niet omdat ik toevallig de president ben, maar omdat het de enige mogelijkheid voor Ruslands we deropstanding is", aldus Jeltsin. Het Congres juichte Chasboe- latovs felle betoog uitbundig toe. Het luisterde in stilte naar Jeltsin. Premier Tsjernomyrdin hield direct na Jeltsin een toe spraak, maar beperkte zich tot verdediging van het economi sche beleid van de regering en. hoewel daartoe uitgenodigd, sprak zich niet uit over het poli tieke conflict met het parle ment. Demonstratie tegen fouten directie KLM amstelveen bill meyer 'Slecht beleid, centen kwijt!' De werknemers van KLM Catering Services zijn woedend op de di rectie. Zij geloven dat zij de du pe zijn van foute beslissingen van de top. Op haar buitenland se deelnemingen verloor de KLM een miljard gulden. Veel werknemers hebben het gevoel dat zij nu voor die fouten moe ten opdraaien. Vanmorgen hiel den honderden cateringmede werkers een demonstratieve op tocht bij het hoofdkantoor in Amstelveen. Het probleem bij Catering Services is tekenend voor de huidige situatie bij de KLM. De directie wil af van bedrijfson derdelen die niet rechtstreeks met het vliegen te maken heb ben. KLM Catering Services werkt een stuk duurder dan an dere bedrijven in de catering branche. De KLM wil daarom de 1100 medewerkers buiten de CAO plaatsen. Voor de man op de vloer betekent dat gemiddeld 800 gulden bruto per maand minder in het loonzakje. „En dat pikken wij niet", rie pen zij vanmorgen in koor. Zij eisen van de directie een eerlij ke kans om te bewijzen dat ook zij goedkoper en efficiënter kunnen werken. Op zich zijn de meesten niet tegen verzelfstan diging van het bedrijf. Maar 18 procent loon inleveren is voor veel jonge medewerkers te veel. Serviërs schenden weer VN-embargo bukarest afp Opnieuw is een Joegoslavisch scheepskonvooi gisteren de Do- nau afgezakt, wat weer een schending betekent van het VN- embargo tegen het uit Servië en Montenegro bestaande klein- Joegoslavië. Dit heeft het Roe meense ministerie van binnen landse zaken bekendgemaakt. Het uit twee sleepboten en vier bakken bestaande transport was dinsdag vertrokken uit de Servische haven Prahovo, 250 kilometer ten westen van Buka- rest, en passeerde gisteren de Roemeense haven Bechet, op. het deel van de rivier dat de grens vormt tussen Roemenië en Bulgarije. Het konvooi ne geerde de oproepen van de Roemeense autoriteiten om te stoppen, aldus het ministerie. gpd-a De Nederiandsche Bank (DNB) heeft gisteren tot blijdschap van de Amsterdamse beurs de offi ciële rentetarieven een kwart procent verlaagd. Dat gebeurde onafhankelijk van de Duitse Bundesbank. Volgens de centrale bank is de renteverlaging, mogelijk dankzij de sterke positie van de gulden binnen het Europese Monetaire Stelsel. De verlaging wierp afgelopen week al zijn schaduw vooruit. De rente op de Nederlandse geld- en kapi taalmarkten daalde aanzienlijk. De meeste banken verlaagden de afgelopen dagen de rentes voor hypotheeldeningen en Spaarrekeningen. Van de renteverlaging merken particulieren pas op langere ter mijn iets. Bedrijven merken het eerder, want de tarieven die banken hanteren voor een reke ning-courant van een bedrijf zijn in het algemeen gekoppeld aan het promessedisconto van DNB. Dat is nu gezakt van 8,50 naar 8,25 procent. Gisteren reageerde de Am sterdamse beurs verheugd. De CBS-koersindex steeg met. 1,2 naar 220,3 punten, het vierde record op rij. Tal van fondsen deden het beter, zelfs Hunter- Douglas, dat een. flink lagere winst meldde over 1992. Zonder directe aanleiding sloot ook Wall Street op een nieuw re cord. De Dow Jones-index steeg 6,2 punten naar 3478,32. Op de Tokyose beurs steeg de Nikkei-index vandaag ruim 46 punten naar 17.904,79. In aan sluiting was de stemming op de Amsterdamse beurs ook van ochtend weer opgewekt. los angeles ap Een vermoeide en verwarde Rodney King heeft gisteren zijn getuigenis afgesloten in het tweede proces rond zijn ge welddadige aanhouding door vier blanke politiemannen op 3 maart 1991. De zwarte King zei nu dat hij niet zeker was van zijn eerdere bewering dat de agenten hem op racistische gronden hebben beledigd. „Ik weet het niet ze ker", zei King. „Ik vergeet veel van wat die avond is gebeurd." Het kruisverhoor door advoca ten van de agenten duurde de hele dag. Dinsdag zei King nog dat de agenten hem herhaaldelijk 'nig ger' (nikker) noemden, terwijl ze hem sloegen en schopten. Gisteren zei hij echter dat hij er niet zeker van was of ze 'nigger' of'killer' (moordenaar) zeiden. Volgens de verdediging van de agenten heeft King van de zaak een raciale kwestie ge maakt om er zijn voordeel mee te kunnen doen in het proces waarin hij 93 miljoen gulden smartegeld eist van de stad Los Angeles. Vorig jaar april braken er in Los Angeles hevige rellen uit, nadat de politiemannen op de meeste punten waren vrijge sproken. Pagina 2: Rodney King: Heili ge, duivel en goudmijntje. leiden Precies een half uur hielden de krakers, die twee maanden het gebarricadeerde Groen-complex aan de Leidse Langebrug bezet hielden, het gisteren uit. Om klokslag 10.30 uur werden ze dooreen grote politie macht 'overlopen' en werden de krakers een voor een naar buiten gevoerd om (onvrijwillig) voor de politievi deo te poseren. Daarna kon de schade aan de panden worden opgenomen. Alleen de monumentale gevels staan nog onbeschadigd overeind. Acht krakers en een verfbomgooier zitten nog vast op het Leidse politiebu reau. Zij weigeren hun naam te zeggen. Pagina 11Puinhoop in Groencomplex. foto hielco kuipers advisering, levering en begeleiding door gekwalificeerde medewerkers. Heemskerk De Jager Administratieve Automatisering. Noordwijk tel. 01719 - 46566 fax. 01719 - 48547 roldegpd „De dood komt voor mij als een verlossing, zij is een grote vriend van mij. Daarom kan ik lachen." De 65-jarige mevrouw Van Noord uit Rolde is sinds dinsdag in hongerstaking om dat haar huisarts weigert eu thanasie op haar toe te passen. Mevrouw Van Noord heeft kanker, ze is ongeneeslijk ziek en vrijwel blind. Twee jaar geleden werd ze geopereerd aan haar blaas. Uit onderzoek bleek dat ze darm kanker had. Later werd ook longkanker geconstateerd. Toen ze daarna ernstige hart klachten kreeg, wilde ze niet meer verder leven. Ze vroeg haar huisarts euthanasie toe te passen. Zelfmoord plegen wil de 65- jarige niet. „Ik kan me wel op hangen, maar dat is cru voor mijn kinderen. En mezelf on der een auto gooien... Daar doe je de bestuurder weer verdriet die loopt dan wellicht een ma op. Ik wil alles alleen opknappen, ik wil alleen ster ven. Mijn vier kinderen steu nen mij daarin." Huisarts J. Drijfholt zegt op grond van de fysieke en psy chische toestand van de vrouw geen aanleiding te zien op haar verzoek om euthanasie in te gaan. Ook een specialist die de vrouw heeft behandeld, heeft geweigerd op haar verzoek in te gaan. „Misschien komt dat door mijn opgewektheid, mijn hu mor en dat ik er van buiten nog goed uitzie", zegt me vrouw Van Noord. „Maar dat is bedrieglijk hoor. Als mijn kin deren de goede weg maar wis ten,- hadden ze me allang ge holpen." De huisarts zegt geen princi pieel tegenstander van eutha nasie te zijn. Maar de kanker waaraan de 65-jarige vrouw lijdt, zal volgens hem zeker niet binnen weken of maanden tot Mevrouw Van Noord. haar dood léiden. De leden hulpdienst van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Eu thanasie (NWE) heeft tever geefs geprobeerd te bemidde len. Mevrouw Van Noord heeft wel de steun van de NWE. Vertrouwensarts A. Postma: „Ik heb haar gezien en de diagno ses gehoord en gesteld. In mijn ogen heeft zij recht op eutha nasie. uitgaande van het zelf beschikkingsrecht. Uiteindelijk is ieder geval van euthanasie een psychische zaak. De een kan meer dragen dan de ander, de een wil meer dragen dan de ander. Deze vrouw wil niet meer en kan niet meer." Voor het D66-kamerlid Kohnstamm is met deze zaak bewezen dat het debat over euthanasie nog lang niet is af gesloten. „Het grootste pro bleem is dat de wetgever niet heeft bepaald onder welke om standigheden euthanasie mag en niet mag, maar dit heeft overgelaten aan de rechter. Dat levert grote onzekerheid op voor iedereen die daarmee te maken heeft." Mevrouw Van Noord is in middels gestopt met de che motherapie: een kransslag aderoperatie heeft ze gewei gerd omdat ze geen verlenging van haar lijden wil. Als laatste middel heeft ze nu besloten niet meer te eten en de publi citeit te zoeken. FABRIEKS KEUKENS uit voorraad magazijn moet leeg vanwege overcompleet. Nederlands grootste voor|aarsaanbieding. meer dan 200 keukens. Ter Aar, Hoekse Aarkade 4, info 01722-5564 Scholen Katwijk voeren actie tegen benoeming katwuk roza van der veer Katwijkse scholen gaan een handtekeningenactie houden onder ouders tegen het ver plicht in dienst nemen van werkloze onderwijskrachten. De schoolbesturen willen de vrij heid houden om zelfleerkrach ten aan te trekken bij ziekte of bij een vacature. Ze vrezen straks te worden gedwongen leerkrachten te moeten toelaten die de identiteit van de school niet voldoende onderschrijven. Sinds 1 januari geldt de Tijde lijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO). Scholen moeten voortaan melden dat ze een nieuwe leerkracht nodig hebben om een vacature in te vullen of een zieke leerkracht te vervangen. Het arbeidsbureau zoekt vervolgens een geschikte kandidaat die op dit moment wachtgeld ontvangt. De christelijke scholen vinden dat hiermee fors inbreuk wordt gedaan op hun vrijheid om een leerkracht naar eigen keuze te benoemen. Bende pleegt 13 bankovervallen amersfoort anp De politie van Amersfoort heeft samen met politiekorpsen uit andere plaatsen dertien bank overvallen opgelost. Er zijn ze ven verdachten aangehouden, van wie er nog vijf in hechtenis zitten. De politie kwam de bende op het spoor naar aanleiding van een bankoverval op 6 november vorig jaar in Amersfoort. De po litie vergeleek de overval met een eerdere beroving van de zelfde bank op 15 oktober. Tij dens het onderzoek bleek dat de werkwijze van de overvallers grote overeenkomst vertoonde met die bij andere bankoverval len in het land. Een 27-jarige Amsterdammer en een 31-jarige man uit Den Haag werden gearresteerd, toen zij op het punt stonden een overval op een bank in Deven ter te plegen. Met de arrestatie van vijf andere medeplichtigen konden bankovervallen worden opgelost, gepleegd in Rijswijk, Delft. Voorthuizen, Deventer (2), Hoorn (2), Apeldoorn (3), Amersfoort (2) en Nijkerk. HET WOORD IS AAN Lisa Kramer De vrouwen behoren tot de meer derheid en worden behandeld als een minderheid. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur19,21,23,25,26,27 Religie12 Sport29,31,3 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 35 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zachter Vannacht een enkele mistbank en minimumtemperatuur omstreeks 3 graden. Overdag perioden met zon, maar in het noordoosten eerst ook enkele wolkenvelden. Droog. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden, in het Waddengebied en kele graden lager. Zwakke tot ma tige zuidelijke wind, rond kracht 3. KANTOORMEUBELEN 40 JAAR HEEFT U HEM AL ONTVANGEN? Onze kleurrijke catalogue vol kantoormeubelen COLLECTIE 1993 Bel ons even voor GRATIS toezending? LEIDERDORP RIETSCHANS 67 071 -413 414 OOK IN ROOSENDAAL DUIVEN •BEST 5000 m2 showroom I^idjch 'Oagblacl NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Voorletter*:. Tel Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand, automatisch 28.75) j Q Per kwartaal via ac ceptgtro 82.85) i □amomatnch 82.85) Nr. hank/giro: Handtekening iaar l rtdvh Dagblad. 11 ndrn Of bd 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1