Leiden 'Een mooie flat, maar niet hier' Duistere brief zaait onrust At4 Pachter Stadsgehoorzaal boos over kritiek Miljoenen voor bouw huizen bij Volkshuis Kwart eeuw schoolhoofd -ZATERDAG 27 FEBRUARI 1993 GOLDEN TULIP LEIDEN Is een middelgroot 4**** hotel. Het hotel is onlangs overgenomen door de Waardzicht groep uit Rijnsburg (Dhr. C. van Duyn). Inmiddels* is het hotel al op een aantal punten verfraaid en sinds kort kunt U ook (weer) in de gezellige club/lounge terecht voor een ontspannen LUNCH-BREAK Van maandag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur. Schipholweg 3, LEIDEN. Tel. 071-22.11.21. Wielerronde q De jaarlijks wieler- I J ronde van Leider dorp is gestruikeld over drempels in het circuit en het matige enthousiasme van winkeliers cingelloop A A De jaarlijks Singel- 1 loop wordt dit jaar op Koninginnedag gehou den maar of dat extra deelnemers oplevert wordt betwijfeld Alphense brug /t f- De Alphense mid- I 3 denstand stapt naar de rechter om te verhinde ren dat de Alphense brug op 1 juli voor auto's wordt afgesloten De gemeente wil opslagruimten boven winkels aan de Haar lemmerstraat achter het Volkshuis verbouwen tot woningen. De gemeente onderhandelt over aankoop van de ruimten met de stichting beheer Het Leidse Volkshuis. Leiden ziet in de aankoop een prima gelegenheid om het 'wonen boven winkels' in de binnenstad te stimuleren. Dat zou de sociale controle in het centrum ten goede komen en zo doende de kleine criminaliteit terugdringen. Voor de verbouwing heeft de gemeente het plan al klaarlig gen. gemaakt door architect Van Svvieten. In dat plan komen boven de 5 winkels 14 kleine tweekamer-appartementen en 1 vierkamer-appartement. De huizen krijgen een eigen centrale ingang. Nu zijn ze alleen bereikbaar via ae winkels. De verbou wing kost alles bij elkaar 2,4 miljoen gulden. Ruim acht ton daarvan krijgt Leiden als subsidie van het rijk. Het Leidse Volkshuis, dat zelf aan de andere zijde van de winkels is gevestigd aan de Apothekersdijk, is bereid tot ver koop van de woningen. Het beschouwt het verhuren van wo ningen niet als haar taak. Bewoners voormalig HCG-terrein in verzet tegen bouwplan Als die flat hier wordt neergezet onstaat er een onleefba re situatie in onze wijle Het wordt een opeenstapeling van problemen: weinig zon in onze tuinen, hevige val winden, parkeerproblemen, gebrek aan privacy en socia le onveiligheid." leiden frank buurman Het Huiseigenaren Collectief Groenteveiling zal zich tot het uiterste verzetten tegen de hoge flat. die pal tussen de huizen in de Vruchtenbuurt en de Vrij heidslaan wordt gebouwd, zegt voorzitter Frank Segaar. De flat komt op de plaats waar vroeger de grote reclamemast van de Hollandse Constructie Groep (HCG) stond: aan de Zoeter- woudseweg tegenover bouw markt Praxis, tussen de wonin gen aan Kiwipad. Aardbeipad. Vrijheidslaan en Moerbeistraat. „Niemand kan zich voorstel len dat op dit kleine stukje een waaiervormige flat van 14 ver diepingen moet komen, met een hoogte van 40 meter. Dal is ongeveer net zo hoog als de mast die er stond. De afstand tot de bebouwing bedraagt vijf tot zes meter. Ik denk niet dat er ooit een flat zo dicht op andere huizen is gebouwd", zegt Erik van den Hoed. bewoner van de Moerbeistraat. Het is het tweede plan van projectontwikkelaar De Raadt uit Katwijk voor een flatgebouw op deze plaats. Het eerste ging niet door omdat de apparte menten te klein zoudenwor den. „We waren opgelucht toen dat plan niet doorging, maar we hebben er een nog veel ongun stiger plan voor teruggekregen", zegt Jan van Vliet van de Moer beistraat. Misplaatst Het huidige ontwerp voor de flat omvat 54 appartementen. „Op zich geen lelijk gebouw, maar volkomen misplaatst. Dit soort gebouwen staat mooi in een open omgeving: in de Coe- bel of de Stevenshor', vinden de omwonenden. Schaduwmetin- gen leren dat de vvaaierflat veel meer zon wegneemt dan de oorspronkelijke sterflat. In lente en zomer schijnt de zon in de tuinen van de Moerbeistraat en Vrijheidslaan pas na twee uur 's middags. Een ander probleem is de vvindhinder. De meteoroloog M. Bottema concludeerde onlangs dat in stadscentra aan de kust vrijstaande gebouwen niet ho ger zouden mogen zijn dan zes verdiepingen, omdat er anders hinderlijke en mogelijk zelfs ge vaarlijke valwinden kunnen ontstaan. „We zijn in Scheve- ningen bij een vergelijkbare flat gaan staan. Bij harde wind zou den mijn kinderen Van 1 en 3 echt worden weggeblazen weet Vera van den Hoed. De omwonenden verwachten voorts veel parkeeroverlast van de flat. Voor de plaats van de flat zijn verschillende alternatieven aan gedragen. „Het bedrijfsterrein ligt in het midden nog helemaal open. Daar ligt nu een grote pias water in de bouwput die wij de vijver noemen. Daar is veel meer ruimte. Ook verder op, bij de Lammenschansvveg- /Tomatenstraat bezit De Raadt nog terrein waar makkelijk een flat kan worden neergezet", al dus Segaar. Tegen het bouwplan zijn in middels 50 bezwaarschriften in gediend. Vermoedelijk wordt het plan op 11 maart in de com missie ruimtelijke ordening be sproken. „Gaat het de verkeerde kant op. dan zullen we vanzelf sprekend alle beroepsmogelijk heden aangrijpen", stellen de omwonenden strijdlustig. Bommeldingen deren school niet leiden loman leefmans De derde klas van de Leidse school 'Nieuwe Vaart' was de afgelopen week op schoolreisje in Londen en maakte daar ken nis met de 'attracties' van de Engelse hoofdstad. Sinds het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) zijn activiteiten weer heeft verhoogd in zijn stre ven het dagelijks leven lam te leggen, regent het bommeldin gen. Deze bommeldingen maken al jaren deel uit van het dage-^ lijks leven in Londen. Afgelopen dinsdag werden weer eens de len van de Londense onder- - grondse door de politie ont ruimd na een telefoontje dat er een bom zou liggen op een v an de stations. Ditmaal waren de 94 leerlingen van de Nieuwe Vaart mede-slachtoffers van de melding. Het uitstapje dat ze aan Piccadilly Circus zouden brengen, liep in het water. ..We werden door de conducteurs de halve verwonderlijk dat in het dorp met grote vreugde kennis is genomen van de mysterieuze brief. In dezelfde brief stemt de provincie er zelfs mee in het vliegveld in Valkenburg in de bufferzone op te nemen. Wethouder Van Rij begrijpt ook van deze passage geen snars. Gedeputeerde Stolker heeft zelf verzekerd, dat er kan sen zijn op verplaatsing. Boven dien heeft zij bebouwing van de Papenwegsepolder nooit uitge sloten. Stolker zelf is niet van mening veranderd. Zij is op de hoogte van het bestaan van de brief maar ontkent dat het een stuk is dat Gedeputeerde Staten hebben besproken. Op het pro vinciehuis wordt niet écht dui delijk hoe de vork in de steel zit. Volgens Van Rij, die ook op onderzoek is uitgegaan, weer spiegelt de brief de verdeeld heid binnen GS. De brief zou het werk zijn, weet hij, van D66- gedeputeerde L. Blok. Die heeft zich onlangs als de bescherm vrouwe van de polder opgewor pen. „Blok trekt zich veel min der dan Stolker wat aan van de discussie die wij hier in de Leid se regio voeren. De provincie heeft erg veel uit te leggen." W. ter Keurs van de milieu- werkgroep weet van de ver deeldheid. „Dat ze daar op het provinciehuis met zowel de lin ker- als de rechtermondhoek praten, interesseert me niet. Waar het om gaat is dat de pro vincie in een brief aan de minis ter 'ja' zegt tegen het opnemen van de polder in de bufferzone. Ik denk dat het nu absoluut niet meer uit te leggen valt dat de polder toch moet worden be bouwd." Tegenstanders van bouw in polder juichen te vroeg Het gejuich was niet van de lucht. De Papenwegsepolder blijft groen, weten (Voorscho- tense) gemeentebestuurders en milieugroepen heel zeker. Zij putten deze wijsheid uit een brief van de provincie. „Maar wie heeft de brief eigenlijk ge schreven", vraagt de Leidse wethouder T. van Rij (PvdA) zich hardop af. Het is de Leidse bestuurder opgevallen, dat op de brief de handtekening van gedeputeerde staten (provincie bestuur) ontbreekt. Volgens de wethouder én volgens gedepu teerde mevTouvv L. Stolker wordt er te vroeg gejuicht. De werkgroep Milieubeheer Leiden en die van verontruste Voorschotense veehouders heb ben de primeur. Zij wisten de hand te leggen op de brief, die als een positieve reactie moet worden beschouwd op het voorstel van minister H. Alders om de Papenwegsepolder in de zogenaamde bufferzone op te I nemen. Dat betekent dat er geen plaats is voor Woning bouw. De brief meldt dat de Papen wegsepolder weliswaar 'ónder verstedelijkingsdruk' staat, maar dat natuur- en land schapswaarden voorrang moe ten hebben. Het is dus allesbe- Leidse Turken gaan samen leiden „Het is de bedoeling dat onze landgenoten met allerlei proble men naar ons toekomen", zegt H. Güney. Hij is voorzitter van het onlangs opgerichte platform van Turkse Zelforganisaties. Het platform, waarin drie Turkse organisaties samenwer ken, moet de 1100 in Leiden wonende Turken tot steun zijn. „Vroeger werkten we apart. We vonden dat het tijd werd eikaars krachten en kennis te gebrui ken. We willen ons samen sterk gaan maken", zegt Güney. Het platform helpt de Turken op verschillende terreinen. „Als mensen problemen hebben met de vreemdelingendienst heb ben, of als er moeilijkheden zijn met de sociale dienst, kunnen ze naar ons toe komen. Maar ook bij bruiloften helpen we, en als iemand overleden is." Het platform probeert ook de Turken wegwijs te maken in de Nederlandse wetgeving. „Zo houden we informatie-avon den, bij voorbeeld over het nieuwe systeem van woonruim- te zoeken." RIOOLWERK - Door rioolwerk zaamheden is de Van Vollenho- venkade in de Burgemeesters- wijk de hele maand maart on begaanbaar voor auto's. Het werk is nodig voor de nieuwe huizen, die op het oude sport veld van hockeyclub Roomburg worden gebouwd. Het gaat om het deel van de kade tussen Burggravenlaan en het 'rechte' gedeelte van de van Vollenho- venkade. Verkeer voor de Lo- rentzschool zal moeten omrij den. trein uitgezet en moesten ouge- veer 25 minuten lopen, terug naar het hotel", herinnert R lansen, een van de leerlingen, zich. Een dag later werkbij<*en be zoekje aan de bekeu<Ir. lower of London nog een^, duidelijk dat onze westerburen in een grote staat van paraatheid verkeren „De groep van 94 moest in klei nere groepjes worden onderver deeld. Want dan zou een even tuele ontruiming beter kunnen verlopenaldus docent K. Bos man. Toch hebben de bommel dingen weinig effect gehad op het programma van de school reis en nauwelijks indnik ge maakt op de leerlingen. „Nee. behalve dat stukje lopen heb ben we voor de rest nergens w at van gemerkt", aldus leerling Seiveld. Bosman legt uit hoe dat komt: „Gelukkig waren we met eigen bussen, dus hadden we weinig last van bijvoorbeeld op stoppingen in de ondergrond se." PTT komt niet van panden af leiden loman leefmans De PTT is al bijna anderhall jaar tevergeefs bezig twee kapitale gebouwen in Leiden te verko pen. Het gaat om het pand Breestraat 20 en hel kantoor aan het begin van de Koning straat. De PTT schermt aJ enige tijd met potentiële kopers maar een koopcontract is er nog steeds niet. Het pand aan de Koningstraat is al geruime tijd gekraakt. In de Breestraat wo nen tijdelijk studenten om te voorkomen dat die huizen ook gekraakt wordetv t Door een grol&jüeorganisAtie bij de PTT. afdeling lelecom. kwamen de twee gebouwen eind 1991 leeg. Besloten werd ze af te stoten. De posterijen lie ten al vanaf het begin van de leegstand weten, dat ze in on derhandeling waren met ver schillende kopers. Namen en \Taagprijs werden niet meege deeld. Toen in de Breestraat een pand van de EWR werd ge kraakt, reageerde de Pi l vlie gensvlug en werd hel gebouw dat vanaf Breestraat 20 door loopt naar de Botermarkt dicht getimmerd. Nog geen maand later zaten er echter in het ge bouw aan de Koningstraat kra kers, waardoor verkoop wordt bemoeilijkt. Inmiddels zijn de houten schotten op de Breestraat vet dwenen. Er wonen studenten in de voormalige centrale totdat het pand van de hand wordt ge daan. „We zijn nog steeds met de verkoop bezig, meer mede delingen kan ik niet doen", al dus een PTT-woordvoerder. TEEKENS ADVOKATEN Bedrijfsgerichte advokatuur Europees netwerk (si Juridische ondersteuning van onderne mingen is ons specialisme. Daarnaast biedt ons lidmaatschap van l^iwspan International de ondernemer in de Leidse regio een unieke mogelijkheid voor juridische bijstand in Europa. Koroluiguid«n 32-38, povbus 118. 2350 AC lel 071 - 41 30 21. fax 071 -41 06 84 Nu ook gevestigd te: leiden. Hoog* Schouwweg 8E, 2332 KG tel 071 - 32 27 38, fa* 071 -32 14 21 en Docenten, ouders en kin deren van de protestants-christe lijke basisschool De Zwaluw in de Stevenshof verrasten gister morgen schoolhoofd A. Lankhout een 'Ot en Sien' suprise-par- ty. Lankhout is 25 jaar school hoofd in Leiden. Hij was hoofd van verschillende scholen. Lankhout werd 's ochtends in alle vroegte feestelijk verwelkomd en naar een lokaal gebracht waar moeders en dochters zich in ge steven kant en witte kapjes had den gehuld, vaders en zonen in kniebroeken met bretels en gerui te overhemden en petten. Voor feest. „Ik werd er van binnen he- Lankhorst zelf waren er een lange lemaal warm van. Een mooier be- zwarte jas, een hoge zijden hoed en een snor en sik om op te plak ken. Als de strenge onderwijzer uit vervlogen tijden stapte hij het klaslokaal binnen. „Heerlijk", vond de jubilerende directeur het foto hielco kuipers 'Onzin dat keuken vies is' kunnen baseren, dat begrijp ik niet. Ik kan heus wel tegen kri tiek, maar dan moet het wel te recht zijn." Verbouwen In het rapport van Leyer en Woudstra wordt geadviseerd het horecagedeelte van de Stadsgehoorzaal te verbouwen. Het zou een fraaie lunchroom moeten worden. Maar dat is Rijntjes vooralsnog niet van plan. „Nu nog niet", zegt de pachter. „Ik verbouw alleen als de hele Stadsgehoorzaal wordt opgeknapt en als er voldoende parkeerruimte in de buurt komt. Want al behang ik de mu ren met goud, als de mensen een"kwartier moeten rijden voor ze een parkeerplek hebben ge vonden, komen ze toch niet." Volgens het adviesbureau zijn de keukens in het monumenta le pand aan de Breestraat onhy giënisch en voldoen ze niet aan de Warenwet. „Onzin", zegt Rijntjes. „Dat is absoluut onte recht. Al het eten is vers en van uitstekende kwaliteit. Ik kom uit de restaurantwereld en ik heb altijd op toplocaties gewerkt. Ik zou me dood generen als ik de mensen oud eten zou geven." „Ja, de keuken is wel oud", geeft Rijntjes toe. „Er zijn hier en daar wel wat tegels van de muur af. Oké, dat zal de Keu ringsdienst van Waren mis schien niet goedkeuren. Maar er A. Rijntjes, pachter van de horeca in de Leidse Stadsgehoorzaal: „Ik zou me generen als ik mensen oud eten voorzette." foto /an holvast is een klein misverstand: ik ge- Daar heeft het adviesbureau fiekamers. We hebben losse bruik de keuken als opslag- zich in vergist. Het hele keuken- magnetrons, die we in elke zaal plaats. F.n niet om in te koken, gebeuren heeft plaats in de kof- kunnen gebruiken. leiden barbelijn bertram Het is onzin dat de keukens in de Leidse Stadsgehoorzaal on hygiënisch zijn en niet aan de Warenwet voldoen. Die kritiek in een rapport over de Stadsge hoorzaal is absoluut onterecht, zegt A. Rijntjes, pachter van het horecagedeelte van het cultu reel centrum aan de Breestraat. Rijntjes heeft zich verbaasd over de kritiek van de onderzoe kers, die in opdracht van de ge meente bedachten hoe de Stadsgehoorzaal weer tot bloei kan worden gebracht. „Een keer zijn ze hier geweest", zegt de horecaman. „Ik ben zelf met ze door het gebouw gelopen. Maar hoe ze daar nou die kritiek op

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11