Leiden Krakers Groen krijgen respijt Weinig animo voor kruistocht tegen CD Toekomst Stadsgehoorzaal blijft vraagteken Herrie vliegtuigen blijft binnen norm Nieuw laboratorium Rijnland Overvallers op de vlucht zonder buit WOENSDAG .24 FEBRUAR11993 971 13 Intimideren 1 C Warmond is weinig I J democratisch en burgemeester en wethou ders intimideren tegen standers, zegt PvdA-sta- tenlid Van der Zalm Heerlijk -7 „We kunnen er I heerlijk met elkaar praten en ons hart uitstor ten", zeggen Molukse be zoekers van verzorgingste huis Rijnzate I oi Zelf betalen Gemeenten in de Leidse regio moeten kosten van het niet door gaan van vuilverbrander bij Leidschendam zelf be talen 'Mijn baas heeft gezegd: laat ze maar lekker dollen (vervolg van de voorpagina) De krakers van het Groencomplex aan de Langebrug mo gen nog twee weken blijven zitten. Die toezegging kregen zij gisteren, aan het eind van een roerige dag, van wijk agent Sneek. De onderhandelingen werden gevoerd door het open raam, terwijl in de Ketelboetersteeg een bus ME'ers klaar stond om in te grijpen. Maar nadat de kra kers hadden beloofd, dat zij de straatmakers die het weg dek moesten repareren ongemoeid zouden laten, was de dreiging van een gewelddadige ontruiming van de lucht. als het uit de hand loopt gaat er wel een grote emmer water overheen." Agenten die eerder langskwamen werden met een verfbom bekogeld, maar de wijkagent mocht komen. „Die is er om mee te praten", zeiden de krakers. De buurt was kwaad op de krakers. Vooral bij de midden stand viel de actie slecht. „Ik heb geen klant gehad vandaag", zei een winkelier. „Hoe moet ik mijn kinderen nou vanavond te eten geven?" De krakers hadden veel goodwill in de buurt, die ook bezwaren heeft tegen de bouwplannen van Korswagen. „Maar vandaag hebben jullie punten verspeeld. Aan het einde van de middag steeg de spanning. De politie eiste dat de straat kon worden dichtgemaakt voor het geval brandweer, ambulance of poli tie er 's nachts overheen zouden moeten. „En de straatmakers moeten rustig hun werk kunnen doen. Die toezegging willen wij van jullie", riep wijkagent Sneek naar de krakers in het open raam. „Dus geen verfbommen. En de ramen gaan dicht." De belofte dat Sneek de ontruiming volgende week zou komen aan kondigen en dat zij niet op stel en sprong zouden moeten ver huizen was de krakers voldoen de. De ramen gingen dicht en de straatmakers konden aan het werk. De krakers, die vreesden dat het pand deze week ontruimd zou worden, begonnen al vroeg in de morgen met hun 'straat feest'. Met een brief van de ge meente in de hand, waarin hij toestemming kreeg het pand te 'consolideren', had bouwbedrijf Korswagen uit Warmond van de rechter toestemming gevraagd en gekregen het pand te ontrui men. „Dan lokken we het liever nu uit", zei een van de krakers. „We maken er een s'pediaal dag je van. Als ze zo nodig willen ontruimen zorgen wij wel voor een reden." Stoelen en banken werden op straat gezet, de straat werd opengebroken en met planken uit het pand werd op straat een fikkie gestookt. Op spandoeken maakten de krakers duidelijk, dat zij woedend zijn op de ge meente. „Die hebben met een belachelijk briefje de ontrui ming mogelijk gemaakt." De brandweer kwam langs, maar liet het brandje onge moeid. En de wijkagent maakte al snel duidelijk, dat van een ontruiming nog geen sprake zou zijn. „Dat is een zaak van de deurwaarder. Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt." Ook ingrijpen van de politie omdat de openbare orde werd verstoord zat er niet in. „Mijn baas heeft gezegd: laat ze maar lekker dollen", zei Sneek. „Maar Dure lampen weg uit Gorleuslab leiden Uit een plantenkas in het-GorleusIaboratorium aan de Einsteinweg zijn in de nacht van maandag op dinsdag twaalf zo geheten hogedruk-kwiklampen gestolen. De lampen zijn zo'n 10.000 gulden waard. De totale schade in de kas wordt veel ho ger geschat, omdat een flinke hoeveelheid planten door het weg vallen van het kunstlicht ten dode is opgeschreven. De dieven kwamen de kas binnen door het wegnemen van eeri grote ruit. Winkeldief slaat om zich heen leiden Met grote moeite heeft de bedrijfsrecherche van V&D aan de Aalmarkt een winkeldief aan de Leidse politie kunnen overdragen. De dief, een 44-jarige Leidenaar, werd gisteren be trapt bij het stelen van een trui, sokken en een portemonnee. Zijn aanhouding ging echter niet zonder problemen. De recher cheur kreeg een paar rake schoppen en klappen. Met een te hulp schietende collega kon hij de dief in bedwang houden. Fietser (13) geschept leiden Een 13-jarige Leidse jongen is gisteren geschept door een personenauto, toen hij met de fiets de Hoge Rijndijk over stak. Met arm- en beenletsel is de jongen opgenomen in het Diaconessenhuis. Het ongeluk gebeurde op het stukje weg tus sen de Burggravenlaan en de Verdamstfaat. De jongen reed op het verkeerde fietspad, links van de weg, en stak plotseling over. De tegemoetkomende auto, bestuurd door een 24-jarige vrouw uit Leiden, kon de jongeman niet meer ontwijken. Duizenden Leidenaren mogen volgens het Milieu-Alarmteam van de Socialistiese Partij last hebben van overscherende vliegtuigen, de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) heeft gemeten dat het lawaai de wettelijke norm niet overschrijdt. Bovendien zal' het lawaai afnemen, omdat vliegtuigen in de toekomst op een andere manier zullen dalen. Drie vertegenwoordigers van de zogeheten dienst 'luchtver keersbeveiliging' van Schiphol hebben dat onlangs in een on derhoud met de Leidse burge meester Goekoop gemeld. In dat gesprek kaartte Goe koop de geluidshinder aan in met name de Merenwijk en de veiligheid van de aanvliegroutes boven Leiden. De gemeente Leiden wil graag meepraten over de geluidshinder van Schiphol, aangezien vliegtuigen in toenemende mate van de 'Geen paniekverhalen verspreiden leiden wim koevoet Alleen de PvdA voelt wat voor een gezamenlijke kruistocht te gen de racistische Centrum-De mocraten (CD). Het plan voor zo'n actie, voorafgaand aan de campagnes voor de gemeente raadsverkiezingen in maart vol gend jaar, is afkomstig van WD-fractievoorzitter A. Geert- Geertsema is bang dat de CD in 1994 een plek verovert in het Leidse stadsbestuur. Landelijke cijfers wijzen op die mogelijk heid en Leiden moet zich extra zorgen maken, meent Geertse- ma, omdat veel CD'ers van de PvdA weggelopen kiezers zijn. En de Sleutelstad is 'van oudsher een PvdA-bolwerk. PvdA-fractievoorzitter H. Baaijens bevestigt dat vooral in een wijk als de Kooi, waar de traditionele achterban van zijn partij zich concentreert, veel onvrede is. „De klacht is dat wij bij de immer slinkende budget ten de verkeerde keuzes maken. Ik deel daarom de zorg van Geertsema, al denk ik niet dat de CD hier net zo groot wordt als in Almere. Wat Leiden voor heeft op vele andere grote ste den is dat de SP in de gemeen teraad zit. Je kunt veel negatiefs zeggen over de SP, maar ze is racistisch noch anti-democra tisch. En onze kiezers kunnen beter naar de SP lopen dan naar de CD." C. Vergeer van de SP weigert bij voorbaat mee te werken aan een kruistocht tegen de CD. „De beste manier om Centrum- Democraten uit de Leidse raad te houden is om alle Leide- naars, dus ook de migranten, een solide sociale basis te ge ven. Dat betekent stoppen met bezuinigen op sociale voorzie ningen, huren niet meer laten stijgen en echt werk maken van sociale vernieuwing. Iedere CD- stemmer is de schuld van de grote partijen. Die hebben in Leiden al jaren de macht, de PvdA voorop, en die hebben al leen maar zitten toekijken hoe de kloof met de burgers almaar groter werd." P. Klück, de voorman van het CDA, denkt niet dat de CD zal profiteren van onvrede onder de PvdA-aanhang. „Ik denk eer der dat de SP, Leiden Weer Ge zellig en de Stadspartij daar munt uit slaan." In groeiend ra cisme in Leiden gelooft hij niet. ondanks de hakenkruizen op de muren in de Kooi. „Die hebben misschien wel met voetbal te maken." J. Laurier van Groen Links meent dat Geertsema's verhaal over weggelopen PvdA'ers niet klopt. „Het zijn toch vooral de dubieuze toespraken van de po litiek leider van de WD, Frits Bolkestein, waardoor er een sfeer is ontstaan dat een beetje racisme moet kunnen. Ook het CDA is niet van alle smetten vrij. Maar los daarvan reken ik op de Leidse samenleving. Die heeft al eerder adequaat gerea geerd op pogingen van de CD om in Leiden aan de verkiezin gen deel te nemen. Ik kan me herinneren dat Leidenaars pamfletten verwijderden en el kaar aanspoorden niet mee te werken aan handtekeningenlijs ten. Laten we alsjeblieft geen paniekverhalen verspreiden, zo van: Ojeetje daar komen ze aan. Ze krijgen hier geen poot aan de grond." Door het open raam onderhandelde de politie met de krakers van het Groencomplex. foto hielco kuipers Het nieuwe laboratorium van het Hoogheemraadschap Rijn land komt aan de Voorschoter- weg. Het schap heeft voor die plek gekozen, omdat het er ei gen grond heeft. Met de bouw van het nieuwe laboratorium is 11 miljoen gemoeid. Rijnland wacht nog slechts op de bouw vergunning. Het laboratorium, waar 23 mensen werken, is nu nog ge vestigd in het pand van Rijn land aan de Breestraat. Maar daar zijn zowel het laboratori um als de andere afdelingen te krap behuisd. „We hebben de ruimte hard nodig", zegt woordvoerder E. Meijer. Voor de nieuwbouw van het laboratorium, waar monsters van water, afvalwater en slib worden geanalyseerd, zijn be halve Leiden ook Voorschoten, Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer de re vue gepasseerd. Maar dat naast de zuiveringsinstallatie aan de Voorschoterweg op eigen grond kan worden gebouwd gaf de doorslag. „Het was de beste plek", zegt Meijer. „Goed bereikbaar voer de monsterauto's en bovendien kun je met het openbaar ver voer gemakkelijk komen. En dat is ook een heel belangrijk argu ment." Als het hoogheemraadschap de bouwvergunning op zak heeft kan de Rouw, die onge veer 16 maanden in beslag zal nemen, beginnen. Geen nieuwe parkeergarage nodig om bereikbaarheid van 'cultuurtempel' te vergroten leiden wim koevoet Om de bereikbaarheid van de Stadsgehoorzaal te vergroten is de bouw van een nieuwe par keergarage niet noodzakelijk. Volgens de onderzoekers van het bureau Leyer Weerstra is de afstand tot de Sandersgarage aan de Korevaarstraat 'accepta bel' voor bezoekers van de Stadsgehoorzaal. Probleem is wel dat deze parkeergarage 's avonds, als er concerten of an dere voorstellingen in de Leidse cultuurtempel worden gegeven, dicht is. De adviseurs, door de ge meente ingeschakeld om een plan voor de exploitatie van het gebouw op te stellen, maakten de raadsleden gisteravond ook duidelijk, dat méér klassieke muziek te duur wordt. Een voorstelling kan de Stadsge hoorzaal maximaal zo'n 25.000 gulden opleveren. Leiden heeft geen standplaatsorkest en zal dat dus van elders moeten ha len. Voor een orkest van buiten moet tussen de 30 en 40 mille op tafel komen. Met de barom- zet kunnen de inkomsten niet worden opgeschroefd, omdat het horecagedeelte is verpacht. Pop Heel veel mogelijkheden om meer popmuziek te program meren zijn er ook niet. Het LVC, Leidens belangrijkste poppodi um, heeft volgens Leyer en Weerstra niet aangegeven dat het van de grotere Stadsgehoor zaal gebruik wil maken. Voor vermaarde popgroepen schiet de capaciteit ernstig te kort. Het LVC spreekt dit verhaal overi gens tegen. De te verzelfstandigen Stads gehoorzaal zal het vooral moe ten hebben van jazz, lichte mu ziek en bovenal van muziek- dansfestijnen met een feestelij ke karakter, stellen de onder zoekers. Of de Leidse gemeenteraad voor zo'n Stadsgehoorzaal een investering van 3,5 miljoen gul den (om het gebouw op te knappen) en een exploitatiete kort van een miljoen gulden gulden per jaar over heeft, werd gisteravond niet duidelijk in de raadscommissies bestuurlijke zaken en 'cultuur. De bijeen komst was ook vooral informa tief bedoeld Duidelijk werd wel dat veel raadsleden twijfelen aan de juistheid van de stellingen die het onderzoeksbureau heeft ge poneerd. Volgens R. van Schre ven (Groen Links) en H. Kruijt (CDA) is in samenwerking met het LVC wél veel meer mogelijk met popmuziek in de Stadsge hoorzaal. Zij sluiten niet uit dat pop de hoofdmoot van de pro grammering wordt. Van Schre ven weet ook niet of garages dicht bij de Stadsgehoorzaal een 'must' zijn. „Dat zijn opvat tingen die 15 jaar geleden nog golden maar in Leiden, dat streeft naar een autoluwe bin nenstad, zijn ze al lang en breed achterhaald." WD'er Kradolfer vindt het onzin om de Stadsgehoorzaal te verzelfstandigen als de gemeen te voor de tekorten blijft op draaien. In dat geval kan de Stadsgehoorzaal, die nu nog on der de directie Groenoordhal valt, beter bij de gemeentelijke directie kunst en cultuur wor den ondergebracht. D66 is bang dat de gemeente met de plan nen voor de Groenoordhal haar eigen Stadsgehoorzaal gaat be concurreren. In het project Groenoord Plaza zitten immers enkele zalen, die heel goed kun nen worden gebruikt voor mu ziek- en dansfestijnen. Wethouder H. Koek (PvdA) ging nog niet in op alle twijfels en kritiek. Zij deelde slechts mee dat burgemeester en wet houders net als Leyer en Weerstra het meest voelen voor 'optie 3'. Dat betekent het ver sterken van de culturele functie van de Stadsgehoorzaal. Over de financiële conseqenties heeft het college nog geen standpunt ingenomen. zuidelijkste landingsbaan, de Kaagbaan, gebruik maken. Een groepje ambtenaren van de ge meente werkt momenteel zelf aan een rapport over de over last. Een groot onderzoek naar de veiligheid van de aanvliegroutes is reeds gestart. Daartoe is door de ministeries van VROM, Eco nomische Zaken, alsmede Ver keer en Waterstaat opdracht ge geven na de vliegramp in de Bijlmermeer. Resultaten van dat onderzoek worden pas deze zo mer bekend. In het onderhoud met Goe koop heeft de RLD erop gewe zen, dat vliegtuigen tegenwoor dig al hoger komen aanvliegen. Boven Leiden bedraagt de hoogte 3000 voet en dat was voorheen 2000 voet. Daardoor is het lawaai sterk afgenomen. Als straks de vliegtuigen kunnen dalen met minder motorisch vermogen, zal de herrie nog meer afnemen. leiden aad rietveld vervolg van voorpagina Na het wegsturen van de twee Haagse autohandelaren, die per abuis werden gearresteerd voor de gewapende overval op de Nutsspaarbank aan de De Sit- terlaan, staat de Leidse politie zo goed als met lege handen. Ze heeft nu niet meer dan een niet zo duidelijk signalement van de echte daders. En de eerste vluchtauto, die op het Lam- menschansplein werd achterge laten. Maar voor zover de poli tie weet heeft niemand gezien waar de overvallers vandaar Een overvaller bedreigde gisteren een 69-jarige Leidse in de Nutsspaarbank aan de be Sitterlaan. Geld kreeg hij niet. foto hielco kuipers De overval was de zevende in een half jaar tijd op een bankfi liaal in Leiden. De reeks begon op 7 augustus vorig jaar met een overval op het RAB< kan toor in de.Stevenshof. Daarna volgden nog twee RABO-kanto- ren. twee filialen van de Nuts spaarbank en een kantoor van ABN/AMRO. Voor twee overval len is één man aangehouden een 27-jarige Hagenaar >naar de andere daders wordt nog ge zocht. Twee mannen stopten gister morgen om kwart voor elf bij het bankgebouw aan de De Sit terlaan. Met bivakmutsen op hun hoofd stapten zij uit. Eén bleef op het trottoir op de uit kijk staan, de ander ging naar binnen. Hij schreeuwde dat hi| geld moest hebben en nam de enige klant die op dat moment in de bank was, een 69 jarige Leidse, in de houdgreep. Hij be dreigde de vrouw met een pistool. De 26-jarige beheerster van het filiaal van de Nutsspaarbank maakte de overvaller duidelijk, dat zij het geld niet de kluis kon halen. I de gaten had dat de wel erg lang ging duren nam de vermomde verdachte zonder buit de benen. Politiewoordvoerder Grave land is vol lof over het alerte en hij de twee perso de bank. ,.A •rvallers binnei /i| ..l.iiiii bovendien eei handele neelsleden vi voordat de o waren haddei ven. Zc wiste goede beschrijving vluchtauto te geven de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13