Leiden 9Geef ons maar gras' Protest Meren wijk tegen bouwplannen 'Krakers uit Groen-complex' Voorraadje panelen voor monument Strohalmen in een woud vol ingewikkeldheid Parmentier moet op per 1 april leeg zijn WOENSDAG 3 FEBRUAR11993 Laten staan A Q Ingrijpende verkeersmaatre- I J gelen leiden er niet toe dat Oegstgeestenaren de auto voortaan laten staan Onaanvaardbaar A A Een dure reclamecampagne 11 voor de Horstenbuurt is on aanvaardbaar, vindt de bewoners raad van de Sleutels :t visser. plv -chef aad rietveld. 071 -161417 Groencomplex heeft felle omwonenden, koppige krakers en vuile grond Hopelijk wist hij waar hij aan begon. Met de gemeente als machtige maar enige strijdmakker wordt eigenaar P. Korswagen van de gelijknamige bouwbedrijf van alle kanten gedwarsboomd in zijn streven te bouwen op de locatie Groencomplex. Gisteravond hoonden buurtbewo ners voor de tweede maal zijn laatste nieuwbouwschet- sen weg en rakelden de krakers fijntjes het probleem van de vervuilde bodem op: „Laat maar zitten die bouw. Geef ons maar gras", zei een van de omwonenden. „Voordat er wordt gebouwd, moet er eerst hier en daar afge graven worden. Er zit een hoge concentratie lood in de grond en wat minder kwik en koper. Niet ongebruikelijk in de bin nenstad. Het betekent wel dat op sommige plaatsen tot op een diepte van anderhalve meter af gegraven moet worden, voor re kening van de eigenaar", aldus Bakker. De komenden twee weken kan bij de gemeente schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. De omwonenden kondigden aan dat zij dat niet zullen laten. Korswagen liet na afloop van de info-avond weten aan zijn plan vast te houden. leiden loman leefmans De ongeveer vijftig aanwezigen lieten zowel door een stortvloed van vragen en soms zelfs deni grerende opmerkingen merken, niets te zien in de door architect Bob van Beek ontworpen nieuwbouwplannen. In plaats van een bouwblok aan de Ge kroonde Liefdepoort van vier la gen en met 12 appartementen, had Van Beek nu twee 'woon- blokjes' van ieder drie hoog en zes appartementen geschetst. „Dan steekt het nóg boven het Van der Speckhofje uit en is het dus te hoog", merkte een be woonster van datzelfde hofje op. De 'dubbele' nieuwbouw kende kortom geen genade in de ogen van de buurtbewoners. En de mogelijkheid om in het te renoveren deel van het complex aan de Pieterskerchoorsteeg ho reca toe te laten, was helemaal uit den boze: „Een terras aan de achterkant kan dus niet omdat daar een bouwblokje komt, en een café zullen we niet toe staan. Alleen een restaurant of zoiets", probeerde ambtenaar G. Schramm de aanwezigen te overtuigen. „Leuke keuze, een gebouw of een terras. Ga maar naar Madurodam met je bouw- blokjes", antwoordde een Lood en kwik Een aantal van de aanwezige krakers had 's middags al, tij dens een kort geding in Den Haag laten weten de panden pas te verlaten als Korswagen alle vergunningen op zak heeft. In dat kader werd milieu-amb tenaar E. Bakker gevraagd hoe vervuild de grond nu precies is: Het Parmentier-complex aan de Lammermarkt moet per 1 april onherroepelijk worden ont ruimd. De president van de Haagse rechtbank, mr. A. van Delden, heeft dat vanmorgen besloten. De uitspraak was het gevolg van een kort geding dat door projectontwikkelaar De Lange/Van der Plas uit Katwijk was aangespannen tegen de overwegend Britse krakers van het Parmentier-complex. De projectontwikkelaar wil het complex zo spoedig mogelijk slopen om woningen en kanto- kunnen bouwen. De ge- heeft inmiddels al een sloopvergunning afgegeven. De projectontwikkelaar had om een ontruiming in de loop van februari gevraagd, maar de kra kers hebben enig uitstel gekre gen om de winter door te ko men. Het Parmentier-complex moet nu wel op 1 april direct worden ontruimd. Volgens de uitspraak mag daarvoor politiedwang worden toegepast tot een jaar na het vonnis. Dat betekent dat bij nieuwe kraakacties onmiddel lijk tot ontruiming mag worden overgegaan. VRIJWILLIGERS voor het Thuis- zittersproject zijn welkom bij de Stichting Voorzieningen Gehan dicapten. Met het project pro beert de stichting vereenzaming en verveling bij thuiszittende bejaarden te voorkomen. Infor matie bij Ida Nolles, tel. 02522- 13262. Het verontreinigde binnenterrein van het gekraakte Groen-complex. leiden loman leefmans De krakers moeten eruit want er moet gere noveerd en geconsolideerd worden. Dat is in het kort wat de firma Korswagen bv gis termiddag voor de Haagse rechtbank eiste tegen de ongeveer acht bewoners van het Groencomplex aan de Langebrug. De kra kers willen blijven totdat de eigenaar alle benodigde vergunningen heeft. Daarna ver trekken ze vrijwillig. Het was gistermiddag voor de tweede keer in korte tijd dat een huiseigenaar een door de gemeente gele verde sloopvergunning als belangrijkste troef gebruikte tegen krakers. Wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) gaf eind vorig jaar een sloopvergunning aan de eigenaar van de Parmentier-panden. Dit in de hoop dat door deze vergunning de rech ter eerder tot ontruiming zou beslissen. Gis teren bleek een beperkte' sloopvergunning die T. Rasser van de afdeling bouwtoezicht aan Korswagen heeft gegeven voor die fir ma het voornaamste argument. Raadsman mr. P. Frinking, namens Korswagen, stelde het duidelijk: „De eigenaar moet het mid denterrein achter de panden kunnen berei ken om op te ruimen en verder moet het casco van de monumentale panden worden geconsolideerd. De krakers hebben dus geen enkel recht daar te wonen", aldus Frinking. Raadsman mr. R. Hees van de krakers dacht daar heel anders over: „De oude groep krakers die in de panden zat, zou er zes weken vóór begin van de bouw weggaan. Dat hebben ze eind september gedaan. Maar sindsdien zijn er door de ei genaar alleen maar wat toiletpotten ge sloopt. Daarom is er een groep krakers te ruggekeerd. Zolang als er geen échte bouw- of sloopvergunning is en het ziet er ge zien de bezwaren tegen de bouwplannen ook niet naar uit dat die er binnenkort komt kan de eigenaar toch niets doen, zelfs al mag hij van de gemeente het casco herstel len", aldus Hees. Het afteeven van vi i sloopvergunning leverde de gemeente in het geval van het Parmentier-complex aan de Lammermarkt niet het gewenste resul taat. De rechter liet doorschemeren dat de Engelse krakers waarschijnliojk tot 1 april mogen blijven. Wat de rechter in het geval van de Groen-panden beslist, wordt bij de uitspraak over dertien dagen duidelijk. De SP-fractie in de Leidse gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld over de afgegeven vergunning voor het Groen-complex. leiden wim koevoet Het verzet in de Leidse Meren- wijk tegen de bouw van 750 ge stapelde woningen op de groe ne strook tot aan de Groote Sloot groeit. Een bewoner van de Primuladuin verspreidde be zwaarschriften tegen het plan. De kopersvereniging Karpers- /Forellen sluit zich aan met een protestbrief aan het stadsbe- De bezwaarmakers menen dat de huisvesting van750 huis houdens niet opweegt tegen de teloorgang van het woonmilieu van de huidige 20.000 Meren- wijkers. Die recreëren veelvul dig in het grensgebied met War mond. Bovendien lossen de 750 huizen in Merenwijk-Noord maar een heel klein deel van het probleem op. Dat probleem is, dat in de Leidse regio voor de periode 2000-2015 ruimte voor minstens 11.000 woningen moeten worden gevonden. „Een historisch natuurgebied vervangen door beton kan. Maar het ooit weer in zijn oor spronkelijke staat terugbrengen is onmogelijk. Het is een keuze voor altijd", aldus bestuurders van de kopersvereniging. Wethouder Tj. van Rij (PvdA) is ervan op de hoogte dat de Merenwijk massaal te hoop loopt tegen de plannen. „Ze staan in het winkelcentrum handtekeningen te verzame len." Hij ontkent niet dat wo ningbouw in het gebied 'scha de' veroorzaakt. „Maar de vraag is meer: waar veroorzaak je de minste schade? We hadden ook voor de Weipoort in Zoeterwou- de kunnen kiezen of voor de Horsten tussen Voorschoten en Wassenaar. Dat hebben we niet gedaan, want dat zijn natuur monumenten. Merenwijk- Noord sluit aan bij de verstede lijkte omgeving en ligt dichtbij het station." Dat alle 20.000 Merenwijkers recreëren in de strook, gelooft hij niet. „Dan zouden ze er schoucfer aan schouder staan." In de Merenwijk blijft volgens Van Rij recreëren dicht bij huis mogelijk, namelijk op de War- mondse eilanden Strengen- Tengnagel en Koudenhoorn. Gemeente trekt wissel op toekomstige vernielingen Het vernielde paneel in het Leidse vre- desmonument kan pas over een paar weken worden vervangen. Enkele dagen terug werd het jonge monument voor de derde keer in een paar weken bescha digd. Het herstel duurt enige tijd, omdat een nieuw gefabriceerd paneel niet di rect klaar is voor gebruik. „Het moet be steld worden. Als het dan klaar is, duurt het een paar weken voor het glas is 'uit gehard'. Het gaat hier niet om glas dat zó maar éven gesneden kan worden", aldus gemeente-ambtenaar A. van der Ree van cultuur. De gemeente wil daarom bij de Amsterdamse glasfabrikant een paar nieuwe panelen in verschillende vormen tegelijk bestellen. Daardoor kan het mo nument bij een nieuwe beschadiging di rect worden hersteld. „Maar laten we ho pen dat dit de laatste keer is", zegt Van der Ree. De gemeente ziet geen moge lijkheden om het monument te bescher men, zoals ontwerper P.H. Stulemeijer gisteren verzocht. „Je kunt er moeilijk een wachtpost bij zetten." Van der Ree noemt het opmerkelijk dat dit het eerste monument van de Bredase kunstenaar is dat wordt getroffen door vernielzucht. Ton Uijl van de Leidse vredeswerk- groep. die enkele jaren terug het initia tief tot het monument nam, heeft inmid dels bij de politie aangifte van vernieling gedaan. De schade zou enkele honder den guldens bedragen. Desgevraagd meldt Van der Ree dat in het verleden ook twee andere Leidse monumenten het slachtoffer van verniel zucht werden. Daaronder de stalen bui zenconstructie van de Leidse kunstenaar Pieter Geraedts bij het basisscholencom plex in de Zijlwijk, dat nu wordt her bouwd. „Direct na de onthulling, een aantal jaren geleden, werden twee v.m de drie onderdelen van het kunstwerk, dat de plattegronden van de scholen voorstelde, al vernield. Als de nieuw bouw van de scholen klaar is, willen we het kunstwerk herplaatsen." Ook de na bijgelegen sculptuur aan de Zijl van de vorig jaar overleden Bussumse kunste naar Heppe de Moor is wegens vandalis me toe aan restauratie. Daarvan moet eerst worden bepaald worden wat her stel kost en of het de moeite waard is. Brandstichter Hakbijlenbuurt gepakt leiden De 'brandstichter van de Hakbijlenbuurt' is op heter daad betrapt. De politie heeft dit weekeinde een 39-jarige Leide- naar aangehouden, die na verhoor zes brandstichtingen heeft bekend. De pyromaan werd betrapt toen hij zondagavond een motorfiets in brand stak in de Cronjéstraat. Eerder op de avond was er m de Wolmaranstraat gepoogd een woning in brand te steken dooreen brandend stuk papier door de brievenbus te gooien. Agenten gingen daarna in de buurt posten. De Leidenaar bekende onder meer een brand in de Paul Kruger- straat op 18 oktober. Ook hier werd eerst een motor in brand ge stoken. De brand sloeg over naar een woning. De hele beneden verdieping brandde uit. De bewoners konden het pand ternau wernood ontvluchten. De man, afkomstig uit deTransvaalbuurt, heeft verdereen reeks kleine brandjes bekend. Dode terrier in jute zak leiden Bewoners van de Roomburgerweg hebben gistermiddag een jutezak, met daarin een dode fox-terrier in het Rijn- en Schiekanaal gevonden. Het dier is er vermoedelijk levend in ge stopt en door verdrinking of verstikking om het leven gekomen. De jutezak, met daarop de tekst 'Vah de goede Sint', dreef in het water van het Rijn- en Schiekanaal. Bewoners hebben de zak naar de kant gehaald. In de zak zaten behalve de hond enkele zware stenen. De hond was vermoedelijk al enkele dagen dood. De politie neemt de zaak Jioog op. De hond is naar de gezond heidsdienst voor dieren in Gouda overgebracht. De stichting Po litie, Dier en Milieu is bereid een beloning uit te loven voor de tip die leidt naar de dader. De verdronken hond is een bastaard fox-terrier, een reu met een schofthoogte van ongeveer 40 centimeter. Het dier is grijs/wit en heeft een grote zwarte vlek van ongeveer 20 centimeter door snee op zijn rug. Zijn staart is zwart en gecoupeerd. Politie zoekt getuige beroving leiden De politie zoekt degene die getuige is geweest van een beroving op 11 januari aan de Stationsweg. Daarbij werd om kwart voor tien 's avonds een 47-jarige vrouw uit Waddinxveen de tas uil de handen genikt door een bromfietser. Een getuige gaf het nummer van het bromfietsplaatje aan de politie door. De politie zou graag zien dat die getuige zich meldt. Racistische leuzen in Surinamestraat leiden Portiekramen, muren en kelderruimten zijn in de nacht van maandag op dinsdag volgekliederd met racistische teksten als 'Auslander raus', 'Kankerjuden' en een reeks hakenkruizen en davidssterren zijn met blauwe verf aangebracht. Een bewo ner heeft gisteren aangifte gedaan bij de politic. leiden wim wegman Het mooist zou zijn als ze zich zelf konden opheffen. Maar dat zit er voor de Leidse burger raadslieden voorlopig nog niet in. De overheid is wat dat be treft een dubbele werkgever. Ze betaalt hun salarissen en zorgt er bovendien voor dat ze flink wat omhanden hebben. „Het lijkt soms wel of regelin gen steeds ingewikkelder wor den", zegt Marianne Kooij- mans, een van de burgerraads lieden. „Geen wonder dat men sen af en toe helemaal radeloos bij ons komen." Wat de burger raadslieden meestal nog meer werk oplevert. „Wij zijn voor ve len de laatste strohalm. Als mensen er helemaal niet meer uitkomen, kloppen ze bij ons aan. Soms blijken er dan nog veel meer problemen te spelen. Iemand die hulp zoekt bij het aanvragen van huursubsidie, kampt ook met grote schulden, om een voorbeeld te noemen. De .vraag is dan al snel: nu jullie toch bezig zijn...". Dat mensen eerder voor hun rechten opkomen, zoals Kooij- mans indruk is, móakt het er voor de burgerraadslieden ook niet eenvoudiger op. „Zelfs als mensen zo veel mogelijk hun eigeri zaken willen afhandelen, ontkomen ze er vaak niet aan om advies in te winnen. Alweer omdat de regels en procedures zo.gecompliceerd zij. In veel ge vallen komen die mensen toch weer bij ons terecht". Of het Instituut Burgerraads lieden ook in de toekomst de hulp kan geven die het wil, is nog de vraag. Bij de laatste -be- Burgerraadsvrouw Marianne Kooijmans: „Het is geen wonder dat zuinigingsronde kwam wethou- arbeidsuren bij het instituut der A. vén Bochove met het met tien per week moest wor- voorstel om 25.000 op de bur- den teruggebracht. Dat zou een gerraadslieden te bezuinigen, inkrimping betekenen van tien wat zou betekenen dat aantal procent. Het argument van de radeloos bij ons komen. wethouder was dat er in Leiden nog andere maatschappelijke en juridische hulpverleners werkzaam zijn, zoals het Buro voor Rechtshulp en de Rechts FOTO JAN HOLVAST winkel. Die zouden makkelijk een deel van de taken van het Instituut kunnen overnemen. Na protesten van de burger raadslieden, trok de wethouder zijn voorstel weer in. Hij wilde eerst onderzoek doen naar het hele hulpverleningscircuit in Leiden. „Sindsdien hebben we weinig meer van het voorstel gehoord. Wat hij zei, klopt ook niet. Het bureau voor Rechts hulp en de Rechtswinkel bewe gen zich gedeeltelijk op andere gebieden. Er zijn een paar klei ne pverlappingen, maar ik ge loof niet dat je kunt bezuinigen door die weg te werkenzegt Kooijmans. Bang voor het ge meentelijke speurwerk is zc niet. „Een aantal jaren geleden hield Leiden ook al eens zo'n onderzoek, in de hoop dat het een mogelijke bezuiniging zou opleveren. De grap is dat de ge meente daarna ijllings besloot om het aantal burgerraadslie den uit te breiden van twee naar drie de huidige sterkte." Of die geschiedenis zich zal herhalen, betwijfelt Kooijmans sterk. „Een uitbreiding naar vier burgerraadslieden is ook niet nodig. Met de huidige sterkte redden we in t weL Maar het moeten er niet minder worden Want dan ontkomen we er niet aan om bijvoorbeeld de open spreekuren te schrappen. Wat de drempel voor veel mensen toch aanmerkelijk zou verho gen." Hoe de bezuinigingsperikelen aflopen, zal Marianne Kooi) mans niet meer meemaken als burgerraadsvrouw. Ze vertrekt per I in.«art naar het Haagse Buro Sociaal Raadslieden. „Ik had graag willen blijven, want ik ben nog lang niet uitgekeken op Leiden. Maar ik wilde eens wat anders."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11