Wereldraad weerlegt kritiek Reader's Digest Kerk Samenleving Heilige Adrianus wordt opgeknapt Adventisten: abortus alleen in uitzonderlijke gevallen VRIJDAG 29 JANUAR11993 BUITENLAND KORT Tolerantie Training in tolerantie moet een hoge prioriteit in het Duitse onderwijs krijgen. Dit hebben vertegenwoor digers van de Amerikaanse joodse organisatie 'Anti- Diffamation-League' (Anti- laster-liga) in Bonn gezegd. Op uitnodiging van minis ter Klaus Kinkel vari Buiten landse Zaken stelden zij een onderzoek in naar aan vallen van rechtsextremis- ten op buitenlanders en joodse instellingen. De Amerikanen boden het Duitse ministerie van onderwijs steun aan bij het opzetten van een training in tolerantie. In Amerika zijn meer dan 100.000 on derwijzers betrokken bij het programma 'Een wereld van verschil'. Bosnië Ongeveer 2000 islamitische theologen en voorgangers hebben de 'wreedheden' en 'afpersing' van hun geloofs genoten in Bosnië-Her- cegovina veroordeeld. „De ze onmenselijke gebeurte nissen die tot doel hebben een heel volk uit te roeien, zijn een schande voor de westerse wereld die zich opwerpt als beschermer yan de rechten van de mens, en brengen haar in diskrediet", aldus de theo logen en voorgangers in een communiqué dat is ge publiceerd na een drie daagse bijeenkomst in de Marokkaanse stad Marrak- ech. De deelnemers aan de conferentie roepen de lei ders van de islamitische landen op 'een einde te maken aan elke poging om hun grondgebied te gebrui ken voor een aanval op het grondgebied van een ander islamitisch land'. Aan het slot van hun con ferentie, waarvoor koning Hassan II als beschermheer optrad, stichtten de deelne mers de 'Internationale Li ga van Verkondigers', die in Rabat zal worden gevestigd. Antisemitisme De Duitse justitie stelt een onderzoek in naar uitlatin gen van de dominicaan 13a- silius Streithofen, die joden en Polen de grootste uitbui ters van de Duitse belas tingbetaler heeft genoemd. Dit heeft de officier van jus titie in Osnabriick bekend gemaakt. Streithofen, die adviseur is geweest van bondskanselier Helmut Ko hl, had dit in 1992 in een re de in de Noordduitse stad Meppen gezegd. Hij be weerde gisteren dat zijn woorden uit hun verband zijn gerukt. In Meppen had hij naar eigen zeggen de nadruk ge legd op de zware schuld van de Duitsers tegenover de joden en Polen, maar te gelijkertijd gezegd dat er eens een einde moet ko men aan de afrekening met het verleden. De 'achter kleinkinderen' moeten niet meer schuldig worden ver klaard aan wat er onder het nationaal-socialisme ge beurde. In dat verband had hij betoogd dat de joden de Duitse belastingbetaler uit buiten. Kohl heeft zich inmiddels Van de uitlatingen van zijn Voormalige adviseur gedis tantieerd. Ook de prior van het St. Albertus Magnus- klooster in Braunschweig, J-Ians-Albert Gunk, heeft in een brief aan de joodse ge meenten in de deelstaat Niedersachsen afstand ge nomen van Streithofen. Een artikel over de Wereldraad van Kerken in de Reader's Digest schetst volgens secretaris-generaal Konrad Raiser een zeer verdraaid en eenzijdig negatief beeld van de oe cumenische organisatie. In een brief aan enkele van de 320 lidkerken waarschuwt Raiser voor het artikel 'Het evangelie volgens Marx', waarin infiltratie van de KGB binnen de Wereldraad wordt gesuggereerd. Het wereld wijd gelezen maandblad heeft een oplage van 25 miljoen exemplaren. waren. Het artikel in het februa- ri-nummer van Reader's Digest noemt geen namen. Overigens werd al bijna een jaar geleden in West-Europa over deze zaak geschreven. Het artikel in Reader's Digest geneve *rns Uit documenten van de KGB zou blijken dat orthodoxe pries ters die als gedelegeerden ver gaderingen van de Wereldraad bijwoonden, vaak KGB-agenten is van de hand van redacteur Joseph Harriss. In 1982 schreef hij een kritisch artikel over de Wereldraad onder de titel 'Karl Marx of Jezus Christus'. Aanlei ding daarvoor waren giften uit het speciale fonds van het We reldraadprogramma ter bestrij ding van het racisme aan de be vrijdingsbeweging van Robert Mugabe, de latere president van Zimbabwe. Harriss zei desgevraagd dat zijn artikel is gebaseerd op grondige bestudering van re cent vrijgekomen dossiers uit het KGB-archief. Zijn informatie is afkomstig van de russisch-or- thodoxe priester Gleb Jakoenin, die onder het communistische regime zwaar werd vervolgd. Weliswaar heeft de Wereld raad op sommige punten een zelfde standpunt ingenomen als communistische regeringen, maar de Wereldraad kwam hiertoe „op basis van de chris telijke overtuiging en de erva ring van kerken in de Derde Wereld", zo schrijft Raiser. Veel lidkerken zijn actief geweest in de strijd voor gerechtigheid en vrede. Het initiatief tot zulke ac tiviteiten werd volgens Kaiser „altijd genomen door kerklei ders uit het Westen en nooit door russisch-orthodoxe verte genwoordigers. Dora Visser en pastoor Ariëns op lijst voor zaligverklaring utrecht gpd De kans is groot dat de gestig matiseerde Dorothea Visser en oud-pastoor Alphons Ariëns van Steenderen zalig worden ver klaard. Het aartsbisdom Utrecht is van mening dat zowel de in 1876 overleden Gelderse vrouw, die 33 jaar bloedde uit 'de won- detekenen des Heeren', als pas toor Ariëns in Rome moeten worden voorgedragen voor de zaligverklaring. De in 1819 in Gendringen ge boren Dorothea Visser kreeg in Oost-Gelderland grote bekend heid door de stigmata die zich sinds haar 24e levensjaar open baarden. Volgens de overleve ring kreeg de dochter van een landarbeider regelmatig kruis vormige wonden op handen en voeten. De Gendringse huisarts J. te Welscher toonde met een experiment aan dat de jonge vrouw de wonden niet zelf toe bracht. De armen van Dora Vis ser werden in verband gedraaid, dat dichtgenaaid en verzegeld werd. Vervolgens verbleef ze enige tijd in een klooster, onder toezicht van enkele nonnen. Op Goede Vrijdag kwam het bloed echter toch door het verband heen. Pastoor Teus Kerkhof van Ge ndringen en later Olburgen was ervan overtuigd dat de vrouw daadwerkelijk gestigmatiseerd was en stelde haar aan als huis houdster. Dora Visser overleed op 12 juli 1876 in het dorp aan de oever van de IJssel. Enkele dentallen jaren later werd de Enschedese pastoor Al phons Ariëns door de clerus overgeplaatst naar Steenderen. De in 1860 geboren geestelijke zette zich tot ongenoegen van de leiding van de katholieke kerk in voor de belangen van de arbeiders die zuchtten onder het juk van de textielbaronnen. Ariëns, die grote moeite had met de verbanning, vond in de persoon van pastoor Kerkhof een steun en toeverlaat. Hij overleed in 1928. langeraar» De Heilige Adrianuskerk in Langeraar staat aan de vooravond van een grote opknapbeurt. Het monumentale bouwwerk, dat dateert uit 1902, wordt voor een bedrag van rond de drie miljoen gulden onder handen genomen. De restauratie van de neo-gotische kruisbasiliek begint komende maandag. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het leggen van een nieuw leien dak, het ver vangen van alle dakgoten en het herstel van het metselwerk. Bij de ramen worden de stalen tussen- staven vervangen door bronzen exemplaren, die opnieuw worden ingemetseld. Verder worden de gias-in-lood-ramen schoongemaakt. Een belangrijk deel van de kosten wordt gedragen door Monu mentenzorg, maar ook de parochianen hebben met allerlei acties een behoorlijk aandeel geleverd. FOTO WIM DIJKMAN Bijbel spreekt in Duitsland vooral jongeren aan Vooral jongeren tussen 14 en 19 jaar toonden interes se in de Bijbel gedurende het jaar van de Bijbel, dat de Duitse kerken komende zondag afsluiten. Vooral de tv-programma's en de ge spreksgroepen konden re kenen op de belangstelling van de jongeren. Dit heeft Siegfried Meuer, die het jaar van de Bijbel heeft gecoördineerd, be kendgemaakt. Hoewel hij van een overwegend posi tieve respons spreekt, bleek uit een recent onderzoek dat bijna 80 procent van de Duitsers de Bijbel zelden of nooit leest. Uit diezelfde enquête blijkt ook dat gespreksgroe pen weer 'in' zijn. Vooral jongeren voelen zich hier door aangesproken. Zij wil len praten over wat zij le zen. Verder is het van be lang hoe de Bijbel eruit ziet. „Het beeld speelt een grote rol", aldus Meurer. Zo zou den tussenkopjes meer moeten lijken op koppen in de boulevardkranten. Bo vendien houden steeds minder mensen van lange alinea's. Tijdens het jaar van de Bijbel trokken er bijbeltrei- nen, -bussen en -boten door alle delen van Duits land. Een tentoonstelling van de nomadentent tot de computerbijbel trok meer dan 200.000 bezoekers. In totaal kostte het jaar van de Bijbel een kleine vijf mil joen gulden. BEROEPINGSWERK Lindt: G. Labotste Brussel (Ver- Beek te Veenendaal (Pniëlkerk) i H.H. Klomp te Nunspeet. GEREFORMEERDEGEMEENTEN Beroepen: te Klaaswaal: AJ. Gunst te Nieuwe pastor Herensingelkerk geïnstalleerd pastor Jan Jetze Bol van de Leidse parochie O.L. Vrouw Hemelvaart en St. Jos- heph aan de Herensingel, wordt het komende weekeinde offi cieel geïnstalleerd. Bol gaat morgenavond om 19.00 uur voor in de jongerenmis, met medewerking van het koor The Lord Folks. De dag daarop wordt om 11.00 uur de officiële installatie voltrokken door vica ris Van Paassen van het bisdom Rotterdam. Tijdens deze laatste viering zal coördinator A. Schugard-van den Enden van het dekenaat Leiden het zogenaamde 'pasto raal team binnenstad' voorstel len. Behalve uit pastor J.J. Bol bestaat dit uit pater dr. J.C.M. van der Winden medewerker F. Hazebroek. bosch en duin De Zevende-dags Adventisten hebben zich voor het eerst in het openbaar uit gesproken over abortus, euthanasie en het milieu. Alleen in uitzonderlijke geval len is abortus volgens de kerk accepta bel. Bijvoorbeeld als het leven van de zett moeder in gevaar is of als de zwanger- kunstmatige wijze het leven van schap een gevolg is van verkrachting of ke verlengt). Op deze wijze wordt de pa- incest. De Zevende-dag Adventisten zijn tiënt in staat gesteld op natuurlijke wijze tegenstanders van actieve euthanasie, te sterven. Omdat de adventisten men- Wel vinden zij passieve euthanasie ac- sen als onderdeel van Gods schepping ceptabel (het achterwege laten of stop- zien, horen aandacht voor persoonlijke medisch ingrijpen dat op gezondheid en levensstijl bij hun zorg voor het milieu. Zij stimuleren een vege tarisch dieet. Ook roken en drinken zij niet. De Zevende-dags Adventisten heb ben zo'n 8 miljoen leden in 205 landen. In Nederland telt de kerk ongeveer 12.000 leden. COLOFON Leidsch Dagblad, uitgave van Dagbladuitgever!) Damiate bv DIRECTIE J de Vries, G.P. Arnold (a HOOFDREDACTIE Jan-Geert Majoc HOOFDKANTOOR foon(?71 -16fiocfG Le" KANTOREN :htwe|_53a^2 KLACHTEN BeA'rGING' 1-161367/161363 HET WEER ROB GROENLAND Steeds koudere lucht Van onschatbare betekenis voor het maken van weersverwachtin gen zijn de metingen in de boven lucht en dan speciaal tussen de 5 en 10 kilometer hoogte. Daar vin den we het grootste deel van het jaar boven de gematigde breedten de zogeheten straalstroom (bundel van zeer krachtige winden). Voor de Tweede Wereldoorlog was de meteoroloog nog niet op de hoogte van het bestaan van een dergelijk fenomeen. Bij wijze van toeval heeft men de straalstroom, in het heetst van de oorlog, ontdekt. De ontdekkers waren de piloten van de Amerikaanse bommenwer pers die hun vracht boven de Duit se steden moesten uitwerpen. Op hun tocht terug naar het westen kwamen ze met hun kisten in de straalstroom terecht en constateer de dat ze vrijwel stilhingen inde lucht. De enorme winden van ver boven de orkaankracht dwong de toestellen af te wijken van hun koers en hoogte. Vlak na de oorlog is men intensief gaan meten in de bovenlucht. Naast het oplaten van weerballonnen op 800 plaatsen in de wereld, worden vele gegevens van vliegtuigen betrokken. Een heel nieuwe ontwikkeling is de satelliet. Dit technisch wonder le vert de wetenschapper nu een schat van gegevens over de boven lucht, zodat de radiosonde steeds meer een meetmethode ter contro le wordt. Uit de bovenluchtmetingen van gisteren bleek dat koudere lucht boven Denemarken langzaam vor deringen in zuidwestelijke richting maakte. Aan de grond werd deze koude luchtstroming gesteund door een hogedrukgebied boven het noorden van de Noordzee. Vandaag en morgen bouwt dit ho gedrukgebied zich verder op boven het zuiden van Scandinavië, waar bij de grondstrom mg over onze contreien oostelijk wordt. Hiermee wordt geleidelijk steeds koudere lucht aangevoerd. De wintersport condities voor midden-Europa en de Alpen zijn voor de komende da gen ronduit goed. De afgelopen da gen is er veel sneeuw gevallen tot in de dalen aan toe, en die sneeuw blijft daar voorlopig netjes liggen. Het Nederlandse winterweer wordt dit weekeinde geschetst door lichte vorst in de nacht en vroege och tend, met in de middag een tempe ratuur van 4 graden Celsius. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met zaterdag. Zuid-Noorwegen: Geleidelijk meer bewol king en morgen aan de westkust vrij veel wind en enige tijd regen, voorafge gaan door westkust iets zachter. Zuid-Zweden: He'der Overdag op de meeste plaatsen lichte vorst, 's nacht matig of streng. Denemarken: Helder en droog. Toene mende kans op mist. Tem- peraturen overdag rond nul graden, "s nachts lich te, lokaal ook matige Britse Eilanden: Bewolkt en in Schotland en Ierland af en toe wat re gen of motregen. Maxima van 6 in Oost-Engeland tot 10 graden in Ierland. België en Luxemburg: Wolkenvelden en plaatselijk wat regen. Morgen meer zon, droog en kouder. Maxima van 7 graden aan de Belgische kust tot iets boven nul in Luxemburg; morgen iets kouder. Duitsland: Vandaag ten noorden van de Elbe opkla ringen. die zich geleidelijk zuidwaarts uitbreiden. Morgen vrij zonnig, droog en rustig weer. Maxima vandaag rond het vriespunt, morgen vrijwel overal er iets onder; in de nacht lichte, later matige vorst. Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp. Wind ZATERDAG 30 JANUARI 1993 Zon- en maanstanden Zon op 8.22 zon onder 17.20 Maan op 10.32 maanonder01.05 Waterstanden Katwijk Hoogwater 7.32 en 19.48 Laag water 3.06 en 15.57 Weerrapporten 29 jan 7 u Marokkaanse westkust: Toenemende bewolking en van tijd tot tijd een bui. Maxima van 16 graden in Tangertot21 inAgadir. Tunesische kust: Wolkenvelden, in het zuiden ook nog zon. droog. Maxima van 16 graden in Tunis tot 19 in Sousse. Frankrijk: Vrij veel bewolking en vandaag in het oosten van tijd tot tijd nog wat regen of motregen, in de hoger gelegen gebieden sneeuw. Morgen meer opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Maxima mor gen van 3 graden in de Vogezen tot 13 aan Rivièra. 's Nachts in het oosten lich- Corsica en Sardinië: Half tot zwaar bewolkt en droog. Maxi ma rond 15 graden. Spanje: Wolkenvelden en morgen vooral in het zuiden kans op een regen- of onweers bui. Maxima in het binnenland 9 tot 13 graden, aan de stranden rond de Mid dellandse Zee circa 15 graden, maar morgen in het zuiden iets lager. Wisselvallig weer met veel wolkenvelden en enkele regen- of onweersbuien. Maxi ma aan de Costa Verde 16 graden, el ders enkele graden lager. Zwitserland en Oostenrijk: Aan de noordzijde van de Alpen wolken velden en vandaag met name in Oosten rijk nog enige tijd sneeuw. Aan de zuid zijde flink wat zon en droog. Tempera tuur op 2000 meter geleidelijk dalend tot min 5 in de westelijke Alpen en min 13 in Oostenrijk. Hongarije, Tsjechië en Slowakije: Geleidelijk helder, droog en koud. Maxi ma dalend tot onder het vriespunt op morgen, met in de nacht op veel plaat sen strenge vorst. Polen: Helder en koud met overdag lich te vorst en in de nacht meest strenge Italië: Vooral vandaag wolkenvelden en hier en daar regen. In de loop van morgen gelei delijk meer zon en droog. In de Dolomie ten op beide dagen vrij veel zon. Tempe raturen in de middag >in de Povlakte rond de 7 graden, aan de Tyrrh'eense kust 11 tot 14 graden, op Sicilië circa 16 graden. Rotterdam Twente Vlissmgen Innsbruck Istanbul Klagenfurt Kopenhagen Las Palmas Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid ïïa Parijs zwaar oew. Johannesburg nietontv. Los Angeles zwaar bew. New Orleans zwaar bew. New York zwaar bew. TelAvtv zwaar bew. BOES j MsP.y i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 16