Oorlog Sudan kost tienduizenden levens Buitenland Nieuwe beschieting Irak GOS blijft, problemen ook Kans stijgt op compromis over deportaties Israëï Bergers betreden brandende supertanker Grieken boycotten Denemarken Ook Savimbi is bereid tot vredesbesprekingen 'Biliary': teamwork in Witte Huis Juffrouw Zweepslag zit lekker in de zon ZATERDAG 23 JANUAR11993 Ongelukje: klasgenoot gedood los angeles Een 16-jarige schooljongen is in de Amerikaanse stad Los Angeles omgekomen en een ander zwaar gewond ge raakt toen een revolver per ongeluk af ging. Een 15-jarige jongen had het wapen bij zich om zich op weg naar en van school jeugdbendes van het lijf te houden. De Magnum ging af toen hij in zijn schooltas grabbelde om een boek te pakken. Smokkelaars doden grenswachten quetta» Afghaanse drugsmokkelaars hebben bij een vuurge vecht zeker 20 Iraanse grenswachten gedood en 80 anderen ont voerd. Onder de smokkelaars vielen drie doden. Dat heeft een Pakistaanse regeringsfunctionaris gisteren gemeld. De smokke laars gebruikten raketten en automatische wapens. Record-handelsoverschot Japan Tokyo Het overschot in de handel van Japan met het buiten land is vorig jaar gestegen naar een nieuw record: bijna 195 mil jard gulden ofwel een stijging van 38 procent vergeleken met 1991. Dit blijkt uit cijfers die de Japanse regering gisteren open baar maakte. Japan voerde in 1992 voor 618 miljard gulden aan goederen en diensten uit. Daar stond een import van 423 mil jard gulden tegenover. Kaping India loopt goed af new delhi Een radicale hindoe heeft gisteren een toestel van In dian Airlines weten te kapen door met een bal in de hand naar de cockpit te lopen en de piloot van het toestel wijs te maken dat hij een bom bij zich had. De kaper eiste ondermeer de vrijlating van een aantal radicale geloofsgenoten die zijn gearresteerd om dat ze deelnamen aan de afbraak van de moskee in Ayodhay op 6 december. Nadat het toestel was geland in de stad Lucknow, gaf de kaper zich over. Winst Texaco gekelderd new york De Amerikaanse oliemaatschappij Texaco heeft in 1992 45 procent minder nettowinst geboekt. Het resultaat ver minderde van 1,29 miljard dollar in 1991 tot 712 miljoen dollar in het afgelopen boekjaar, zo heeft topman James W. Kinnear bekendgemaakt. In de resultaten over 1991 was een bijzondere bate van 224 miljoen dollar verwerkt. De omzet nam iets af, van 9,76 miljard dollar naar 9,7 miljard dollar. Hulporganisaties mogen van regering zieken niet redden NAIROBI DPA-Rtr-, Een door vliegen overgebrachte ziekte heeft volgens de Verenigde Naties in het zuiden van Sudan 65.000 men sen het leven gekost. De ziekte kala-azar kan door een se rie van 30 vrij kostbare injecties worden genezen, maar door de burgeroorlog konden de hulporganisaties eerder niet in het gebied doordringen. Dat heeft een woordvoer der van de VN gisteren in de Kenyase hoofdstad Nairobi aar volgens hulp functionarissen zijn er 65.000 aan kala-azar gestorven. Kala-azar, (letterlijk: de zwar te ziekte) wordt verspreid door zandvliegen die in acacia-bos sen langs stromende rivieren voorkomen. „De symptomen lijken op die van AIDS. Het im muunsysteem wordt afgebro ken en mensen sterven aan an dere infecties", aldus een medi sche hulpwerker. „Hele families en dorpen zijn uitgeroeid." Vorige week bezocht een team van diverse hulporganisaties voor het eerst sinds jaren het dorp Parayang in een afgelegen streek aan de Blauwe Nijl, 830 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Khartoum. Het ge bied is meestal niet toegankelijk door de strijd tussen de zuidelij ke verzetsbewegingen en de re geringstroepen. In Parayang leefden oorsponkelijk 85.000 Leden van de Dinka- en Nuer-stammen konden het ge bied niet verlaten, aldus de functionaris, omdat ze klem za ten tussen het slagveld in het noorden en de Sud, het grootste moeras ter wereld, in het zui den. Om te ontkomen aan aan vallen van rivaliserende stam men of van de milities die de re gering steunen slapen de inwo ners van Parayang meestal in de bossen langs de rivier. Daar ko men zandvliegen veel voor. De islamitische regering in Khartoum heeft tot nu toe hulp organisaties geweigerd toestem ming te verlenen om per vlieg tuig in de omgeving van Pa rayang te landen om de zieken te helpen. De organisaties zet ten de regering onder druk om de restricties voor het vliegver keer op te heffen. JERUZALEM AP Een meerderheid van de Israëli sche ministers is bereid tot een compromis inzake de 400 gede- deze organisatie of porteerde Palestijnen die nog altijd vastzitten in het grensge bied tussen Israël en Libanon. Volgens een peilingzijn tien van de achttien ministers ervan overtuigd dat een compromis geboden is, vanwege de inter nationale druk en vanwege de door de deportaties gerezen problemen rond het vredes overleg over het Midden-Oos ten. Dat heeft de Israëlische te levisie gisteren gemeld. De Palestijnen werden uitge wezen na de moord op zes Is raëlische militairen binnen kor te tijd in de bezette gebieden. De moorden waren het werk van de radicale moslimorgani satie Harnas. Volgens Israël wa- alle gedeporteerden lid de Isla mitische Jihad. Volgens de Israëlische krant Haaretz geeft de regering-Rabin toe dat nog eens 10 Palestijrten ten onrechte zijn uitgewezen. Eerder was al toegegeven dat 16 Palestijnen zonder voldoende bewijs van strafbare feiten naar het niemandsland tussen Israël en Libanon teerd. CORRESPONDENT Het Gemenebest van Onafhan kelijke Staten (GOS) blijft voort bestaan. Dat is het belangrijkste resultaat van topoverleg tussen tien leiders van voormalige Sov jet-republieken in de Witrussi- sche hoofdstad Minsk. Volgens de Witrussische lei der Sjoesjkjevitsj was deze top zelfs de 'meest efficiënte en unanieme' van het GOS. Ook de Oekraïnse president Kravtsjoek en zijn Russische collega Jeltsin spraken met de nodige trots over een top die „onheilsprofe-1 tiëen over de ondergang van het GOS logenstrafte". De GOS-leiders konden dat echter niet onderbouwen met concrete resultaten. Drie presi denten (van Oekraïne, Moldova en de Aziatische republiek Turkmenistan) weigerden hun handtekening te zetten onder een ontwerp-handvest voor het Gemenebest. Dit statuut moet de onderlinge betrekkingen tus sen de republieken regelen en bevat belangrijke bepalingen over gemeenschappelijke veilig heid, grensbewaking en nale ving van mensenrechten. Ook het dispuut over de vraag wie de baas is over de kernwa pens van de voormalige Sov jetunie werd niet afgerond. Rus land meent, zich beroepend op afspraken dat de drie andere re publieken een kernwapenvrije status zullen krijgen, dat de strategische kernwapens in Wit- Rusland, Oekraïne en Kazach- stan onmiddellijk Russisch ei gendom moeten worden. Maar alleen Wit-Rusland legt zich daarbij neer, zo maakte Sjoesjk jevitsj duidelijk op de afsluiten de persconferentie. Vooral Oekraïne wil handha ving van de huidige regeling, waarbij de kernwapens voorals nog bezit zijn van de betrokken republiek, maar onder 'opera tioneel commando' staan van de bevelhebber van de GOS- strijdkrachten. Kazachstan sluit zich in wat mildere bewoordin gen bij de Oekraïnse visie aan. Jeltsin moest toegeven dat het er bij de discussies over het GOS-handvest om had gespan nen. Voor Rusland is dit hand vest een opstap naar verdere politieke, militaire en economi sche integratie van het Geme nebest. Maar de drie tegenstre vers vinden dat de huidige situ atie gehandhaafd kan blijven, en dat het accent op meer eco nomische samenwerking moet liggen. Om het probleem op te los sen besloten de tien GOS-leij ders tot een aparte gezamenlij ke verklaring, waarin staat dat het handvest op elk gewenst moment kan worden onderte kend. Jeltsin verwacht dat dat binnen twee maanden het geval zal zijn. Tijdens de top is wel besloten een gemeenschappelijke bank op te zetten. Rusland en vier Centraalaziatische republieken besloten gezamenlijk troepen te sturen naar het roerige Tadzji kistan. De troepen zullen de Russische eenheden aan de grens met Afghanistan verster ken. De Griekse consumentenbond heeft gisteren opgeroepen tot een boycot van alle Deense pro- dukten. De actie is bedoeld als protest tegen de verklaringen van de Deense minister buitenlandse zaken, Ellemann- Jensen, over Macedonië. Ellemann-Jensen noemde woensdag in een toespraak tot het Europees Parlement de Griekse opstelling in de kwestie Macedonië „onredelijk" en „schandelijk". Griekenland vindt dat de 'Joegoslavische' re publiek Macedonië niet onder die naam onafhankelijk mag worden. Athene vreest dat zo'n onafhankelijk Macedonië zal zorgen voor onrust in de eigen streek Macedonië, in het noor den van Griekenland. Talrijke supermarktketens en zakenlieden hebben zich in middels aangesloten bij b°y- cot. Gisteren riep de zender Sky-radio in Athene op om geen Deens bier, boter, kaas en ge rookte vis meer te kopen. Een jaar geleden trof een ver gelijkbare boycot Nederland en Italië. De twee landen haalden zich toen ook wegens hun posi tie inzake Macedonië de woede van de Grieken op de hals. Die actie duurde van 20 februari tot siNqAPQPS-PQTTERpJW. Bergers en vertegenwoordigers van de eige naar zijn gisteren met een heli kopter op de brandende Deense supertanker Maersk Navigator r de Sumatraanse kust gezet. Ze bleven vannacht aan boord voor een grondige inspectie, aldus een zegsman van de Deense rede rij A.P. Moller in Singapore. De tanker staat in brand en verliest olie sinds hij donderdag met een ander schip in botsing is geko men. Volgens woordvoerder Kaakebeen van het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit Tak is het op dit moment onmogelijk het vuur met schuim te lijf te gaan. Dan zouden zich namelijk explosies voordoen door de gasvorming on der de schuimlaag als gevolg van de hoge temperatuur van de scheepsconstructie. foto ap Jonas Savimbi, de leider van de Angole se verzetsbeweging Unita, heeft zich be reid verklaard volgende week met de Angolese regering te gaan onderhande len over vrede. Dat heeft een vertegen woordiger van de Verenigde Naties gis teren in de Angolese hoofdstad Luanda gezegd. Savimbi zei dat hij militaire vertegen woordigers van de Unita naar het over leg zal sturen. Dat vindt plaats in de Etiopische hoofdstad Addis Abeba, maar nog onbekend is op welke dag het be gint. Volgens het Portugese persbureau LUSA. heeft de Angolese minister van buitenlandse zaken, Alfonso van Dunem M'Binda, donderdag al aan secretaris generaal Boutros Boutros-Ghali van de verenigde Naties beloofd dat de regering onderhandelaars naar Addis Abeba zal sturen. De aankondiging van het vredesover leg komt na een week waarin de rebel len een belangrijke stad op het rege ringsleger veroverden en belangrijke olie- en diamantwinningsgebieden on der de voet dreigden te lopen. Olie levert Angola 90 procent van zijn exportin-' komsten op en diamant is de een na be langrijkste bron van deviezen. Regering en Unita zijn volop in oorlog sinds 31 oktober vorig jaar. Kort daar voor had Savimbi de Angolese regering beschuldigd van fraude met de verkie zingen in september. Unita verloor in de volgens VN-waarnemers over het alge meen eerlijk verlopen parlementsverkie- zingen van de regeringspartij MPLA, ter wijl Savimbi het in de eerste ronde van de presidentsverkiezing moest afleggen tegen president Jose Eduardo dos San- washington Terwijl een Ameri kaanse marineman op zijn dooie akkertje een katapult aan boord van vliegdekschip Kitty Hawk in de Perzische Golf inspecteerde, was het gisteren in het noorden van Irak weer raak: Amerikaanse toestellen beschoten een radarin stallatie bij de stad Mosul die op hen was gericht. Dat zegt althans het Amerikaanse ministerie van defensie. Volgens Baghdad is dat echter een Amerikaans verzinsel, aangezien bij Mosul helemaal geen radarinstallaties zouden staan. Het was het tweede inci dent in noord-lrak in twee dagen. FOTO Rtr KEVIN LAMARQUE Deng eindelijk weer op televisie China's sterke man, Deng Xiao ping, is gisteren voor het eerst sinds oktober weer op televisie verschenen. De hoogbejaarde leider, die in Shanghai sprak omdat het Chinese nieuwe jaar het Jaar van de Haan ditmaal vandaag begint, riep zijn landgenoten op tot economi sche hervormingen. Deng maakte een fittere in druk dan tijdens zijn vorige TV- optreden, op 19 oktober tijdens het veertiende partijcongres. De veranderingen die hij voorstaat, beogen de communistische re gering aan de macht te houden door het land meer welvaart te geven. Critici van Deng binnen de Chinese leiding maken zich zor gen dat de economie, die vorig jaar zo'n 12 procent groeide, oververhit zal raken. Poul Rasmussen vormt nieuw Deens kabinet KOPENHAGEN AP Sociaal-democraat Poul Nyrup Rasmussen is er gisteren in ge slaagd een kabinet te vörmen. Hij wordt dus de nieuwe pre mier van Denemarken^ Rasmussen (49)^lêïdef''van de Sociaal-Democratische Partij, zal maandag de samenstelling van zijn regering bekend ma ken. Hij neemt het roer over van de conservatief Poul Schlüter, die moest aftreden na een vi sumschandaal. De druk om snel een regering te vormen was groot, want denemarken is de eerste helft van dit jaar voorzit ter van de Europese Gemeen schap. De nieuwe coalitie van Ras- mussens sociaal-democraten, de liberale Radicale Partij, de Centrum-Democratische Partij en de Christelijke Volkspartij, is de eerste meerderheidsregering in Denemarken sinds 1972. De coalitie steunt op 90 van de 179 parlementszetels. Rasmussen legt de nadruk op bestrijding van de werkloosheid (ook in de Europese Gemeenschap), milieubescherming en herzie ning van het Deense stelsel van sociale zekerheid. WASHINGTON HANS DE BRUUN CORRESPONDENT Oost of west. Dat was lange tijd de kwestie als het ging om de rol van Hillary Cünton. Het wordt west, en daarmee heeft zij een belangrijke overwinning geboekt. Het bewijst dat zE een ander soort First Lady wil zijn dan haar voorgangers. 'First partner' klinkt beter, zei ze on langs. Er is lang gehakketakt over dé vraag of en waar in het Witte Huis ze een kantoor zou krijgen. In de oostelijke vleugel tussen de lagere ambtenaren, zoals alle eerdere presidentsvrouwen, of in de westelijke vleugel waar de topadviseurs van de president zitten. De keus van Bill Clinton voor de westelijke vleugel is een aan wijzing voor de hoofdrol die de president voor zijn vrouw ziet weggelegd. „Ze was in Arkansas zijn belangrijkste adviseur en dat zal in het Witte Huis niet anders zijn", zegt een insider. Hillary is de nummer 2 op Pennsylvania Avenue 1600 en ze was de afgelopen weken dan ook al nadrukkelijk betrokken bij de benoemingen van nieuwe ministers en andere topfunctio narissen. Over Amerikaanse presi dentsvrouwen zijn vele boeken geschreven en Hillary Rodham (45) heeft ze de laatste tijd alle maal gelezen. Vooral die over Dolly Madison, Eleanor Roose velt, Jacqueline Kennedy, Rosa- lynn Carter en Nancy Reagan, vrouwen die zich niet neerleg den bij de rol van 'ceremonie meester' van het Witte Huis. Meer dan elk van hen is Hil lary echter zelf politica. Als ze niet met Bill Clinton was ge trouwd, zou ze zelf kans op een hoge politieke post hebben ge had, wordt beweerd. In 1990 overwoog ze om zich, toen Bill leek af te haken, zelf kandidaat te stellen voor het gouverneur schap van Arkansas. Over haar rol in het Witte Huis maken sommigen zich nogal zorgen. Per slot van reke ning is Hillary Clinton niet ge kozen, hoewel haar man tijdens de verkiezingscampagne eens uitriep: „Twee voor de prijs van één". Uit enquêtes blijkt echter dat tweederde van de ondervraag den haar liever als de traditio nele presidentsvrouw zien, die LONDEN IAN MACKINNON Lindi St. Clair, bijgenaamd Juf frouw Zweepslag, is hoogst waarschijnlijk terecht. Eerder deze week werd in het Britse graafschap Sussex een door de ze 40-jarige prostituee gehuur de Jaguar leeg aangetroffen op een plaats die berucht is om het aantal zelfmoorden dat er wordt gepleegd. Zelfmoord, was dan ook de eerste conclusie. Dat leek aannemelijk omdat Juf frouw Zweepslag een schuld van honderdduizenden guldens heeft bij de Britse belas- tingsienst. Maar er was ook argwaan, want via het boulevardblad The Sun had ze gedreigd eens flink te zullen uitpakken over de „perverse en corrupte" levens van maar liefst 252 parlements leden die volgens haar van haar diensten gebruik hebben ge maakt. De politie denkt nu echter te weten waar ze is: in de Ameri kaanse staat Florida, waar ze van plan zou zijn aan boord van een cruiseschip te gaan voor een zonovergoten tochtje door het Panamakanaal. In levende lijve hebben de speurders Juf frouw Zweepslag nog niet ge zien, maar via rederij P O hebben ze achterhaald dat ze een ticket heeft gekocht om in Fort Lauderdale aan boord te gaan van de Canberra. Dat schip verlaat de Amerikaanse haven maandag. De Britse zou al aan boord zijn geweest, maar is gisteren weer aan wal gegaan en tot nu toe niet opnieuw op gedoken. zich bezighoudt met zaken als acties voor kinderen of daklo zen, zoals Barbara Bush zich in zette voor analfabeten. Slechts eenderde vindt dat ze een topadviseur van haar man mag zijn en aan kabinetszittin gen mag deelnemen. „Ik zou in mijn plicht tekort schieten als ik haar kunde niet zou gebruikenzei Clinton on langs. Daarbij doelde hij vooral op Hillary's grote kennis over onderwijs en gezondheidszorg. Ze zal toespraken houden, zit tingen van het kabinet bijwo nen, rapporten opstellen en'die indien nodig voor het Congres verdedigen. Van de terughou dendheid die haar tijdens de verkiezingscampagne nog ken merkte, zal niets meer te mer ken zijn. Bill en Hillary denken volgens hun vrienden overal hetzelfde over. Politiek is er geen spoortje licht tussen hen, zeggen die vrienden. ,,Als Hillary een toe spraak houdt, dan spreekt Bill via haar mond. En omgekeerd", zei iemand onlangs. In Arkansas hadden ze daar zelfs een woord voor 'Biliary'. Geen vervolging wegens moord in Zuid-Afrika JOHANNESBURG AP Een Zuidafrikaanse rechter heeft gisteren geweigerd ie mand in staat van beschuldi ging te stellen wegens de moord in 1989 op de blanke anti-apartheidsactivist Daniel Webster. Dat is een tegenslag voor anti-apartheidsorganisa ties, die de betrokkenheid van de staat bij deze en andere moorden proberen aan te to- Rechter Stegmann zei aan het eind van een vier maanden durend onderzoek dat de waarheid omtrent de moord niet aan het licht is gebracht. Hij noemde de moord duide lijk onderdeel van een com plot, maar acht het onmogelijk om betrokkenheid van de re gering vast te stellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 7