Premie voor vertrek bij IBM succes Spoorwegen lijden aan 'verfloddering' Binnenland Gabor gelooft in het goede in de jager Huisarts: 'Ook lesbiennes moeten veilig vrijen9 Proef in ruimte verstoord door plotselinge hitte Veijaardagstaart voor olifant 'Ze schreeuwde niet, dus is het geen verkrachting' 'Autoverzekering duurder' Dankzij Heidemij bespaart Europarlement 300 miljoen ZATERDAG 23 JANUAR11993 Jacht iets beperkt in nieuw jachtbeleid den haag kees pijnappels Jagers zijn geen wild-west-figuren die er maar op los schieten, zegt staatssecretaris Gabor in de nota Jacht en Wildbeheer. Jagers zijn geen wild-westfiguren die er voor hun lol op los knallen. Het zijn gedisci plineerde mensen, die een belangrijke taak vervullen bij het natuurbeheer. Maar uit een aantal waardevolle vogelgebieden moe ten ze wegblijven. Kort samengevat is dat de visie die staats secretaris Gabor van natuurbeheer neerlegt in zijn nota Jacht en Wildbeheer die hij gis teren naar de Tweede Kamer heeft ge stuurd. Belangrijkste punt is dat de jacht in een aantal natuurgebieden wordt verboden. Daarnaast mogen de krakeend, de goudple vier, de bunzing en de hermelijn niet meer worden geschoten. Wild mag niet langer worden gezien als een oogstbaar produkt, maar is een waarde vol stukje natuur, vindt Gabor. „Door te zeggen dat je wild als een natuurprodukt foto*anp•ruudhoff beschouwt, zeg je dat je het menselijk in grijpen wilt beperken. Het bijvoeren van wilde dieren past dan niet meer. Of het uit zetten van fazanten. Dat is onnatuurlijk." Ondanks de nieuwe status van het wild, blijft de jacht toegestaan. Weliswaar niet overal, maar toch in het overgrote deel van Nederland. Gabor zegt niet voorbij te willen gaan aan de economische en recreatieve betekenis van de jacht. Jagen is nodig voor natuurbeheer, om schade te voorkomen aan de landbouw, om poeliers te voorzien van wild en om er genoegen aan te beleven. Met name dat laatste zit tegenstanders van de jacht dwars. De Dierenbescherming liet direct weten de nota onacceptabel te vin den. De jagers daarentegen vinden dat ze te veel worden beperkt. Gabor heeft alle begrip voor de Dierenbe scherming. Ook hij ziet de plezierjacht niet zitten. „Ik vind dat er wel een redelijk doel moet worden gediend. Of het dier moet worden gebruikt voor consumptie öf er moet sprake zijn van het tegengaan van schade. Dat is voor mij het uitgangspunt". De 35.000 jagers in Nederland krijgen een zware verantwoordelijkheid toegeschoven Gabor wil dat ze zich verder organiseren in de vierhonderd zogeheten wildbeheereen- heden. Deze eenheden moeten de wild stand op peil houden en zorgen dat de na tuurlijke omgeving van het wild ongeschon den blijft. Het weren van stropers behoort ook tot de taken. Het vertrouwen van Gabor in de jagers is groot. De controle op de Jachtwet laat hij voor een belangrijk deel aan hen over. De politie en de Algemene Inspectiedienst heb ben daar nog nauwelijks tijd voor, zo con stateert hij. Bang om zo de kat op het spek te binden is de CDA-bewindsman niet. ..Ik heb geen jachtervaring. Ik weet dus niet wat er omgaat in de ziel van de jager. Maar jacht is niet per definitie een wild-westver- haal. Ik geloof in het goede van de mens en de zelfbeheersing van de jagers. Ook bijbels voor blauwhelmen haarlem Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft bijbels geschonken aan de 1.100 Nederlandse Unprofor-militairen in het voormalige Joegoslavië. Het NBG levert de bijbels af in een blauwe kaft - de kleur van de Verenigde Naties - compleet met een VN-logo. Het gaat om een initiatief dat volgens de woord voerder van het NBG niets heeft te maken met het plan van het ministerie van defensie om de verzendkosten te betalen van het februari-nummer van het maandblad Playboy voor de militairen in het voormalige Joegoslavië. Zes jaar voor doodsteken echtgenote den haag De rechtbank in Den Haag heeft een 54-jarige Marok kaan veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het doodsteken van zijn echtgenote. De man bracht in oktober vorig jaar in Den Haag zijn 41-jarige vrouw met messteken om het le ven. Zijn vrouw leefde volgens hem niet meer naar de regels van de islam. Zij wilde hem niet meer verzorgen en niet meer met hem naar bed. De man was een paar maanden voor de moord opnieuw getrouwd in Marokko omdat het huwelijk slecht was. Toen de man weer terug was in Nederland, weigerde de vrouw hem de toegang tot haar huis. Dit schoot hem in het verkeerde Banen op de tocht bij Eurometaal utrecht De vakbond Unie BLHP maakt zich ernstig zorgen om de werkgelegenheid bij de Zaanse wapenfabrikant Eurometaal. Volgens de bond wil minister Ter Beek van defensie de komende vijf jaar voor honderd miljoen gulden minder aan granaten be stellen bij Eurometaal. De bond baseert zich hierbij op de Priori teitennota die de minister vorige week presenteerde. „We moe ten nu al rekening houden met boventalligheid van personeel", aldus een woordvoerster van het bedrijf. De vorig jaar gemaakte afspraak met de bonden om in 1993 niemand gedwongen te ontslaan, komt eveneens op losse schroeven te staan. Bij Euro metaal werken circa 550 mensen. De omzet bedraagt ruim 200 miljoen gulden per jaar. utrecht «anp Ook lesbiennes moeten veilig vrijen om een AIDS-besmetting te voorkomen. De Amster damse huisarts Meijer stelt in de Gay Krant dat de medische wereld er ten onrechte van uitgaat dat de kans op een HIV- besmetting bij lesbische seks is te verwaarlozen. In theorie jsVbet mo gelijk dat het virus wordt overgebracht door het tegen elkaar wrijven van slijmvliezen of door ge bruik van dezelfde vi brator, maar ook via va ginaal vocht Bovendien is menstruatiebloed be smettelijk. In San Francisco zeg gen zes lesbische vrou wen dat ze door een vrouw zijn besmet. Het Buro Vrouwen en AIDS meldt in de Gay Krant dat in Nederland vijf HIV-geïnfecteerde lesbi- brator te gebruiken, of sche vrouwen zijn gere- anders een condoom te gistreerd. Onbekend is gebruiken. Volgens hoe zij het virus hebben Meijer zijn er in Ameri- opgelopen. ka al veel vrouwen die Vrouwen kunnen vei- met handschoenen aan lig met elkaar vrijen vrijen, door voorzichtig om te gaan met menstruatie bloed en niet eikaars vi- Oorzaak euvel onbekend utrecht Eis jaar cel na verkrachting in zwembad Tijdens de door ruim 1.500 mensen bezochte discoparty in het Rotterdamse zwembad Tro- picana ging het in de nacht van 29 op 30 augustus ruig toe. Meerdere meisjes hebben aan gifte gedaan van aanranding of verkrachting. Twee jongens die van verkrachting worden be schuldigd, hoorden gisteren een jaar cel tegen zich eisen. De 20-jarige Rotterdammer en 19-jarige Amsterdammer grepen die avond hun kans om een hen bekend meisje te 'ploe gen', zoals de twee'het voor de Rotterdamse rechtbank om schreven. Zij duwden haar in een kleedhokje, scheurden haar de badkleding van het lijf en verkrachtten haar. Ook een der de jongen, minderjarig nog, deed dat. Een vierde jongen stond op de uitkijk. De twee vonden niet dat ze geweld had den gebruikt, want ze hadden haar niet geslagen. En het was ook geen verkrachting, stelden een van hen, „want ze schreeuwde niet eens". Officier van justitie Van Wijk dacht daar anders over.Als een meisje een hokje wordt inge duwd, daar staat met twee jon gens en later nog een derde, haar kleding wordt gescheurd en ze wordt genomen, moet justitie daar hard op inspringen. Het kan niet zo zijn dat meisjes niet meer naar dit soort feesten kunnen." Hij hekelde de pleidooien van de advocaten. Die kwamen erop neer dat het slachtoffer niet vies was van groepsseks, geen letsel had en niemand haar heeft ho ren schreeuwen. Van Wijk stel de dat dit soort pleidooien altijd op hetzelfde neerkomt: „Het meisje is slecht, dus het is geen verkrachting." Door een nog onopgehelderde tempera- tuursstijging aan boord van de satelliet Photon is één van de drie Nederlandse we tenschappelijke experimenten verstoord. Het valt nog niet te zeggen of de proef met de algen geheel als mislukt moet worden beschouwd, aldus de Stichting Ruimteon derzoek Nederland (SRON) in Utrecht. De onbemande Europees-Russische sa telliet, die op 29 december in Rusland werd gelanceerd, moest de zogeheten BION-10 missie vroegtijdig afbreken. Drie dagen vóór de beëindiging van de bijna twee we ken durende ruimtevlucht liep de tempera tuur in de Photon plotseling op van 25 tot 35 graden Celsius. Mede vanwege de twee rhesusapen aan boord besloten de project leiders de missie af te breken. Na ruim elf dagen landde de Photon in Kazachstan. Voorzover nu valt vast te stellen, hebben de wetenschappelijke experimenten vol gens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Parijs geen schade geleden. Alleen de proef van professor Van den Ende van de Universiteit van Amsterdam kon niet meer worden voltooid. Hij wilde meer te weten komen over de oorzaak van het verschijnsel dat micro-organismen in een gewichtloze omgeving sneller groeien dan op aarde. Het experiment is in principe goed verlopen, maar de resultaten van de onderbroken proef zijn misschien niet voldoende om op basis daarvan een wetenschappelijk verant woorde uitspraak te doen. Het tweede Nederlandse experiment was van dr. Veldhuizen van het Academisch On derzoekcentrum Tandheelkunde in Amster dam. Hij wilde meer inzicht krijgen in de achterliggende oorzaken van botontkalking als gevolg van de afwezigheid van de aardse zwaartelaacht. De Leidse professor Rietveld is de derde Nederlander die aan de BION- 10 missie mocht meedoen. Samen met de Rus Alpatov voerde hij een experiment uit met woestijnkevers. De aandacht ging hier uit naar de invloed van gewichtloosheid op het ritme van activiteit en rust, de biolo gische klok. De proef kan informatie ople veren over de werking van de hersenen. 1.350 Werknemers nemen ontslag De vertrekpremie die IBM Nederland zijn werknemers heeft geboden in het kader van een grote reorganisatie, blijkt een doorslaand succes. De komende tijd verlaten 1.350 van de 5.000 werknemers vrijwillig het bedrijf. Dat is bijna twee keer zoveel als de bedrijfsleiding van de computerreus had gedacht. De kosten van de reorganisa tie vallen daardoor wel flink hoger uit. amsterdam cpp Afhankelijk van leeftijd en het aantal dienstjaren varieert de premie die IBM Nederland zijn werknemers begin december aanbood van enkele tienduizen den tot anderhalf miljoen gul den. Oudere werknemers kon den bovendien vervroegd met pensioen gaan. De computer- reus die de traditie om geen mensen te ontslaan in stand probeert te houden dacht dat maximaal 720 werknemers zou den vertrekken. Nu de termijn van het aanbod verstreken is, blijken het er 1.350 geworden te zijn. Voor 1 augustus verlaten 800 IBM'ers het bedrijf. Tot 1995 gaan nog eens 550 werknemers van 55 jaar en ouder met vervroegd pensioen. Daardoor houdt het bedrijf over twee jaar 3.700 werknemers over. IBM Nederland had tussen de 100 en 150 miljoen gulden uit getrokken voor de voor Neder landse begrippen luxueuze sa nering. Dat bedrag wordt flink hoger, maar hoeveel wil IBM niet zeggen. Schattingen van de bonden dat de reorganisatie kosten oplopen tot 250 miljoen gulden, wil het bedrijf niet be vestigen. Volgens het GAK in Amster dam komen de vertrekkende IBM-werknemers per 1 augus tus ook in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Hun vertrek is weliswaar vrijwillig, maar het is volgens het GAK duidelijk dat het bij IBM om een reorganisatie gaat. De pre mie die de IBM'ers meekrijgen speelt geen rol. Wel houdt het GAK de mogelijkheid van een (tijdelijke) strafkorting in ver band met 'verwijtbare werk loosheid'open. Amsterdam Samen met een van zijn vrouwtjes at de olifant Murugan (r) in Artis van een taart die leerlingen van de streekschool De Eland voor het dier hadden gemaakt. De olifant vierde zijn veertigste verjaardag. foto anp cor mulder voor de verzekeraars door het verkeer op twee tot drie miljard gulden. Extra uitkeringen als ge volg van de arbeidsongeschikt heid van een aantal miljoenen guldens zullen de schade en de premies mogelijk twintig procent opdrijven. Een en ander is het gevolg van het gisteren gelanceerde ka binetsplan om de dader in de toekomst te laten opdraaien voor het letsel dat hij een ander toebrengt, inclusief de uitkering (behalve het ziektegeld) van de slachtoffers. De plannen van staatssecretaris Ter Veld om de WAO-uitkerin- gen van verkeersslachtoffers te verhalen op de verzekerden zul len tot duurdere autoverzeke ringen leiden. Het gaat in totaal om enkele honderden miljoe nen guldens, die de verzeke raars via hogere premies bij de automobilist willen terughalen. „Het moet toch ergens vandaan komen", zegt het Verbond van Verzekeraars Nederland (WN). WN-zegsman Vaandrager becijfert de jaarlijkse schadelast Bedrijf constateert honderden fouten bij nieuwbouw in Brussel brussel cpp De Heidemij heeft ervoor ge zorgd dat op de kosten van de nieuwbouw van het Europees Parlement in Brussel tien pro cent kan worden bespaard. Het Nederlandse adviesbureau con stateerde de afgelopen twee jaar bijtijds honderden fouten, waardoor de bouwkosten met 300 miljoen gulden worden ge drukt. De fouten variëren van bouwtechnische details tot op zichtige pogingen van de bouw heren om een slaatje uit het project te slaan. Dat blijkt uit een vertrouwe lijk rapport van begrotingsdes kundigen uit het Europees Par lement. Ondanks deze verdien ste staat de positie van de Hei demij op de tocht, omdat het contract met het adviesbureau niet volgens de regèls tot stand is gekomen en er onvrede is over de steeds hoger uitvallende declaraties van de Heidemij. Het advieswerk van Heidemij kost zes miljoen gulden. Het bijna 2,3 miljard gulden kostende nieuwe onderkomen voor het Europees Parlement in Brussel is een uiterst omstreden prestigeproject. Rond de plaat selijke besluitvorming en de in spraak van wijkbewoners is al jaren gerommel. Het megalo mane gebouw, dat in de volks mond de bijnaam 'de gril van de goden' heeft gekregen, heeft bovendien geleid tot een golf van kaalslag en speculatie in de oude aristocratische wijk van Brussel. Het Europees Parlement be sloot vorig jaar het gebouw eerst te huren en vervolgens te kopen. Dat gebeurde, aldus het geheime rapport, onder sterke 'politieke en commerciële druk' om snel te handelen. De nieuw bouw wordt officieel gereali seerd door particuliere project ontwikkelaars, maar geniet dui delijk steun van de Belgische re gering. Die heeft in het complex jarenlang een middel gezien om de ruzie met Straatsburg over de vergaderplaats van het Parle ment in Belgisch voordeel te be slechten. Die strijd heeft Brussel van Frankrijk verloren met het gevolg dat het gebouw geduren de de twaalf jaarlijkse plenaire zittingen grotendeels leeg zal staan. Heidemij werd, samen met andere financiële en juridische adviseurs, in 1990 door het par lement ingehuurd nadat binnen de socialistische fractie grote twijfels waren gerezen over de uitvoering van de bouw. De ad ministrateurs van het parle ment bleken onmachtig het mega-project, dat nog slechts een kwart uitmaakt van de tota le Brusselse bouwplannen van het parlement, te begeleiden. haarlem pi eter couwb-jbergh Verfloddering is inmiddels de gevleugel de term voor de kwaal waaraan de Ne derlandse Spoorwegen lijden. Het was ex-FSV-voorzitter Kruse, een spoorman in hart en nieren, die er mee begon. Hij ergerde zich groen en geel aan het op het oog schouderophalend gemak waar mee machinisten, conducteurs en de verkeersleiding treinen te Iaat laten ver trekken. Ook Rook Bouman, hoofd werkplan- ningop de hoofdwerkplaats in Haarlem, ziet veranderingen in negatieve zih. „Tien jaar geleden liepen de treinen om de vijf jaar binnen om te worden door gelicht. Tegenwoordig is dat gemiddeld pas om de zeveneneenhalf jaar. Het on derstel werd om de 650.000 kilometer gereviseerd, de laatste jaren pas om de 1,2 miljoen kilometer. En zo zie je dat de norm steeds verder opschuift." D? NS'er is overigens de eerste om te roepen dat het materieel onvergelijk baar veel beter is geworden. Zoals de auto tegenwoordig maar pas om de 15.000 kilometer terug hoeft naar de ga rage, geldt dat ook voor de trein. Maar toch. „Er rijdt echter nog behoorlijk wat oud materieel rond, zoals de hondekop pen, die pas dit jaar uit de dienst wor den genomen. Die vragen wel de ouder wetse zorg." Bovendien is het nieuwe materieel natuurlijk niet volmaakt. „Ik zie steeds vaker treinen binnenkomen waarvan de remblokken tot op de draad zijn versleten. Wat als een remblok doorslijt, afbreekt en in een wissel te rechtkomt?". Juist daarom legt Bouman de nadruk op controles en maakt hij zich zorgen als hij constateert dat tegenwoordig de assen van een treinstel meer dan eens steekproefsgewijs worden gecontro leerd. Is er een aantal oké dan passeert de rest automatisch. „Veel meer tijd hebben de jongens ook niet. Want onze werkplaats wordt steeds kleiner. Tien jaar geleden liepen er 1.250 mensen rond, tegenwoordig zijn dat er nog maar 950. En we hebben het echt niet rustiger gekregen, hoor." Het feit dat treinen te laat vertrekken, omdat de machinist of de conducteur er nog niet is, baart Bouman in toenemen de mate zorgen. „Vorige week nog had den we een nieuweling die het presteer de om in zijn tweede week meteen tien minuten te laat te komen. Vroeger werd je meteen op het matje geroepen en leidde het tot een aantekening op je lijst. Aan het einde van het jaar merkte je dat in de beoordeling voor je salaris." Hij herinnert zich maar al te goed de eis die aan iedere NS'er werd gesteld bij indiensttreding. „Je moest een goed werkend kwaliteitshorloge hebben of als de bliksem aanschaffen, want de dienst regeling was heilig bij het spoor." Er heerste militaire discipline, nodig om het bedrijf goed te laten draaien. Bouman: „Begrijp me goed, ik veroor deel de ontwikkelingen niet, want we le ven in een andere tijd. Ik constateer iets en maak me daar zorgen over. Want waar houdt die glijdende schaal op. Het is net als met je auto. Je wordt toch ook geacht elke ochtend de lichten en het oliepeil te controleren. Maar wie doet dat nog? Bij NS is het net zo. Volgens de regels moet een paar minuten voor aan vang een aantal controles worden uitge voerd. Als de trein om de een of andere reden laat is, worden nogal eens de ogen gesloten." De leiding van de spoorwegen erkent last te hebben van de losse manier waarop werknemers met de regels om gaan. „Maar dat is een algemeen maat schappelijk probleem. Mensen rijden door rood, parkeren de auto waar het niet mag ot rijden harder dan toege staan", aldus hoofddirecteur sociale za ken Messing. Hef management werkt zelf mee aan de normvervaging, in de wetenschap dat als exact volgens de regels wordt ge werkt, geen trein meer op tijd rijdt. De enorme toeloop van passagiers van de afgelopen jaren groeit hét spoorbedrijf eigenlijk boven het hoofd. Daar komt dan nog bij dat momenteel op zoveel plaatsen in ons land aan de verbetering of uitbreiding van het railnet wordt ge werkt, dat het op zich al een wonder is als er treinen op tijd komen. Onvermij delijk leidt ook dat tot vertragingen en bovendien tot extra risico's voor de vei ligheid. Meestal zonder gevolgen. Bou man: „Maar ik herinner me nog goed dat onze directeur direct na het ongeluk in Hoofddorp onmiddellijk uitriep: Als het maar niet aan het materieel ligt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 5