FAMILIEBERICHTEN t Hiep Hiep Hoera E. DE LANGE, Damesmode ZATERDAG 23 JANUARI 1993 501 Met diepe droefenis, maar dankbaar aan God dat wij hem in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat op 64-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorg zame vader en opa PETRUS GIJSBERTUS (PIET) MONTANUS zijn grote liefde voor ons. zijn levenslust en ook zijn humor zullen ons altijd bijblijven en zul len ons zo misschien verder helpen. Wü heb ben het samen heerlijk gehad. J. G. J. MONTANUS- DE VREEDE MARCEL en COBY MARCEL Jr.. ALEXANDER JOHN en LIA JOS. KIM. TESSA KARIN en BOB 21 januari 1993 Parallelboulevard 39. 2202 HK Noordwijk Er zal een avondwake gehouden worden op maandag 25 januari om 19.30 uur in de Kerk Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 te Noord- wijk aan Zee. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op dinsdag 26 januari om 11.00 uur in voornoemde kerk, waarna de crematieplech tigheid zal plaatsvinden om 12.30 uur in het crematorium "Rhijnhof", Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Gelegenheid tot condoleren na de avondwake in de kerk en na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Piet ligt opgebaard in de rouwkapel van de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen, alwaar ge legenheid tot bezoek zaterdag van 17.00 uur tot 17.30 uur. Liever geen bezoek aan huis. t Na een jarenlange, liefdevolle verpleging in Huize "Nieuwenoord" nam God heden tot Zich onze lieve GEORGE Hij werd 37 jaar J. VAN WIERINGEN- KAPITEUN Broers, schoonzusters neven en nichten. Baam, 22 januari 1993 Huize "Nieuwenoord", Zandheuvelweg 11, Correspondentie-adres: Nassaustraat 9. 2161 RJ Lisse. Wij komen samen dinsdag 26 januari om 13.30 uur in de ontmoetingsruimte van het Hoofdgebouw van Huize "Nieuwenoord". waarbij er tot 13.50 uur gelegenheid is af scheid van George te nemen. Aansluitend om 14.00 uur zal de H. Eucharis tieviering gehouden worden in de kapel van Huize "Nieuwenoord", waarna de begrafenis omstreeks 16.00 uur zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof naast de Mariakerk aan de Oranjelaan te Lisse. t Een afscheid voor eeuwig zo zeggen de meesten, een avond, maar zonder een morgen op til. Maar zingend staan wij rond 'n graf, want wij dat God niet de doden, maar levenden wil. Bedroefd om haar heengaan, delen wij u me de dat. na voorzien te z'un van de Zalving der Zieken, heden in volledig Godsvertrouwen op 81 jarige leeftijd, vredig is ingeslapen onze lief hebbende en zorgzame mamma en oma MARIE VAN DAM-MULDER weduwe van PIET VAN DAM Randburg (Z.A.): ANNE-MARIE en JAAP Noordwijk: FIEKE en TJIP TJIPKE Voorhout: MARGA en HERBERT MARIËL, HARALD Alphen aan den Rjjrt: LOES ESTER. INGER Sassenheim: GUS en MIEKE Katwijk: ANJA en TOM 22 januari 1993 Jeroenspark 15 2201 KS Noordwijk De Avondwake wordt gehouden op zondag 24 januari om 19.30 uur in de kapel van huize "St. Jeroen". Jeroenspark 1 te Noordwijk- Binnen. waarna gelegenheid tot condoleren. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op maandag 25 januari om 11.00 uur in de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. waarna wü haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats bü pappa op de R.K. be graafplaats aan de Gooweg te Noordwük-Bin- Mamma ligt opgebaard in het mortuarium van huize "St. Jeroen". HELENA THEODORA 00STER0M-BIERLING Verdrietig, maar ook dankbaar, voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, blijft zij in on ze herinnering. Leiderdorp: C.J. OOSTEROM I.R. OOSTEROM-KNECHT ERIK. DOEKELE. MARJOLEIN en MARCO Winsum: A.M. ZWERVER-OOSTEROM A. ZWERVER ED, ROB en SANDRA Santos. Brazilië: F. OOSTEROM M.E. OOSTEROM- DOS SANTOS HELEN Alphen aan den Rijn: H.TH. VERSTEEG- OOSTEROM F. VERSTEEG ILSE en DIRK. ROGER Oegstgeest: J.M. ROORDE-OOSTEROM H. ROORDA TAMARA. JELMER Oegstgeest. 21 januari 1993 Charlotte de Bourbonlaan 11 Correspondentieadres: Dorpsstraat 52 2343 BB Oegstgeest Gelegenheid tot afscheidnemen in het Rouw- centrum Van der Luit, Willem de Zwügerlaan 1 79 te Leiden, maandag 25 januari van 19.00 - 19.45 uur. De rouwdienst is bepaald op dinsdag 26 janu ari om 11.00 uur in de "Groene- of Willibrord- kerk. Haarlemmerstraatweg te Oegstgeest, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Vertrek van Charlotte de Bourbonlaan 11 om ca. 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kerk. Met grote verslagenheid delen wü u mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan, na een werkzaam leven van zorg en toewü- ding, mün lieve man, onze vader en opa ANDRES ALBERTUS RODENBURG in de leeftüd van 77 jaar A. RODENBURG VAN DER WEUDEN ANDRÉ EN LYDIE RENÉ en MARIKE MONIQUE RINY en JOHN CYNTHIA en GILBERT JEFFREY en JOLANDA PERCY en DESIRÉ HENNY en HETTY LYDIA en HENRY JOYCE IVO 21 januari 1993, De Rauwendaal 34, 6666 CD Heteren Geen bezoek aan huis André is opgebaard in het mortuarium van bejaardencentrum "Liefkenshoek", Hyacin tenstraat 23 te Heteren. Er is gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maandag 25 januari van 19.00-19.30 uur. De plechtigheid, voorafgaande aan de crema tie, zal plaatsvinden dinsdag 26 januari om 13.30 uur in het crematorium "Moscowa", Waterbergseweg 18 te Arnhem. Gelegenheid tot condoleren na de plechtig- ALGEMENE KENNISGEVING 5 licht Uws aanschijns. o Heere!" Psalm 4:7b Op zün tüd, maar voor ons geheel onverwacht en nog veel te vroeg, heeft de Heere uit ons midden weggenomen, mün innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader en opa JACOB KLAASSEN op de leeftijd van 64 jaar K. KLAASSEN-VAN BEELEN LEUNIE LUBBERT en BEA CARINA. JANINE, MARCEL Mün man, onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwük aan Zee, alwaar gelegenheid zal zün tot con doleren op zaterdag 23 en maandag 25 janu ari a.s. 's avonds van 7.00-8.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. dinsdag 26 januari a.s. 's middags om 2.15 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Voor straat 74 te Katwük aan Zee. waarna de be- 'grafenis zal plaatsvinden ca. 3.15 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwük aan Zee. Rust nu maar uit je hebt je strijd gestreden. Na een lange ongelüke strijd is op donderdag 21 januari van ons heengegaan onze schoon zuster en tante ADA PL0NY DE RUITER- SCH0UTEN 21 januari 1993 Rijnsburg: A.G. DE KONING-DE RUITER J. DE KONING Nw-Zeeland: Y.G. DE RUITER Y. DE RUITER-DE MOOI Valkenburg: G.W. VAN DER MEY- DE RUITER R.H. VAN DER MEY Sassenheim: G. DE RUITER A.A. DE RUITER-KERSTEN Neven en nichten Wees niet bevreesd, r de nacht gaat vallen. Wees niet bevreesd, r het donker wordt: Hier is Mün hand - wees maar niet bang te vallen: Ik houd u vast, mün macht schiet nooit tekort. Heden overleed onze lieve vriendin ADA DE RUITER-SCHOUTEN JOKE EN BAB KRALT Algemene kennisgeving Na een kortstondig ziekbed is toch nog plot seling van ons heengegaan onze lieve vader ADRIANUS ZACHAFtlAS VERMEY op de leeftüd van 68 jaar Raamsdonkveer: SUSAN en FRANS TER BEEK-VERMEY DENNIS. CHANTAL Leiden: ANNEMIEK en THEO WEIZENBACH-VERMEY SIETSKE. TJITSKE Lelden: RAYMOND en PIA VERMEY-SCHAEPMAN THOMAS. MAJTE. CATALINA Amsterdam, 21 januari 1993 Correspondentie-adres: Van Vollenhovenkade 5 2313 GG Leiden Onze vader is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek Zn.. Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheidnemen zater dag 23 januari van 17.00 uur tot 17.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 25 januari om 11.45 uur op de algemene be graafplaats "Rhünhof". Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf - Na een liefdevolle verzorging in "Endegeest" te Oegstgeest is. toch nog onverwacht, over leden onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader en broer NIC0LAAS MARIA BLONK weduwnaar van M. M. BOTING op de leeftijd van 71 jaar L. A. M. HOUW AART-BLONK A. HOUWAART PATRICIA en VINCENT ERNST JIMMY ADDY. DENNIS. JOYCE MARIËLLE. EVEUNE. KEVIN T. BLONK P. BLONK Oegstgeest. 15 januari 1993 Correspondentieadres: Hendrik Andriessenlaan 5 2343 LL Oegstgeest Wij willen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betuigen voor het medeleven en de belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mün dierbare vrouw, mijn dochter, onze schoondochter, zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Elisabeth van der Blom-Hartevelt Mede namens verdere familie: D. F. van der Blom Leiden. 23 januari 1993 terug in het bewuste, ontdek ik dat ik niet spreken kan ik sein kommando's naar mijn lippen maar mijn mond wil niet gehoorzamen ik zie de mensen om mij heen Ik hoor ze vragen en ik zie ze mijn antwoorden niet begrijpen langzaam begrijpen zij dat ik.... dan drijf ik weg uit hun midden hun ogen zien machteloos toe hoe ik verdrink in eenzaamheid J Gierveld Misschien is er in ieder leven Na lang verdriet en hard gericht. Toch nog een klein geluk gebleven: Bloemen en wolken en een licht. Willem de Mérode SUSANNA GERARDA PANNEBAKKER W. VAN DEUZEN THEA MARIJKE ANNELIES SUSAN INGO. JOS. DAVID. NINA 21 janauri 1993 Verzorgingscentrum "Roomburgh" Zaans^raat 151 Mijn vrouw, onze moeder is opgebaard in c Een Avondwake vindt plaats in de kapel dag 24 januari a.s. aanvang 19.00 l doleren. De uitvaartmis wordt opgedragen in de lounge van "Roomburgh" op dinsdag 26 januari a.s. om 11.00 uur, waarna wij haar begraven op de R.K. begraafplaats "Zijlpoort", Haven 64 te Leiden om 12.30 uur. Ook na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kapel op de begraafplaats. Welgelukzalig is de i nens, die op U vertrouwt". Psalm 84:13b Na een moedig en geduldig gedragen lijden heeft de Here tot Zich genomen, Zijn moege streden kind. mijn innig geliefde vrouw en on ze lieve en zeer zorgzame moeder en oma LOUISA CHRISTINA JOHANNA JANSEN-VANSONNEN op de leeftüd t 59 jaar RU JANSEN RUDI en COBIE CAR LA en HENK CHRISTA en ALBERT PETRA en GUS JOLANDA en WILLIAM en kleinkinderen 222.1 SL Katwijk ZH. 21 januari 1993. Boshuysenstraat 24. Loes is opgebaard in het rouwcentrum "Ma- ranatha", Poolster 2 te Katwük aan Zee. al waar gelegenheid zal zijn tot condoleren za terdag 23 januari a.s. van 19.30-21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. dinsdag 26 januari a.s. om 11.00 uur in het Hervormd. Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 12.00 uur op de nieuwe be graafplaats ..Duinrust" aan de ParkJaan te Katwijk aan Zee. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Hervormd Kerkelijk Cen trum. Hennie en Ronald Gefeliciteerd mei het 1 jarig bestaan van Two Brothers Satuira eitMirjan huisarts AFWEZIG 29 jan. t/m 7 febr. Waarn. door de artsen: v. Luijk, Nering-Bögel, Puf- kus-Middendorp, Rus, Tay- telbaum, Bergmeijer, v. Gent, Klaassen, Kruis. Getroffen zijn wij dat wij van u allen zoveel medeleven mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig ge liefde man en vader Adrian us den Heijer Gzn. Onze hartel'üke dank hiervoor. A. den Heijer-Parlevliet Gerrtt en Mijnie den Heijer-Koenen Lida en Rien Verhage- den Heijer Marry en Dick Zaal den Heijer Anneke en Nol Rutgers- den Heijer kleinkinderen en achterkleinkind In het bijzonder Ds. Verboom, Doktoren en verplegend personeel van het Diaconessen- huis te Leiden en begrafenisvereniging "De Laatste Eer" voor de correcte uitvoering van de begrafenis. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon lijk te bedanken voor uw medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mün lieve man. onze Mickey Kenneth Thompson G.W. Thompson- De Blanken Patricia en Rick Sandra en Olaf Leiderdorp, januari 1993 Voor uw blijk van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa Teunis Comelis Boot betuigen wij u onze .welgemeende dank. E. G. Boot-Knotter Kinderen en kleinkinderen Leiden, januari 1993 Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, zwager en oom Johan Comelis Jacobus Verheijen Harskamp, 23 januari 1993 op Gangetje 4 Leiden KNAL KOOPJES bij de gehele kollectie 50% korting Zelfs een rek met kleding a 50,- Het is de moeite waard om voor deze prijzen goed gekleed te gaan Sm ACCOUNTANTSKANTOOR J.J.dcCOIttc Boulevord 108 Postbus 100 2220 AC Katwijk Tel. 01718-71044 voor een deskundige en accurate venorging van uw: - financiële administratie WL J loonadministratie - jaarrekening - aangiften loon- en omzetbelasting - aangiften inkomstenbelasting/PW Tevens advisering bij financiële en fiscale problemen. Reeds gevestigde of startende ondernemers, vraag (vrijblijvend) offerte aan!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 4