Regionale aanpak drop-outs 'Methode geslachtsbepaling zeer omstreden' Binnenland Raadslid eist strikte naleving rookverbod in stadhuis Sittard Margriet opent wereldtentoonstelling Operatiestop na aantreffen van bacterie TIJDELIJKE TOILETTEN Bij toeval partij munitie aangetroffen Kritiek NSF op plannen KNVB Vrouw eist AIDS-test verkrachter Speciale wet voor kind spermadonor p ZATERDAG 23 JANUAR11993 CPD Gemeenschappelijke Persdiei Vrouw komt om bij brand hengelo» Bij een uitslaande brand in een boerderij in het Gel derse dorp Hengelo is gisteren een 77-jarige vrouw om het leven gekomen. De brand veroorzaakte een zeer grote toeloop, waar door politie en brandweer de boerderij slechts met veel moeite konden bereiken. Internationale autobende opgerold heerlen» De politie van Heerlen heeft een internationale bende autodieven opgerold. Vijf inwoners van Heerlen en een onbe kend aantal verdachten zijn aangehouden in het Duitse Aken. Bij invallen op diverse adressen zijn gestolen auto's, administra tie en een hoeveelheid geld in beslag genomen. Om hoeveel ge stolen auto's het gaat en wat de waarde is, wil Justitie niet kwijt. Enkele tientallen vrij nieuwe auto's zijn in Oost-Duitsland in be slag genomen. De auto's hadden inmiddels andere chassis- en kentekennummers. Eis vier jaar voor mishandeling den bosch Voor de rechtbank in Den Bosch is gisteren vier jaar cel geëist tegen een 37-jarige man uit Someren omdat hij zijn ex-vrouw van de trap zou hebben geduwd. De man mocht van de vrouw zijn zoontje niet zien. Ook zou hij zijn broer met een mes hebben bedreigd en hem hebben mishandeld. Tenslotte werd hem ten laste gelegd dat hij zijn ex-schoonvader een stuk glas op de keel zou hebben gezet. Dit alles moet zich in 1991 en 1992 in Asten hebben afgespeeld. De verdachte heeft een drank probleem. Hij weigert in therapie te gaan en is eerder veroor deeld voor geweldsdelicten. F-16 op zoek naar vermisten oorlog den haag De luchtmacht gaat maandag in Groningen met een F-16 verkenningsvliegtuig op zoek naar stoffelijke overschotten van vermisten uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft het minis terie van defensie gisteren bekendgemaakt. De zoekactie wordt uitgevoerd met behulp van infrarood-camera's. De speurtocht wordt gehouden op verzoek van de nabestaanden. GVB Amsterdam schrapt honderd banen Amsterdam Het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) Amsterdam zet fors het mes in de uitgaven. Dat gebeurt via opheffing van onrendabele lijnen, een verlaging van het totale voorzieningen niveau en het schrappen van honderd arbeidsplaatsen. Zo hoopt de directie in 1995 in totaal 55 miljoen gulden uit te sparen. De totale GVB-begroting bedraagt 525 miljoen gulden. De plannen werden gisteren gepresenteerd. heerlen-sittard» Fractievoorzitter J. Smeets van de PvdA in Sittard heeft gisteren in kort geding een stipt naleven geëist van het rookverbod in het Sittardse stadhuis. Het gaat Smeets vooral om B. en W., van wie burgemeester J. Tonnaer nog het meest het rookverbod aan zijn laars lapt. Via zijn ad vocaat eist Smeets per overtre ding en per dag een dwangsom van 2.500 gulden. Het geding diende in Heerlen. Vice-president mr. A. Adelmeij- er van de Maastrichtse recht bank hield daar zitting in het kantongerecht. Volgens raads man mr. J.C. Sneep is deze juri dische procedure het eerste kort geding over toepassing van het rookverbod in openbare gebou- De raadsman hekelde burge meester J. Tonnaer, die als straf fe roker stelselmatig het rook verbod overtreedt. Hij en ande re rokers schaden daarmee de gezondheid van andere burgers en speciaal die van raadslid Smeets. Die vreest 'levensbe dreigende' schade op te lopen, aldus raadsman Sneep. Vandaar volgens hem ook het voor een kort geding spoedeisende ka rakter. Volgens mr. Sneep is het rookverbod in het stadhuis van Sittard niet goed aangegeven, wordt er op de gangen gerookt en vooral ook in de kamer van B. en W. flink gepaft. De raads man gaf aan dat de houding van burgemeester Tonnaer niet zou deugen. Die zou herhaaldelijke verzoeken van zijn cliënt om toe te zien op het rookverbod, badinerend en laatdunkend hebben afgedaan. De tegenpartij bestrijdt de be weringen van Smeets. Volgens raadsman mr. P.M. Boels is het rookverbod in alle openbare ruimten tot en met de liften toe duidelijk aangegeven. Boels dan ook dat de kwestie niet schikt is voor een kort geding Ook is er volgens hem van een onrechtmatige daad geen spra ke, ook niet van een spoedei send karakter. Hij verdenkt Smeets ervan slechts op publi citeit uit te zijn. Uitspraak over ongeveer een week. breda Het Turfschip in Breda is veel te kfein voor de tienduizenden vogels, die er de afge lopen dagen door hun eigenaars zijn afgele verd. Reden waarom naast het gebouw nog enkele tenten zijn neergezet voor de 41'ste editie van de Wereldtentoonstelling voor Tropische Vogels. In totaal tjilpen, koeren en fluiten tot en met eind deze maand maar liefst 21.155 in Breda hun hoogste lied. Prin ses Margriet verrichte gistermiddag de ope ning van het festijn. *4 Op de foto laat ze zich I rondleiden door enkele I organisatoren. FOTO ANP RUUD HOFF Ritzen trekt 37 miljoen uit voor voortijdige schoolverlaters Jongeren, die voortijdig de school verlaten zonder ten minste een MAVO- of LBO-diploma op zak, moeten te rug naar school worden begeleid. Minister Ritzen van on derwijs is, zo werd gisteren bekend, voorstander van een regionale aanpak, waarin scholen en jeugdhulpverlening de handen ineenslaan. zoetermeer anp te richten, aan wie de scholen verplicht zijn te rapporteren In een brief aan de Tweede Ka- welke jongeren zonder diploma mer stelt Ritzen voor regionale zijn vertrokken. Zijn standpunt meld- en coördinatiepunten in is een uitvloeisel van de wens van her kabinet om de aanpak van voortijdige schoolverlaters ofte wel drop-outs hoge priori teit te geven. Dit vooral uit oog puntvan criminaliteitspreventie en het voorkomen van werk loosheid. Voor het projekt trekt het ka binet 37 miljoen gulden extra uit. Volgens de huidige gege vens zijn er zo'n 12.500 jonge ren per jaar die de school voor goed de rug toekeren. Het kabi net vindt dat dit aantal binnen zes jaar tot de helft moet zijn te ruggebracht. De aanpak begint bij de scho len, die aan het regionale meld punt moeten laten weten welke leerlingen van school zijn ge gaan. Het gaat nadrukkelijk om jongeren die zich niet bij een andere school hebben laten in schrijven. Daarna schakelt het meldpunt andere instanties in. Jeugdhulpverlening en arbeids bureau kunnen vervolgens be kijken in welke vorm ze kunnen school, wordt hem of haar ngeraden. Dat Afhankelijk van de redenen die de jongere zijn afkeer ve dan bekeken verder wordt kan bij voorbeeld een combina tie zijn van leren en werken. De regeling moet gelden, vindt Rit zen, voor elke jongere die nog geen diploma heeft gehaald. Dit onafhankelijk van de vraag of hij nog leerplichtig is. D'Ancona mag wèl naar Israel Minister d'Ancona van welzijn en cultuur mag van collega-mi nister Kooijmans van buiten landse zaken op werkbezoek naar Israel. Begin deze maand was Kooijmans tegen een trip van minister Hirsch B'allin van wege de deportatie van ruim vierhonderd PaJestijnen naar Li banon. Volgens premier Lub bers mag D Ancona gaan, om dat Kooijmans zijn kritiek heeft uitgesproken tegenover zijn Is raëlische collega Peres. Ten tij de van de reisplannen van Hirsch Ballin had het gesprek nog niet plaatsgevonden. Vakorganisatie zoekt gebruiker migrainemiddel utrecht ANP De apothekersorganisatie KN- MP heeft gisteren alle Neder landse apotheken opgeroepen patiënten op te sporen die Imi- gran-injecties gebruiken tegen migraine. Aanleiding zijn enkele gevallen van hartinfarcten bij patiënten na het gebruik van dit middel. Het is de bedoeling dat de betrokken patiënten in de loop van volgende week een brief krijgen met extra informa tie over de bijwerkingen van Imigran. Het Bureau Bijwerkingen Ge neesmiddelen meldde een week geleden dat een 47-jarige vrouw vlak na een Imigran-injectie een hartinfarct had gekregen. Ze had eerder een drukkend gevoel op de borst gehad na het ge bruik van het middel. Ze had geen alarm geslagen omdat dit als bijwerking op de bijsluiter werd vermeld. OOSTERHOUT» ANP Het Pasteur-ziekenhuis in het Brabantse Oosterhout heeft gis teren een directe operatiestop ingevoerd. Deze maatregel is genomen omdat bij een on langs geopereerde patiënt de MRSA-bacterie is aangetroffen. Het betreft één van de slachtof fers van de vliegramp in het Portugese Faro. Door de maat regel zijn in totaal 61 operaties uitgesteld. Op zijn vroegst maandagavond kan worden be keken of de operaties hervat kunnen worden. Alle slachtoffers van de vlieg ramp zijn na aankomst in Ne derland geïsoleerd, juist om mogelijke besmetting te voor komen. In het ziekenhuis was de patiënt diverse malen op de aanwezigheid van de bacterie gecontroleerd. Het resultaat was steeds negatief. De MRSA-bacterie veroor zaakt bij verminderde weer stand ontstekingen. De bacterie is niet levensbedreigend, maar wel moeilijk te bestrijden. Ze is snel resistent tegen geneesmid delen. geen riool aansluiting nodig Bel voor informatie. 33j eindhoven» De Eindhovense politie heeft gis teren min of meer bij toeval tien wapens en 6.300 stuks munitie gevonden. In verband daarmee zijn twee Eindhovense broers van 40 en 34 jaar aangehouden. Een van hen was huurder van de onbewoonde woning, waar de wapens werden aangetroffen. De wapens zijn onder meer geweren voor de lange af stand, riotguns en schiet-ballpoints met een geluidsdemper. Een voorbijganger had de po litie eerder deze week gewaarschuwd dat er in de woning werd ingebroken. Toen de poli tie een onderzoek instelde, werd niemand aangetroffen. Wel vond de politie de wapens en de munitie. Vanaf dat moment werd het huis in de gaten gehouden. FOTO ANP Over bestrijding discriminatie in voetbalstadions Zeist gpd de KNVB gisteren bekend, hebben bovendien be sloten bij alle wedstrijden in het betaalcl voetbal discriminerende uitingen op tribunes te registre ren. De NSF mist in het rapport bepaalde eigen voorstellen, die de KNVB kennelijk naast zich neer heeft gelegd. Zo vindt de NSF dat de inter land Nederland-Turkije op 24 februari in de Rot terdamse Kuip een uitgelezen moment is om de acties tegen discriminatie te starten. Demissionair KNVB-bestuurslid Jan Masman ziet daar niets in. „Om juist bij zo'n wedstrijd te beginnen, is direct een etikettering van een be paalde volksgroep", zegt hij. Janssens is het daar mee niet eens. „Het Oranje-legioen is juist een net publiek. Het Nederlands elftal is van de KNVB. Daarom kan de bond zich mooi profileren en een minderheid een hart onder de riem ste ken". dat verder niet twaardigde Jan De Nederlandse Sport Federatie (NSF) heeft grote moeite met het gisteren gepresenteerde rapport Bestrijding discriminatie in voetbalstadions. „Het is niet meer dan een rijtje is uitgewerkt", aldus eei Janssens namens de NSF. Ondanks dat de NSF nauw betrokken was bij de totstandkoming van het rapport, weigerden vertegenwoordigers van de NSF bij de presentatie achter de tafel plaats te nemen. Janssens: „Over het tijdspad en de wijze waarop maatregelen moeten worden genomen is geen enkele duide lijkheid". Het rapport bestaat uit een aanpak van 23 pun ten, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid bij calamiteiten stadions te ontruimen of een wedstrijd zonder publiek te spelen. De KNVB, de politie en de NSF, zo maakte amsterdam anp Een vrouw, die vorig jaar maart door twee broers werd ver kracht, heeft gisteren in kort ge ding geëist dat één van hen een AIDS-test ondergaat. Van de an der is al bekend dat hij niet sero-positief is. Het geding diende voor de Amsterdamse rechtbankpresident mr. B. As- scher. De broers (25 en 18) ver krachtten en beroofden vorig jaar in de periode van februari tot april vijf vrouwen in Amster dam-West. De rechtbank ver oordeelde hen in september tot straffen van vijf en drie jaar cel. De mannen hebben bekend. De vrouw die het geding aan spande, onderging zelf reeds een AIDS-test. Ze bleek niet be smet. Om volledige zekerheid te verkrijgen, is een half jaar later een tweede test nodig. Volgens haar advocaat mr. K. Spaarga ren is de tweede test een te gro te emotionele belasting. Reden waarom ze een van de dader tot een test wil verplichten. De vrouw eiste tevens een contact verbod voor de duur van twee jaar en een voorschot van vijf mille per dader op een schade vergoeding. De totale schade die de vrouw ten gevolge van de dubbele verkrachting heeft ge leden, wordt door haar geraamd op 75.000 gulden. De advocaten van de beide broers wijzen de eis af. Mr. F. van Katwijk, raadsman van de nog niet geteste, oudste dader, meldde dat zijn cliënt volgende week aan een test zal worden onderworpen. Spaargaren handhaafde niettemin haar eis. De raadsvrouwe van de dachte sprak overigens de v uit dat het openbaar r bij bekennende verdachten in verkrachtings^alcfen het afne men van AIDS-tests gaat bevor deren. Mr. Asscher zegde toe de kwestie met hoofdofficier mr. J. Vrakking te zullen bespreken. Asscher verplichtte in juli 1991 al eens een verkrachter tot het ondergaan van een test. De toen 19-jarige verdachte onder ging de test, maar tekende niet temin beroep aan. Het Ge rechtshof vernietigde de beslis sing en oordeelde dat de ver plichte test een 'inbreuk' was op het 'recht op integriteit van het eigen lichaam'. Die zaak ligt nu bij de Hoge Raad. In de zaak van de broers doet mr. Asscher 4 februari uit spraak. VU-arts laakt handelwijze Londense kliniek dr. Ericsson amsterdam gpd the independant „Je zou wel gek zijn om je daarheen te begeven. hJiet al leen de methode is zeer omstreden, ook de kans van slagen is procentueel gezien maar gering", zegt dr. J. Vermeiden, hoofd van het laboratorium voor reageer buisbevruchting van het Amsterdamse VU-ziekenhuis. Het bericht over de onlangs in Londen geopende 'ge slachtskliniek', waar toekomstige ouderparen vooraf kunnen kiezen of ze een jongen of een meisje willen, noemt hij onzinnig. Volgens de VU-ar niek, dr. R. Ericsson, is de arts van de Londense kli- i de VS zeer omstreden vanwege zijn methode om mannelijke en vrouwelijke zaadcellen te scheiden. Vermeiden: „Hoewel hij er inmiddels schatrijk aan is geworden, wordt hij in de wetenschap pelijke literatuur zeer bekritiseerd. Normaal gesproken is de kans op het krijgen van een jongen of meisje vijftig-procent, vertelt de VU-dokter. „De kans van slagen die Ericsson's techniek biedt, is slechts 20 tot 25 procent hoger. Echtparen hebben ech ter niet de mogelijkheid zoiets tientallen keren uit te proberen. Ze hebben dus nooit voor de volle honderd procent kans van slagen". In principe is het in Nederland ook mogelijk het ge slacht van een kind te bepalen. Weliswaar niet voor de conceptie, maar wel al vrij snel daarna door middel van de zogeheten vlokkentest. Hoewel deze in principe be doeld is voor het vaststellen van afwijkingen aan de on geboren vrucht, wordt daarmee ook het geslacht vast gesteld. Als die een andere is dan gewenst, kan abortus in theorie uitkomst bieden. Volgens Vermeiden bestaan er veel betrouwbaarder technieken om zaadcellen te scheiden dan in Londen wordt gebruikt. Daarvoor moeten de zaadcellen ge kleurd worden met een speciale kleurstof. „Uit onder zoek bij proefdieren bleek met deze methode 90 tot 95 procent zaadcelscheiding mogelijk. Zelf passen wij deze methode nog niet toe, omdat de gebruikte kleurstof mogelijk schadelijke effecten heeft op de erfelijkheid." Hoewel het in Nederland niet officieel is verboden technieken toe te passen die het geslacht kunnen bepa len, zegt Vermeiden daarin niet te zijn geïnteresseerd. „Wij zouden alleen belangstelling hebben een dergelij ke methode toe te passen in gevallen waarbij sprake is van bepaalde erfelijke ziekten." Volgens een woordvoerder van het Academische Me disch Centrum in Amsterdam, is geslachtsbepaling ove rigens niet een vraag die in Nederland veelvuldig voor komt. „De kans dat er een luchtbrug naar Londen op gang komt, wordt dan ook gering geacht", aldus de zegsman. „De methode van Ericsson is ook in Neder land al jaren bekend, maar wordt vanwege de onbe trouwbaarheid niet toegepast." Toch zou een afdoende methode tot een man- nenoverschot kunnen leiden. Niet alleen uit religieuze overwegingen geven nog steeds veel ouders de voor keur aan het krijgen van een jongen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken, dat als aan ouders de vrije keuze zou worden gelaten, er een mannenoverschot van 9,5 procent zou ontstaan. De methode van dr. Ericsson is overigens ook in Groot-Brittannië omstreden. Niet alleen vanwege de betrouwbaarheid, maar ook vanwege de ethische kant van de zaak. Professor C. Campbell van de Brits instan tie, die toezicht houdt op klinieken voor kunstmatige inseminatie en onderzoek van embryo's, riep gisteren zelfs op tot een publiek debat. Hij wil een openbare dis cussie over de vraag of echtparen wel of niet iets te zeg gen mogen hebben over het geslacht van hun kind. Stichting gaat gegevens verzamelen het donorkind dat vereisen. Daarbij kan worden gedacht aan het geval dat het kind psy chisch lijdt omdat het niet weet wie zijn of haar biologische va der is. In de overige gevallen dat het kind de identiteit van de donor wil weten, zal de stichting de belangen van de vrager en die van de donor tegen elkaar afwe gen. Het gaat in de eerste plaats om medische gegevens die van belang zijn voor de ontwikke ling van een kind en om de ui terlijke kenmerken van de do nor. Ook van belang zijn de kleur van het haar, de ogen, de lengte, het gewicht en een aan tal karakteristieke eigenschap pen van de donor zelf. Een speciale stichting gaat alle gegevens van zaaddonoren op slaan. Verder komt er een wet die kinderen, die via kunstmati ge inseminatie zijn verwekt, het recht geeft onder bepaalde voorwaarden de identiteit van hun ouders te weten te komen. Iemand van zestien jaar of ou der kan dan om de persoonsge gevens van zijn vader vragen. De ministerraad heeft dit giste ren besloten. De inlichtingen worden overi gens alleen gegeven als de do nor toestemming geeft. Weigert hij dit, is hij onvindbaar of over leden, dan worden de persoons gegevens alleen verstrekt als zwaarwegende belangen' van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 3