Gebarentaal: Hints in de huiskamer Vrije tijd Prij s win naars puzzel kerst en oudjaar Foto's zelf afdrukken Hamersteel kan niet 'vezelen' ArtDeco Klassiek Monaco ZATERDAG 23 JANUARI 1993 197 29 NIEUWE CD'S POP/POPULAIR Elvis Costello 'The Juliet Letters' WEA. Probeer je het eens voor te stellen. Tussen de be richten over milieuram pen, de oorlog in voorma lig Joegoslavië, enz. ont dekt Costello's vrouw Cait een artikel over een Itali aanse professor. Deze heeft jarenlang brieven ontvangen die aan ene Ju- liet Capulet waren ge richt. De professor heeft de schrijfsels niet naar mevrouw Capulet doorge stuurd. Onder Capulet's naam heeft hij de corres pondentie zelf ter hand genomen. Cait brengt El- vis Costello op een idee. Samen met een bevriend strijkerskwartet, The Brodsky Quartet, zet hjj de mysterieuze briefwis seling om in een muzikaal concept. 'The Juliet Letters' is een regelrechte afgang van de beste liedjesschrijvers van de jaren tachtig. Een uur lang draagt hij voor uit twintig volstrekt nietszeg gende schrijfsels. Wie wie is op deze cd, blijft ook onduidelijk. In elk geval is Costello zichzelf niet. Op de achtergrond wordt ge zaagd dat het een lieve lust is. De muziek en het geratel van Costello vor men zelden één geheel. Humor, venijn en swing, de drie basisingrediënten van een gemiddelde EC- song ontbreken. Gelukkig staat er dit jaar nóg een EC-cd, met een gewone rock and roll band, op uit komen. Slagerij Van Kampen 'Link' Play it again Sam. Van de vier percussionis ten van Slagerij van Kam pen zijn alleen nog Wil lem van Kruysdyk en Mies Wilbrink over. Blijkens 'Link' is de groep niet al leen leden maar ook de weg kwijt. Een uur lang gezapig tromgeroffel is het resultaat. 'Link' begint wél spannend met 'Dance to the Question', een van zang voorziene percussio- nistische aanklacht tegen nationalisme. Jood, Turk, Moslim, Serviër, Sikh of Boeddist, we hebben toch allemaal onze billen in tweeën. Na de opening gebeurt er niets vermel denswaardigs meer. Het duo tikt rustig door op potten en pannen, afkom stig uit alle uithoeken van de aardbol. 'The heart beat of our planet'. Als we Slagerij van Kampen mo gen geloven slaat dat hart nooit eens over of op hol. WK JAZZ Terence Blanchard 'Mal colm X. The Original Mo tion Picture Score' Co lumbia/Sony Music. Blanchard, een jaar of tien geleden nog ingehaald als het zoveelste jonge Ame rikaanse supertalent na Wynton Marsalis, heeft tot nu toe de hoogge spannen beloften niet ge heel waargemaakt. Hij kan natuurlijk heel be hoorlijk jazztrompet spe len, maar heeft zich nooit weten te profileren als een echte individu binnen de jazz. De regisseur vroeg hem om muziek te schrijven voor zijn laatste opus en Blanchard toont nu ook weer het conser vatisme waar hij zich ken nelijk niet los van kan rukken. Als we de vrien delijke symfonische ach tergrondklanken van Blanchard mogen gelo ven, heeft Malcolm X zelfs nooit aan het woorden 'black power' of revolutie gedacht. Ook stevig trom- melwerk in twee van de vele korte passages of de stukjes met een jazzband kunnen weinig aan die in druk veranderen. Het dieptepunt is 'Going to REDACTIE HENRIETTE VAN DER HOEVEN De oplossing van de KERSTPUZZEL luidt: DE EG HEEFT BOTER, KAAS WIJN EN VAR KENS GEPRODUCEERD. MAAR EUROPEA NEN, HO MAAR. Uit de enorme stapel goe de inzendingen trokken wij de volgende prijswinnaars, die een cadeaubon van 50 gulden ontvangen: C. Alders, Bethelemlaan 31, Hillegom; C. de Best, Melkweg 32, Kat wijk: R.H.M. Bos, Blauwepolderkade 5B, Hoogmade; K. Dol, Dageraadweg 8, Vijfhui zen: L. van der Gaag, Cypressenstraat 6, IJ muiden; M. Gomes, Wijkeroogstlaan 118, Velsen-Noord; R. van Haaster, Zilkerduin- weg 394, Vogelenzang; T. Harteveld, Spar renlaan 12, Katwijk; P. Kolderman, Gerard Brandtstraat 11, Leiden; R. van Leeuwen, Moerascypreslaan 64, Zoeterwoude; G. Meijvogel, J.W. Frisodreef 1, Katwijk; D. Meyvogel, Hoofdstraat 91, Valkenburg; L.J. Nieuwendijk, Gen. de la Reystraat 44, Haar lem; T. Nijssen, Hofgeesterweg 28, Velser- broek; J. Peterie, Hoofdweg 481, Hoofddorp; P. Selier, Duyvendakstraat 13, Leiden; M.J. Turk-Kraan, Narcisstraat 5, Roelofarends- veen; P.H. Verhoeven, Kerkstraat 74, Nieuw-Vennep; R. Wiedemeijer, Dijkzicht- Iaan 7, Santpoort-Noord en G.H. Worm- goor, Korenbloemlaan 28, Oegstgeest. De oplossing van de Oudjaarspuzzel luidt: DE TIJD BRENGT ALLES AAN HET LICHT. Ook hiermee hadden maar weinig echte puzzelaars moeite. Uit deze stapel goede oplossingen trokken we 20 winnaars die een cadeaubon van 25 gulden ontvangen. Dit zijn: A. Bakker-van der Meer, De Baan 13, Oude Wetering; WA van Bentem, Oude Kruisweg 232, Cruquius; A. Boelen, Rem- brandtweg 36, Noordwijk; H. van Croonen- borg, Spechtstraat 3, Badhoevedorp; F. Hel- migh, Norholm 112, Hoofddorp; F. Hille, Goudriaanstraat 51, Zwaanshoek; C. de Jong, Meyerpad 8, Oegstgeest; P. de Lange, Buitenhof 1, Vijfhuizen; A. Langelaan, Es- senrode 61, Voorhout; C. van der Molen, Pr. Wilhelminastraat 29, Koudekerk aan den Rijn; S. van Oeffel, Beatrixplantsoen 74, Heemstede; C. A. Th. Rijnders, Antonius- straat 2, Zoeterwoude; J. Sonneveld, West zijde 4, Hazerswoude-Dorp; mevr. Struik, Roskamstraat 63, zwart, Haarlem; J. Tijster- man-van Starkenburg, Zoeterwoudsesingel 40A Leiden; Fam. Verhoeve, Mgr. Borret- laan 1, Vogelenzang; Mevrouw V. de Vlie ger, Schoolstraat 67, Nieuwe-Vennep; I. de Vreugd, Jaap Bergmanstraat 92, Katwijk aan Zee; mevr. K. de Vries, Lange Nieuwstraat 291, Ijmuiden; A Vons, Akkerstraat 24, Lei derdorp. DOE HET ZELF D meeste fotoamateurs gaan met hun vol geschoten filmpje naar de fotozaak om dit te laten 'bewerken'. Toch is doka-werk een leuke, niet te moeilijk hobby. Voordeel van zelf ontwikkelen en afdrukken is dat je for maten, beelduitsneden enzovoort helemaal in eigen hand hebt. Ideaal is als je een aparte kamer als doka kunt inrichten maar nodig is dat niet: een 'donker hokje' van anderhalf bij twee meter is genoeg. Om altijd in de doka te kunrten werken is het nodig de ramen goed te ver duisteren. Let er wel op dat de ruimte waar in wordt gewerkt goed geventileerd is. Luchttoevoer kan worden bereikt door bij voorbeeld een bovenlicht van zigzag ge plaatste, zwart geschilderde plankjes te Er zijn goede boeken waarin alles over de doka-techniek is te vinden. Maar de beste start maak je onder begeleiding van ervaren mensen. Fotoclubs weten daar raad op. Ze verzorgen overal in het land, meestal in de wintermaanden, cursussen voor amateurs. Voor informatie naar een adres in de buurt: Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, Eindhoven, 040-81 75 75 (van 12 tot 16 uur). Verder zijn er uitstekende fo tohobbybladen, onder meer te koop in foto speciaalzaken. Voor beginners is de mini cursus Doka een heel praktische handlei ding. Dit boekje kan worden besteld door overmaking van 5,95 op giro 338 ten na me van Bureau Voorlichting Foto Film Vi deo in Apeldoornonder vermelding van 'Mini-cursus Doka'. De nieuwe klauwhamer van Stanley heeft, zoals vele andere kwalitertshamers, een steel van glasfiber. Het voordeel hiervan is dat hij een stuk lichter is dan een met stalen steel uitgevoerde hamer. Maar dit fiberma teriaal gaat in de loop van de tijd (meestal vlak onder de kop) rafelen. Om dit te voorkomen heeft Stanley het voorste steelgedeelte van de hamer van een zeer sterke, taaie polycarbonaatmantel voorzien. De hamer is te koop in twee kop- types: met sterk of flauw gebogen klauw. De prijs ligt rond de 50 gulden. De Finse saxofonist Koi- vistoinen is zijn land een van de meest getalenteer de musici op zijn instru ment. Een lang verblijf in clusief studie in de V.S. en zijn rol in het vooraan staande eveneens Finse orkest UMO hebben hem de nodige contacten op geleverd om coryfeeën als John Scofield, Randy Brecker en Jack Dejoh- nette op deze cd mee te laten spelen. Wat bij de eerste noten al opvalt, is dat Koivistoinen zeer sterk door Coltrane in zijn laatste jaren is beïnvloed; zo zou zijn tenorsolo in 'BLT' menig jazzkenner voor de gek kunnen hou den. Ondanks de aantrek kelijke composities, bijna alle van de leider zelf, het uitstekende solowerk van vooral Brecker en zeer goed samenspel van het verder geheel Amerikaan se sextet, moet gezegd worden dat deze moderne mainstream-cd net te weinig extra biedt om het album te prefereren bo ven apdere goede soort genoten. Zijn eerste cd, 'Picture In Three Colors', op het label Core schat ik zelfs iets hoger in. KLASSIEK 'Récital Catalan' werken van Isaac Alb)niz, Miguel Llobet, Vicente Asencio en Federico Mompou Susanne Mebes (gitaar) Leman Classics Een cd van de in Duits land geboren en in Zand- voort wonende gitariste Susanne Mebes is altijd weer de moeite waard. Haar spel combineert ver fijning met spontaneïteit, en dat bereikt een hoog tepunt als de muziek van zichzelf al een zonnig ka rakter bezit. Zo dus ook bij deze cd met Catalaan se muziek, die hier bij alle uitbundigheid ook iets delicaats uitstraalt. Geen associatie met nors kij kende, in het zwart gekle de Spaanse gitaristen, maar een nu eens drome rige, dan weer vrolijke, bijna speelse wijze van musiceren op hoog tech nisch niveau. De fraaie opname klinkt heel le vensecht, maar laat net niet te veel gitaristische bijgeluiden horen. Sibelius 'Vioolconcert in d, op. 47' Prokofjev 'Vioolconcert nr.2 in g, op. 63' Frank Peter Zimmer- mann (viool), The Philhar- moniao.l.v. Mariss Jansons EMI. Een ander jeugdig talent van klasse is de violist Frank Peter Zimmer- mann. Dat hij technisch zijn mannetje staat, wekt niet zo veel verbazing. Men verwacht niet anders van een voormalig won derkind met voldoende niveau om door een groot label naar voren gescho ven te worden. Het bij zondere is dat Frank Peter Zimmermann blijk geeft van een artistieke rijping die hem nu al uittilt bo ven het niveau van 'belof te voor de toekomst'. Op deze cd speelt hij niet be paald de makkelijkste en populairste vioolconcer ten, maar of het de ro mantiek van Sibelius is of de voor Prokofjev vereiste virtuositeit (alsof dat voor Sibelius niet nodig zou zijn...), hij voldoet aan alle eisen met ontwapenend gemak. De voortreffelijke begeleidingen van Jan sons vormen een hoofd stuk apart. PK SPELLETJES Mecca', georkestreerd met een filmmuziekkitsch en achterhaald exotisme waarvan ik dacht dat die al een kwart eeuw was uitgestorven. Eero Koivistoinen 'Al tered Things' Timeless. DINGEN de klok. Sluit nu voorzichtig de bovenkant van het bord zonder de schakelaar naar beneden te drukken. Op elk kaartje staan aan beide zijden twee woorden. Het mak kelijk uit te beelden woord is één punt waard, het moeilijker woord drie punten. De speler die aan de beurt is, mag zelf zijn keuze bepalen. Beeld de woorden van links naar rechts uit. Je mag geen woorden overslaan. Zodra een teamgenoot het goede ant woord roept, haal je de kaart uit het klapperbord en ga je verder met het volgende woord. Je moet opschieten, want voor elk woord heb je maar enkele se conden. Als de tijdklok ophoudt met tikken is de tijd voorbij. Tel de punten van de geraden woor den en haal de opgeslokte kaar ten uit het klapperbord. Als alle kaarten zijn gespeeld, zijn de woorden op de andere kant van de kaart aan de beurt. De tweede ronde, die met de rode kaarten, speelt zich af op dezelfde manier. Het enige ver schil is dat de te raden woorden respectievelijk twee en vier punten waard zijn. De einduit slag wordt bepaald door de re sultaten van beide spelronden. Het team met de meeste pun ten wint. Aan het uitbeelden van woor den zijn de volgende regels ver bonden: Je mag geen geluiden maken, je mag wel 'requisieten' gebrui ken (bij voorbeeld lichaamsde len, voorwerpen en andere mensen aanwijzen), je mag met je mond woorden vormen maar niet het woord dat je moet uit beelden, je mag Hints-aanwij zingen gebruiken (bij voorbeeld 'klinkt als') en ook andore vor men van het te raden woord worden goed gerekend. Kam in plaats van kammen of explosie in plaats van exploderen zijn goed. Maar bril in plaats van zonnebril wordt fout gerekend. Gebarentaal is een simpel uit gevoerd spel maar staat garant voor veel spelplezier. Vooral met een grote groep spelers is het lachen geblazen. Een deel van de woorden le vert weinig problemen op, maar woorden als waterpokken, kip- pepoot, biscuitje en draaideur kunnen je lelijk opbreken. Maar dat voert de spanning juist op. Gebarentaal van Parker. Ge schikt voor vier of meer spelers vanaf 12 jaar. Richtprijs: 90 gulden. Kunst zelfs in de kleinste badkamer. Sealskin gebruikte n Art-Deco-dessin voor een badmat en bijpassend douchegordijn in zachte pastels, gecombineerd met wit en zwart. Mat en gordijn kunnen in de wasmachine op 40 graden Celsius worden gewassen. Het gordijn (180x200 cm) kost 72,50, aan de mat (met antisliprug) hangt een prijskaartje van 119,-. Meer informatie: Van Loon Sealskin, telefoon 04160- 3 5911. Een haard of schouw geeft de kamer iets gezelligs. Een paar gemak kelijke stoelen, een laag tafeltje en je hebt een knusse plek om wat te lezen of een glaasje te drinken. En in een modern huis geeft een klassieke haard of schouw vaak een apart sfeertje. Deze haard en schouw met tegeltableau komen uit de collectie vah Stovax. De haarden en schouwen, die in Engeland worden gemaakt, zijn ge trouwe kopieën van modellen uit 1800. Meer informatie Stovax BV, telefoon 01793-14 91. Monaco, de naam van het vorstendommetje aan de Middellandse Zee roept beelden op van rijkdom en luxe. Een luxe zijn de produk- ten van Christofle zeker. En voor het fraaie zilverwerk moet je ook diep in de portemonnee duiken dv»s de naam voor deze serie 'ge bruiksvoorwerpen' is niet zo gek gekozen. De bureauklok kost 1030,-; de schaal 415 en de briefopener/papiersnijder 345. Meer informatie telefoon 09 32 23 76 60 38. Al jarenlang scoort het KRO-televisie- programma Hints redelijk goed. Het spel, zonder woorden gezegden en dergelijke uitbeelden, wordt ook vaak met zelfgemaakte kaarten in familie kring gespeeld. Het Parkerspel Gebarentaal borduurt daarop verder. In de doos vinden we 336 kaarten met in totaal meer dan 1300 woorden, een klapperbord met tijdklok, een stickervel en een krijtje. De stickers moeten op het klapperbord, een soort 'Take'-bord uit de filmwereld, worden geplakt. In het spelre gelboekje staat precies hoe dat moet. Het klapperbord is zowel een tijdklok als kaartenhouder. Bedoeling van het spel: met vier of meer spelers in twee teams om de beurt 4 woorden uitbeelden aan medeteamgeno ten. Het team dat na twee spel ronden de meeste punten heeft vergaard, is winnaar. De speler die begint steekt vier kaarten in het klapperbord. Je krijgt pas een punt als jouw team net woord raadt en jij de kaart op tijd uit het klapperbord haalt. Als dat laatste mislukt, wordt de kaart door het klap perbord opgeslokt en loop je een punt mis. Elk team speelt twee spelron den. De eerste met de blauwe kaarten, de tweede met de rode. De teams spelen om de beurt. Dus als de eerste speler van team A klaar is, mag de eerste speler van team B. Alvorens te beginnen zet je het klapperbord op een vlakke ondergrond. Je steekt de vier kaarten zo in het bord dat de andere spelers ze niet kunnen zien. Vervolgens open je de bo venkant van het kJapperbord, druk de schakelaar omhoog en draai de knop in de richting van Bruin is terug in het interieur, misschien niet op grote schaal maar toch zeker in ac cessoires, zoals dit ladenkastje, dat op twee kwartjes na 100 gulden kost. Meer informa tie Inspiration, Katwijk, telefoon 01718- 2 33 34. Mensen met steil haar kijken vaak jaloers naar een royale bos krullen maar ook dat heeft zo'n z'n problemen. Om natuurlijke en gepermanente krullen goed in model te brengen komt Wella in de lijn High Hair met de Curl Maximiser. Deze wordt na het wassen aangebracht en vervolgens wordt het haar met de hand in model gebracht. De stylingspray kost 13,95. Meer informatie Wella, telefoon 020- 656 98 00. Gebarentaal is vooral met een grote groep spelers erg leuk. FOTO PR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 29