WIÊÊÊÊSWM gtü? if m ui Ifll SP §§f ÜH 1 IP ggs f stafmedewerker (m/v) Leidschendam cÜWilbert Gemeente CAocee^ .Cf*! VERKOOPSTER- BEENMODEADVISEUZE OC LU LU 2 OC LU UJ J OC X UJ UJ LU 2 LU D W.R. VANDERSCHOOT BV ERVAREN WERKVOORBEREIDER W.R. Vanderschoot B.V., ZATERDAG 23 JANUARI 1993 ELKE ZATERDAG donderdagmiddag '5 30 uur leleloÓM071)lél40O 9 VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES M Verpleeghuis en reactiveringscentrum DE WILBERT, met 230 bewoners zoekt in verband met het vertrek van de 1 huidige functionaris een de aanstelling geschiedt op projectbasis vooralsnog tot mei 1994; niet uitgesloten is een voortzetting in vast dienstverband het aantal te werken uren bedraagt 24 28 uren per week werkschema bij voorkeur 5 ochtenden en enkele middagen. De functionaris ressorteert onder de algemeen directeur en ondersteunt het managementteam, bestaande uit de algemeen directeur, het hoofd verplegingsdienst/coördinator Personeelszaken, het hoofd medisch-/para- medische dienst en het hoofd administratieve-/economische dienst bij voorbe reiding en uitvoering van het directiebeleid. De taakinhoud omvat onder andere: voorbereiding en bewaking van de besluitvorming verslaglegging (met name jaarverslagen, jaarplannen) voorbereiden, coördineren en bewaken van de voortgang van projecten op beleidsgebieden zoals: kwaliteit van zorg, huisvesting, organisatie, ontwikkeling van nieuwe zorgfuncties, arbeidsomstandigheden, samen werking in de regio etc. De functievereisten zijn: opleiding op HBO of academisch niveau goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ervaring in een soortgelijke functie in de gezondheidszorg. Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuiswezen. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 18 februari a.s. en gevolgd worden door een tweede gespreksronde op dinsdag 23 februari a.s. Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de heer drs. H. van Mierlo, algemeen directeur, telefoon (01718) 7 29 51aan wie u tevens binnen twee weken, vóór 8 februari a.s., uw schriftelijke sollicitatie kunt richten. VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM OVERRUN 7 - POSTBUS 592 - 2220 AN KATWIJK De gemeente Leidschendam telt momenteel ca. 33.700 inwoners en zal in de nabije toekomst waarschijnlijk de status van groeikern verwerven. Het gemeentelijk apparaat biedt werk aan ca. 450 medewerkers. Voor het college van burgemeester en wethouders wordt ter aanvulling van het huidige secretariaat gevraagd een SECRETARESSE V/M vac.nr. Secr. 93.01 Functie-inhoud: - het bijhouden van de agenda's van de leden van het college en de coördinatie in verband met afspraken voor vergaderingen; - de voorbereiding en de afwerking van besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders; - de zorg voor representatieve activiteiten; - het behandelen van vertrouwelijke correspondentie. Functie-eisen: - het V.W.O.-diploma, aangevuld met een secretaresse opleiding; - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in tenminste twee vreemde talen; - ruime ervaring in soortgelijke werkzaamheden; - goede contactuele eigenschappen. Salaris: Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een salaris worden geboden tot maximaal f. 4.019,-- bruto per maand. De functie kan in principe in deeltijd worden vervuld. Het gemeentelijk beleid is gericht op het in dienst nemen van een groter aantal vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheidsgroeperingen. Zij worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de gemeentesecretaris, de heer K. Ooms, telefoon: 070-3378469 en de secretaresse, mevrouw C.I.A. Ollivier, telefoon: 070-3378467. Sollicitaties dienen onder vermelding van het vacaturenummer binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Leidschendam, Postbus 424, 2260 AK LEIDSCHENDAM. A JACHT- EN SCHEEPSWERF C.VAN LENT ZONEN In ons bedrijf kunnen worden geplaatst: PIJPWERKERS/C.V. MONTEURS FIJNBANKWERKERS De voornaamste werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: - Opmeten, maken en monteren van pijpleiding - Elektrisch en autogeen laswerk - RVS- en Kopersierwerk Wij zoeken in verband met de hoge kwaliteitseisen van onze produkten vaklieden (m/v) met ervaring. Tevens kunnen er enkele LEERLING-PIJPMONTEURS geplaatst worden. Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij gaarne binnen 10 dagen. JACHT- EN SCHEEPSWERF C. VAN LENT ZONEN B.V. Julianalaan 3, 2159 LA Kaag. Telefoon 02524-7123, toestel 111. Pagbladultgeverij Damiate b.v. Dagbladuitgeverij Damiate b.v. Haarlems Dagblad Leidsch Dagblad IJmuider Courant Na gedurende ruim 60 iaren de verspreiding van het Leidsch Dagblad in Valkenburg te hebben verzorgd, neemt de heer C. Ouwersloot binnenkort afscheid van de krant. Daarom zijn wij zoek naar een enthousiaste Beschikt u over een schuur of garage, vindt u het leuk om met jonge mensen om te gaan en heeft u dagelijks in de middag enkele uren beschikbaar, dan bent u mogelijk de man of vrouw die wij zoeken. Wij stellen er een uitstekende vergoeding tegenover. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van der Zwaan (071-161341). Vanzelfsprekend mag u uw belangstelling ook per brief aan ons kenbaar maken. Dagbladuitgeveri) Damiate b.v. BEEN MODE VOOR HEM EN HAAR Choice beenmode dfe absolute specialist in panties, kousen en sokken zoekt wegens uitbreiding van haar aktiviteiten met spoed een 15 uur per week, in overleg de juiste persoon is aktief, spontaan en heeft voldoende modisch inzicht om onze vele klanten vakkundig te adviseren. Ons succes is onbeperkte keuze gecombineerd met persoonlijk advies en service. Indien u zich 'herkentin dit profiel'en ons in een persoonlijk gesprek hiervan overtuigt zijn wij bereid u een goed salaris te betalen. Schrijft of belt u a.u.b. met spoed naar mw. M. v.d. Weyden van Choice beenmode, Haarlemmerstraat 139,2312 DN te Leiden. Tel.: 071-121608. Haarlemmermeer is een van de snelst groeiende gemeenten van ons land. Tot 2015 worden er nog 15.000 woningen ge- bouwd met de bijbehorende infrastructuur. Door de aan wezigheid van Schiphol ves tigt zich een nog steeds toene mend aantal bedrijven en kan toren in Haarlemmermeer. De gemeente ziet zich geplaatst voor de taak deze groei in goede banen te leiden en tege lijkertijd te waken voor een goed leefmilieu. Uitstralingseffecten van deze ontwikkelingen maken boven dien bestuurlijke samenwer king met andere gemeenten in het Regionaal Orgaan Amster dam (ROA) noodzakelijk. De gemeentelijke organisatie kent een concernstructuur met een Bestuursdienst en vier vak diensten, De implementatie van nieuwe werkwijzen met inte graal management stelt hoge eisen aan leidinggevenden in de organisatie. Zowel politiek als management discussiëren momenteel ondermeer over de kerntaken van de gemeente. De afdeling Balie Burgerzaken en Burgerlijke Stand van de sector Facilitaire Zaken van de Bestuursdienst draagt zorg voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de juiste bij houding van het bevolkingsregister en het verstrekken van inlichtingen uit dat register. Tevens zijn op de afdeling alle baliefuncties neergelegd zoals reispapieren, uittreksel uit het persoonsregister, Pas 65, etc. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met het registreren van het juridisch leven van natuurlijke personen, de behandeling van verzoeken tot naamswijzi ging en naturalisatie en met de uitvoering van de wet op de lijkbezorging. Bij de afdeling Balie Burgerzaken en Burgerlijke Stand ontstaat op korte termijn de vacature van MEDEWERKER BURGERLIJKE STAND m/v Vacaturenummer BD 93-01/HD Uw werkzaamheden in het kort: - het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot de burgerlijke stand; - het uitvoeren van de wet op de lijkbezorging alsmede de daarop betrekking hebbende gemeentelijke verordeningen en het voeren van de administratie van vier algemene begraafplaatsen; - diverse werkzaamheden met betrekking tot naturalisatie en naamswijziging; - het uitvoeren van speciale opdrachten voor het hoofd van de afdeling. Wij verwachten van u: - een opleiding Bestuursambtenaar met specialisatie burgerzaken of een opleiding Bestuursambtenaar en bevolkingsboekhouding en burgerlijke stand en nationaliteitsrecht (BBN); - kennis en ervaring op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking (WP, d-Base); - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; - een dienstverlenende instelling. Wat nog meer belangrijk voor u is: Het salaris bedraagt voorshands maximaal de rang van gemeente-ambtenaar 8. Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Definitieve waardering van de functie moet nog plaats vinden. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer D.H. Cuvelier, hoofd van de afdeling Balie Burgerzaken en Burgerlijke Stand, telefoon 02503-76372. Bij de selectieprocedure worden medewerkers van de afdeling betrokken. Uw sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, onder ver melding van het vacaturenummer in de linkerbovenhoek van de brief, richten aan de direc teur van de Bestuursdienst, t.a.v. de sector Personeel, Organisatie e postbus 250,2130 AG Hoofddorp. W.R. Vanderschoot B.V. is één van de grootste exporteurs van bloembollen in dè kleinverpakking. Het gehele traject van bloemboldrukwerk tot kompleet verpakt eindprodukt houden wij in eigen hand. Omdat ons orderpakket bijna net zo snel groeit als de bloembollen die wij verpakken zijn wij, voor onze moderne HUISDRUKKERIJ, 9 medewerkers, ingericht met o.a. DOKA, D.T.P. en Offsetpersen op zoek naar een die de manager van de huisdrukkerij assisteert en vervangt bij diens afwezigheid. Voorts: - Plannen van de werkzaamheden en het bewaken van de voortgang. - Toezicht op de dagelijkse gang van zaken. - Regelen van uit te besteden werk. - Controle op kwaliteit drukwerk, zetten van teksten en administratie. Wij denken aan iemand met: Grafische achtergrond en ervaring (o.a. D.T.P.). Leidinggevende capaciteiten. Het kunnen werken onder tijdsdruk. Wij bieden een salaris overeenkomstig de funktie alsmede een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling. Spreekt bovenstaande funktie u aan, aarzel dan niet om te bellen, vragen naar de.Heer Kienjet, of te schrijven, t.a.v. de Direktie van: Postbus 90,2180 AB HILLEGOM. Tel.: 02520 -16941 Akzo is één van de grootste wereld met de hoofdzetel in Arnhem, met 350 vestigin gen in 50 landen en ruim 65.000 medewerkers. Werken bij Akzo betekent een loopbaan bij een tech- Applicatietechnicus Werkterrein De functie Applicatietechnicus maakt deel uit van het Applicatie- en informatiecentrum binnen het laboratorium Decorative Do-lt-Yourself (DD-TS/ AIQ, binnen de Research öt Development orga nisatie van Akzo Coatings bv te Sassenheim. Functieprofiel De belangrijkste activiteiten in deze functie zijn: - Het begeleiden van en richting geven aan ontwik keling van nieuwe produkten vanuit de applicatie- technische hoek; - Het begeleiden van introducties van nieuwe pro dukten in de markt op het gebied van de applica tietechnieken; - Het opzetten, uitvoeren, beoordelen en rapporte ren van applicatieproeven; - Het uitvoeren van onderzoek bij afnemers in Nederland indien er sprake is van klachten of pro blemen; - Het verzorgen van voorlichting, bijscholing en trai ning aan Akzo Coatings bv medewerkers uit de diverse landen omtrent het bestaande assortiment of nieuwe produkten; - Het geven van voorlichting aan afnemers in Nederland d.m.v. voordrachten, demonstraties, etc. Functie-eisen - MTS-Schilderstechniek; - Enkele jaren ervaring als schilder; - Gedegen kennis van het produktenassortiment (bij voorkeur Akzo Coatings produkten), applicatie methoden en applicatie-apparatuur; - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings vaardigheid in het Nederlands en Engels; - Bezitten van een noodzakelijk 'commercieel gevoel' en creatief vermogen. Informatie en sollicitatie Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u telefonisch contact opne men met de chef DD-TS/A1C, de heer P. Schavemaker (tel. 01711 -833 46). Uw sollicitatiebrief kunt u tot tien dagen na verschijning van deze publikatie zenden aan: Akzo Coatings bv. afdeling Personeel Organisatie, t.a.v. de heer M A. Peters. Postbus 3,2170 BA Sassenheim.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 28