AZL sü VAN VERPLEEGKUNDIGE TOT MINISTER Boobie Blue medisch sekretaresse m/v personeelsadmini- strateur openbaar onderwijs m/v "Nog in 1 e vullen hijdevctnènBergh Stichting" Medewerk(st)er Automatisering (ioo%) enthousiaste groepsleerkracht SERVO BALANS The Scale Makers of Holland ADMINISTRATEUR M/V ZATERDAG 23 JANUARI 1993 Het Academisch Ziekenhuis Leiden heeft vooralsnog grote behoefte aan operatiekamer-assistenten en assis tenten anesthesiologie met het diploma NZF op zak. Het AZL betaalt de arbeidsmarkttoe lage van 13%. Het AZL is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (dat zal de ex- verpleegkundige Hanja Maij-Weggen ook leuk vinden). Het AZL heeft ook plaatsingsmoge lijkheden voor parttimers. Indien je interesse hebt voor deze baan vraag dan naar H.L.P. Mauer, telefoon 071 -263616. de vrije tijds modezaak van Leiden zoekt full-time/part-time verkoper/ster Ben je enthousiast en is je leeftijd tussen 17 en 25 jaar reageer dan snel en schrijf naar: B.C.F., Graftemeerstraat 37-39,2131 AA Hoofddorp Katholieke Stichting Huize st>bernardus verzorgingstehuis verpleeghuis, reactiverings- en dagbehandelingscentrum 82.2171 AV Sassenheim, tel. (02522) 19004 De direktie van bovengenoemde stichting vraagt per 1 mei 1993 een full-time Taken: - verzorgen van de medische en algemene korrespondentie; - verzorgen van de patiëntenadministratie; - notuleren van vergaderingen; - verzorgen van uit bovengenoemde taken voortvloeiende werkzaamheden. Vereisten: - HAVO-/VWO-diploma; - ervaring met WordPerfect; - enige ervaring als medisch sekretaresse; - zelfstandig kunnen werken. Het diploma doktersassistente strekt tot aan beveling. Salariëring geschiedt overeenkomstig de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van curri culum vitae, dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad gericht te worden aan de direkteur zorg, mevrouw D.G. Roos van Eijndhoven. monumentale stad met toekomst De universiteitsstad Lelden is één van de grotere gemeen ten in ons land en teil ca. ttQ.QOO inwoners. Binnen de Randstad vervult Leiden een belangrijke rol op bet gebied van onderwijs. get0ndbeldsz.orgcultuur en economie. Er zijn goede ver bindingen met de omliggende grote steden, waardoor Leiden ook een gezond onder nemersklimaat kent. De vrijwel geheel gerestau reerde binnenstad beeft nog bet authentieke karakter van weleer. Toch is Lelden in elk opzicht ingesteld op de jaren '60. Historie en toekomst vormen er één geheel. Van oudsher heeft de sleutel stad aan ieder de ruimte ge boden om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht aard, cultuur of nationaliteit. En ook nu nog is iedereen welkom. Voor de dienst Cultuur en Educatie/Sector Onderwijs is men op zoek naar een klant gerichte, flexibele voor 36 uur per week (Vervulling in deeltijd is mogelijk) Functie-inhoud: - het voeren van de volledige personeelsadministratie van de open bare scholen: - het voeren van de volledige salaris administratie; - het uitvoeren van de administratieve verplichtingen t.a.v. het Rijk; - het uitvoeren van de regeling inzet - het verzorgen van de administratieve behandeling van de benoemingsprocedure schoolleiders. Functie-eisen: - een relevante MBO-opleiding (bijv. MEAO-administratieve richting): - kennis van c.q. affiniteit met automatische gegevensverwerking: - accuratesse en gevoel voor administra tieve processen: - ervaring met het CASO-systeem strekt tot en maximaal 3.807,47 bruto per maand (schaal 7) bij een 36-urige werkweek. Rechtspositie: Ter stimulering van de mobiliteit kan, in onderling overleg, aanstelling plaatsvinden in algemene dienst voor een bepaalde periode. Na afloop van de overeengekomen periode zal opnieuw een benoeming voor bepaalde tijd in een passende functie ilgen. Herbenoeming in dezelfde functie is 3 ook mogelijk. De dienst Cultuur en Educatie, waarvan de sector Onderwijs onderdeel uitmaakt, verkeert nog midden in een veranderings proces. Gegadigden moeten hierom reke ning houden met eventuele verschuivingen binnen de dienst. De gemeente Leiden wil meer vrouwen en leden van etnische minderheidsgroepen in dienst nemen. Geïnteresseerden die menen tot (één van) deze doelgroep(en) te behoren wordt met name verzoent te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen genieten zij de voorkeur. Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij de heer P.G.J.N. Kop, chef van de afdeling Rechtspositie en Salarissen, telefoon 071 - 25 43 31. Schriftelijke sollicitaties dienen gericht te worden aan de dienst Cultuur en Educatie/ Sector Facilitair, postbus 9100, 2300 PC Leiden binnen twee weken na het verschij nen van dit blad en onder vermelding van vacaturenummer 92.101. Salaris: Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal 2.289,78 (schaal 5) APOTHEKERSASSISTENTE met ervaring of pas afgestudeerd, full-ti me of part-time. Ook degenen die binnenkort ofstude- ren kunnen reageren. Telefonische Inlichtingen en schriftelijke sollicitaties: Mw. E.I.M. Kuyck, tel. 01713-19100. Apotheek Alkemade, Weteringlaan 12377 XN Oude Wetering. Protestants-Christelijke instelling voor verstandelijk gehandicapten. Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk (ZH). Telefoon (01719) 42100. Belangstellenden (m/v) wordt ver- zocht hun schriftelijke reactie bin nen 14 dagen te zenden aan de heer H. Schraa, hoofd Personeel Organisatie. Uw gegevens wor den vertrouwelijk en volgens de sollicitatiecode behandeld. De Willem van den Bergh-Stichting is een woon-/werkgemeenschap voor bijna 1.000 verstandelijk gehandicapten. Met de begeleiding en verzorging van onze bewoners zijn circa 1.300 personeelsleden belast. Door geplande uitbreidingen is er naast de aanwezige medewerker automatisering een vacature ontstaan voor een De automatiseringsafdeling is verantwoordelijk voor het systeembeheer van de aan wezige apparatuur. Er wordt gebruik gemaakt van het I.B.M.-systeem S-36 en een AS-400. Hierop zijn verschillende toepassingen operationeel. Naast de aanleg van een nieuw bekabelingssysteem (Token Ring) zullen er op korte termijn een aantal nieuwe toepassingen worden geïmplementeerd. De taak van deze medewerk(st)er is: Systeembeheer AS-400 - implementatie nieuwe systemen - beveiligingsaspecten - tuning van het systeem - ondersteuning gebruikers (procedures, Query-gebruik, SQL, Menu's e.d.). Help-desk - ondersteuning bieden aan gebruikers bij het gebruik van PC-toepassingen - implementeren van nieuwe toepassingen, releases, etc. - plannen en installeren van pe's, printers en andere randapparatuur - documentatie. Voorraadbeheer (Supplies e.d.) De functie-eisen zijn: - M.B.O.-niveau met Praktijkdiploma Informatica of gelijkwaardig - kennis op systeembeheerdersniveau van het AS-400 systeem (aantoonbare ervaring) - kennis van Token Ring netwerken en NOVELL - goede sociale vaardigheden - ervaring in de gezondheidszorg is een pré. Salariëring is conform leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal f 3.893,— bruto per maand (F.W.G.-functiegroep 40). De c.a.o. voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing. Gezien de identiteit van de instelling is een christelijke levensovertuiging gewenst. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de r heer S. Slof, afdeling Boekhouding/Automatisering, toestel 274. STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOGELENZANG vraagt een voor groep 1-2 van de katholieke basisschool St. Jozef in Vogelenzang. Wegens het vertrek van de huidige kleuterleidster is deze funktie met ingang van 8 maart 1993 vacant. Gezien de samenstelling van het team wordt de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke leerkracht, die: - in het bezit is van de akte KO, A/B met applicatie; -vanuit een eigentijdse katholieke levensovertuiging mede gestalte kan geven aan de identiteit van de school; -ervaring heeft in het kleuteronderwijs; - beschikt over improvisatietalent. Informatie over deze funktie kan worden ingewonnen bij de heer Th. van der Poel, (directeur van de school) tel. 02502-46648 (school), tel. 01719-20686 (privé). Sollicitatie met vermelding van referenties en curriculum vitae binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan: Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Vogelenzang t.a.v. de heer F. van der Hulst Deken Zondaglaan 92 2114 EE Vogelenzang. Producent van elektronische en mechanische weegsystemen voor de industrie, zoekt ter versterking van zijn boekhouding, op zeer korte termijn: Welke zelfstandig zal funktioneren binnen ons team van 6 personen. De funktie omvat alle voorkomende werkzaamheden zoals het boe ken van in- en verkoop, kas, bank en het bijhouden van het groot boek. Tevens maandelijks rapporteren aan de direktie. Wij vragen: - opleiding HAVO of MEAO aangevuld met MBA/SPD - minimaal 1 jaar ervaring - leeftijd tot 35 jaar - een accuraat en flexibel persoon met een goede inzet en gevoel voor verantwoordelijkheid en humor - zelfstandig kunnen werken - ervaring met exact is een pre Wij bieden: - een afwisselende, zelfstandige baan met ruime eigen inbreng - voor mensen met een juiste instelling mogelijkheden tot (salaris) groei - prettige non-hierarchische werksfeer - prima secundaire arbeidsvoorwaarden Sollicitatie met CV te richten aan: SERVO BALANS BV INTERNATIONAL BV Postbus 2032/Jan Evertsenlaan 4 2220 BA/2224 SV KATWIJK t.a.v. de direktie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 26