Schrijvende Lezers IJzersterk in aluminium en kunststof Cretan Palace Het grootste klassieke muziek evenement van Nederland x°n'tX - Administratief medewerkster RECEPTIONIST/ MAGAZIJNMEDEWERKER van der greft tempo-team uitzendbureau jfDAG 23 JANUAR11993 De ideale man 19 december schreef de heer René Diekstra in zijn, overigens meestal zeer lezens waardige, column 'Denkwijzer' een aantal gedachten over wat (volgens vTouwen) de ideale man zou zijn. Waarin hij op een zeker moment stelt dat naar zijn mening een van de veront-, rustende symptomen van onze tijd is de vrijwel afwezigheid van morele verontwaardiging onder het grote publiek. Hij stelt dan als voorbeeld dat de misdaden zoals; martelin gen, etnische zuiveringen en verkrachtingen die op nog geen twee uur vliegen van ons van daan plaatsvinden, uit dezelfde bron voortkomen als wanneer een geloofsgemeente een domi nee weigert omdat deze trans- seksueel is of een school die een homoseksuele leerkracht wei gert. De andere bron waaruit volgens hem het kwaad voort komt is de mentaliteit die het kwaad laat begaan. En omdat hij daar niet aan wil mee doen, deinst hij er niet voor terug om mensen die anders denken over de geaardheid van de mens, als fascistische types af te schilde ren. En er toe op te roepen, als ze de waarden, mensbeeld niet delen van de groep in de samenleving waar hij zich bij thuLsvoelt, krachtig tegen ze op te treden. Zodat ze dit desnoods maar met juridi sche vervolging en de sluiting van hun organisatiegebouwen moeten bekopen. Er wordt hier een enorme morele denkfout gemaakt. Als mensen wonen in oorlogsge bied of in een land als Indië en en samenleving die hen slachtoffer maakt van een fysieke vijand en martelingen, of een maatschap pelijk kastesysteem die hen achter stelt omdat ze anders zijn, is dat een situatie waaraan mensen niet kunnen ontkomen. Maar niemand verplicht een transseksueel om naar de kerk te gaan of dominee te worden. En als hij dat wel graag wil, dan zoekt hij toch een kerk die bij zijn ideeën aansluit! Die zijn er genoeg. Is niet iedereen vrij in dit land te vinden wat hij wil. Zijn wij Nederlanders niet trots op de vrijheid van meningsui ting in dit land? Of geldt dat niet voor de Paus en de dominee? Mag een kerkgenootschap niet zijn eigen sacramenten volgen, met eigen symbolen en bepa lingen en de bij hen aangeslo ten mensen een wereldbeeld voorhouden waarin man en vtouw elk zijn eigen plaats heeft, of moeten ze daar, net als in de voormalige communisti sche landen het geval was, toe stemming voor vragen aan het ministerie van godsdienstza ken? De paradox van deze tijd is dat iedereen er zijn mond van vol heeft dat wij elkaar in onze waarde moeten laten (wat een waarde is die uit een bepaalde visie op de mens en samenle ving voortkomt) totdat iemand het niet met de 'moderne' mens eens is (omdat hij een ander mens- of maatschappijbeeld heeft) en dan discrimineert hij en moet het te vuur en te zwaard bestreden worden. C.S. Middelbeek, Rijndijkstraat 92, Wet Mulder Verleden jaar ls de Wet Mulder betreffende de administratieve afhandelingen van overtredin gen van kracht geworden. In uw krant is daar ook uitvoerig over bericht. Het belangrijkste voor deel was dat de kantonrechters minder te doen kregen omdat bij het niet betalen van de boete men niet meer automatisch bij de kantonrechter terecht kwam, maar dat in het uiterste geval de deurwaarder de boete komt in- Voor het in beroep gaan bij de kantonrechter heeft men wat hindemissen opgeworpen (bin nen 6 weken eerst in Beroep bij Officier van Justitie, daarna bin nen 30 dagen in Beroep bij Kan tonrechter met borgstelling) en verleden jaar werd nog vermeld (als ik het juist heb) dat zo'n 80 procent van de overtreders hun bekeuringen op tijd betaalt. In deze brief wil ik u aantonen dat justitie hieruit ook financieel voordeel kan halen. Verleden zomer parkeerde ik op een zonnige dag in Noord- wijk aan de zijkant van het fiets pad op de Northgodreef en met mij tientallen anderen. Dit is in Noordwijk op dagen met top drukte niets vreemd. Juist deze twee weken had de politie uit getrokken om aldaar elke dag bekeuringen uit te delen. Hun goed recht, want je staat im mers fout geparkeerd. De be keuring echter was uitgeschre ven als „Rijdend - Niet de rij baan gebruiken, feitcode R315A, kosten 100,=". Aangezien ik het vreemd vond dat men mij en alle anderen heeft zien rijden terwijl we toch echt wel stil stonden, ben ik inlichtingen in gaan winnen op het politiebu reau. Daar werd mij medege deeld dat men het zelf ook vreemd vond maar dat de hulp officier van Justitie (in Noord- wijk) had besloten om iederen voor deze feitcode te bekeuren en niet voor feitcode R315B „Stilstaand - Niet de rijbaan ge bruiken, kosten 50,= Ik ben uiteraard in beroep ge gaan en onlangs (een half jaar na het plegen van het feit) kreeg ik een herziene schikking van de officier van Justitie met het bedrag van 50,=. In die bewuste twee weken heeft men op de Northgodreef zeker zo'n 400 auto's bekeurd. Als 80% de bekeuring betaalt, heeft men op legale wijze ten onrechte 16.000,= geïncas seerd!!! Op deze manier kan men de justitiepot dus aardig aanvullen; simpel een hogere boete opleg gen en wie piept krijgt alsnog de juiste boete. GA van Albada, Klimopzoom 119, Leiderdorp. Manifestatie Helaas hebben diverse beken den mij erop attent gemaakt, dat het Leidsch Dagblad geen aandacht heeft besteed aan de enorm geslaagde manifestatie rondom het motto 'Illegalen, zondebok... dat nooit!!!'. Juist in Leiden waar het Leidse comité 'De fabel van de illegaal' erin geslaagd is om binnen twintig dagen een succesvolle campag ne te organiseren. Er waren ruim duizend men sen betrokken bij de fakkel tocht. Het Antonius Clubhuis was te klein om iedereen getui ge te laten zijn van de toespra ken van Edith van Middelkoop (raadslid van Groen Links) en Naci Demirbas (raadslid van de PvdA), de liederen van het koor van de Leidse Studenten Ekkle- sia en de verklaring van het lan delijk comité van de Fabel van de Illegaal (in vier talen voorge lezen). Nadat de campagne onder steunende motie in de Leidse gemeenteraad unaniem is aan genomen, laten zo'n ruim dui zend inwoners van de stad zien, op kerstavond, dat er wat hun betreft wel plaats is in de her berg, die Leiden heet. 'Leiden, stad van vluchtelingen'. Kortom, een geweldige avond, een grandioze solidariteitsbe tuiging aan de illegalen en indi rect aan alle in Leiden woon achtige allochtonen. Goed nieuws dus!! Ook in de regiogemeente Voorschoten vormden vijfen veertig mensen een solidari- teitskring met de illegalen. Ook Namens alle organisatoren, Karin Toren, Floriszpad 7, Voorschoten. Nieuw logo Tot mijn ontzetting moet ik uit de krant vernemen, dat de ge meente Leiden, zelfs onder ver wijzing naar haar armoede, het nodig heeft gevonden een nieuw gemeentelijk logo te doen ontwerpen. Dat betekent behalve de ont- werpkosten derhalve een gigan tische hoeveelheid druk- en an dere kosten om te zorgen, dat het logo op allerlei plaatsen waarneembaar is. Het was mij veel sympathieker geweest in dien de gemeente had gezegd, dat, wanneer het oude logo aan vervanging toe was, de plaatse lijke overheid er de voorkeur aan geeft om met enige zuinig heid voorlopig met het bestaan de door te leven. Ik denk dat dit gebrek aan zuinigheid met gemeenschaps geld slechts een symbool is voor de onbezonnenheid waarmee onze plaatselijke overheid regel- I matig met het gemeenschaps- Dit motiveert de burger niet. Soortgelijke geluiden heb ik overigens op diverse plaatsen in mijn persoonlijke omgeving Mr. E. San Giorgi, i De Laat de Kanterstraat 6/a, Leiden. Trottoir Bedankt gemeente Leiden, voor het keurige trottoir dat is aange legd tussen de bushalte op de Ketelmeerlaan en de Zichten. Ik heb geen idee wie de opdracht gegeven heeft en we hebben er nogal over geklaagd en gemop perd, maar dit is een prima op lossing! Mijn persoonlijke dank en dat van vele Stad- en Parkzichtbe- A. Venker-v. Hemert, Stadzicht 30, Merenwijk, Leiden. Chr. Agrarische School Gouda WERKEN 4 dagen per week EN LEREN 1 dag per week Inlichtingen: Chr. Agrarische School - Groen College - Sportlaan 83, Gouda. Tel.: 01820-15791 Het agrarisch Leerlingwezen - Rundveehouderij - Landbouwmachinist Nog geen bedrijf? Wij helpen je! Open Huis: 29 januari 1993 13,30-21.30uur 30 januari 1993 10.00 - 13.00 uur 20maart 1993 10.00-13.00 uur 15 mei 1993 10.00-13.00 uur w 5CHOCD JURLIN ALUBOUW: ijzersterk in aluminium en kunststof ramen, deuren, schuifpuien, vouwwanden, winkel puien en serres, op maat gemaakt precies zoals u het wilt. Onderhoudsvrij, tochtvrij, stookkosten- verlagend, lange levensduur. Montage door eigen personeel. Profiteer nü van de aantrekkelijke winterkoning! De showrooms hl Hilversum en Den Haag zijn ook op zaterdag open van 10 tot 13 uur. JURLIN HILVERSUM (1223 RB) Mussenstraat 47 Tel. 035-833 804, Fax 035-859 150 DEN HAAG (2564 AT) Laan van Meerdervoort 896 Tel. 070-32 35 805 Griekse specialiteiten onder het genot van levende muziek, vindt u vanaf vrijdag 15 januari weer in Hillegom. Hoofdstraat 48, 2181 ED Hillegom Tel. 02520-21651 Suprise menu: Voorgerecht: Garnalen salade of Keftedakia Hoofdgerecht: Forel uit de oven of Souflaki speciaal Nagerecht: Desert Cretan Palace Koffie f 35,00 MESSIAH ANTHEMS T yi Al Pieterskerk te Leiden Aanvang: 19.30 uur (kerk open 19.00 uur) Meesterwerken van G.F. Handel in een dag ingestudeerd door honderden amateurmusici. O.l.v. dirigent Jules van Hessen met solisten van grootformaat. Toegang: Messiah 15,-, Anthems 10,- De kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van het Leidsch Dagblad, Witte Singel 1, Leiden. Tegen inlevering van deze bon krijgt u 2,50 korting, max. 2 kaarten per bon. "*s fCrf. Er is voor beide uitvoeringen slechts een '<V(j beperkt aantal kaarten beschikbaar. Leidsch Dagblad - C/jiMïl Hrtn' n irrirt nnirrrilifi' ieit- Horen, zien en... schrijven. Een middelgroot architektenburo zoekt voor de verzorging van buro- en projektadmini- stratie m.i.v. medio maart 1993 een enthou siaste en gemotiveerde - MEAO of secretaresse opleiding Instituut SGhoevers - ervaring met WP 5.1 en spread sheet - representatief - goede kommunikatieve vaardigheid - leeftijd 20-25jaar Uw handgeschreven sollicitatie, vergezeld door c.v., ontvangen wij gaarne spoedig als brief onder nr. 577139. Autobedrijf de Rijn B.V, Wij zijn een middelgroot autobedrijf in Katwijk Service schrijven wij altijd met een hoofdletter, en een goede (collegiale) werksfeer vinden wij essentieel. Wegens uitbreiding zoeken wij een Vereisten; De kandidaat dient technisch en administratief onderlegd te zijn en in het bezit van rijbewijs BE INTERESSE? Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer E. Klees. Voor eventuele voor-informatie kunt u ook telefonisch kontakt opnemen. Autobedrijf De RIJN B.V. Valkenburgseweg 56a 2223 KE Katwijk telefoon 01718-72346 MAZDA MAAKT DE TOP BEREIKBAAR I consumenten elektronica services Fruitweg 60, 2321 DH, Leiden, tel. 071-323434*, fax 071-323438 Reparatiebedrijf van alle zoekt voor direct een: i Medewerker buitendienst met geduld om onze klanten te geven waar ze recht op hebben: maximale toegewijde service zTELEFONIST(E) met een goede overtuigende telefoonstem Kennis van de Engelse taal Liefst met ervaring met een VOX 4100 centrale Voor beide functies dient u te beschikken over: Goede contactuele eigenschappen Enige affiniteit met consumentenelektronica als dit zo is, dan bieden wij u een interessante job in een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf. Indien u ons team wilt komen versterken, richt dan uw sollicitatie aan: Van der Greft C.E.S. Fruitweg 60, 2321 DH Leiden. Tel.: 071-323434 (R.J. de Wit). KANTOOR Administratief medewerker/typist(e) m/v voor een drukke afdeling krediet-administratie. Het gaat om het uitwerken van brieven, contracten etc. Op de afdeling heerst een gezellige werksfeer. Een HAVO-diploma en ervaring met tekstverwerking zijn vereist. Deze baan is voor onbepaalde tijd. Hebt u interesse? Bel ons dan op of kom langs. Informatie: 071 - 14 41 46, Loes Hendrikx Leiden, Stationsplein 212 TECHNIEK Technisch/commercieel HBO'er m/v die een opleiding HBO/TU-Bouwkunde en affiniteit met automatisering heeft. Tevens beheerst u de Duitse taal. Leeftijd: 25 tot 30 jaar. Neem contact met ons op. Informatie: 071 - 12 64 43, Mark Schneider Leiden, Stationsplein 212

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 22