'Oudheden' kiest voor nieuwe koers Sandrien Thiel overtuigt slechts gedeeltelijk Intrigerend totaaltheater Cloud Chamber 'De ingebeelde Zieke' oppervlakkig en naïef Cultuur&Kunst Toegangsschacht graf pas donderdag ontdekt ZATERDAG 23 JANUAR11993 LEIDEN SASKIA STOELINGA N VOORPAGINA Bij het Rijksmuseum van Oud heden kwam pas gistermorgen het nieuws binnen dat het team op 10 januari op de eer ste oorspronkelijke muren (2.20 meter hoog) van het graf van Inioeia stuitte. Dat er nu pas ruchtbaarheid aan is gege ven, komt omdat het team ze kerheid moest hebben. De schacht die toegang geeft tot de grafkamers is pas op 21 ja nuari ontdekt. Hans Schneider laat verder weten dat de bovenbouw in middels gedeeltelijk is opge graven. Dit deel is 10 bij 8 me ter en bestaat uit twee kapel len met een ommuurd hof er voor. Eén kapel heeft een ge welfd dak en de wanden zijn beschilderd met grote offers cènes: Inioeia, zijn vrouw Ioey, twee zonen, twee dochters; ook Inioeia voor Osiris, Isis en Nephthys. „Muurschilderin gen van dit formaat en in deze conditie (heldere kleuren, goed bewaard) zijn nog niet eerder in de regio Memphis aangetroffen. De stijl en kunst zinnigheid doen niet onder voor die van de kunst in Ho- remheb en Maya. Subliem. Dit geldt ook voor de reliëfs waar mee de binnenwanden van de twee kapellen en de hofwan- den waren bedekt", aldus Hans Schneider uit het opgra- vingsgebied in Sakkara dat zich 25 kilometer ten zuiden van Caïro bevindt. Beroering De ontdekking van het graf van Inioeia wekt de nodige be roering bij het Leidse opgra vingsteam. „Met deze vondst laten we weer van ons horen." De andere Egyptoloog van het Leidse museum, Maarten Ra ven, die thuis is om de belang rijke tentoonstelling 'Mum mies onder het mes' voor te bereiden, kan nu ook al met zekerheid zeggen dat de vijf blokken met reliëfs die in 1975 door het opgravingsteam zijn ontdekt, uit dit graf afkomstig zijn. „Door eerdere plunderin gen is het heel moeilijk om sommige opgravingen te plaatsen. Musea in Berlijn en Parijs hebben waarschijnlijk ook vondsten uit dit graf." In 1987 ontdekte het Leidse team, dat daar graaft samen met Egypt Exploration Society, het belangrijke graf van Maya. Het Inioeia-graf werd overi gens bij toeval ontdekt. Het team was op zoek naar het graf van Pay, waarvan nu wordt vermoed dat het enige meters ten oosten van Inioeia ligt. Spectaculaire presentatie Nederlandse archeologie Optreden Sari Vanttinen en Kristin Steward in The Duke Het duo Sari Vanttinen Kristin Steward (viool en fagot) treedt morgenmiddag op in café The Duke. Het uit Finland en de VS af komstige duo speelt werken van Bach, Cambini, Teleman, Mozart en Bartók. Aanvang: 15.00 uur. Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden gaat een andere koers varen. Beter ingerichte perma nente tentoonstellingen en meer interessante tijdelijke exposities. Directeur J. Ver- wers maakte gisteren be kend dat de opening van de Mozaïekzaal, de ten toonstelling 'Mummies on der het mes' en de herope ning van de Nederlandse afdeling komend jaar zeker 50.000 bezoekers extra zal trekken. LEIDEN SASKIA STOEUNGA Dat dit allemaal nü wordt ge presenteerd, heeft alles te ma ken met het 175-jarig bestaan van het in 1818 opgerichte Rijksmuseum voor Oudheden (RMO). Verwers en zijn mede werkers zijn zich ervan bewust dat er een toenemende belang stelling is bij publiek en media voor de archeologie. Als natio naal archeologisch museum zet het zich daarom in voor een nog actievere rol bij de versprei ding van kennis van de oud heidkunde. In oktober zal een totaal ver nieuwde Nederlandse afdeling worden gepresenteerd. De oude expositie die dateerde uit de la te jaren '60 is afgebroken en er wordt op dit moment gewerkt in een hele nieuwe zaal op de tweede verdieping aan een spectaculaire presentatie van de Nederlandse archeologie. Ver wers: „Wij bezitten vrijwel een complete collectie, van ver voor de ijstijd tot de middeleeuwen. Praktisch allemaal verkregen door opgravingen. Ook hele vondsten zijn aan de De beroemde mummie van het Egyptische jongetje is eveneens te zien tijdens de tentoonstelling 'Mummies onder het mes' in april in het Rijksmu seum van Oudheden. foto pr collectie toegevoegd. Verder is een aantal belangrijke voorwer pen opnieuw geconserveerd. Een van de trekpleisters, het vorstengraf van Oss, is onder behandeling." In de nieuwe expositie zal het verhaal van de Nederlandse ar cheologie op een chronologi sche wijze worden gepresen teerd. Uitgangspunt is niet zo zeer het tonen van objecten, vooral het verhaal van die deze voorwerpen hebben gebruikt. Door de expo sitie heen zijn telkens drie te rugkerende thema's. Er wordt aandacht geschonken aan de middelen van bestaan: van het jagen en het verzamelen tot het bedrijven van landbouw en vee teelt. In het thema 'leven en dood' wordt ingegaan op maat schappelijke ontwikkelingen en begrafenisrituelen. In het thema 'materiële cultuur' wordt het verleden belicht aan de hand van al dan niet 'arme' of 'rijke' vondsten. Een andere permanente ex positie zal binnenkort te zien zijn in de Mozaïekzaal. In febru ari ligt daar een gedeelte van de mozaïeken vloer uit de tweede eeuw na Chr. In 1825 toog de Nederlandse kolonel Rottiers naar het eiland Milos om daar twee jaar na de vondst van de Venus van Milos' in acht dagen zeven delen van de vloer mee naar huis te nemen. De schilde ringen zijn geheel in laminaat gevat. De gevonden stukken lig gen er op een bepaalde manier bovénop. Mummies Nog altijd is in het RMO de mummiezaal bij het publiek het meest populair, ook al is er maar weinig bekend over het hoe en waarom van mummifi catie. De gangbare opvattingen lijken eerder bepaald door de talloze griezelfilms waarin mummies een rol spelen dan door de hedendaagse kennis. Als er een tentoonstelling is waarbij de mens achter het voorwerp centraal staat, is het wel 'Mummies onder het mes' (3 april tot 5 september). Orga nisator en Egyptoloog Maarten Raven: „Bij mummies gaat het om voorwerpen en mensen te gelijk. Het RMO heeft de groot ste en rijkste collectie mummies in de wereld. De mooiste exem plaren van mens en dier wor den nu tentoongesteld. Bij de toelichting komen aan bod: de godsdienstige aspecten, de mummificatietechnieken, de wisselende mode en het vier eeuwen durende onderzoek. Daarbij ligt de nadruk op het Nederlandse aandeel hierin. Zo'n overzicht is nog nooit eer der gegeven en er zullen dan ook vele voorwerpen en docu menten te zien zijn die voor heen alleen in de magazijnen en archieven van het RMO te vinden waren." Er wordt verder vooruitge dacht in het museum. Als het jubileumjaar voorbij is, het mu seum als zelfstandige organisa tie niet meer zo gekapitteld wordt door het ministerie van WVC en de medewerkers niet meer bij de overheid in dienst zijn, staat er nog een opzienba rende verbouwing op het pro gramma. Het is de bedoeling dat in de Taffehzaal een nieuwe moderne tentoonstellingsruim te wordt gebouwd speciaal voor internationale collecties. Ook de winkel, de cafetaria en de gar derobe worden daarbij betrok ken. Binnen twee jaar hoopt di recteur Verwers de plannen hiervoor rond te hebben. niet in het kunstwerk weer in de juiste staat terug te brengen. Daarmee is de belangrijkste eigen schap van het werk van Sandrien Thiel gëillustreerd. Haar beelden gaan uit van een labiel evenwicht dat uitnodigt tot aanraken - in het beste geval met fataal gevolg. Sandrien Thiel (1947) maakt ruimtelijk werk, zowel op groot als op klein for maat. Ze past daarin materialen toe vari ërend van staal en natuursteen tot hout en karton. Bij Art Acrylaat laat zij beel den zien van transparant perspex in combinatie met natuurlijke materialen. In een aantal gevallen levert dat uitste kende beelden op, maar niet altijd. Zo is er een gekrulde plaat perspex te zien, aan één zijde rustend op een ronde steen die doet denken aan een liggende tabakspijp. De bedoeling van dit object is nogal onduidelijk, net als in het geval van twee beeldjes bestaand uit een gebogen drie hoekige plaat perspex, waardoorheen op twee hoeken een staaf pitriet is geboord. Zeker, de beeldjes zijn in precies in ba lans, maar het is geen pöetische balans die kan dienen als metafoor. Vergeleken daarbij is bijvoorbeeld 'Haiku' veel intri gerender. Door zijn titel kan dit werk gë- interpreteerd worden als een ruimtelijke weergave van een Japans puntdichtje, letterlijk en figuurlijk. Twee op elkaar ge legde, gebogen plaatjes perspex met daarbovenop een steen zijn als de sierlij ke streken en inktvlekken van een Japans karakter: elegant, verfijnd en noodzake lijk. Bij een aantal beelden is de samen hang van vorm en materiaalgebruik hel der, andere beelden lijken te zijn ingege ven door minder overtuigende estheti sche overwegingen. Het evenwicht, dat de toeschouwer voelt, dat hem verstilt en tegelijkertijd doet verlangen het te ver breken is een interessant uitgangspunt, maar door het teveel aan minder ge slaagde objecten komt de fascinerende spanning van het wel-willen-maar-niet- -mogen in deze tentoonstelling niet op timaal uit de verf. Henk van Ulsen als ingebeelde zieke: „Ik weet niet of hij er wel constant van overtuigd is dat hij echt ziek is. Soms vergeet hij zijn stok wel eens." foto leo van velzen THEATER RECENSIE WUNAND ZEILSTRA 'De ingebeelde zieke' van Molière door het Noord Nederlands Toneel. Vertaling/bewerking: Paul Vermeulen Windsant en Carel Alphenaar. Met Henk van Ulsen, Wivineke van Groningen, Ma rianne Papavoine e.a. Gezien: 22/01Schouwburg Leiden Bij een opvoering van 'De Ingebeelde Zieke' van Molière doet zich al gauw het probleem van de vereiste overdrijving voor. Het lijkt haast onver mijdelijk om de speelstijl aan te scherpen en vooral aan te dikken. Voorstellingen van dit be faamde stuk verschillen vooral in de mate waarin, en de manier waarop dat gebeurt. De stijl bij de voorstelling van het Noord Nederlands Toneel is consequent doorgevoerd. Er is gekozen voor een bijna karikaturale uitvergroting in het acteren die men met een gestileerde vorm van ironie relati veert. Gaat het bijvoorbeeld over de verboden liefde van dochter Angélique voor de heer Cleante, dan geeft de actrice die deze rol speelt, daar steeds een opera-achtig riedeltje aan mee. Met uitzon dering van de hoofdpersoon vervallen de perso nages met regelmaat in zulk gezang of recitatie ven. Er zijn bewust vocalisten in de spelbezetting opgenomen, waardoor deze regievondst in vak kundige handen is. Of het aanslaat, is echter een tweede. De balans slaat vervaarlijk door naar kin derachtig gedoe. De op zichzelf te rechtvaardigen overdrijving mist raffinement en blijft naïef en buitenkanterig. Henk van Ulsen vertolkt de titelrol van Argan voor zijn doen bijzonder extrovert. Op deze ma nier verbergt hij te veel de onmiskenbare tragiek van deze ingebeelde zieke, wiens echte kwaal zich in elk geval tussen de oren bevindt. En daar helpen lavementen en andersoortige lapmidde len nu eenmaal niet tegen. Hoewel de bewerkers in hun toelichting spre ken van 'een angstdroom van een vereenzaamde man die zich verschanst in een opblaasburcht die niet mag worden doorgeprikt', overheerst daar entegen in de voorstelling de luchtige oppervlak kigheid. Het slot van de voorstelling moet dat beeld als nog corrigeren. We zien een dode Argan op het toneel liggen. Molière die namelijk zelf de rol van Argan heeft gespeeld, is na de vierde voorstelling gestorven. Een verwijzing naar dit historisch ge geven voegt niets toe, maar doet in deze bij tijd en wijle Iduchtige vertoning eerder misplaatst aan. De groep Cloud Chamber duidt de voorstellingen die zij maakt zelf ,aan als 'interdisciplinair danstheater'. Dit wil zeggen dat dans op een uiterst veelzijdige manier wordt gecombineerd met muziek, tekst en diverse vi suele middelen. 'Borderline rendezvous', de eerste voorstel ling waarmee Cloud Chamber in Leiden optreedt, is uiterst in trigerend totaaltheater. Regis seur Ron Bunzl koos als uit gangspunt de geografische ont dekkingsreis van Columbus en de persoonlijke, artistieke ont dekking van Amerika die immi grant Saul Steinberg ondernam. Columbus vertegenwoordigt de westerse cultuur die het nieuw ontdekte Amerika na^r haar hand zette; Steinberg accep teerde de Amerikaanse samen leving zoals die was en zocht er zijn plaats in. 'Borderline rende zvous' is geen weergave van de ze tegenpolen, maar gaat meer algemeen over het gevoel van de mens dat hij te weinig ruim te heeft, dat hij adem te kort komt en de grenzen verlegt. Er wordt een groot gebied ge opend dat de mens vervolgens opvult. De ontwikkeling van de cultuur kan zich voortzetten. Het resultaat is een voorstel ling waarin op uiterst intrige rende manier beelden te zien zijn die met dit gegeven geasso cieerd worden. Erotiek tot en met geloof, oorlog tot en met luchtige show, Indianenbeelden tot en met wolkenkrabber, om Galerie A Sandrien Thiel. Te zien: t/m 13/2, openingstijden: t/m za 9-13 uur, woe t/m za 12-17 uyr en eerste zondag van de maand. Een ontdekkingsreis en de tegenstelling tussen veiligheid en avontuur in 'Borderline rendezvous'. foto maurice boyer maar een greep te doen: alles trekt aan het oog voorbij als een rijke droom. De kleine man ver overt het grote land, totdat er een standbeeld voor hem wordt opgericht. De indruk is surrea listisch, maar het is een surrea lisme dat de werkelijkheid van de westerse cultuur vanuit de uiterste grens scherp belicht Muziek, dans, tekst, toneel beeld en belichting: Cloud Chamber heeft alle aspecten van deze totale theaterervaring zorgvuldig uitgewerkt en op el kaar afgestemd. Mooi is de lijn van het geheel, waarin een snel le passage, een rustiger gedeelte en weer en heftiger, levendiger tempo elkaar opvolgen. Aan het eind blijkt de ruimte weer erg krap te worden. Die ruimte is inmiddels de hele aardbol, die de mens heeft ver overd. Maar het blijft de vraag of de ruimte werkelijk helemaal vol is. Een filmscène, die als de naald op een defecte grammo foonplaat blijft steken, zien we dat er telkens iets blijft lokken wat zich vervolgens aan ons onttrekt... 'Borderline rendezvous' is een belevenis waar ie je een uur lang helemaal in kunt verliezen. 'Ik wilde weten hoe het zou zijn als de wind door het beeld speelde.' Aldus de motivatie van een bezoeker van Galerie Art Arcylaat in Leiden om eens een zetje te geven tegen een fragiel object van de Drentse kunstenares Sandrien Thiel. De wigwam-vormige constructie zakte ogenblikkelijk in elkaar tot een or deloze kluwen van staven perspex. De galeriehouders slaagden er vervolgens

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 19