Snel besluit over gemeentesecretaris Schrikkeljaar stuurt vuilophaal in de war Antiek serviesgoed uit grond geen cent waard Bello:Hopelijk treft hij het net zo als ik' Regio Leiden CDA: Voorschoten mist visie verkeersproblemen ZATERDAG 23 JANUAR11993 Oegstgeestenaren ergeren zich groen en geel oegstgeest ellen verbunt De vuilnisbakken puilen uit in Oegstgeest. Dorpsbewoners we ten zich geen raad meer met het afval en begrijpen weinig van het systeem van de vuilnisop haaldienst. Al sinds het begin van dit jaar zetten honderden mensen de verkeerde afvalcon tainer buiten, die vervolgens niet wordt geleegd. De telefoons bij gemeente en ophaaldienst staan geregeld roodgloeiend want de Oegstgeestenaren we ten het niet meer. Wat moeten ze nu met die volle containers? De boosdoener is het schrikkel jaar 1992. 's Ochtends zie je mensen in het dorp geregeld naar buiten kijken: naar de kleur van de containers die al op straat staan. Moeten ze vandaag nu de groene of de bruine vuilnisbak buiten zetten? Groen of bruin; de bewoners ergeren zich er on dertussen groen en geel aan. Ze zijn het spoor in het ophaalsys- teem volkomen bijster. Sinds de invoering van het gescheiden inzamelen van afval zijn er twee soorten afvalcontai ners in omloop in Oegstgeest. De bruine voor het groente-, fruit- en tuinafval en de groene voor het overige vuilnis. Omdat elke soort bak z'n eigen vuilnis wagen heeft, rijden er twee ver schillende wagens door het dorp. De gemeente bedacht daar om een systeem dat in haar ogen logisch en duidelijk is: 'de bruine bak wordt in wijken met weken geleegd en dat gebeurt in even wijken tijdens de even we ken.' Schrikkeljaar De verwarring ontstond rond de jaarwisseling. Het schrikkeljaar 1992 telde met zijn 53 weken één week meer dan normaal. Dus volgden twee oneven we ken na elkaar en daarom zou volgens het systeem twee keer achtereen dezelfde bak geleegd moeten worden. De gemeente voorzag dit pro bleem en kaartte dit in de maand december aan in het plaatselijke huis-aan-huis blad. in de eerste week van het nieu we jaar zouden de vuilnisman nen overal in het dorp, onge acht de wijknummers, de groe ne container legen. Daarna zou het oude vertrouwde systeem weer van kracht zijn. Maar niet iedereen had het gelezen of begrepen. Van alles werd buitengezet, zelfs de op haaldienst begreep er niets meer van. De telefoons bij de gemeente en bij de ophaal dienst stonden de eerste week van dit jaar roodgloeiend. Tien tallen Oegstgeestenaren grepen dagelijks de telefoon: boos ver telden ze hun verhaal. Na die eerste week besloot de gemeente om in een artikel op de voorpagina van het huis- aan-huis- blad, de situatie nog eens haarfijn uit de doeken te doen. Bovendien kreeg iedere bewoner die het huisvuil ge scheiden houdt, een kalender in Zoeterwoude schrijft voor Amnesty zoeterwoudeZoeterwoudenaren schrijven op maandag 25 ja nuari brieven voor politieke gevangenen. Amnesty International houdt de schrijfavond vanaf 20.00 uur in Ons Huis aan het Kos terspad. De brieven zijn voor drie Irakezen die na de terugtrek king van de Iraakse troepen uit Koeweit zijn 'verdwenen'. Informatie-avond bebouwing polders voorschoten Over de plannen om de Papewegse- en de Krim- wijkpolder in de toekomst te bebouwen, praten dinsdagavond a.s. een aantal mensen tijdens een informatie-avond in Voor schoten. De gemeente Voorschoten organiseert deze avond sa men met de Stichting Leefbaar Voorschoten. De bijeenkomst gaat vooraf aan de inspraakavond voor Voorschotenaren, die 15 februari wordt gehouden over dit onderwerp. Vanaf 20.00 uur spreken vertegenwoordigers van o.a. Leefbaar Voorschoten, Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Werkgroep Verontruste Veehouders Voorschoten aan de Leidseweg 100 in Voorschoten. redactie miep de graaff iiesbeth buitink marieta kroft de bus met daarop nog eens een duidelijke uitleg van het systeem. Dit alles mocht echter niet baten. Ook in de tweede week van 1993 stonden in sommige straten de verkeerde containers buiten. „Die mensen gooiden het krantje en de kalender sa men met de grote hoeveelheid reclame meteen weg", is de conclusie van gemeentevoor lichtster Rozemond. Toch steekt de gemeente ook de hand in ei gen boezem. .Achteraf gezien hadden we beter van het sys teem af kunnen stappen. Dat zal komend jaar ook wel gebeu ren", geeft de voorlichtster toe. Noodsituatie Maar daarmee is de kous nog niet af. Sommige mensen zitten nu met overvolle containers in hun tuin. De gemeente raadt die mensen daarom aan om volle zakken zelf naar de ge- meentewerf aan de Haarlem merstraatweg te brengen. En als er echt niets anders opzit, dan moet het gescheiden inzamelen maar een keer door de vingers worden gezien. Dan mogen de Oegstgeestenaren het vuilnis uit beide containers dumpen in de verzamelcontainers «ie onder aan de flats staan. Deze nood oplossing is uit den boze voor de mensen die trouw hun afval scheiden. Wat dat betreft ligt een andere oplossing meer voor de hand: gewoon beide bakken buiten zetten, zodat het perso neel van de ophaaldienst zelf de juiste kan kiezen. VRIJE TIJD Koekjes De Warmondse jeugd vanaf vijf jaar kan zaterdag 23 januari koekjes bakken bij 'Kommuni- katie Warmond' in 't Meerpunt, Herenweg 45. Info: 01711-11916 of 11410. Rommelmarkt Een rommelmarkt wordt zon dag 24 januari gehouden in Shelter, Heemraadlaan 67 in Leiderdorp. De toegang is gra tis. Shelter is open tussen 10.00 en 16.00 uur. 'In principe nog alles mogelijk' De Leiderdorpse gemeenteraad neemt volgens betrouw bare bronnen 'op zeer korte termijn' een beslissing over gemeentesecreataris A. Willems. Zolang de raad geen of ficiële uitspraak over de eerste ambtenaar heeft gedaan, is volgens zegslieden in principe nog alles mogelijk. Het college van B en W erkent echter dat de positie van Wil lems ter discussie staat, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring van het college en Willems. Wouter Bello: 'Extra benieuwd wat er leiderdorp liesbeth buitink Over de achtergronden van de geheime discussie wil de ge meente niets kwijt. „In het be lang van betrokkene en het ge meentebestuur verkeren wij nu niet in de positie hierover uit spraken te doen." Wel zegt het college dat 'de gemeentesecre taris volledig werkzaam is'. De gemeenteraad kan Wil lems alleen op non-actief zetten wanneer kan worden aange toond dat hij slecht functio neert, verklaart woordvoerder G. Heetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). „Bijvoorbeeld op grond van onbekwaamheid of onge schiktheid. Maar dan moet ook worden aangetoond dat er al gesprekken zijn geweest over het functioneren feiten zwart op wit staan. Het moet toetsbaar zijn door de ambtenarenrechter als de ge meentesecretaris daar zijn ont slag aanvecht." Volgens Heetman kan de ge meentesecretaris ook zelf over de voorwaarden van zijn ont slag onderhandelen. „Dan kan hij maandelijks een bedrag aan wachtgeld krijgen, dat in één keer laten afkopen of daarbij nog een gouden handdruk krij gen." Volgens welingelichte bronnen wordt bij het vertrek van de gemeentesecretaris ge sproken over een bedrag van 1,3 miljoen gulden. „Gemeentese cretaris Bello van Jacobswoude kreeg 1,2 miljoen gulden en dat ïgebruikelijk hoog. Maar het ti t wel aan dat ii ige- aldus Krijgt Leiderdorp met zijn gemeentese- gulden. menvoeging van 'zijn' gemeenten Lei- cretaris net zo'n affaire als jacobswou- Verschil lijkt te zijn dat in jacobswoude muiden en Rijnsaterwoude met Wou- de? De afkoopsommen of gouden nooit het functioneren van de gemeen- brugge. Ook is het in Leiderdorp (nog) handdrukken lijken elkaar niet ver te tesecretaris ter discussie stond: hij niet gekomen tot rechtszaken, waarbij ontlopen: 1,2 miljoen tegen 1,3 miljoen werd 'gewoon' overbodig door de sa- de eerste ambtenaar geld eist. De publiciteit ontloopt elkaar niet veel. Vandaar het gesprek met de man van de affaire van toen, Wouter Bello. Ook een beetje over de affaire varniu, rond Ton Willems. leiderdorp/jacobswoude paul van der koou Eigenlijk wil hij niet praten, oud-ge- meentesecretaris Wouter Bello. De tijd dat zijn afkoopsom van 1,2 miljoen da gelijks de pers haalde, ligt ver achter hem. Hij heeft van Jacobswoude zijn geld gekregen en gaat dagelijks fluitend naar zijn nieuwe werk op het gemeente huis in Schoorl. In de Noordhollandse kustplaats is hij sinds februari vorig jaar hoofd van de 25 mensen tellende sector Het is een gemeentelijke afdeling die flink wat te doen heeft in de 6700 inwo ners tellende recreatiegemeente met 28 campings, zee, duinen, bossen en water. Van de affaire in Leiderdorp heeft hij nog niets gehoord, maar hij overweegt Wil lems te bellen. Hij kent de Leiderdorpse gemeentesecretaris als een man die heel wat mans is en prima in staat lijkt zijn ei gen problemen op te lossen: „Het is een buitengewoon goeie vent die zijn zaken altijd goed op orde heeft en weet waar iedereen over praat." Bello is daarom extra benieuwd wat er aan de hand is. Wat hij de Leiderdorper in een telefoongesprek zal toewensen? „Dat zijn toekomst even goed is als de mijne. Dat hij vindt wat-ie verwacht. Het net zo treft als ik. Vrede krijgt met de si tuatie en op een goede manier afscheid neemt van zijn gemeente." Zijn eigen afscheid was 'heel goed en plezierig'. Op een grote bijeenkomst sprak hij met al die mensen met wie hij zo 'fantastisch' had samengewerkt. Nog steeds heeft hij contact met oud-colle ga's. Ze bellen op of komen langs. Maar nooit spreken ze over de affaire. „Dat is een gepasseerd station", zegt Bello. Ook voor zijn gezin. Toen raadsleden riepen dat de afkoopsom een gemiddeld huisgezin 400 gulden per jaar kost en er van af wilden, werden zijn kinderen niet meer uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. Dergelijke incidenten raakten Bello diep: „Het was een hele vervelende tijd en er is veel over te vertellen, maar ik wil het niet. Ik wil geen mensen beschadigen en ben niet rancuneus." „Toch, als zo'n affaire speelt, denk je eerst: het is aanleiding voor nog een ac tie. Zo overwoog ik beslag te laten leggen op het gemeentehuis, een claim op tafel te leggen voor de immateriële schade en me niet meer zo afzijdig te houden in de pers. Maar op een gegeven moment zei den we: laat Jacobswoude Jacobswoude. Sluit het volledig af." En dat is gelukt, met hulp van het héle gezin. Ook de burgers ïn zijn vroegere ge meente droegen hun steentje bij: „Veel mensen kwamen langs of belden op om mij een hart onder de riem te steken. Mensen die begrip hadden voor de situ atie en alles wat er omheen speelde. Mensen ook die ik vaak niet eens ken de." Bello hoopt dat de kwestie voor Wil lems op privégebied rimpelloos verloopt en de gemeentesecretaris geen speelbal wordt in 'discussies van bedenkelijk ni veau'. „Dat de ene politieke partij niet de andere politieke partij te kakken gaat zetten door te zinspelen op de lasten die burgers op hun schouders krijgen door jóuw afkoopsom. Dat politici hem niet als band gebruiken om elkaar te besto ken." Of, om het wat minder diplomatiek te zeggen: hij hoopt dat Willems bespaard blijft wat hemzelf is overkomen. Alleen wil Bello dat niet gezegd hebben. Ja cobswoude is 'eindelijk in rustiger vaar water terecht gekomen'. Hijzelf is happy met zijn nieuwe leven en hoopt dat het Jacobswoude en alle ex-collega's goed gaat. En daar moeten we het maar bij houden. Hooguit meldt Bello nog dat hij twee andere benoemingen, van een gemeente en een bedrijf, op zak had toen hij be wust voor Schoorl koos. „Overal wist men van de afkoopsom. Ik heb er open lijk over gepraat tijdens de sollicitatiege sprekken. Van één werkgever weet ik dat hij het toenmalige college van Ja cobswoude heeft benaderd, maar gezien het aantal benoemingen was dat blijk baargeen beletsel." Overigens was Bello vrij laat gaan solli citeren. Zo was hij eerst op vakantie ge gaan nadat de ambtenarenrechter be paalde dat hij recht had op de afkoop som van 1,2 miljoen gulden die het col lege had beloofd, maar de raad dreigde af te pikken. Toen hij terugkwam, was de zaak rond. Hij kreeg zijn geld, dat niet in gevaar kwam door zijn nieuwe baan. Wel nam de belasting 'een flinke hand'. Mil jonair is hij dan ook niet. Kinderen uit Vlietwijk steken elke dag over voorschoten judy nihof De CDA-fractie in Voorschoten heeft kritiek op de wijze waarop het college van B en W de ver keersproblematiek in de ge meente aanpakt. Het ontbreekt B en W aan een visie op het to tale verkeersbeeld, vindt de par tij- De gemeente Voorschoten zoekt de laatste jaren naarstig naar oplossingen voor afzon derlijke knelpunten, zoals de kruising Schoolstraat/Koninklij ke Marinelaan/Veurseweg. „Maar er is een visie nodig op de totaliteit van de problemen, en daarbij horen onder meer ook de kruising Papelaan /Veur- seweg en de rommelige situatie bij het 'deltapleintje' aan de Schoolstraat," vindt CDA-frac- tievoorzitter W.J. Valkenburg. De afgelopen week is de CDA- fractie, net als de andere fracties in Voorschoten, 'tegen wil en dank' akkoord gegaan met het voorstel om op de drukke en onoverzichtelijke kruising Schoolstraat/Koninklijke Mari nelaan/Veurseweg verkeerslich ten te plaatsen en een aantal aanvullende maatregelen te ne men, zoals het omdraaien van de rijrichting in de Bloklaan. Het blijven volgens de voltallige Voorschotense politiek onge lukkige oplossingen. Volgens de CDA-fractie is dat onder meer te wijten aan een gebrek aan visie op het totaal beeld. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar de toena me van het verkeer uit de steeds groter wordende nieuwe wijk Starrenburg, dat nu allemaal via de Koninklijke Marinelaan rijdt. „We krijgen ook te maken met een fusie van de basisscholen Laurentius en de Regenboog. Daardoor moeten de kinderen uit Vlietwijk elke dag oversteken om bij de school in Boschgeest te komen. Als gemeente ben je ervoor verantwoordelijk dat dit op een veilige manier gebeur- t,"aldus Valkenburg. Ook de verplaatsing van su permarkt Hoogvliet, van een onopvallende plek naar een in het oog springende plaats aan de Veurseweg zal, zo verwacht Valkenburg, meer verkeer aan trekken. Het oversteken van de weg met de auto roept dan om een voorziening, een opstel plaats voor auto's ter hoogte van de middenberm, zodat het doorgaand verkeer ongehinderd verder kan. Ook de situatie bij het deltapleintje roept volgens Valkenburg om een oplossing. Het verlaten van de parkeer plaats levert nu een onoverzich telijke toestand op. Hoe de pro blemen nu precies moeten wor den aangepakt, weet Valken burg niet. „Ik vind alleen dat er iets moet gebeuren. Voor het ontwikkelen van een visie moet de gemeente maar een deskun digbureau in de arm nemen." Volgens de gemeente wordt wel degelijk vanuit een totaalvi sie gewerkt. „Er is zes, zeven jaar geleden een plan van aan pak gemaakt. Alleen is die niet bijgewerkt. Dat is waar. Maar de filosofie ervan volgen we." aldus Th.A. Dijksman, hoofd afdeling weg- en waterbouwkunde en verkeer van de gemeente. Volgens Dijksman is er ge woon geen geld om alles uit het plan van aanpak te realiseren, en worden er daarom prioritei ten gesteld. Volgens directeur openbare werken, J.F.D. Bonjer, zou bij een bijgestelde visie ook het autovrij maken van de Schoolstraat moeten worden betrokken. „Daardoor zouden ook een aantal verkeersproble men kunnen worden opgelost. Maar die afsluiting is voor het CDA nou juist weer onbe spreekbaar." Voorschotense kunstkenner graaft 17e eeuws aardewerk uit voortuin voorschoten miep de graaff De Voorschotense kunstkenner annex prentenhandelaar Th. Laurentius en zijn zoon Frans hoefden afgelopen maanden voor het opgraven van tiental- I len 17e eeuwse potten, borden j en schotels bepaald niet ver van I huis te bivakkeren. De vondsten kwamen uit hun eigen voortuin. J Laurentius heeft namelijk de mazzel zich bewoner te mogen noemen van de Oranjerie, een riante buitenplaats in de scha duw van kasteel Duivenvoorde nabij de Voorschotense Hors ten. De familie Laurentius woont j letterlijk midden in de historie. Geen wonder dat zijn zoon de liefde voor alles wat oud is met de paplepel kreeg ingegoten. Senior: „Elke schop in de grond is hier immers raak! Frans liep al op z'n vierde te spitten." Een paar jaar terug werden er dan ook belangwekkende overblijf selen grof aardewerk, vuur stenen uit de zogeheten Vlaardingen-cultuur gevonden, zo'n 3000 jaar voor Christus. Ei genlijk voor het oprapen want slechts 60 centimeter onder het gras. Senior wist al langer dat in de tuin ooit een vergeten kasteel boerderij heeft gestaan, maar zijn dagen zijn doorgaans al te kort. Laurentius is namelijk des kundige bij het al jaren goed lo pende tv-programma 'Tussen kunst en kitsch' en bestiert een prentenhandel. Vorig jaar zo mer was er dan eindelijk wat tijd over. Vader en zoon gingen om de tafel zitten en konden na enig meetwerk precies uitreke nen op welke plek de schop de grond in moest. Bij het omspitten van het tuinpad kwam een zogeheten afwassloot boven water. Een sloot waarin destijds de vaat werd gespoeld en waar natuur lijk wel eens wat inviel. Daarop wijzen de overblijfselen van Vader en zoon Laurentius met de 17e eeuwse kommen, potten en borden die ze uit hun eigen tuin konden opgraven. Waarde in geld uitgedrukt: nul komma nul. Historische waarde: groot. Door de vondsten kan de geschiedenis van kasteel Duivenvoorde weer verder worden uitgediept. foto hielco kuipers potten, borden, kommen en glas, in combinatie met de ge vonden borstels. Het meeste 'spul' kwam uit één put, waar vooral Frans nogal eens indook. Zijn vader, grijnzend: „Dan keek ik weer 's de tuin in en zag ik zijn twee voeten boven het gras uitsteken. Leuk gezicht was dat." Geen cent Wie denkt dat deskundige Lau rentius goed garen spint door hetgeen uit 'zijn' bodem is ge komen, heeft het goed mis. Het serviesgoed is geen cent waard omdat geen enkel potje of pan netje compleet uit de grond kwam. Met veel liefde en geduld werd het spul weer in elkaar ge lijmd. De waarde van de vondsten zit 'm in andere zaken: „Het bij zondere is de afbakening van de datering. Alles viel tussen onge veer 1620 en 1640 in die sloot. Het leuke was dat we op een ochtend zaten te brainstormen wanneer de boerderij moest zijn gebouwd, we kwamen op omstreeks 1625, en diezelfde middag vonden we een bord waarop het jaartal 1630 stond! Stom geluk." „Bovendien levert het totaal een aardige indruk van welke soorten aardewerk er in het boerenhuishouden werden ge bruikt. We weten ook dat het meeste afkomstig is uit eigen land, maar ook uit een land als Denemarken, en hier via marsk ramers terecht is gekomen." De vinders mogen zich in middels de rechtgeaarde eige naren van de bodemvondsten noemen. Laurentius, hij is ook correspondent voor de Rijks dienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek, vroeg immers vooraf toestemming om te gra ven aan de Stichting Duiven voorde en brengt verslag uit aan allerhande bevoegde instanties. Bijzondere plannen hebben ze niet met het oude materiaal. Wellicht wordt er ooit een expo sitie aan gewijd. „Het zal verder wel naar de kamer van Frans verdwijnen. De keuken, de gang, alles staat hier al bom vol' lacht mevrouw Laurentius. Rosarium uniek plekje voorschoten Waarom werd juist Laurentius uitverkoren om het voormali ge Rosarium naast het Voorschotense kasteel te mogen be trekken? „Ik ben geboren en getogen Voorschotenaar. Kwam hier als twaalfjarig jongetje vlak na de oorlog al snuffelen, was gewoon geweldig geïnteresseerd in de historie op en rond het kasteel. Elf jaar geleden kreeg ik een telefoontje dat het Rosa rium leeg kwam, of ik belangstelling had. Nou, over zoiets hoef je geen seconde na te denken. „Dit plekje is uniek, 's Avonds is het aardedonker. Heerlijk. Je ziet hier nog de Melkweg. Je hoort hier vogels. Er lopen hier fazanten, Chinese eenden, waterkippetjes. En wal mezelf be treft ben ik altijd bezig om de geschiedenis van hel kasteel verder uit te diepen. In de loop der jaren heb ik til heel wat publikaties over Duivenvoorde uitgegeven. Ja, we hebben ons hier altijd heel goed vermaakt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 15