Opvolging Ernst was in Rome niet aan de orde Maar klein deel Etiopische Falashmura's naar Israël Kerk Samenleving Wapens tot kerkklokken Moslim-theologen veroordelen geweld ZATERDAG 23 JANUAR11993 REDACTIE DICK V KORTWEG Schuld De gesprekken over het thema 'schuld' die gedu rende drie donderdagavon den in Voorschoten worden gehouden, blijken goed aan te slaan. De eerste bijeen komst op 14 januari, waar op dr. F. De Stoppelaar het thema behandelde vanuit het gezichtspunt van de psychiatrie, werd bezocht door ongeveer 75 personen. De tweede bijeenkomst staat op het programma voor 28 januari. Dan be handelen prof. H. Bianchi en mr. P. van Dijken het thema 'schuld' vanuit de rechtspraak. De serie wordt op donderdag 11 februari afgesloten met ds. F. Brom- met, die het onderwerp be nadert vanuit de theologie. De gesprekken worden georganiseerd door de Werkgroep Missionaire Ge meente in Voorschoten en hebben plaats in het Am- bachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat 12. De aan vang is steeds 20.00 uur. In het Kruispunt aan de Schoolstraat 2 wordt op zondag 21 februari een Open Deur-dienst aan het them#,, gewijd. De dienst begint om 10.00 uur. Roemenië De Noordwijkse kerken houden de komende perio de een voedsel- en kleding- actie voor Roemenië. Het is mogelijk om zelf voedsel pakketten samen te stellen met dozen die komende en volgende week zondag uit de portalen van de kerken kunnen worden meegeno men. De pakketten kunnen voor 8 februari worden in geleverd Het is ook moge lijk om losse levensmidde len en goede gebruikte en nieuwe kleding te geven. De kleding die 'schoon en heel' moet zijn kan voor 6 februari worden in geleverd op de volgende adressen: Sluispad 5, Stak- manbossestraat 54, Riet kant 2, P. Bedijnstraat 12, Schoolstraat 15, School straat 31 en bij de fa. Pas- schier aan de Boekersloot- laan 2. Het vervoer van de goederen naar Roemenië wordt verzorgd door de werkgroep De Ruyter van de gezamenlijke diaconiën. De vrachtwagens vertrek ken op 16 februari. Lezingen De lezingenserie die jaar lijks in Oegstgeest wordt ge organiseerd door de Vereni ging van Vrijzinnige Her vormden en de Nederland se Protestantenbond heeft dit keer als thema 'Geloven en denken'. De eerste bij eenkomst is gepland op dinsdag 16 februari, als pro fessor Nienhuis, na tuurkundige aan de Leidse universiteit, spreekt over 'Wetenschappelijk wereld beeld en godsgeloof. De vraag naar het handelen van God kan een mogelijk conflict worden tussen ge loof en wetenschap. Nien huis gaat in op de vraag of bij zo n conflict geloofsken nis dan wel wetenschappe lijke kennis de voorrang verdient. De andere bijeen komsten zijn op 4 maart en 16 maart. De lezingen wor den gehouden in het Ge meentecentrum aan de Lijtweg 9 in Oegstgeest en beginnen om 20.00 uur. Ie dereen is welkom. Bisdom Breda moet voorlopig nog geduld hebben Curieprelaat mist 'grote idealen' bij katholieken VATICAANSTAD. „Mijn opvolging is in Rome niet aan de orde geweest." Bisschop H. Ernst doet er niet geheimzinnig over. „Noch de paus, noch ikzelf en evenmin één of andere curiepre laat heeft er over gesproken. Ikzelf niet, omdat ik er het volste vertrouwen in heb dat de hele procedure zorgvul dig wordt Uitgevoerd." De mensen van het bisdom Breda zullen dus nog even geduld moeten hebben. BREDA «CPD Bisschop Ernst maakte vorige week zijn vijfde en zeker laatste ad limina-bezoek mee. In april vorig jaar werd hij 75 jaar en verzocht hij om ontslag. Dit werd hem een maand later ver leend met het verzoek als apos tolisch administrator zijn bis dom te blijven besturen tot een opvolger is benoemd. De bisschop bekent dat zijn emeritaat dadelijk voor hem ker een heel grote overgang zal be tekenen. „Maar", zegt hij, „op dit moment heb ik er gewoon nog geen tijd voor om er uitvoe rig bij stil te staan. Het bisdom Breda zowel als de kerkprovin cie houden me nog dagelijks bezig. Ik ben nog heel gezond en kan mijn werk nog heel goed bisschop geheel achter die pas sage in het rapport. „Er gebeurt heel wat op oecumenisch ge bied", zegt hij. En hij somt op: „Het Conciliair Proces met zijn kerkedagen; het sociaal christe lijk congres waarop o.a. 100 jaar encycliek Rerum Novarum werd herdacht; De DISK (Dienst aan Industrie en Samenleving vanwege de Kerken) met o.a. zijn 'Arme kant van Nederland'. Neem daarbij de vele lokale oe cumenische ontmoetingen en een gemeenschappelijk rapport vieringen en het moet duidelijk over de situatie in hun kerkpro- zijn, dat de oecumene jaren kunnen doorfunctione- tgebracht. Daarnaast werden, als gebruikelijk, rap porten over elk bisdom afzon derlijk ingediend. De paus krijgt daarvan samenvattingen. Op vallende punten daarin waren de plaats van de pastoraal wer- werkster, de de erkenning dat er in Ne derland ondertussen sprake is van een missionaire situatie. Bisschop Ernst vindt vooral de reactie van de paus op het werk van pastoraal werkers voor die laatsten heel bemoedigend. „Hoewel de woorden van de paus gepaard gingen met een waarschuwing ten aanzien van De Rooms-Katholieke Kerk overschrijding van bevoegdhe- kent geen vut-regeling. „Eigen lijk regelt de kerk dit soort din gen veel beter dan de samenle ving", vindt de bisschop. „Onze regeling is zo soepel dat pasto res zo nodig voor hun 65e kun nen ophouden met werken, r als ze dat willen ook nog cumene den, vind ik de waardering de paus een ondersteuning voor het werk van pastorale wer kers", aldus Ernst. Hoewel links en rechts vraag tekens zijn gezet bij de passage belangrijkheid land, staat de land een belangrijke plaats in neemt." De constatering in het rap port van de bisschoppen dat in Nederland sprake is van een missionaire situatie, vindt bis schop Ernst niet nieuw. Hijzelf heeft er vorig jaar aan het slot van het vierde Landelijk Pasto raal Overleg in Hoeven al uit voerig op gewezen en toen al werd dit in een groot aantal kranten, door radio en tv al als nieuws gebracht. In tegenstelling tot mgr. J. ter Schure van Den Bosch vindt Ernst dat dit ook voor zijn bis dom geldt. „Wij, de gezamenlij ke christelijke kerken, zijn een minderheid geworden. Het openbare leven is vervreemd van geloof en kerk. Wij onder vinden grote moeilijkheden om het geloof aan de kinderen door te geven, zeker als die groter ge worden zijn. De scholen voeren geen catechetische functie meer Bisschop H. Ernst: „Ik vertrouw erop dat de opvolging goed gere geld wordt." De Nederlandse Curieprelaat mgr. K. Kasteel mist in de RK Kerk van ons land vooral de daadwerkelijke inspanning voor grote, nobele idealen. Neder land heeft vele missionarissen voortgebracht, zoals Petrus Donders, die hun leven voor een goede zaak wilden geven, maar deze ambitie is groten deels verdwenen. „Hollandia docet (Holland onderricht) en het je totaal weg schenken en Christus helemaal willen volgen, dat bij de Neder landse katholieken zo sterk is geweest, bestaat niet meer", verzucht Kasteel, die al meer dan dertig jaar bij de Curie werkt. Dat komt naar zijn me ning door de geloofscrisis als gevolg van de te ver doorge voerde secularisatie in Neder land, het gebrek aan geloofsop voeding van de Nederlandse ka tholieken en het ontbreken van voldoende aanbod voor bezin ning op wat hij noemt 'diepe le- archieffoto venskwesties'. uit." „Het antwoord hierop", zegt bisschop Ernst, „zal moe ten zijn, dat de gelovigen die sa men met de pastores de dragers zijn geworden van het kerkelijk leven een milieu van geloven moeten gaan opbouwen en ont wikkelen waarin mensen het geloof leren kennen en erin worden gesterkt. Een dergelijke ontwikkeling moet ook gericht zijn op mensen buiten de kerk, die op hun wijze van geloven of Kasteel put hoop uit de nieu we religieuze bewegingen en de vernieuwing van het religieuze leven. Hij werkt in diverse paro chies in Rome en neemt daar een kentering waar, vooral sinds Johannes Paulus II aan het be wind is. „De seminaries van Ro me zitten vol en de ordes van monialen (beschouwende zus ters) en tal van lekenbewegin gen bloeien." In Nederland valt hiervan nog humaniteit dienen te worden weinig te bespeuren. Daarover aangesproken". „Dat versta ik onder missie in Nederland in deze tijd en dat is heel wat anders dan gedachten aan kraaltjes en zilverpapier die blijkbaar bij velen opkomen." is Kasteel het met de Neder landse bisschoppen eens. Maar er zijn ook wel lichtpuntjes, meent hij, zoals het feit dat er weer meer nieuwe priesters ko- moskou Een werknemer van een voormalige wapenfabriek in Mos kou soldeert de laatste ornamenten op een kerkklok die in dezelfde onderneming is vervaardigd. De fabriek schakelde over op de pro- duktie van klokken voor Russische kerken nadat de orders van het militaire apparaat vrijwel wegvielen. foto epa TEL AVIV GPD De Falashmura's, Etiopische christenen van joodse afkomst, zijn volgens de Israëlische im- migratiewet geen joden. Ze mo gen daarom niet als groep naar Israël. Een uitzondering zal worden gemaakt voor mensen die zich willen voegen bij naaste familie die al in Israël woont. Dat is in het kort de aanbeve ling van een Israëlische rege ringscommissie, die tot taak had een oplossing te verzinnen joden komen. Het toonde zich zeer te leurgesteld over het advies van de commissie-Tsaban. De Falashmura-kwestie kwam in het nieuws nadat in de operaties 'Mozes' en later 'Salo- Israël is dat gebeurd onder dwang, maar Israëlische onder zoekers menen dat het vooral een pragmatische kwestie was. Joden konden in grote delen Etiopië geen land bezitten, totaal 45.000 Etiopische geen onderwijs volgen en geen joden naar Israël bracht. Twee jaar geleden, na operatie Salomon, bleven in Ad dis Ababa tweeduizend Falash mura's achter. Zij konden vol gens het Israëlische immigratie- personeel niet bewijzen dat ze ambtenaar worden. Daarom lie ten ze zich dopen. voor het al twee jaar slepende 'Falashmura-probleem'. De minister van immigran- tenopvang Yair Tsaban presen teerde deze week het commis sierapport, dat door de Etiopi- De gevolgen t sche gemeenschap in Israël met paar duizend 'niet-joden' in Is- grote spanning tegemoet was raël terecht gekomen. gezien. Het Samenwerkingsver band van Etiopische Organisa ties, de meest uitgesproken lob by-groep, wil dat de regering al le Falashmura's naar Israël laat De *Wet op de Terugkeer' be paalt dat alle joden het recht hebben zich in Israël te vesti gen. Joden worden in die wet gedefinieerd als personen die een joodse moeder hebben, of zich tot het jodendom hebben bekeerd, en geen andere gods dienst belijden. Falashmura's beantwoorden als groep niet aan die definitie, meent de commissie Tsaban. Ze kunnen daarom alleen naar Israël wor- De Falashmura's stammen af den gebracht volgens een uit- het Israëlische beleid waren in sommige gevallen hartver scheurend. Kinderen vertrokken zonder hun ouders en ouders zonder hun kinderen. Ondanks de strenge selectie zijn toch een joden die zich in de loop zonderingsbepaling, die om hu- de vorige eeuw tot het manitaire redenen de immigra tie van naaste familieleden mo gelijk maakt. christendom hebben bekeerd. Volgens de Etiopische lobby in Cairo dpagenover andere geloofsgemeen schappen en dat deze gods- Islamitische theologen uit meer dienst terrorisme noch bedrei- dan honderd landen hebben de gingen jegens andersdenken- moslim-fundamentalisten op- den goedkeurt, geroepen af te zien van geweld De theologen verlangen dat en terrorisme. In een 'verklaring de regeringen van de Arabische van Kairo' onderstrepen de landen een dialoog aangaan theologen, die de afgelopen da- met de fundamentalisten, wier gen in de Egyptische hoofdstad aantal snel groeit. Geweld en hebben vergaderd, dat de islam terrorisme veroordelen zij als is gebaseerd op tolerantie te- afwijkingen van de 'echte leer van de islam'. Tegelijkertijd ver langen de theologen dat mos lim-landen de islamitische wet geving, de sharia, als voornaam ste bron van hun rechtsstelsel erkennen. President Hosni Mubarak van Egypte eiste in de openingstoe spraak van de conferentie een strikte scheiding tussen het fun damentalisme en het terroris- door Jan Kruis COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ vantogbiadu'fgéverifOamiate bv. DIRECTIE J de Vries. G.P. Arnold (adj); ?a°derDpoEs?SE Geer,Ma|00^■Henk ma.-vrij. van 08 00-1700 Telefoon: 071-161400 RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij van 8 30-17.00 u (Sleutelttes) Telefoon 071- ABONNEMENTEN Tel. 071-128030 bijvooru telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Grachtweg 53a, 2161 HM Lisse. 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54.2300 AB Leiden. per kwartaal (posü perrmand KLACHTEN BÖORGING- ma fm/vrij: 18 00-19 30 Leiden advertenties 071 -143480. Leiden fam. berichten 071-161385. Leiden redactie071-161488. KABELKRANT;9 Redactie 023-150147 >5071-161367/161363 HET WEER ROB GROENLAND Klimaatpraat (2) Gisteren behandelde ik een aspect van het leven in de Oceaan als fac tor in het klimaatspel. In de Stille Oceaan treden verschijnselen op die verantwoordelijk zijn voor na tuurrampen als droogte in Noord- Amerika en overstromingen in Bangladesh. Over de hele wereld worden op instituten door oceano grafen en klimatologen driftig on derzoekingen verricht naar deze El- Nino. Dit is de benaming voor het volgende proces: een bult warm zeewater maakt eens in de 3 a 4 jaar een reisje uit de westelijke Stille Oceaan naar de Zuidameri- kaanse kust. Tegelijkertijd stijgt koud water uit de diepte op naar het oppervlak. Het effect op de at mosfeer is dat er zich slecht weer vormt boven het warme water en droog weer boven het koude water. Boven gebieden waar zich normaal koud water aan het oppervlak be vindt, zit dan gedurende enige tijd warm water met zeer slecht weer daarboven. Het blijkt dat de in vloed van deze warme bult met wa ter niet beperkt blijft tot de Stille Oceaan, maar dat de straalstroom boven de gematigde breedten een tik krijgt en daarmee dus het weer beeld in Amerika wordt beïnvloed. Uiteindelijk stroomt de bult water na een aantal maanden weer terug naar zijn oorspronkelijke plaats (dit heeft men de naam La Nina gege ven) en keert het normale weerpa- troon weer terug. Op het ogenblik worden aardige vorderingen in het onderzoek ge boekt en men hoopt de resultaten in computermodellen te verwerken. Uiteindelijk is het doel om een aantal maanden voordat een El- Ninocyclus toeslaat, overstromin gen in Bangladesh of een nieuwe droogte elders te voorspellen. Ze ker is dat dit effect zich ook uit smeert over West-Europa, maar ge zien de zeer complexe wisselwer kingen is het nog een stap moeilij ker om voor ons gebied een be trouwbare seizoensverwachting op testellen. Als we ons echter beperken tot het weerbeeld voor de komende dagen dan zien we volop dynamiek met vooral morgen en maandag kans op storm op zee en aan de kust bij onveranderd zeer zacht weer. Vooral de nachten blijven bo terzacht met minima van 8 tot 10 graden Celsius. Vanaf midden-volgende week ruimt de stroming naar noordwest en deze laat koudere lucht binnen stromen. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met Zuid-Noorwegen: Wisselend bewolkt en vooral zaterdag aan de westkust enkele sneeuw buien. Kouder, aan de kust temperaturen rond 0 graden, landinwaarts lich te tot matige vorst. Zuid-Zweden: Veranderlijk bewolkt en voornamelijk op zondag af en toe sneeuw. Kouder; overwegend lichte, in de nacht plaatselijk matige vorst. Denemarken: Wisselend bewolkt en en kele winterse buien. Maxi ma enkele graden boven het vriespunt, 's nachts temperatuur rond nul. Britse Eilanden: Zaterdag af en toe zon, in Schotland enkele winterse buien, in Ierland en Enge land later regen. Zondag van het westen uit opnieuw regen, in Schotland ook sneeuw. Maxima uiteelopend van 4 gra den in Schotland tot 10 graden in Ier land en Zuid Engeland. België en Luxemburg: Zaterdag eerst een enkele opklaring, verder veel bewolking en perioden met regen. Van tijd tot tijd veel wind. Maxi mumtemperaturen circa 8 graden. Duitsland: Veel bewolking en perioden met regen. Zowel zaterdag als zondag overdag in het noorden enkele opklaringen, in Schleswig-Holstem afgewisseld door 12, in het noorden tussen 4 en 7 gra- Madeira: Flinke perioden met zon en droog. Maxi ma rond 19 graden. Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp. ZATERDAG 23 JANUARI 1993 Zon-en maanstanden Zon op 8.32 zon onder 17.07 Maan op 08.26 maan onder 18.19 Waterstanden Katwijk Hoogwater 3.49 en 15.58 Laag water 1.07 en 11.35 Marokkaanse westkust: Perioden met zon, ook enkele wolken velden en vrijwel overal droog. Maxima van 18 graden rond Tanger tot 22 inAg- adir. Tunesische kust: Flinke perioden met zon, plaatselijk ook wolkenvelden. Droog. Middagtempera- turen rond 18 graden. Frankrijk: In het noorden veel bewolking en van tid tot tijd regen. In het zuiden perioden Athene met zon en droog. Zacht met temperatu ren tussen 10 en 13 graden, in het ui terste zuiden plaatselijk tot 18 graden. Corsica en Sardinië: Zon, afgewisseld door wolkenvelden. Droog. Maxima rond 15graden. Spanje: Overwegend zonnig, maar zaterdag in het zuiden tijdelijk wat meer bewolking. Droog. Middagtemperatuur aan de kust en 16 tot 18 graden, landinwaarts iets lager. In het Spaanse binnenland in de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist en lichte vorst. Zonnig. In de Algarve zaterdag tijdelijk wat meer bewolking. Droog. Maximum temperatuur aan de kusten rond 16 gra- Amsterdam zwaarbew. wl2 10 7 Deelen Eelde Aberdeen regenbui Barcelona licht bew. Brussel zwaar bew. Cyprus onbew. Dubim onbew. Frankfurt regen Helsinki regen Innsbruck zwajy bew. Klafcenfurt licht bew. Kopenhagen :w 7 12 8 11 w 12 11 8 11 slag. t In het z zon. Temperatuur op 1500 10 graden plaatselijk in het iets boven nul in Oostenrijk, en van Oostenrijk vriest het 's plaatselijk licht tot matig. Maan dag later op de dag flinke daling van temperatuur en vooral aan de noordkant sneeuwval tot in de dalen. Hongarije, Tsjechië en Slowakije: Zaterdag vanuit het westen enkele op klaringen. Zondag bewolkt en perioden met regen. Maxima van 8 graden in Tsjechië tot 12 in het zuiden van Hongarije. Madrid Malaga Wenen half be Bangkok zwaar I Buenos Aires half be nno5 "20 15 w9 13 10 0.2 w 13 12 5 0.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 12