Leiden Regio Veemarkt steeds minder interessant COKL koopt crèches op Een huis vol stilte in het hart van de stad Animo gestegen voor anti-diefstalpröject De Ligny directeur 'De Singel' ZATERDAG 23 JANUAR11993 11 REDACTIE: JANET VAN DIJK EMIEl FANGMANN ROY KLOPPER WIM KOEVOET LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA WIM WEGMAN* Geen onderzoek naar asbest Er komt voorlopig geen on derzoek naar de verwerking van asbest in huurwoningen van Leidse woningbouwvere nigingen. De Federatie van Woningbouwverenigingen heeft een inventarisatie zoals de gemeente dat wil afgewe zen. Volgens de federatie ontbreekt het aan wettelijke regels over asbestgebruik in bestaande woningen. Daar om lijkt het haar ook niet zinvol zon onderzoek te houden. Het overleg tussen gemeente en federatie wordt voortgezet om toch een op lossing te vinden. Overigens is in een aantal complexen van woningbouwverenigin gen asbest aangetroffen en verwijderd. 'Agrarische functie van Groenoordhallen niet uitbouwen Kinderopvang Het gastouderbureau van de Centrale Organisatie Kinderop vang geeft 25 januari een infor matie-avond voor mensen die gastouder willen worden. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Stichting Welzijn aan de Breestraat 117. Inlichtingen: tel. 071-122441. Vervolg van voorpagina De veemarkt in de Leidse Groenoordhallen wordt commercieel steeds min der interessant. Dat zeggen twee van de drie project ontwikkelaars die een plan hebben gemaakt voor het terrein van de hallen. Alle drie zien weinig in een ver huizing van het slachthuis naar het terrein aan de Willem de Zwijgerlaan. LEIDEN ERNA STRAATSMA De voorstellen van de project ontwikkelaars wijken daarmee sterk af van de voorkeur van Groenoordhallen-directeur A. de Jong. Hij pleitte er voor de 'agrarische functie' van de hal len te versterken. Verder wilde hij een deel van het parkeerter rein benutten voor de bouw van huizen en kantoren. Zijn plan kostte een slorige zes miljoen gulden. Alleen Bruil-Sanders heeft in zijn plan 'Groenoord-Plaza' wel de bouw van een nieuw vee- 'Voor alle partijen een goede zaak' EMIEL FANGMANN Het animo onder winkeliers in de Breestraat en Haarlemmer straat om aan het onderzoek naar winkelbeveiliging mee te doen, is de laatste maanden flink toegenomen. Zo'n zestig winkeliers twee keer zo veel als in december van de in het totaal 300 hebben zich aange meld. Zij krijgen anoniem bezoek van Van Os Consultancy uit Soest, die in de winkels kijkt of er voldoende maatregelen ter voorkoming van diefstal zijn ge nomen. Van Os maakt een rap port op met aanbevelingen en over vier maanden krijgt de winkelier opnieuw bezoek Het onderzoek kost de ondernemers zestig gulden. De actie maakt deel uit van een plan van het KNOV om de criminaliteit op straat en in winkels terug te dringen. In dat project werken gemeente, poli tie en winkeliers samen. Pro jectleider H. Sneltink kan nog geen concrete resultaten van het beveiligingsonderzoek mel- BELANGSTELLING VOOR 2 AVONDEN STUDIE NAAST JE WERK? KOM NAAR DE INFORMATIEAVOND OP DINSDAG 26 JANUARI, AANVANG 19.00 UUR, HOUTRUSTWEG 2, DEN HAAG. BDI Bibliotheekmanagement Documentaire Informatiekunde Informatiebemiddeling HEAO Bedrijfseconomie Commerciële Economie Communicatiemanagement Economisch- Juridisch Bestuurskunde Fiscale Economie Recht en Personeelsmanagement Tweejarige Politieopleiding Bestuurskunde Internationaal Management THW Facilitaire Dienstverlening U kunt ook losse modules volgen voor een certificaat. Voor meer informatie: 070-3562180 (09.00-12.30 uur) 070-3639973 (13.00-21.00 uur) HUM If Graag ontvang ik de brochure AVONDSTUDIES De ingang van de nieuwe Groenoordhallen zoals projectontwikkelaar M. du Prie van Elisabethhof bv die ziet Een grote luifel aan de voorkant gesteund door stalen buizen, moet het aanzicht vriendelijker maken. De nieuwe verdieping krijgt een aparte ingang, vier meter boven de begane grond. Tekeningen van de andere plannen werden niet beschikbaar gesteld. De gemeente had de projectontwikkelaars verboden tekeningen openbaar te maken. tekening pr handelscentrum opgenomen. In dit gebouw, gepland achter de bestaande twee hallen, is plaats voor vleesverwerkende bedrijven. Deze projectontwik kelaar verwacht ook veel van de bouw van nieuwe kantoren. Op de hoek Willem de Zwijgerlaan- /Gooimeerlaan moet een kan torenflat van tien verdiepingen verrijzen. Directeur M. van Kasteren: „De markt van kantoorruimte is nu misschien wel slecht, maar je moet vooruit kijken. Over vijf jaar zal die markt echt wel weer aantrekken." De sportvelden langs de Gooimeerlaan wil hij opofferen voor een parkeerga rage die plaats biedt aan zo'n 1000 auto's. Samen met het res terende parkeerterrein zou de huidige parkeercapaciteit ge handhaafd blijven. PBB en Elisabethhof bv zien weinig in de bouw van kantoor ruimte naast de Groenoordhal len. Beide bedrijven vrezen leegstand omdat er al een 'over- Van der Valk PBB heeft het Van der Valk-con- cem gevraagd studie te doen naar de kansen van een hotel met 40 bedden aan de Willem de Zwijgerlaan. Directeur J.A. van Lit heeft echter grote twij fels. „Het gaat niet zo best met de hotels in Leiden. Het Golden Tulip-hotel aan de Schipholweg kan volgens mij nauwelijks het hoofd boven water houden. Je ziet daar nooit iemand. Als Van der Valk er niets in ziet, dan ziet niemand er iets in, denk ik." Volgens Du Prie van Elisa bethhof bv zou McDonald's be langstelling hebben voor het stuk grond waar nu een aantal bedrijfswoningen staan. McDo nald's heeft plannen voor een McDrive in Leiderdorp - langs de rijksweg A4 bij het AC-res- taurant - maar die zijn nog niet rond. Het fast-foodbedrijf zou eventueel wel naar Leiden wil len uitwijken, aldus Du Prie. De bouw van een nieuwe Koets-o-theek op het terrein van de Groenoordhallen is 'zo maar een suggestie' zegt Du Prie. „Een discotheek op deze plek veroorzaakt natuurlijk wei nig overlast en er is bovendien voldoende parkeerruimte in de buurt." Het is steeds de bedoe ling geweest dat de Koets-o- theek verhuist naar een nieuw pand aan de Lammermarkt op de plaats van de Parmentier- panden. den. „Het onderzoek zit nu in een uitvoerende fase. Het aantal deelnemers groeit, dat is voor alle partijen een goede zaak, we hopen dat er nog bijkomen." Effect „We kijken of de maatregelen die winkeliers nemen effect hebben. Daarna gaan we met alle partijen overleggen over een plan van aanpak en komen we met aanbevelingen. Komt er bijvoorbeeld beveiliging op straat of gaan de winkeliers sa men aan beveiliging doen, daar gaat het dan om." Een deel van de winkeliers in de Haarlem merstraat maakt overigens al gebruik van de VdL-beveiliging van Hagenaar Van der Lof die ook wordt betrokken in het pro ject. De Leidse politie heeft nog geen cijfers beschikbaar over het aantal diefstallen en inbra ken in Leidse winkels en bedrij ven vorig jaar. Begin deze week bleek dat het aantal woningin braken in 1992 met 32 procent was toegenomen. 'Wij zijn niet op een monopolie uit' Het particuliere kinderdagver blijf De Peuterhaven aan de La ge Rijndijk komt onder de pa raplu van de Centrale Organi satie Kinderopvang Leiden (COKL). De Peuterhaven is het tweede kinderdagverblijf in acht maanden dat aan de COKL wordt overgedragen: De Oogappel van het AZL ging De Peuterhaven in mei van vorig jaar vóór. Verder zijn er bespre kingen gaande over de overna me door de COKL van Meneer Koekepeertje aan de Pieters kerk Choorsteeg. Meneer Koe kepeertje wordt nu nog be stierd door SK3L (buurthuis- werk). Volgens Jolanda Rietber gen van De Peuterhaven wordt haar crèche alleen maar beter van de overstap naar de COKL. Als particuliere instelling is De Peuterhaven 'kwetsbaar' en noodzakelijke veranderingen zijn financieel niet meer rond te breien. De belangrijkste ver andering betreft een nieuw on derkomen. Het huidige voldoet niet meer aan de eisen en als COKL-instelling kan De Peuter haven terecht in het gebouw van de Mariënburchschool. Nog een verbetering: Rietber gen en een vrijwilligster verzor gen in De Peuterhaven opvang voor halve dagen voor elf kin deren. In de 'nieuwe' Peuterha ven kunnen de kinderen hele dagen terecht. Rietbergen stelt voorts dat de kinderen 'op straat komen te staan' als zij als particulier zou stoppen. „Die afhankelijkheid van één per soon is heel benauwend. Zowel voor de ouders als voor mij zelf." Charlotte Driessen, direc trice van de COKL, zegt dat de besprekingen over de fusie met De Peuterhaven al een tijdje liepen. Ze benadrukt dat het initiatief van De Peuterhaven is uitgegaan. „Wij voeren geen actief beleid om alle kinderdag verblijven onder onze hoede te krijgen. We nemen alleen maar kinderdagverblijven over als ze in onze exploitatie passen en als we vertrouwen hebben in de mensen die er werken en leiding geven. Welnu, De Peu terhaven werd prima geleid. Jo landa Rietbergen kan haar werk dan ook gewoon voortzetten." De Peuterhaven was al geen vreemde voor de COKL De beide instellingen wisselden stagiaires uit en De Peuterha ven maakte gebruik van COKL- cursussen waarmee de deskun digheid kan worden opge schroefd. De Peuterhaven is het veertiende kinderdagverblijf van de COKL. Bewoners Joris Poorthuys willen nooit meer weg LEIDEN ELLEN VERBUNT De schrale wind heeft vrij spel op het grote kruispunt. Waar de vier brede straten elkaar raken, reiken vier hoekpanden de hoogte in. Eén daarvan straalt een onzichtbare warmte uit. Wellicht zijn het al die kleine raampjes met lieflijke gordijn tjes en dat ene plantje op de vensterbank, die de kou op het verkeersplein even laat verdwij nen. Achter één van die raam pjes zit een oude vrouw. Haar troebele ogen staren naar bui ten. Of ze de bedrijvigheid bui ten op straat in zich opneemt, is niet zeker: haar gedachten zijn bij vroeger. De verkeersdrukte buiten staat in contrast met de stilte binnen. De gangen van het Joris Poorthuys geven geen tekens van leven. Alleen de fleurige plantjes op de lange gang bie den tegenwicht aan het kleurlo ze parkje op het binnenpleintje. De stilte overheerst. Een bood schappentas op wieltjes staat passief naast een voordeur. De lucht van warm eten in de middag en gehaakte lapjes voor de ronde raampjes in de voor deuren geven iets van die warmte binnen de kamertjes van dit gebouw prijs. Het Joris Poorthuys aan de verkeersslag- aders Levendaal en St. Joris- steeg is een plekje in het hart van Leiden dat stilstaat. Voor de bewoners: het paradijs van Lei den. Vrij „We zitten hier prachtig", drukt de oudste bewoner (85) zijn te vredenheid uit. „En je hoort he lemaal niets van het lawaai bui ten", voegt hij daar zo snel mo gelijk aan toe, alsof hij dit nega tieve aspect aan het wonen in het centrum meteen wil bestrij den. Als het uitzicht ter sprake komt, bloeit hij op. „Ik kijk hele maal tot aan het einde van de Hooigracht. Midden in de stad en toch helemaal vrij; je hebt met geen mens te maken." Zijn flat staat op vertrouwde bodem, want vroeger woonde „Midden in de stad en toch helemaal vrij; je hebt met geen mens te maken.' hij in een klein huisje aan de zelfde St. Jorissteeg. Het straat beeld is sindsdien wel veran derd. „De straat was vroeger heel smal. Zo breed als nu de stoep is, zo breed was dat straatje toen." Ook anderen' hebben herin neringen aan de buurt waar ze nu wonen. „We zitten nu in de derde klas. Dezelfde klas waar onze kinderen hebben geze ten", vergelijkt een van de jong ste inwoners de flat met de Bar- baraschool die hier tot zo'n tien jaar geleden stond. Maar niet alles is koek en ei. Alsof ouderen altijd wel iets hebben om over te klagen komt de 'socio-ruim- te' ter sprake. Op de begaande grond gaat vier keer per week de deur van de gemeenschap pelijke ruimte open om wat le ven in de brouwerij te brengen. De meeste bewoners zijn niet in voor een spelletje kaart of sjoe len. Het zijn vooral alleenstaan den van de bovenste verdieping die daar wel eens hun neus om de hoek steken. Dc bewoners boven het zaaltje hebben in het verleden geklaagd over te harde muziek op het late uur. Voor dat soort klachten is er de contactpersoon. De 'schor riemorrie-regelaar' zoals J.P. Spruijt zichzelf noemt. Hij geeft de klachten van de bewoners van de zestig woningen door aan de Stichting Gereformeerde Bouwcoöperatie voor Bejaarden (SGBB). Die stuurt af en toe een consulent om hel een en ander Meer bussen tussen Leiden en Zoetermeer Westnederland laat vanaf 31 ja nuari meer bussen rijden tussen Leiden en Zoetermeer. Dan kunnen reizigers in de ochtend en middagspits drie, soms vier keer per uur tussen deze twee plaatsen reizen. Voor dit doel heeft Westnederland een aantal ritten van lijn 170 overgeheveld naar lijn 204. Voor lijn 170 komen alle rit ten vanuit Leiden van 17 minu r het hele uur te vervallen. Vanuit Zoetermeer vervallen de ritten van 22 minuten over en 8 voor het hele uur. Lijn 204 heeft met uizondering van de haltes bij de Cronensteinflat, de Steenstraat, Leliestraat en Nieuwe Beesten markt, dezelfde haltes als lijn 170. De doorgaande ritten tus sen Leiden en Rotterdam blij ven bestaan. Alleen de bussen vertrekken 's avonds en zon dagsv Lezingen over de Pieterskerk 'Het geperste brokaat in het koor van de Pieterskerk' is het eerste onderwerp van een nieuwe serie zondag middaglezingen over de Pie terskerk. Morgen spreekt dr. M. Madou over het brokaat dat vanaf 1400 werd gebruikt om houten oppervlakken te versieren. In de Pieterskerk werd het toegepast als ach tergrond van de beelden van de twaalf apostelen die tegen de pilaren van het koor ston den. De overige drie lezingen zijn ook telkens op de laatste zondag van de maand. Zo spreekt op 28 februari E. Loopstra, die in 1984 de< Oud-Leidenprijs won, over de relatie tussen de Pieters kerk en de ridderlijke Duitse Orde in Leiden. Willemijn Fock, hoogleraar in de kunst nijverheid aan de Leidse uni versiteit, behandelt op 28 maart de kerkeraadskamer van de Pieterskerk en geeft aan de hand van dia's tekst en uitleg bij het interieur van deze uit 1675 daterende ka- De vierde lezing in de reeks wordt gegeven door Frits van Oostrom. hoogle raar in de middeleeuwse let terkunde aan ée Leidse uni versiteit. Hij spreekt op 25 april over het 'Turrrr in de dertiende-eeuwse mist'.*De lezingen in de PiefefSterk beginnen om 14.00 uüi^ Dr toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Na afloop wordt er thee geschonken. De Leidse Annemarie de Ligny is met ingang van 1 februari als directeur benoemd van de rooms-katholieke basisschool 'De Singel' aan de Lusthoflaan De 44-jarige De Lignyjs al vijf tien jaar werkzaam op de 'De Singel', waarvan de laatste twee jaar als adjunct-directeur. De Ligny is de opvolgster van Hedy Weytens, die met ingang van volgende maand directeur wordt van 'De Brug', een obser vatieschool voor speciaal on derwijs, die hoort bij het Pedo logisch Instituut van Leidse uni- versteit. foto henk bouwman bij te praten. Alles is tot in de puntjes verzorgd. In juni 1988 is het Joris Poort huys opgeleverd. Sindsdien is er een wachtlijst, waar bijna geen beweging in zit. De mensen die hier wonen, willen niet meer weg. Er komt pas een plekje vrij als iemand sterft. De ideale lig ging in het centrum, bussen en winkels vlak bij de deur, uitzicht op een levendige straat en een goed geïsoleerde woning, er zijn voldoende redenen om niet te vertrekken. Huis verkopen? Fkfc Makelaardij opent de juiste deuren voor u! KJ 071 -12 00 06 NVM Doezastraat 21. Leidert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11