Gebrek aan banen stemt CPB somber Curieuze democratische twist over controle op BVD Binnenland Zwaar jaar voor veel computerbedrijven Zij dronken een glas... Politie-infiltranten op non-actief wegens fraude In chemie bijna 1.700 arbeidsplaatsen weg 'Scheepvaartroute bij Waddenzee verleggen' ZATERDAG 16 JANUAR11993 schappelijke Persdienst 'Ohra kwetst nodeloos gelovigen' veenendaal» De Bond tegen het Vloeken heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen een reclame van verzekeringsmaatschappij Ohra. Het televisiespotje toont men sen die wachten voor de hemelpoort. De reclame is „nodeloos kwetsend voor gelovigen" en „maakt spielerei met de meest hei lige dingen", schrijft de Bond. Protesten bij de verzekerings maatschappij hebben niets opgeleverd. „Bij zaken als het laatste oordeel, de hemelpoort en Gods woning gaat het in de beleving van gelovigen niet slechts om godsdienstige verhaaltjes, maar om de meest heilige dingen waarvoor men met heilige eerbied en diep ontzag is vervuld", aldus de Bond. V&D neemt deel Ter Meulen over almere/zoetermeer Vroom Dreesmann heeft twee van de zes panden van het failliet verklaarde warenhuis Ter Meulen ge huurd. V&D opent in Almere en Zoeteimeer na een verbouwing twee eigen warenhuizen. Met de Dienstenbond FNV is afgespro ken dat meer dan de helft van het nieuwe personeel uit ex-Ter Meulen-werknemers bestaat, zo is gisteren bekendgemaakt. Bij de twee Ter Meulen-vestigingen werken ongeveer honderdder tig mensen. V&D heeft het dubbele aantal nodig in zijn nieuwe warenhuizen. De Rotterdamse rechtbank sprak woensdag het faillissement uit over Ter Meulen. Bij de zes filialen werken in totaal zeshonderd mensen. Inkoopstop levert Philips 30 miljoen op eindhoven In het kader van de bezuinigingsoperatie Centurion heeft Philips besloten dit jaar geen meubilair aan te schaffen. Deze inkoopstop levert het concern in Europa een besparing op van 30 miljoen gulden. Volgens Philips moet er ten gevolge van de personeelsvermindering een groot overschot aan meubilair zijn. Tafels, bureaus en kasten die op de ene plaats overbodig zijn, worden overgebracht naar plaatsen waar een tekort is. Bo vendien is Philips van plan bij beschadigingen eerst na te gaan of het kan worden gerepareerd. Vanaf volgend jaar mag weer nieuw meubilair worden aangeschaft. Wolters Kluwer nu ook actief in Zweden Amsterdam De Nederlandse uitgever Wolters Kluwer heeft de Zweedse uitgeverij Liber overgenomen. Liber is gespecialiseerd in educatieve en juridische uitgavenen periodieken voor bedrij ven en instellingen. Liber heeft 850 werknemers en haalde in 1992 een omzet van omgerekend 320 miljoen gulden. Zweden wordt nu na België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk het achtste land waar Wolters Kluwer actief is. Wolters Kluwer had in 1992 een omzet van 2,3 miljard gulden en telde ongeveer zevenduizend werknemers in zeven Europese landen en de VS. Winst McDonald's meer dan verdubbeld Amsterdam De 84 McDonald's restaurants in Nederland heb ben vorig jaar een omzet behaald van 350 miljoen gulden. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De verwachte winst voor belastingen zal ongeveer 20 miljoen bedragen tegen 9 miljoen in 1991. De groei is voor een deel het gevolg van de 14 nieuwe restaurants die in 1992 werden ge opend en van de tijdelijke vestiging op de Floriade. Wegener wil drukkerijen samenvoegen Apeldoorn Krantenuitgever Wegener overweegt samenvoeging van drie van zijn zeven krantendrukkerijen. Het gaat om Salland Rotatie Drukkerij in Deventer, Tijl Nieuwedruk Zwolle en Wege ner Nieuwsdruk Apeldoorn. Wegener wil de bedrijven, waar vijf honderd mensen werken, in 1995 integreren op de locatie in Apeldoorn, waar nu 175 mensen werken. De integratie zal leiden tot vermindering van arbeidsplaatsen, maar dat zal in principe zonder gedwongen ontslagen tot stand kunnen worden ge bracht, aldus Wegener. De computersector gaat op nieuw een zwaar jaar tegemoet. Het onderzoeksbureau Heliview in Breda verwacht dat het Ne derlandse bedrijfsleven dit jaar na een lange periode van groei voor het eerst minder zal uitge ven aan automatisering. De on dernemers investeren dit jaar naar verwachting zo'n vijftien miljard gulden in computers, bijna drie procent minder dan in 1992. Omdat ook de prijzen slag nog lang niet voorbij is, ver wacht Heliview dat opnieuw di verse computerbedrijven het loodje moeten leggen. Tot nu was het vanzelfspre kend dat bedrijven elk jaar meer geld uitgaven aan automatise Directeur Zalm oneens met optimistische Duisenberg Het Centraal Plan Bureau (CPB) is 'uiterst' pessimistisch over de werkgelegenheid in Nederland. Directeur Zalm zei gisteren voor de VARA-radio dat Nederland op een stagnatie van de werkgelegenheid moet rekenen. De grootste klappen vallen volgens Zalm in de industrie. Al leen in de dienstensector, de handel en de horeca zit nog groei. hilversum «anp Het Centraal Planbureau (CPB) is over de gehele linie nog som berder over de Nederlandse economie dan in eerdere voor spellingen naar voren is ge bracht. Directeur Zalm: „Wat betreft de werkgelegenheid zul len we de zaak zeker niet in gunstige zin moeten bijstellen, maar eerder een beetje neer waarts." Begin november publi ceerde het CPB al een vrij som ber beeld met zwakke economi sche groei en oplopende werk loosheid. Het enige lichtpuntje daarin was een dalende inflatie of waardevermindering van de gulden. President W. Duisenberg van De Nederlandsche Bank zei on langs nog in een interview dat het in Nederland niet zo slecht gaat als veel mensen beweren. Er is volgens de DNB-topman geen sprake van een recessie, aangezien de economie nog steeds (op jaarbasis) met ander half procent groeit. CPB-directeur Zalm vindt de visie van Duisenberg niet realis tisch. „Wij denken in ieder geval niet dat het meevalt", zegt Zalm. ,Als we zien wat we sindsdien aan cijfers hebben binnengekregen, dan is eigen lijk het afgelopen jaar nog wat slechter verlopen, met name wat betreft de winstgevendheid. Internationale cijfers duiden er op dat de ontwikkeling in Duits land nog veel zwakker is, dat daar volgend jaar helemaal geen groei zal zijn. Dat is na tuurlijk van hele grote invloed, ook op de Nederlands econo mie en op de Nederlands ex portmogelijkheden", aldus de CPB-directeur. Over de door kabinet en werkgevers bepleitte loonmati ging wil Zalm geen uitspraken doen. „Dat moet men zelf maar uitzoeken", vindt Zalm. „Koop- krachtbehoud is geen absolute wet als de nood aan de man Amsterdam Zij dronken een glas, zij deden een plas en alles bleef zoals het was. Dankzij de plannen van defensieminister Ter Beek zal dit nog even een vertrouwd tafereel zijn in de Kolonel Sixkazeme in Amsterdam-Sloterdijk. De vijf jongens op rij moeten voor hun militai re dienstkeuring een plastic bekertje met urine vullen. Wie wel eens bij zo'n keuring is ge weest, weet dat dit niet iedereen even vlot lukt. Soms moet een nerveuze Jan Soldaat in spe flinke sloten water drinken om uiteindelijk alsnog enkele druppels urine te kunnen produ ceren. Als Ter Beek zijn zin krijgt, wordt de dienstplicht over een jaar of vijf afgeschaft. Als het aan de boys op de foto ligt, mag hij die ter mijn vermoedelijk vast wel een beetje naar vo ren schuiven. FOTO ANP RUUD HOFF ring. Wel liep het groeipercenta* ge de afgelopen jaren terug. In 1988 stegen de investeringen van Nederlandse bedrijven in computers nog met 15 procent tot 12,3 miljard gulden. Vorig jaar gingen de bestedingen nog maar marginaal omhoog, van 15 tot 15,3 miljard gulden. De prognose voor dit jaar is 14,9 miljard gulden. Volgens Heliview-onderzoe ker A. den Besten is de algehele economische malaise de be langrijkste oorzaak van het in zakken van de computer-beste dingen. Bedrijven worden voor zichtig en wachten nog een jaartje met het vervangen van hun computers. Verdacht van verkopen informatie amsterdam gpd De Amsterdamse politie heeft vier under-coveragenten op non-actief gesteld op verden king van malversaties. Eén re chercheur wordt verdacht van het doorverkopen van informa tie aan criminelen. De anderen zouden fraude met declaraties hebben gepleegd. De kwestie is voor de korpsleiding aanleiding de afdeling Pseudokoop ver sneld op te heffen. De korpsleiding is op het spoor van de fraude gezet door een in Spanje wonende Neder lander. De man zelf herhaal delijk in aanraking geweest met justitie tipte de politie dat een rechercheur informatie ver kocht aan drughandelaars. De rijksrecherche heeft die zaak sinds juli vorig jaar in onder zoek. Tijdens een grootscheeps onderzoek dat de Amsterdamse politie vervolgens intern heeft ingesteld, is vastgesteld dat door leden van de afdeling Pseudokoop op grote schaal is geknoeid met declaraties van Twee rechercheurs zullen worden ontslagen, een krijgt voorwaardelijk ontslag. De korpsleiding ziet geen reden de leiding van de afdeling Pseudo koop, een hoofdinspecteur en een adjudant die van betrok kenheid werden verdacht, te ontslaan. De Amsterdamse politie ge bruikt de pseudokoopteams sinds 1985 om te infiltreren in het drugsmilieu. In 1990 wer den twee rechercheurs van een pseudokoopteam aangehouden op verdenking van bemiddeling bij de verkoop van 100 kilo hasj. den haag wilfred scholten 'Stemvee' worden ze wel geringschat tend genoemd. Carrièremakers, die dankzij de brede ruggen van hun lijst trekkers macht hebben gekregen. Tweede-Kamerleden die deze betite lingen meer dan beu zijn, kunnen bin nenkort bewijzen dat ze over meer moed beschikken. Volgende week kun nen de parlementariërs besluiten de wil van de fractievoorzitters van de vier grootste partijen (CDA, PvdA, WD en D66) naast zich neer te leggen. En als ze consequent zijn, doen ze dat ook. Brinkman, Wöltgens, Bolkestein en Van Mierlo zijn het er namelijk roerend over eens dat zij prima functioneren als controleurs van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Militaire Inlichtingendienst (MID). Als leden van de Vaste Commissie voor de In lichtingen- en Veiligheidsdiensten (VCIV) krijgen zij als enigen en ach ter gesloten deuren regelmatig ui terst vertrouwelijke informatie van de veiligheidsdiensten onder ogen. Het is aan deze vier kamerleden om te beslis sen of de BVD en MID naar behoren hun geheime werk doen. De fractieleden die lid zijn van de 'ge wone' commissie van binnenlandse zaken, zijn al jaren ontevreden over deze sinds 1952 bestaande constructie. Terwijl hun toch al drukbezette, niet- gespecialiseerde fractieleiders alle pi kante details over vooral BVD-kwesties te weten komen, moet het voetvolk het doen met summiere informatie. Goed, ze krijgen een jaarverslag van de BVD, een ruwe schets van de dreigingsanaly se van de dienst en globale antwoor den op vragen, maar dat is toch onbe vredigend. j Dat wringt. Want om met Schutte (GPV) te spreken juist bij het werk vap een dienst die zich aan de publieke waamemening onttrekt, zou extra par lementaire controle op zijn plaats zijn. Het PvdA-kamerlid Stoffelen, al twintig jaar in de Kamer, ziet nog steeds met lede ogen toe hoe kranten telkens weer melding maken van dubieuze BVD-ac- ties en stuntelige pogingen om infil tranten te werven, hoe brieven van burgers over vreemde BVD-praktijken hem bereiken, terwijl hij daar als volks vertegenwoordiger niets aan kan doen. De relevante informatie bereikt hem nooit. Al drie jaar bekijken de BVD-woord voerders in de Tweede Kamer hoe die parlementaire controle kan worden verbeterd. Het probleem is echter dat ze daarover hopeloos verdeeld zijn. Be halve het CDA, die in Krajenbrink al ja ren een braaf meelopend woordvoer der heeft, zijn de anderen het er echter wel over eens dat er iets moet worden verbeterd. PvdA en WD zien wel wat in een onaf hankelijke commissie van toezicht, maar twisten nog over de uitwerking daarvan. Deze commissie zou een soort inspectie te velde moeten wor den, die aafr parlement én regering verslag uitbrengt over het doen en la ten van de inlichtingendiensten. D66, Groen Links en GPV zien meer in een uitbreiding van de commissie van de vier fractievoorzitters. In dal laatste voorstel moeten er des kundigen (zij zelf dus) bij en moetèn de deuren voor belangstellenden voortaan open. Alleen in uitzonderlijke gevallen moet achter gesloten deuren worden vergaderd. In de afgelopen debatten over de de mocratische controle op de BVD, zijn de gewone kamerledeh echter niet ver der gekomen dan wat onderling gekra keel en een enkele motie. Een geza menlijk voorstel om hun eigen fractie- weerwerk te geven, is er nog steeds niet. De vier leden van de BVD-commissie profiteren van die zwakte en schrijven in een brief aan hun collega-kamerle den dat ze het als controleurs van BVD en MID eigenlijk best goed doen. Ster ker nog: op een andere manier kan het niet! Geduldig leggen ze uit dat op grond vaaartikel 68 van de Grondwet de verantwoordelijke minister altijd in formatie moet geven over BVD of M1D. De enige uitweg om vertrouwfelijke in formatie te weigeren, is een beroep te doen op het 'belang van de Staat'. Welnu, schrijven de fractievoorzitters glunderend, voor zover ze weten is hen dat nog nooit overkomen, juist omdat ze in beslotenheid vergaderen. Als de Kamer voortaan met meer mensen in het openbaar wil vergaderen, zal de minister ongetwijfeld wél een beroep gaan doen op dit uitvlucht-artikel. Kortom, zeggen de fractievoorzitters tegen hun fractiegenoten: óf jullie laten onze kleine commissie die alles te ho ren krijgt in tact, óf jullie krijgen je zin, maar dan komt er minder informatie van de minister. Bovendien zetten de vier leiders, maar daar zijn het leiders voor, hun arme fractiegenoten nog extra onder druk door te beklemtonen dat zij samen toch maar mooi 137 kamerzetels verte genwoordigen. En die macht van het getal, zo gaan de fractievoorzitters ver der, wordt nog versterkt door het feit dat zij in hun functie binnen de fractie en de gehele Tweede Kamer 'bijzonde re verantwoordelijkheid' dragen. Dus: alle kamerleden zijn gelijk, maar som mige kamerleden zijn meer gelijk dan anderen. Staatsrechtelijke flauwekul, en bovendien onterecht: andere ka merleden zijn toch evenzeer in staat de geheime diensten te controleren? Daar hoef je toch geen 'superkamerlid' voor te zijn? Het kan dus nog aardig worden in het jaarlijkse BVD-debat volgende week. Niet alleen moet worden bepaald hoe de BVD het best bewaakt kan worden. Ook moet worden gekozen tussen de meningen van de vertegenwoordigers van de vier grootste fracties. Want óf de vier voorzitters vertolken het gevoe len van hun fractieleden, óf de vier BVD-woordvoerders, waarvan de meesten al jaren pleiten voor betere controle, geven weer wat er in hun fractie leeft. id FOTO CPD CEES ZORN komt. Maar als je nu kijkt naar het beeld van 1993 waarin ein delijk eens de lasten worden verlicht, dan zou je ook koop- krachtbehoud hebben als er geen loonsverhoging plaats vindt. Volgens mij een unieke mogelijkheid pas op de plaats te maken." CNV-bond: VUT in bouw wordt te duur De Hout- en Bouwbond CNV maakt zich zorgen over de be taalbaarheid van de VUT in de bouwnijverheid. Volgens be stuurder G. Wildeman dreigt de regeling voor vervroegde uittre ding aan haar eigen succes ten onder te gaan. De christelijke bouwbond zal het komende jaar dan ook bekijken hoe de kosten van de VUT in de hand kunnen worden gehouden. Werknemers in de bouw kun nen, als zij de laatste tien jaar in de bedrijfstak hebben gewerkt, op 60-jarige leeftijd met werken stoppen. Ook 57-jarigen die veertig jaar hebben gewerkt (waarvan dertig in de bouw) hebben die mogelijkheid. De re gelingen zijn zo populair dat de VUT-premie per 1 januari ver hoogd moest worden van 3,9 tot 4,9 procent. Nu moeten werk nemers de premie boven de 3 procent zelf betalen. De Hout en Bouwbond CNV zal in het komende CAO-overleg eisen dat de werkgevers de premiestijging voor hun rekening nemen. De VUT-discussie in de bouw staat niet op zichzelf. Ook in de metaalindustrie wordt de VUT te duur. De vakbonden hebben vervolgens voorgesteld de hui dige regeling vijfjaar vast te leg gen om voor daarna een sys teem van flexibele pensionering te ontwerpen. Multi-cultureel trouwfeest als afscheidscadeau voor Van Thijn „Het moet maar eens afgelopen zijn met al dat gezeik over wat er in Amsterdam misgaat op multi-cultureel gebied", zegt Amsterdams beleidsambtenaar Jan Beerenhout. „Daarom had den we zo gedacht, waarom niet één grote, geweldige multi culturele trouwpartij als af- scheidcadeau voor burgemees ter Ed van Thijn?" Beerenhout is een spraakma kende ambtenaar. Hij kreeg al eens half Nederland over zich heen met zijn uitspraken over een militair georiënteerde Spar taanse (her)opvoeding van Marokkaanse boefjes. In juni 1995 zit Van Thijns tweede termijn erop. Omdat de eerste man van de hoofdstad geen behoefte heeft aan een derde periode van zes jaar blijkt op het stadhuis een aantal nota belen nu al druk aan het filoso feren over een waardig afscheid. En zo ontstond volgens Beeren hout het ideetje van een groot scheepse trouwpartij, waarbij allerlei culturen zijn betrokken. Van de Italiaanse migranten, die in de jaren vijftig naar Ne derland kwamen, heeft tachtig procent een Nederlandse part ner, weet Beerenhout. „Maar in Turkse en Marokkaanse kringen wordt het nog steeds onfatsoen lijk geacht met een Nederlander te trouwen. Aan m'n laars. Als ik m'n dochter zou verbieden met een neger thuis te komen, heet dat racisme. Ik vind het een po sitief verhaal als jongeren der gelijke culturele verschillen aan hun blote kont lappen en toch met elkaar trouwen". Beerenhout ziet een groot feest voor zich in de RAI, waar een groot aantal paren Van ver schillende etnische afkomst op een en dezelfde dag trouwen. „Hoe kun je nu beter de etni sche en culturele scheidslijnen beslechten?", zegt Beerenhout enthousiast. „Van Thijn vindt het vast enig", voorspelt hij. De burgemeester zelf kan geen reactie geven. Die is met vakantie. Minder geld voor ontwikkelingshulp De Nederlandse ontwikkelings hulp gaat dit jaar met 329,8 mil joen gulden omlaag. Dat komt door een daling van het netto nationaal inkomen (NNI), waar het percentage ontwikkelings samenwerking van wordt afge leid. Gedupeerde landen zijn onder meer Bangladesh, India en de regio Sahel. De twee Griekse dealers met wie ze zaken zouden hebben gedaan zijn vorig jaar veroor deeld tot gevangenisstraffen. Maar de twee rechercheurs wer den door de rechtbank op vrije voeten gesteld, nadat justitie en politie ontbrekende processen- verbaal niet konden leveren. Twee rechercheurs van het bu reau Raampoort die van betrok kenheid werden verdacht, zijn later van alle blaam gezuiverd. Een van hen heeft een schade claim van 30.000 gulden inge diend. den haag gpd De Nederlandse chemische in dustrie zal dit jaar 14 procent minder investeren dan in 1992. Dat voorspelt de Europese Fe deratie van de Chemische Indu strie Cefic. Het vooruitzicht van een matige vraag en toegeno men capaciteit elders in de we reld heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Bijna 1.700 arbeidsplaatsen gaan dit jaar verloren.. Ook in Duitsland en Italië zul len komend jaar de investerin gen teruglopen, maar de Neder landse chemie spant wat dat betreft de kroon. Er zal 500 mil joen gulden minder worden uit gegeven dan vorig jaar. Andere Westeuropese landen, zeals Frankrijk en Groot-Brittannië, investeren volgens de Cefic juist meer. De teruggang in de werk gelegenheid zal minder sterk zijn dan afgelopen jaar. Toen nam het aantal arbeidsplaatsen af met 3,6 procent, van 92.000 naar 88.700. Milieugroepen bang voor ramp amsterdam Schepen op de Waddenzee met olie en chemicaliën aan boord moeten verder buiten de kust varen. Dat vinden zeven na tuur- en milieuorganisaties. In een gezamenlijke brief aan mi nister Maij van verkeer en wa terstaat vragen zij de scheep vaartroute voor vervoer van ge vaarlijke stoffen bij de Wadden zee met ongeveer zestig kilome ter te verleggen. De route ligt nu twintig kilometer voor de kust. De organisaties, waaronder Greenpeace, Vogelbescherming Nederland en de Waddenverc niging, willen het risico op on gelukken verminderen. Ze ho pen dat Maij maatregelen neemt voordat ook voor de Ne derlandse kust een olietanker vergaat. Eén ongeluk, zelfs met een kleine olie- of chemicaliën- tanker, kan volgens de organi saties het bijzondere eco-sys- teem van de Waddenzee in één klap ontwrichten. In de brief aan minister Maij dringen de organisaties er op aan dat Nederland de Wadden zee internationaal laat identifi ceren als een bijzonder gevoelig gebied. Zo'n registratie zou kunnen plaatsvinden op de ver gadering in juli van de Interna tionale Maritieme Organisatie. Nederland moet daartoe dan wel drie maanden voor de ver gadering een voorstel indienen. Volgens Greenpeace, Natuur monumenten. Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming Nederland. Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds en de Werkgroep Noordzee voldoet het Waddenzeegebied aan de daarvoor geldende criteria.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 5