Leiden Regio Buurt wil huizen op Garenmarkt Geen reden voor ontruiming Groen Ouders voelen zich geïntimideerd Nieuwbouw moet visitekaartje zijn Een lot voor een boom Nieuwe stijl kost een ton DINSDAG 5 JANUAR11993 janft van dijk emiel fangmann roy klopper w1m koevoet loman leefmans gert visser (chef) Personeelsstop opgeheven leiden De medische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden heeft de personeelsstop van een halfjaar opgeheven. De vak groepen zijn dit jaar zelf verantwoordelijk om ruim twee procent van de sterkte in te leveren. Het aannemen van nieuwe mensen wordt in het vervolg eerst door de faculteit bekeken voordat er tot aanstelling wordt overgegaan, zei prof.dr. W.Th. Daems in zijn nieuwjaarstoespraak. Scheermesjes gestolen leiden Scheermesjes waren gisteren populair bij winkeldieven. Een 36-jarige Leiderdorper werd gistermiddag in een super markt aan de Kooilaan aangehouden nadat hij was betrapt bij het stelen van pakjes scheermesjes ter waarde van bijna 170 gul den. Later op de middag was het raak in een supermarkt aan de Stevensbloem. Daar werd een 71-jarige Leidenaar betrapt met scheermesjes ter waarde van tegen de 8 gulden. Diefstal van kratten leiden Drie Britten en een Duitser zijn vannacht aangehouden nadat ze 14 bierkratten hadden gestolen bij het drankengroot handel Bonekamp aan de Amforaweg in Leiden. De buitenlan ders, tussen de 24 en 30 jaar oud zijn woonachtig in kraakpan den aan de Morsweg. Ze konden over het ijs bij het bedrijf ko men. Het ging de dieven om het statiegeld. Eigenaar wil 'net gaan verbouwen' leiden loman leefmans „We wilden net, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, met verbouwen beginnen. Ko men we daar aan, is het wéér gekraakt. Dat is niet de afspraak die we met de oude krakers hadden. Omdat de politie niets doet, zullen we onmiddelijk een kort geding aanspannen", aldus woordvoerder Den Hollander van Korswagen Bouw uit War mond, eigenaar van het Groen- complex aan de Langebrug/Pie- terskerkchoorsteeg. G. Schramm van de afdeling stadsbeheer van de gemeente bevestigt de woorden van Den Hollander: „Ze hebben nog geen bouwvergunning maar wel toestemming om het casco van de panden te herstellen. Half december hebben we daar overleg over gehad maar vervol gens kwamen de feestdagen", aldus Schramm. Toch greep de politie het af gelopen weekeinde niet in toen bekend werd dat de panden op nieuw werden gekraakt: „De panden stonden nog steeds leeg en voor ons gaat het in principe dus om een nieuwe kraaksitua- tie. De wijkagent is binnen ge weest en heen geen bouwmate riaal aangetroffen. Reden voor ontruiming was er sowieso niet want ze zaten er langer dan 24 uur in en er is nog geen uit spraak van de rechter of een duidelijk bouwplan", aldus po litiewoordvoerder D. Graveland. Een tweetal omwonenden spreken schande van de situa tie: „Kan de gemeente daar dan niets aan doen?", vraagt een van hen. Wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) heeft daar een kort antwoord op: „Nee. De gemeente kan dat niet sturen. Als de eigenaar slim was geweest, had hij niet alleen de panden dichtgetimmerd maar ook gezorgd dat het onbe woonbaar zou worden", aldus Van Rij. Volgens Graveland zijn er alleen wat wasbakken stukge slagen en toiletpotten verdwe nen. Fantastisch De panden waren tot 1991 in gebruik bij de uitgeverij/druk kerij Groen. Die vertrok naar de Rooseveltstraat waarna het blok huizen doelwit werd van specu lanten die vaak de meest fantas tische plannen bedachten. De gemeente liet echter niets an ders dan woningbouw met win kels toe. Gevolg, een lange leeg stand waar krakers uiteindelijk vrij spel kregen. De Amsterdamse firma Mosia Investment kreeg de krakers er uiteindelijk uit door ze onder meer per persoon duizend gul den te betalen waarna Korswa gen Bouw de panden verwierf. Er werd een plan gemaakt voor het complex dat aan de omwo nenden werd gepresenteerd. De monumenten werden opge knapt met winkels op de bega ne grond en woningen daarbo ven en er kwam een nieuw flatje op het terrein aan de kant van de Gekroonde Liefdepoort. Dat plan werd door de om wonenden niet gewaardeerd. Het flatje was te modem en het feit dat een van de winkels een horeca-zaak zou mogen worden zat de omwonenden ook niet lekker. Vervolgens schakelde Korswagen Bouw een nieuwe architect in en begon de plan nenmakerij opnieuw. Het her stellen en bouwrijp maken van de monumentale panden kon wel alvast beginnen. Dat zou gisteren gebeuren, was het niet dat het complex opnieuw is ge kraakt. Volgens een pamflet dat de krakers in de buurt hebben ver spreid, hadden ze met Korswa gen een afspraak dat als er in 1992 niets was gebeurd, ze te rug mochten in het panden. S •->X. *2* - -- *M K - - V 'V- U V leiden Kerstbomen in welke staat dan ook zijn goed voor een lot. De gemeente stimuleert op deze manier vooral kinderen om kerstbomen in te leveren bij een van de zestien inzamelpunten in de stad (op de foto het inzamelpunt in de Stevenshof). Vorig jaar konden zo'n 30.000 loten wor den uitgedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel bomen de Leidenaars dit jaar inleveren. „De trend is dat meer mensen overstappen naar een boom met kluit of kunstboom," zegt een woordvoerder van de gemeentereiniging. Ongeacht het aantal bomen dat binnen komt gaan er don derdagavond om zeven uur toch zo'n 300 op de brandstapel bij de Groenoordhallen. „Die traditie willen we wel in stand houden. Over het alge meen vindt zowel jong als oud het leuk", aldus de woordvoerder. Bovendien hoopt de gemeente dat de traditionele kerstboomverbranding voorkomt dat mensen zelf hun boom in de fik steken. De overige bomen worden versnipperd. foto hielco kuipers Geen plaats meer voor auto 's Huizen en bomen moeten de plaats innemen van de ge parkeerde auto's op de Garenmarkt. Dat vinden de om wonenden van het parkeerterrein tussen Korevaarstraat en Raamsteeg. Zij verzetten zich niet tegen het plan van de gemeente en 3 October Vereeniging om van de Ga renmarkt een evenementenplein te maken. Het handha ven van het plein als parkeerplaats ziet de buurt echter niet zitten. leiden loman Het door de gemeente gemaak te ontwerp voor een herbestra ting van de Garenmarkt, zal niet bijdragen tot verbetering van de leefbaarheid in dit deel van de binnenstad, stellen de bewoners vast. In hun plan wordt voorge steld om aan de kant van de Raamsteeg een nieuwe rij wo ningen te bouwen. Hierdoor zal het plein een betere 'maat' krij gen. Want de winkels aan die kant zijn laag en hebben lelijke lichtbalcken. Voor de Garen markt moet een tweede rij bo men komen die de straat de vorm van een 'allee' geeft. Ver der moet het plein pergola's krijgen, net als bij het Gerecht en zal de rest verdiept worden zodat er in de winter met een brandspuit een ijsbaan kan worden aangelegd. Gemeentelijk stedebouwkun- dige D. Halfwerk kan zich wel vinden in de plannen van de buurtbewoners: „Óns plan ging er vanuit dat er op het plein ge parkeerd moést worden. Als dat niet hoefde, hadden wij ook wel wat mooiers gemaakt. Het enige wat ik over het plan van de buurt wil opmerken, is dat ik persoonlijk bebouwing niet zien zitten", alduè Halfwerk. Cadeautje Het evenementenplein dat de gemeente voorstaat, is een ca deautje van de 3 October Veree niging die dit jaar de honderd ste herdenking van Leidens Ontzet viert. Op kosten van de Vereeniging (én de gemeente) zou het plein bij de Garenmarkt worden opgeknapt en omge vormd tot feestplein. Groot ge noeg om parades van drum bands af te nemen die marche ren op nieuwe, kleurrijke straat stenen. Behalve tijdens Leidens Ontzet zou nog een aantal maal per jaar het plein voor feesten kunnen worden gebruikt. Ge dacht werd aan wk's en ek's voetbal, de Lakenfeesten en de Jazz-week. Maar voor dé rest zou het een parkeerplein blij ven. Dat laatste vonden de omwo nenden 'geen feest'. Tijdens een in begin december gehouden info-avond bleek al dat de buurt pas echt tevreden over het plein zou zijn als de auto's zouden verdwijnen. Die moeten in de naastgelegen parkeergarage bo ven Hoogvliet worden gestald. „Die wel bewaakt en 24 uur per dag en 7 dagen in de week open moet zijn", aldus de bewoners. Hun alternatieve plan hopen ze binnenkort met de gemeente te bespreken. Leiding van Bambini: wij zijn slachtoffer van politiek spelletje leioen annet de jong Een nieuw lettertje op een nieuw formaat papier, voor zien van een nieuw logo met een nieuw kleurtje. De ge meente Leiden heeft 100.000 gulden uitgegeven om op 11 januari fris en 'eenduidig' voor de dag te komen met een geheel nieuwe huisstijl. Ambtenaren moeten in het kader van de bezuinigingen met navulbare pennen gaan schrijven, maar ondertussen worden de suikerzakjes op het gemeentehuis van het nieuwe, nog geheime, logo voorzien. Toch is het de be doeling dat de nieuwe huis stijl op termijn geld oplevert. De nieuwe stijl wordt vanaf volgende week stapsgewijs ingevoerd. Allereerst krijgt de correspondentie een face-lift. Dit gaat volgens hoofd com municatie R. van Ark al geld opleveren. „We werken nu met twintig verschillende lo go's en ontwerpers en er worden kleine partijen pa pier gedrukt Vanaf volgende week werken we met één bu reau waardoor de ontwerp- kosten al omlaag gaan." Van Ark meent dat het hele plan 'low budget' is: „Hon derdduizend gulden is niet veel geld. Den Haag heeft hetzelfde gedaan, maar dat heeft een half miljoen ge kost" COMMENTAAR Opnieuw is er kritiek op het functioneren van kinderdagverblijf Bambini aan de Boerhaavelaan. Nadat eerder de directie van het AZL twijfels uitte over de gang van zaken bij deze particulie re crèche, kwalificeerde CDA-wethouder A. van Bochove de di rectie van Bambini gisteren als 'beunhazen'. Hij raadde ieder een af zijn kinderen bij Bamibini onder te brengen. Wie zoiets roept moet dit ook hard kunnen maken. De wethou der poogt dit te doen door te wijzen op boze brieven en een rapport van ouders die kinderen op het dagverblijf hebben ge had. Verder beschikt hij over een GGD-rapport waarin 'mis standen' zijn omschreven. Het gaat hier echter om niet meer dan schoonheidsfoutjes als een gat in de schutting. Deze aanwijzingen zijn onvoldoende om de directie van beunhazerij te beschuldigen. Resteert de behandeling van de kinderen in het dagverblijf. In het geruchtencircuit circuleren al maanden verhalen als zouden kinderen worden geslagen bij Bambini. Maar nog nooit heeft iemand hiervan aangifte gedaan bij de politie. De wethouder baseert zich kortom op wat getuigenissen zonder zelf onderzoek bij het kinderdagverblijf te hebben gedaan. De directie van Bambini is niet eens door hem gehoord. Van Bochove had dan ook veel voorzichtiger moeten zijn, de betite ling 'beunhazen' op basis van nooit onderzochte klachten is voorbarig en veel te zwaar. De uitspraak van de wethouder komt helemaal in een vreemd daglicht te staan nu bekend is dat de gemeente 35 dagverblijven subsidieert die niet eens een vergunning hebben. Van Bochove doet er goed aan eerst zijn eigen zaakjes te regelen, voordat hij afgeeft op instellingen die zich beter aan de regels houden dan de gemeente zelf. Wanneer Van Bochove meent dat er van alles mis is bij het kin derdagverblijf, had hij er beter aan gedaan onverwijld een on derzoek in te stellen. Zonodig kan hij aan de hand van de uit komsten ervan, maatregelen tegen Bambini nemen. AZL tikt personeel op vingers jan westerlaken vervolg van voorpagina AZL-directeur Peters heeft gis teren in zijn nieuwjaarstoe spraak het ziekenhuispersoneel op de vingers getikt om voortaan wat netter met de nieuwbouw om te gaan. Dat ge bouw, zei hij, moet een visite kaartje zijn, zeker als patiënten of andere bezoekers daar voor de eerste keer komen. „Van een visitekaartje is geen sprake als we zien hoe wij met dat nieuwe ziekenhuis omgaan." Peters: „Het grote overdekte binnenplein noemen wij terecht en met trots Leidse Plein. De rest van het ziekenhuis verdient soms meer de benaming Water loo Plein. En het lijkt alsof nie mand zich verantwoordelijk voelt voor de rotzooi. Laat dat beeld zo snel mogelijk verdwij nen en de nieuwbouw inder daad een visitekaartje zijn." Verder zei de directeur, dat het AZL ernaar streeft om bin nen vijf jaar het beste acade misch ziekenhuis te zijn. „Dat is een duidelijk doel en haalbaar, gezien de kwaliteiten van de mensen die we in huis heb ben." Peters merkte op dat in het AZL het 'wij-gevoel' de laatste jaren veel te wensen overliet. Er werd wel gepraat, maar achteraf had dat niets te betekenen. Het ziekenhuis gaat daaraan op alle niveaus wat doen. Het academisch ziekenhuis neemt dit jaar het vormen van een regionaal netwerk met an dere zorgbieders krachtig ter hand. Dit heeft als voordeel, zei Peters, dat patiënten naar de juiiste plek kunnen worden ge stuurd, dure voorzieningen op een plaats komen en de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt kan worden gebracht. Zo'n net werk loopt vooruit op wat de overheid wil: marktgerichte ge zondheidszorg. Om dit tot stand te brengen moeten ziekenhui zen, verzekeraars en overheid bereid zijn mee te werken en niet bang zijn dat het AZL pa tiënten inpikt. Hoewel het academisch zie kenhuis over het afgelopen jaar drie miljoen gulden heeft over gehouden, sprak Peters toch zijn bezorgdheid uit over het feit, dat het rijk de financiële touwtjes opnieuw heeft aange trokken. Bezuinigingen en an dere regels (milieu, arbeidsom standigheden) slaan elk jaar een gat van vele miljoenen in de be groting waardoor het verlenen van topzorg onder grote druk komt te staan. leiden roy klopper •vervolg van voorpagina Een bij Bambini ondergebracht kleuter stopte vorig jaar klei in zijn neus. Hoewel de directie van het kinderdagverblijf wist dat het kind vaak last heeft van neusbloedingen, werd geen arts ingeschakeld. Dat mogen de leidsters namelijk niet zonder toestemming van de directie. Die strakke regel leidde bij een andere baby bijna tot de dood. Het kind liep blauw aan. Een leidster zocht op eigen houtje hulp, zonder de afwezige direc tie te raadplegen. Als ze eerst had moeten bellen, was het kind waarschijnlijk gestikt. Deze voorvallen staan in het rapport 'Bambini te kijk gezet'. Dit werd onlangs geschreven door een aantal ouders van wie de kinderen bij Bambini heb ben gezeten. Ook een aantal oud-leidsters werkte er aan Bambini aan de Boerhaave laan, met 22 kindplaatsen, is een van de weinige Leidse parti culiere kinderdagverblijf. Het draait al zo'n 4.5 jaar zonder een cent subsidie. De gemeente heeft dan ook niet veel te vertel len over de werkwijze van het dagverblijf, dat wordt gerund door moeder (M. van der Walle) en zoon (B. van Lingen). Zolang Bambini voldoet aan landelijke eisen voor bijvoor beeld oppervlakte, aantal leid sters per groep en sanitair, moet een vergunning worden afgege ven. Hoe verder met de kinde ren wordt omgesprongen, is niet het pakkie-an van de ge meente. Die heeft er echter wel een mening over. Wethouder Van Bochove kwalificeerde de directieleden gisteren als 'beunhazen'. Uitgescholden Ouders met klachten zijn in middels buiten de gemeente om in actie gekomen. In het lij vige rapport 'Bambini te kijk ge zet' komt een groot aantal klachten aan de orde. Een greep hieruit: leidsters en ouders wor den uitgescholden in het bijzijn van de kinderen en babies wor den geregeld alleen gelaten. Ou ders worden geïntimideerd als ze het contract opzeggen. Er zijn te weinig leidsters die bo vendien niet worden gecontro leerd op het bezit van een di ploma. Stagiaires krijgen veel te zware verantwoordelijkheden. Het verloop onder het perso neel is met vijftien leidsters in anderhalf jaar zeer hoog. Ouders worden niet of laat geïnformeerd over ongelukjes met kinderen. Verder laat de hygiëne bij Bambini te wensen over. De zandbak wordt onvol doende gereinigd waardoor er ongedierte in zit. Er is geen warm water om de kinderen te wassen. De ventilatie is onvol doende en er ontbreken wasta fels op kinderhoogte. Babyfles jes worden koud gehouden in een koelbox die hiervoor onvol doende capaciteit biedt en kin deren kunnen onveilig speel goed pakken. Spelletje Geen misselijke beschuldigin- geri, kortom. Van der Walle houdt het op een politiek spel letje. „Van Bochove wil gewoon alle kinderdagverblijven onder gemeente-toezicht." Het rap port van de oud-leidsters en - ouders komt ook niet onver wacht. Van Lingen: „Er zijn veel mensen die hun kind hier weg halen omdat ze elders een ge subsidieerde en dus goedkopere plaats krijgen. Dan vergeten ze echter de laatste maanden van het contract te betalen. Wij wil len dat geld wel zien, desnoods via de deurwaarder. Dat zet kwaad bloed. En het oud-perso neel heeft ook nog wel eens wat rancunes, zie daar de achter grond van dit rapport." De twee stafleden hebben niet veel zin om echt inhoude lijk op de verschillende kritiek punten in te gaan. „Het zijn al lemaal anonieme klachten, ze kunnen alles wel roepen. We staan echter open voor sugges ties voor iedereen die hier ge woon naar binnen stapt." In middels hebben ettelijke ouders met kinderen bij Bambini ver bolgen gereageerd op de uit spraken van Van Bochove. „We hébben nooit klachten, de kin deren gaan nier graag naar toe", aldus mevrouw Rekers. Er zijn plannen om een steunactie op te zetten voor de Bambini-di- Kinderdagverblijf Bambini gaat volgens ex-ouders en -leidsters zeer onzorgvuldig om met de kinderen. Volgens de directie h

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11