'Solidariteit met buitenlanders' SC Kerk Samenleving Protestmars radicale moslims Voormalig pastoor Zoeterwoude overleden JANUAR11993 BUITENLAND KORT Jacobusjaar Met de plechtige opening van de 'heilige deur' van de kathedraal van Santiago de Compostela is op oudejaars dag het 'Jacobusjaar 1993' begonnen. De aartsbisschop van Santiago, Antoriio Mari Rouco, verbrijzelde aan het slot van een plechtige pro cessie met een zilveren ha mertje symbolisch de sluiting van de deur, die sinds 1119 alleen wordt geopend in ja ren waarin de feestdag van de H. Jacobus (25 juli) op een zondag valt. Volgens de katholieke op vatting worden de beenderen van de apostel, patroonheili ge van Spanje, sinds de twaalfde eeuw in de kathe draal van Santiago bewaard. De stad was in de middel eeuwen één van de belang rijkste bedevaartsplaatsen van de christenen. Wie dit jaar in de kathedraal bidt, mag rekenen op een volle af laat. De noordwestelijke au tonome regio Galicië waar van Santiago de hoofdstad is, gebruikt het Jacobusjaar voor een grote reclamecampagne en het organiseren van tal van culturele activiteiten. Servië Het is volgens de Franse bis schoppen tijd om tegen de Serviërs te zeggen: 'Zo is het genoeg!' „Als de kerk dit niet zegt, dan loopt zij het gevaar dat men haar zal verwijten te hebben gezwegen, zoals paus Pius XII werd verweten dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog niets tegen de jodenvervolging had ge zegd." Een delegatie van de Fran se bisschoppenconferentie, onder wie voorzitter Joseph Duval, bezocht de afgelopen dagen het vroegere Joegosla vië. „De Serviërs zullen niet ophouden met vechten tot dat zij Groot-Servië hebben gerealiseerd", zo citeerde Duval een vluchteling. In verband met de Servische plannen om de niet-Servi- sche bevolking systematisch te elimineren is het volgens Duval nodig dat er 'militaire acties met precieze doelen' komen. Men kan deze oorlog niet laten voortduren. Taizé Met de oproep 'God wil vre de en geen geweld' heeft frè- re Roger van Taizé het afge lopen weekeinde de Europe se bijeenkomst in Wenen be sloten. „Zelfs in de donkerste dagen van de Europese ge schiedenis waren er nog klei ne groepjes van mannen en vrouwen die erin slaagden de loop van de geschiedenis om te buigen", zei de 77-jarige oprichter van de oecumeni sche gemeenschap in Taizé (Oost-Frankrijk). Verder pleitte hij voor een 'oecumene zonder uitstel'. Het is volgens hem ongeloof waardig als alle christenen zich op de ene God der liefde beroepen, maar verdeeld zijn over fundamentele zaken van het geloof. Aan de bijeenkomst na men onder meer 4.000 jon geren uit Roemenië, 1.500 uit Kroatië en 4.000 uit de Balti- sche landen deel. Met ruim 100.000 deelnemers was de Taizé-conferentie de grootste godsdienstige bijeenkomst in Wenen sinds het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Oostenrijk in 1987. redactie: dick van der plas 071 -1614 21 Duitse bisschoppen prijzen demonstraties tegen vreemdelingenhaat Evangelische en rooms-katholieke bisschoppen in Duits land hebben de gelovigen in hun nieuwjaarstoespraken opgeroepen tot solidariteit met de buitenlanders in hun land. Zij prezen de fakkeloptochten en andere demon straties van de afgelopen maand als zichtbaar teken van afwijzing van vreemdelingenhaat en antisemitisme. BONN/FRANKFURT. De aartsbisschop van München, monstraties tegen de vreemde kardinaal Friedrich Wetter, riep lingenhaat hebben 'van haat de in Duitsland wonende joden vervulde herrieschoppers ervan en buitenlanders op vertrouwen langsgegeven en hun laten zien dat zij buitenstaanders in onze samenleving zijn', meende Wet- ter.De voorzitter van het be stuur van de Evangelische Kerk, bisschop Klaus Engelhardt, pleitte voor grotere tolerantie tegenover vluchtelingen en bui tenlanders. Christenen moeten de nationalistische neigingen krachtig van de hand wijzen. „Meer dan ooit helpt hierbij de ontmoeting met mensen en christenen uit andere landen", meende Engelhardt. De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Joachim Meisner, stelde de media verantwoorde lijk voor de uitbarstingen van vreemdelingenhaat in Duits land. „Als in de Duitse media kerk, christendom en God voortdurend worden afgebro ken, slaat men eenvoudig de tak weg waarop wij allen als men sen met Westerse waarden zit ten. Hier wordt dan duidelijk waar de verantwoordelijken voor de vreemdelingenhaat van dit moment zitten'zei Meis- BEROEPINGSWERK NED. HERVORMDE KERK Beroepen: te Stedum-Lellens- Wittewierum-Ten Post (toez): S.A. van der Veer te Willems oord. CHR.GEREF. KERKEN GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Rotterdam- Alexanderpolder: B. van der Hei den te Hardmxveld-Giessendam; voor Naaldwijk: C.A. van Dieren te Stolwijk. ohaka Duizenden radicale moslims maakten zich afgelopen weekeinde in Bangladesh op voor een mars naar de stad Ayodhya, in Noord-lndia, waar hindoes een moskee uit de zestiende eeuw hebben vernield. De naar schatting 20.000 moslims zijn van plan de moskee te herbouwen. foto ap Meeste orthodoxe patriarchen tegen vredesbijeenkomst Assisi belgrado-vat1caanstap kathpress-epd De orthodoxe kerken van Rus land, Roemenië, Griekenland, Cyprus en Jeruzalem hebben de servisch-orthodoxe patriarch Pavle geadviseerd niet deel te nemen aan het vredesgebed in Assisi. Op uitnodiging van paus Johannes Paulus II worden daar op 9 en 10 januari religieuze lei ders uit alle delen van Europa verwacht. De paus had kortgeleden het hoofd van de servisch-ortho doxe Kerk persoonlijk uitgeno digd naar Assisi te komen als te ken hoeveel belang de paus aan deelname van de servische pa triarch hecht. Pavle twijfelt. De servisch-orthodoxe bisschop penconferentie kwam er afgelo pen week niet uit. Vervolgens heeft Pavle alle dertig Servische bisschoppen om hun mening gevraagd, maar nog niet van ie dereen een reactie gekregen. Ook zijn rondgang langs de an dere orthodoxe kerken is nog niet voltooid, hoewel de meeste collega-patriarchen al hebben laten weten dat zij meer voelen voor voortzetting van de gods dienstige twisten met het Vati- caan dan voor deelname aan het vredesgebed. De media in Belgrado zijn po sitief in hun oordeel over het vredesinitiatief van de paus. As sisi biedt de mogelijkheid dat voor het eerst in de geschiede nis de servisch-orthodoxe patri arch een ontmoeting met de paus heeft Daarentegen wijst de, overi gens omstreden, metropoliet Jovan van Zagreb en Ljubljana erop dat 'deze paus alle oecu menische bruggen die door zijn voorgangers waren gebouwd, heeft vernield'. „Men kan geen geloof hechten aan de woorden van de paus dat hij voor vrede is omdat hij zich heeft uitgespro ken voor militair ingrijpen in Bosnië-Hercegovina", aldus Jo- De paus heeft alle voorzitters van de bisschoppenconferenties in Europa uitgenodigd, onder wie kardinaal Simonis. Ook Jan ter Laak, secretaris van Pax Christi Nederland, is van plan naar Assisi te gaan. Tijdens zijn recent bezoek aan het belegerde Sarajevo raakte hij overtuigd van het belang van deze bijeen komst, zo zei hij na terugkeer. „De mensen in Sarajevo ver wachten veel van Assisi." ook uitdrukking van 'de pijn' van de Europeanen over de burgeroorlogen, vooral over de oorlog in het vroegere Joegosla vië. In Assisi moet het onvermo gen van de politici om een eind aan de Balkan-oorlog te maken, worden aangeklaagd, zei Marti ni voor Radio Vaticaan. Hij is voorzitter van de raad van de rk bisschoppenconferenties in Eu ropa (CCEE). Behalve de Europese bis schoppen heeft de paus ook de andere kerken in Europa alsme de vertegenwoordigers van de islamitische en joodse gemeen schappen uitgenodigd. Paus: Europa verantwoordelijk voor oplossing oorlog Bosnië leiden/zoeterwoude Pater dr. R.G.A van Lieshout (ofm), voormalig pastoor van de Zoeterwoudse parochie Sint Jan's Onthoofding, is op 31 december in het Rotter damse Franciscanenklooster overleden. Hij werd 64 jaar. Van Lieshout was 44 jaar Franciscaan en 37 jaar priester. Hij volgde een studie klassieke ta len in Engeland en was leraar in Rotterdam en Delft. Ook doceerde hij op het Franciscanen klooster in Megen. Op 1 oktober 1989 werd Van Lieshout benoemd tot pastoor van de Sint Jansparochie in Zoeter woude. Op 27 oktober 1992 kreeg hij een hersen infarct en uiteindelijk overleed hij aan de gevol gen daarvan. Morgen wordt een avondwake ge houden voor pater Van Lieshout in de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat in Zoeter woude. Aanvang 19.00 uur. Woensdag is er een uitvaartdienst in dezelfde kerk om 11.00 uur. De begrafenis is om 14.15 uur op het Franciscanen- kerkhof bij huize De Wilbert in Katwijk. Onlangs overleed ook pater F.L.M. Castelein (ofm), die oorspronkelijk uit Leiden afkomstig is. Hij werd 63 jaar. Castelein was 41 jaar Franciscaan en 34 jaar priester. Pater Castelein was pastoor op ver schillende plaatsen in Nederland en Duitsland. Hij is vandaag in Mariadorp-Eijsden begraven. vaticaanstad dpa-rtr-c1c Paus Johannes Paulus II heeft in een preek ter gelegenheid van Wereldvredesdag (1 januari) de nadruk gelegd op de verant woordelijkheid van Europa voor een oplossing van de burger oorlog in Bosnië-Hercegovina. De dreiging van een nucleaire oorlog is weliswaar verminderd, constateerde de paus, maar 'op ons continent en vooral op de Balkan breidt het kwaad van de verwoestende oorlog en het ge weld zich nog altijd uit'. De paus meent dat Europa zich niet van deze situatie kan dis tantiëren, maar er zich juist door uitgedaagd moet voelen. De tweede man van het Vati caan, kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano, heeft kortgele den gepleit voor een militaire interventie in Bosnië-Hercego vina. Sodano vindt de situatie daar zo wanhopig, dat het legi tiem en noodzakelijk is de agressor te ontwapenen, nu de de mogelijkheden van een op lossing via onderhandelingen uitgeput zijn. De paus heeft tal van religieu ze leiders uitgenodigd voor een gezamenlijke wake van gebed en vasten die in het weekeinde van 9 en 10 januari in Assisi, de stad van Sint Franciscus, wordt gehouden. De situatie op de Balkan zal daarbij centraal staan. De paus hield in oktober 1986, eveneens in Assisi, een soortgelijke gebedsbijeenkomst. De religieuze leiders smeekten toen Gods hulp af ter voorko ming van een nucleaire oorlog. COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPU Leidsch Dagblad, uitgave van Dagbladuitgevenj Damiate bv. DIRECTIE: J. de Vries, G.P. Arnold (adj): HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor, Henk van der Post (adj). telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Wilhelminalaan 18,2505 ED Alphen a/d Rijn, Lisse, 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54.2300 AB Leiden. Postbus 83.2400 AB Alphen a/d Rijn. TELEFAX Leiden advertenties 071-143480. Leiden fam. berichten 071-161385. Leiden redactie 071-161488. Alphen 01720-73933. Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur: (Sleuteltjes): Telefoon 071-143545. ABONNEMENTEN Tel. 071-128030 bij vooruitbetaling(ind. BTW) per kwartaal 82.85 per kwartaal (posV f 119.50 peqaar 321.65 per maand 28.75 (Automatische incasso) KABELKRANT: Redactie 023-150147 Advertenties 071-161367/161363 AGENDA MAANDAG 4 JANUARI Noordwijk Nieuwjaarsreceptie Burgemeester e DINSDAG 5 JANUARI Katwijk Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeut in sportzaal Boors- ma. Zwanenburg 61van 15.30 tot 16.30 uur. Noordwijk Nieuwjaarsreceptie van Bestuur en 18.00 -19.30 u WOENSDAG 6 JANUARI Leiden Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeut in gymzaal De Brug. Wassenaarseweg, van 16.00 tot 17.00 uur. Noordwijk Bijeenkomst van de Handwerk- en Spellenclub van de Chr. Ouderen bond in de Geertruidahof aan de Voorstraat, aanvang 15.00 uur. Postzegelruilmiddag bij De Wieken. Sint Jeroensweg van 14.00-16.00. Klaver jasavond Noordwijkse Tafelten nisvereniging, TOV-Bowlmg, Nieuwe Zeeweg 73. aanvang 20.00 uur. Bridge-drive m "Hotel het Witte Huis', aanvang 19.45 uur. DONDERDAG 7 JANUARI Oegstgeest Poelmeer. Lange Voort 273, v 14.30 tot 15.30 uur. Voorschoten Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeut in de Vhetzaal, Raadhuislaan 43, van 16.00 tot VRIJDAG 8 JANUARI Klaverjassen bij wijkgebouw "De Lin de" aan de Herenstraat 64. aanvang 20.00 uur. Noordwijk Voorstelling Peter Lusse met "Schou dervulling" in Cultureel Centrum De Rank, aanvang 20.15 uur. HET WEER ROB GROENLAND Serieuze dooi-aanval Gespreksonderwerp bij veel men sen de afgelopen dagen was de ernstige smogsituatie tijdens de jaarwisseling in de gehele rand stad. De meteorologische omstan digheden waren zodanig, dat wij met z'n allen door het afsteken van vuurwerk voor deze smog hebben gezorgd. Inde namiddag van 31 december was er vanuit Zeeland en Zuid-Holland vochtige zeelucht binnengeslopen. In Valkenburg (bij Leiden) steeg de luchttemperatuur tot +5.7 graad Celsius, terwijl het ten oosten van Leiden gewoon bleef doorvriezen. Tevens was er sprake van een zeer scherpe temperatuursinversie bo ven heel Nederland. Dit is een luchtlaag waarin de temperatuur in plaats van te dalen met de hoogte juist stijgt. Dit fungeert dan als een deksel waaronder alle verontreini gingen en vochtdeeltjes zich kun nen opstapelen. In de namiddag van oudejaarsdag is door diverse mensen in Zuid- Holland al waargenomen hoe bij het afsteken van het vuurwerk, de kruitdampen zich netjes horizon taal onder het 'deksel' uitspreidde. Even na 24.00 werd vanuit de hele randstad massaal een grote zwavel- sluier uitgestoten. Waterdampmo leculen voelen zich sterk aange trokken tot zwaveldeeltjes, die als condensatiekern prima fungeert. Het resultaat was een plaatselijk uitzonderlijk dichte mist met zicht van soms 3 meter. Deze situatie was vergelijkbaar met de smogsitu aties in de jaren 30 en 40 in de stad Londen. Velen herinneren zich hierbij ongetwijfeld de oude foto's met daarop de bobbies die het ver keer regelen, waarbij de auto's niet te zien zijn. In de loop van Nieuwjaardag werd deze zeer ongezonde lucht geleidelijk verdreven en in afgelo pen weekeinde werden we getrak teerd op werkelijk perfect winter weer. Zeer koude Russische vries lucht was er toch in geslaagd om door te dringen tot Nederlands grondgebied, dit na alle verwach tingen dat het zachter zou worden. De minimumtemperaturen bij zonsopkomst logen er de afgelopen dagen niet om, met verder landin waarts kwikstanden van -10 tot - 15 graden Celsius. Zelfs langs de Hollandse kust maten de weersta tions minima tegen de -10 graden. Ons weerbeeld in de nabije toe komst wordt gekenmerkt door een krachtige dooiaanval, die het ver keer morgenoverdag wel eens flink parten kan gaan spelen. De komen de avond en nacht verblijft ons ge bied nog volop in de vrieslucht, waarin het bij een verder aanwak kerende zuidoost tot zuidenwind 5- 7 bft zeer onaangenaam wordt. In de nanacht of morgenochtend volgt er dikke bewolking met later op uitgebreide schaal sneeuw en ijzel waarbij de wegen spiegelglad worden. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met dinsdag. Zuid-Noorwegen: Overwegend veel bewol king en langs de kust voor al op morgen af en toe wat regen. In het binnenland wolkenvelden en droog- Langs de kust tempera tuur iets boven nul elders matige tot strenge vorst. Zuid-Zweden: Eerst perioden met zon, morgen meer bewolking. Droog. Lichte tot matige en in de nacht strenge vorst. Denemarken: Eerst overwegend zonnig, morgen later op de dag meer bewolking gevolgd door regen voorafgegaan door ijzel en sneeuw. In de nacht matige tot strenge vorst, morgen overdag temperatuur oplopend tot iets boven nul. Britse Eilanden: Overwegend veel bewolking en vooral op morgen regen. Vandaag nog in het zuid oosten lichte vorst, daarna temperatuur oplopend tot ongeveer 10 graden op morgen. België en Luxemburg: Vandaag eerst nog zonnig later op de dag meer bewolking. In de nacht en ochtend matige tot strenge vorst. Mor gen veel bewolking en wat regen vooraf gegaan door ijzel en sneeuw. Tempera tuur oplopend tot tot ongeveer 4 graden. Duitsland: Overwegend zonnig en koud, maar in het noorden vanaf vandaag later op de dag meer bewolking. Eerst matige tot stren ge vorst, maar in de loop van morgen temperatuur oplopend tot ongeveer 4 graden. Madeira: Wolkenvelden, maar geleidelijk meer zon. Maxima ca. 18 graden. Canarische Eilanden: Vooral langs de zuidstranden overwe gend zonnig en maxima ca. 20 graden. Marokkaanse westkust: Perioden met zon en droog. Maxima 16 tot 19 graden. Tunesische kust: Perioden met zon, afgewisseld door een regen- of onweersbui. Maxima ca. 13 Frankrijk: Overwegend zonnig, maar vanaf van daag in het noorden wolkenvelden maar droog. Maxima van enkele graden onder nul in het noordoosten tot 12 graden aan de Riviëra. In de nacht in het bin nenland lichte tot matige vorst. Op mor gen enige stijging van temperatuur en alleen in het noorden nog in de nacht licht vorst. Corsica en Sardinië: Perioden met zon. maar vandaag eerst nog kans op een regen- of onweersbui. Maxima ca. 9 graden, morgen enkele graden hoger. Spanje: Overwegend zonnig, m« noordkust wolkenvelden e regen. Op de eilandei eerst nog enkele buier de Middellandse Zee t graden, elders maxima graden en "s nachts temperatuur dicht bij 0 graden. Portugal: Perioden met zon. in het noorden wol kenvelden maar vrijwel overal droog. Maxima 15 tot 17 graden. Zwitserland en Oostenrijk: Wolkenvelden maar geleidelijk meer zon. Eerst matige tot strenge vorst, op morgen geleidelijk oplopende tempera tuur tot rond 5 graden in de dalen en het laagland, maar in Oostenrijk duurt het wel tot woensdag voordat de tempera tuur daar ook op gaat lopen. Oceaansto ringen die geleidelijk hun invloed op West-Europa blijven zeer waarschijnlijk op afstand van de Alpen zodat er weinig kans is op verse sneeuw. Neerslagkans Mimmumtemp. Middagtemp. Weerrapporten 4 jan 7 u Rotterdam Twente to 5 -12 -15 0.2 n mogelijk wat rond Mallorca Maxima langs issen 14 en 17 i 10 tot 13 Buenos Aires li Casablanca h Johannesburg n HEINZ BOES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 8