Bush wacht op uitkomst top Genève Buitenland Unicef trekt staf terug uit Somalische stad Geweld bij betogingen Jeruzalem Bosnië moet worden opgedeeld in regio's Tien-puntenplan Bosnië Schandalen beheersen loopbaan Möllemann Doden bij geweld Israël MAANDAG 4 JANUAR11993 Naakt mag op de voorpagina Peking Een krant van het Chinese ministerie voor cultuur heeft een taboe doorbroken en zijn gehele voorpagina gewijd aan het gebruik van naakt in kunstwerken, en daarbij enkele foto's afge drukt van geheel ontklede westerse dames. In het blad pleit de gevierde actrice Liu Xiaoqing openhartig voor liefdesscenes op het witte doek. Landsbergis geen presidentskandidaat vilnius Vytautas Landsbergis stelt zich niet kandidaat voor het presidentschap van Litouwen. De oud-president riep zijn land genoten gisteravond op om bij de verkiezingen in februari te stemmen op de onafhankelijke kandidaat Statis Lozoraitis, de huidige ambassadeur van Litouwen in de Verenigde Staten. Landsbergis riep tevens de voormalige communistische partij leider Algirdas Brazauskas op zich terug te trekken ten gunste van Lozoraitis. Aanslagen op Kopten in Egypte assiut Een bom heeft vannacht een Koptische kerk in Opper- Egypte zwaar beschadigd. Bij twee aanslagen op Koptische christenen in hetzelfde gebied kwam vanmorgen een dorpsfunc tionaris om het leven en raakte een apotheker gewond. De auto riteiten vermoeden dat moslim-militanten verantwoordelijk zijn voor de aanvallen. Moi beëdigd tot president Kenya nairobi President Daniel arap Moi is vandaag officieel tot win naar verklaard van de eerste Kenyaanse meerpartijenverkiezin- gen in 26 jaar. Direct na de bekendmaking van de nationale kiescommissie werd hij tijdens een korte plechtigheid officieel ingezworen voor een ambtstermijn van vijfjaar. Moi kreeg vori ge week dinsdag 36 procent van de stemmen. Bom bij nieuwe grens Slowakije praag» Onbekenden hebben met een bom geprobeerd een grenspost tussen de Tsjechische republiek en Slowakije op te blazen. Het was de eerste melding van geweld na de „fluwelen" scheiding van Tsjecho-Slowakije, die op 1 januari van kracht is geworden. De Tsjechen hebben ongeveer twintig douaneposten bij wegen en treinstations opgezet, enkele uren voordat Tsjecho- Slowakije ophield te bestaan. De toevloed van duizenden Slowa- ken wordt voor de nieuwe Tsjechische republiek asielprobleem nummer één, zo heeft de Tsjechische premier Véclav Klaus ver klaard. Aborigines stelen flessen bier kowanvama river community Inwoners van Kowanyama River Community, een Aboriginal-nederzetting op het Australische schiereiland Cape York, zijn massaal in actie gekomen tegen de drooglegging die de autoriteiten rond de jaarwisseling hadden ingesteld. De enige bar in het dorp werd vrijdag overvallen en geplunderd door zo'n 500 Aborigines, van wie sommigen bewa pend waren met bijlen en vuurwapens. Kruiwagens werden in gezet om duizenden flessen bier naar huis te brengen. Ruiten Franse synagoge ingegooid straatsburg Onbekenden hebben in oudejaarsnacht de ruiten ingegooid van een kleine synagoge in een buitenwijk van Straat sburg. Eerder had men het tuinhek beschadigd rond de synago ge, een onopvallend gebouw in de wijk Bischeim. De schade is gering. Men heeft ter plekke geen leuzen of verfsporen aange- Tientallen doden bij busongeluk India new delhi» Zeker 27 inzittenden van een bus zijn gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk in de Oostindische staat Bi- har. De bus, die met pelgrims onderweg was van Sitapur in Uttar Pradesh naar Bihar, reed bij slecht zicht van een brug af en be landde in een klein kanaal. Bij het ongeluk raakten 31 personen gewond. Van hen zijn enkelen er erpstig aan toe, zo heeft het In dische persbureau UNI MUQDISHO Rtf-AP-GPD Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft zijn bui tenlandse staf teruggetrokken uit de Somalische havenstad Kismayo. Hiertoe werd besloten na de moord op een Britse me dewerker, afgelopen zaterdag. Het was de eerste buitenlander die in Somalia is vermoord, sinds de komst op 9 december van de door de Verenigde Sta ten geleide internationale troe penmacht. Gisteren werd ook VN-secre taris-generaal Boutros Boutros Ghali slachtoffer van de vijandi ge stemming in Somalia. Hon derden demonstranten beletten hem de toegang tot het VN- hoofdkantoor in de hoofdstad Muqdisho. De meeste demon stranten waren aanhangers van generaal Farah Aideed, die niets van de VN wil weten, omdat de organisatie zijn rivaal Ali Mahdi zou bevoordelen. De Amerikaanse operatie „Herstel Hoop" zal voor het te rugtreden van president Bush op 20 januari worden beëin digd. Het opperbevelhebber van de multinationale troepen wordt dan overgedragen aan een généraal die is benoemd door de Verenigde Naties. Nog geen ingrijpen in Bosnië Een eventuele militaire interventie in Bosnië is volgens de Amerikaanse president Bush en zijn Franse collega Mitterrand nog niet aan de orde. Mitterrand en Bush wil len de uitkomst van het vredesoverleg in Genève afwach ten alvorens verder te praten over gewapend ingrijpen in het voormalig Joegoslavië. ':S tfe ói d ""«f- ■yifeABgpt"# PARUS-GENÉVE-SARAJ EVO GPD-DPA-Rtr „Het woord is momenteel aan de diplomaten. We hebben ver trouwen in die diplomaten", zo zei de Franse president gister avond tijdens een persconfe rentie die hij samen met Bush gaf in het Elysée. De Ameri kaanse president bracht giste ren een bliksembezoek aan Pa rijs op de terugweg van Moskou naar Washington. Bush zei dat de Veiligheids raad van de Verenigde Naties „vrij spoedig" een resolutie kan aannemen over het met militai re middelen afdwingen van een vliegverbod boven Bosnië en Hercegovina. Hij zei dat de Ver enigde Staten er „zeer gevoelig voor zijn dat anderen troepen op de grond hebben" in het voormalige Joegoslavië. „We zullen niet eenzijdig iets doen dat deze troepen verder in ge vaar zou brengen". Ondanks grote meningsver schillen tussen de drie strijden de partijen in Bosnië en Her cegovina hebben de internatio nale bemiddelaars, Cyrus Vance (VN) en Lord Owen (EG), giste ren hun tevredenheid uitge sproken over het verloop van de JERUZALEM AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT De politie in Jeruzalem heeft gisteren traangas en rubber ko gels gebruikt tegen duizenden ultra-orthodoxe joden die de monstreerden tegen vermeende grafschennis door de Israëlische overheid. Centrum van de ille gale betoging was de ultra-or thodoxe wijk Mea Shearim. Jon ge demonstranten staken vuil nisbakken in brand, bekogelden de politie met stenen en schol den agenten uit voor „nazi's". Een betoger en zes politiemen sen raakten licht gewond. De politie verrichtte elf arrestaties. De ongereldheden waren de ernstigste in de jongste golf van ultra-orthodox protest tegen opgravingswerkzaamheden in Jeruzalem. De ultra-ortho doxen, of haredim protesteren al een paar maanden tegen wat ze beschouwen als de schen ding van oude graven in een noordelijke wijk en bij het nieuwbouwproject Mamilla, vlak bij de muur rondom de ou de stad. Volgens de archeologen gaat het uitsluitend om graven van christenen. Premier Rabin staat binnen de regering onder zware druk onderhandelingen in Genève. Een positief punt was dat voor het eerst de Bosnische pre sident AJija Izetbegovic (mos lim) om de tafel zat met Rado van Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs. Maar Izet begovic distantieerde zich van een nieuw vredesplan dat uit de koker van Vance en Owen kwam. Aanvaarding van het voorstel van Vance en Owen zal volgens Izetbegovic de Servi sche agressie, de oorlog en de „etnische schoonmaak" niet stoppen. Om te voorkomen dat hij de schuld zal krijgen voor het mis lukken van de vredesonderhan delingen wees Izetbegovic het plan echter niet geheel af, maar de Bosnische president gaf aan dat er „veel correcties" nodig zijn. „Het is een basis voor on derhandelingen." Karadzic liet zich duidelijk positiever uit: „Het plan is niet perfect, maar we wijzen het niet af." Volgens de president van rest-Joegoslavië, Cosic, en zijn Kroatische ambtgenoot Tudj- man is de beste oplossing voor de republiek een confederatie van drie etnische staten. Nederlandse legervrachtwagens brengen onder begeleiding van het Britse leger brandhout naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. fc GENÈVE» Rtr Internationale bemiddelaars hebben een administratief systeem voor Bosnië voorge steld dat de republiek zou verdelen in ne gen etnische regio's en waarbij de hoofd stad Sarajevo een „open stad" zou worden. Terwijl de voorstellen er in de praktijk op neerkomen dat de helft van het grondge bied wordt toegewezen aan de opstandige Serviërs en een klein deel in het noorden aan de Kroaten, is in het plan geen specifiek grondgebied bestemd voor de islamieten. Cyrus Vance en Lord Owen, de medevoor zitters van de vier maanden oude Confe rentie van de Genève over het voormalige Joegoslavië, hebben hun plan voorgelegd aan de leiders van de drie etnische groepen in Bosnië die zaterdag in Genève bijeen kwamen. In het plan is rekening gehouden met tegenstrijdige belangen, aldus Owen, die de partijen opriep de noodzaak te aan vaarden van „soms pijnlijke compromis- Zij toonden een kaart van Bosnië, die dui delijk is getekend op basis van een officiële volkstelling die in 1981 in het voormalige communistische Joegoslavië, dat nu is vijf afzonderlijke republieken is opgesplitst, werd gehouden. Daarop is een duidelijke concentratie van etnische groepen in speci fieke gebieden te zien. Bij het uitbreken van de burgeroorlog vorig jaar maart woonden er ongeveer 4,5 mil joen mensen in Bosnië en Hercegovina. Van hen was 44 procent moslim, 31 procent Serviër en 17 procent Kroaat. De Serviërs ei sen een eigen etnische republiek in een Bosnische confederatie. Het plan van Owen en Vance geeft de Ser viërs niet wat zij willen. Maar er wordt wel duidelijk uitgegaan van Servische overheer sing in drie regio's een groot gebied dat zich uitstrekt naar het noorden en het wes ten met als centrum de ooit gemengde stad Banja Luka, een klein stukje land langs de grens met Servië in het noordoosten, en een uit drie afzonderlijke delen bestaand gebied ten oosten van Sarajevo en in het zuiden. Momenteel hebben de Serviërs 70 procent van Bosnië-Hercegovina in handen. Owen zei dat zij hun troepen naar de drie regio's moeten terugtrekken, zoals zal worden vastgelegd in een vredesakoord. Hij zei dat het Bosnisch-Kroatische leger zou moeten worden gestationeerd in een noordelijke regio langs de rivier de Sava, die de grens met Kroatië vormt. De volkstelling van 1981 geeft aan dat toen in dit gebied een Kroatische meerderheid leefde. Thans wordt het grotendeels beheerst door Servi sche eenheden. Volgens het plan zou Sara jevo en de omgeving van de hoofdstad vrij zijn van militairen. In de vijf andere regio's moeten de reste rende troepen het met elkaar eens worden over wie waar wordt gestationeerd, aldus Owen. Maar er wordt in het plan met geen woord gerept over de gebieden waar de vooral uit Moslims bestaande regerings troepen zouden moeten worden gelegerd. In drie van de vijf gebieden rond Bihac en twee gebieden in het noordwesten en in het oosten vormden de Moslems in 1981 de meerderheid. In de andere twee. ten westen en zuidwesten van Sarajevo, leefden zowel Kroaten als Moslems. Zij staan nu echter onder controle van Kroatische mili tairen. Een betoger in de orthodoxe wijk Mea Shearim wordt door agenten weggevoerd. van de religieuze Shas-partij om zend jaar oude grafkamers te de werkzaamheden aan een verwijderen voor er met de aan- nieuw kruispunt in Noord-Jeru- leg van nieuwe toegangswegen zalem te laten staken. De ar- wordt begonnen. De ultra-or- cheologische dienst is bezig thodoxen willen dat er op de daar een aantal bijna tweedui- plaats van de graven een via- fotoap» michel evler duet wordt gebouwd. Maar vol gens Jeruzalems burgemeester, Teddy Koliek, zal dat drie jaar oponthoud betekenen en een te zware financiële last. GENÈVEAP Het uit tien punten bestaande grondwettelijk kader voor Bos nië-Hercegovina dat de onderhandelaars Lord Owen (EG) en Cyrus Vance (VN) zaterdag in Genève hebben voorgelegd aan de drie strijdende partijen: Bosnië-Hercegovina moet een gedecentraliseerde staat wor den, waar de meeste regeringsfuncties worden uitgeoefend door de provincies. De provincies krijgen geen internationale status en mogen geen verdragen sluiten met andere landen of internationale or ganisaties. In heel Bosnië-Hercegovina dient bewegingsvrijheid te gelden. De grondwet moet uitgaan van de drie belangrijkste etnische groepen als samenstellende eenheden van de staat, met daar naast nog een groep „anderen". Alle zaken van vitaal belang voor een van de samenstellende eenheden moeten worden vastgelegd in de grondwet, die op de ze punten alleen met goedkeuring van alle drie partijen mag worden gewijzigd: gewone regeringszaken zijn niet onderwor pen aan een veto van een van de samenstellende eenheden. De provincies en de centrale regering moeten democratisch gekozen parlementen en bestuurders hebben en een onafhan kelijke rechtspraak. Het presidentschap wordt samengesteld uit drie afgevaardigden van elk der drie eenheden. De eerste verkie zingen moeten plaatsvinden onder toezicht van VN, EG en CV- SE. Een constitutioneel hof, met een lid van elk van de drie bevol kingsgroepen en een meerheid van niet-Bosnische leden die in eerste instantie worden aangewezen door de ICVJ (Internationa le Conferentie over Voormalig Joegoslavië), zal meningsverschil len tussen de centrale regering en een van de provincies of tus sen regeringsorganen onderling oplossen. Bosnië-Herzegovina moet geleidelijk worden gedemilitariseerd onder toezicht van VN en EG. In de grondwet moeten mensenrechten van het hoogste inter nationale niveau worden vastgelegd, alsmede de garantie dat voor naleving ervan zal worden zorggedragen via binnen - en buitenlandsecontroleorganen. In de grondwet moet een aantal internationale waamemings- en controle-instanties worden vastgelegd die in ieder geval moe ten blijven bestaan tot de drie samenstellende eenheden met al gemene stemmen besluiten om ze op te heffen. CORRESPONDENT Toen zelfs zijn 'politieke vader' Hans- Dietrich Genscher geen vinger meer voor hem uitstak, en de liberale partij voorzitter Otto graaf Lambsdorff openlijk twijfels over zijn geloofwaardigheid uitte, gooide Jiirgen Möllemann de handdoek in de ring. Gistermorgen bood de Duitse minister van economische zaken kanse lier Kohl zijn ontslag aan. Met de 47-jarige oud-leraar en para- officier buiten dienst vertrekt een om streden Duits politicus van het toneel. Möllemanns naam is onlosmakelijk ver bonden met allerlei mogelijke affaires. De 'reusachtige staatsman Mümmel- mann', zoals de overleden Beierse CSU- leider Strauss hem eens omschreef, maakte razendsnel carrière in de FDP. In 1970 stapte hij over van de CDU naar de FDP, nam 45 vrienden mee en liet zich meteen tot kandidaat voor het deel- staatsparlement van Noordrijn-Westfa- len kiezen. Twee jaar later kwam hij in de Bonds dag. In 1982 werd Möllemann voorzitter van de machtige FDP-afdeling Noor drijn-Westfalen en staatssecretaris van buitenlandse zaken onder Genscher. In 1987 werd hij minister van onderwijs en begin 1991 volgde de overstap naar Eco nomische Zaken. In zijn nieuwe functie timmerde hij zoals gebruikelijk flink aan de weg. De vakbeweging had hij echter heel snel tegen zich in het harnas ge jaagd en ook de industrie wilde steeds minder met hem te maken hebben. Na het vertrek van Genscher, vorig voorjaar, sleepte Mölleman tot grote woede van de CSU het politiek onbe langrijke, maar qua status aantrekkelijke vice-kanselierschap in de wacht. Mölle mann achtte zich ook de meest geschik te kandidaat om volgend jaar voorzitter van de FDP te worden. De eerste dubieuze geschiedenis rond Möllemann speelde zich af in de marge van het Flick-omkoopschandaal, dat de Bondsrepubliek in het midden van de ja ren tachtig op zijn grondvesten deed schudden. Möllemanns naam dook op als 'directie-assistent' van Flick, een pa pieren functie waarvoor hij bijna -70 mil le per jaar kreeg. Voor zijn verkiezings campagne ontving hij ruim 50.000 gul den uit dezelfde bron. Korte tijd daarna verliet hij op dubieuze wijze de top van een uitgeversmaatschappij, die aanslui tend op spectaculaire wijze failliet ging. Politiek baarde hij in 1979 in zijn func tie als voorzitter van de Duits-Arabische Vereniging opzien. De omstreden ver koop van Duitse Leopardtanks aan Saudi-Arabië was voor hem een moreel, noch een Duits-Israëlisch probleem. Je hoefde de naam van de tank (Leo) alleen maar om te draaien en dan stond er oei (olie), verklaarde Möllemann. Geruchten dat hij betrokken zou zijn geweest bij wapenverkopen aan de Pa- lestijnen werden nooit bevestigd. Als staatssecretaris van buitenlandse zaken maakte hij op officieel briefpapier wél reclame voor een maatschappij, die in het Midden-Oosten zaken deed. Mölle mann was zelf de stille vennoot. Verder leende hij, uiteraard tegen een geldelijke beloning, zijn naam voor een biermerk en een producent van zoetwaren. Maar ondanks alle schandalen en uit- glijers, slaagden zijn tegenstanders er niet in hem te stoppen. Nu heeft Jürgen W. Möllemann, die zichzelf gréag als multifunctioneel wapen omschrijft, per soonlijk het beslissende eigen doelpunt Jürgen Möllemann. foto reuter gescoord. Het feit dat hij aanbevelings brieven schreef voor computerproduk- ten van een aangetrouwde neef werd hem politiek fataal. Strijd Angola laait weer op Serviërs slaags in Macedonië LISSABON Rtr Gevechten tussen Angolese re geringstroepen en de voormali ge verzetsbeweging Unita heb ben gisteren in de zuidelijke stad Lubango aan meer dan honderd mensen het leven ge kost. Dat meldt het Angolese persbureau Angop. Het Portugese persbureau Lu- sa citeerde Angop en meldde dat het leger Lubango onder controle heeft. Volgens Angop kwamen alleen al bij gevechten rond het hotel Imperio meer dan honderd Unita-strijders om. Het hotel zou een Unita- bolwerk zijn. De gevechten laaiden gisteren weer op, een dag na de ontmoe ting tussen Unita-leider Jonas Savimbi en de VN-vertegen woordiger voor Angola, Marga ret Anstee. Unita weigert zich neer te leggen bij de verkie zingsnederlaag in september en zette daarom de strijd tegen de regering van president Dos San- In Macedonië zijn politiemen sen in de nieuwjaarsnacht slaags geraakt met etnische Ser viërs toen zij probeerden por tretten te verwijderen van de Servische president Milosevic en de in Bosnië opererende Ser vische militieleiders Vojislav Se- selj en Zeljko „Arkan" Raznjato- Het incident, waarbij een agent en vijf Serviërs licht ge wond raakten, gebeurde in Ku- ceviste, een door etnische Ser viërs bewoond dorp op 15 km ten noorden van de Macedoni sche hoofdstad Skopje. Nationalistische krachten in Servië doen rechten gelden op delen van Macedonië. Het inci dent lijkt een herhaling van soortgelijke gebeurtenissen die in Kroatië en Bosnië de inlei ding vormden tot gerichte Ser vische aanvallen en de daarop volgende burgeroorlog. 5 BLOEMEN DAAL CORRESPONDENT Een informant binnen de islamitische Hamas-organisatie heeft gis teren zijn Israëlische opdrachtgever vermoord. Het met een mes en een hamer bewerkte lichaam van het 25-jarige slachtoffer werd gis termiddag aangetroffen in Jeruzalem. Elders in Israël raakte een 26-jarige man zwaar gewond toen hij werd neergestoken door een Palestijn. Drie Palestijnen in de Gaza strook kwamen gisteren om het leven. Een van hen werd doodge schoten door Israëlische soldaten, de andere twee door mede-Pa lestijnen op verdenking van collaboratie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 7