Stena en Olau in rode cijfers Economie&Beurs Damrak steeds meer obligatiebeurs MAANDAG 4 JANUAR11993 ECONOMISCH KORT DE DOCHTERONDERNEMIN GEN van de vier grote lapanse effectenmakelaars Nomura, Daiwa, Nikko en Yafnaichi heb ben van de Japanse beurscom- missie boetes opgelegd gekre gen omdat ze niet-gekwalifi- ceerd personeel in dienst heb ben genomen. De boetes vari eren van 50.000 dollar tot een miljoen dollar. HET IMF (Internationale Mone taire Fonds) leent Argentinië 460 miljoen dollar extra ter on dersteuning van de verminde ring van de schulden die het land heeft bij de commerciële banken. Voor dit doel heeft het IMF Argentinië nu in totaal 987 miljoen dollar geleend. HET AANTAL FAILLISSEMEN TEN in Groot-Brittannië is vorig jaar gestegen met 31 procent tot het recordaantal 62.767. De meeste slachtoffers vielen onder de kleine bedrijven. De sterkste stijging deed zich voor in het zuid-oosten van het land, waar het aantal faillissementen met 46 procent steeg. DE ITALIAANSE REGERING wil belangen in de staatsonderne mingen AGIP (olie) en SNAM (gas) aan de particuliere sector verkopen. Het staatsenergie- concern ENI zal eind maart aan het Italiaanse kabinet gedetail leerde voorstellen voor de ver koop voorleggen. TAIWAN SCHRAPT de bepaling dat de export naar China niet meer mag bedragen dan tien procent van zijn totale uitvoer. De bepaling werd vorig jaar van kracht omdat het land bang was te afhankelijk te worden van de Chinese markt en zo onder poli tieke druk van China kon ko- POLEN GAAT zijn energieprij zen weer fors verhogen. Dit jaar gaan de prijzen in vier stappen met 49 procent omhoog. De eerste verhoging werd per 1 ja nuari doorgevoerd. Gas werd 16 procent duurder en elektriciteit 12 procent. De volgende verho gingen vinden plaats in april, juli en augustus. Veerboten gewikkeld in zware zeeslag Stena Line, dat onder meer de veerdienst tussen Hoek van Holland en Harwich onderhoudt, is in de rode cijfers terecht gekomen. Ook concurrent Olau die de route tus sen Vlissingen en Sheerness bevaart, heeft inmiddels een verlies van zo'n 12 miljoen gulden gemeld. North Sea Ferries (NSF) blijft (met diensten van Europoort en van Zeebrugge naar Huil) als enige maatschappij buiten de rode cijfers. nieuwe vlag niet alleen zal ge bruiken om te profiteren van aantrekkelijke belastingvoorde len, maar ook voor het aantrek ken van goedkopere beman ningsleden uit de Derde Wereld. North Sea Ferries gaat de slag vooral in de vrachtsector aan. Bij de werf Van der Giessen-de Noord heeft de rederij twee gro te vrachtferries besteld, die in dit en volgend jaar moeten wor den opgeleverd. Dit jaar boekte NSF een record aan vracht, maar de rederij zag het aantal passagiers met twee procent dalen. Handel in aandelen nog slechts kwart van omzet Amsterdam chris DRiLLENBURCzeldzaam verschijnsel. De twee grootste aande- lenuitgiften, die van het overslagbedrijf Hes en het ingenieursbureau Fugro, liepen voor de be leggers op een grote teleurstelling uit. De koersen van deze fondsen kelderden flink. Een emissie van Braat Beheer (textiel) en een van OPG (ge neesmiddelen) waren evenmin een onverdeeld ROTTERDAM GPO De concurrentie op de Noord zee is al jaren moordend. Maar in de strijd om passagiers en vTacht hebben de drie rederijen nu nieuwe maatregelen be dacht. Stena zoekt het vooral in aanpassing van de restaurant- faciliteiten aan boord (minder la carte) en vergroting van be lastingvrije winkels. Bii Olau be staan plannen om de Duitse vlag, waaronder de rederij vaart, te vervangen door de Luxem burgse. De werknemers vrezen echter dat de onderneming de Terwijl de discussie over Amsterdam als finan cieel centrum voortwoeden, verwordt de hoofd stedelijke beurs meer en meer tot obligatiebeurs. De ontwikkeling van de omzetten op het Damrak geven op dit moment met een omzet van 630 miljard gulden (in 1991 een kleine 360 miljard) een beeld van een bloeiende beurs te zien. Van de fors gegroeide totale omzet dit jaar heeft echter nog geen kwart betrekking op de handel in risico dragend kapitaal als aandelen. In 1989 was dat nog meer dan de helft. De aandelenomzet op de Amsterdamse beurs komt dit jaar met rond de 160 miljard gulden wel hoger uit dan die in 1991, maar de echte groei komt vooral voort uit de obligatiesector, die dit jaar zo'n 475 miljard gulden scoort tegen 212 mil jard in 1991. Terwijl men op het Damrak kibbelt over de manier waarop Amsterdam nieuwe im pulsen kunnen worden toegediend, blijven de kleine beleggers weg van het Beursplein en zoe ken de instituten steeds meer hun heil op andere effectenbeurzen: de functie van Amsterdam als markt voor risicodragend kapitaal wordt steeds verder aangetast. De basis voor de huidige discussie is een rap port van het onderzoeksbureau McKinsey, dat Amsterdam aanraadt over te gaan op beeldscher- menhandel. Het Damrak werkt nu nog via een nauwelijks aangepast antiek systeem van per soonlijke handel op de beursvloer. Aandelenemissies en beursintroducties waren in het afgelopen jaar in Amsterdam een nogal De kleine beleggers raakten in verwarring door dat banken elkaar de loef afstaken in het beden ken van steeds gezochter beleggingsinstrumen ten. Een fraai voorbeeld was de Centurion-war- rant, waarmee de belegger kan 'gokken' op het wel of niet slagen van de saneringsoperatie Cen turion bij Philips. Verder raakt de beurs over spoeld met kleine, vaak gespecialiseerde beleg gingsfondsen. Een laatste reden dat beleggers de beurs gingen mijden was een normale, conjuncturele. De beurs maakte in 1992 een oude regel waar dat zij een half jaar vóór loopt op de economische ontwikke lingen. De eerste maanden van het jaar gaven nog een stijgend koersniveau te zien. De koersin- dex (1983=100) bereikte eind mei een hoogste stand van 215,5 (eind 1991: 191,4). Daarna ging het bergafwaarts. Het laagste punt viel eind au gustus: 189,7. Juist in de tweede helft van het jaar werd duide lijk dat Nederland niet verschoond zou blijven van een neergaande ontwikkeling. In Duitsland kreeg men bovendien steeds meer te kampen met de zware negatieve financiële gevolgen van de hereniging. En als het daar regent, dan gaat het in Nederland druppelen. Deutsche Bank invloedrijkste onderneming m0nchen«ap De Deutsche Bank is de in vloedrijkste onderneming van Duitsland omdat de directiele den en filiaalleiders zitting heb ben in de raden van bestuur van zo'n 400 ondernemingei Dat blijkt uit een studie die door het Amerikaanse zakentijd- schrift Forbes openbaar is ge maakt. In opdracht van het blad heeft economieprofessor Horst Albach de bank, het grootste geldinstituut van Duitsland, doorgelicht. Hij heeft onder zocht hoe in de raden van be stuur topmanagers uit verschil lende ondernemingen bijeen worden gebracht zodat zij een persoonlijke band met de be langrijkste beslissers in die branche kunnen opbouwen. Het onderzoek richtte zich op het aantal, maar ook op de kwa liteit van de postities in de ra den van bestuur. Volgens deze analyse heeft de bank in de vorm van haar voorzitter van de raad van bestuur. Ulrich Weiss, ook de invloedrijkste persoon in de Duitse zakenwereld. BINNENLANDSE AANDELEN 40.30 40.30 39.20 39.20 56 00 56.00 108.50 106.50 25.80 25.90 14,60 14,60 1200,00 1000.00 1175,00 1175.00 299.50 301,00 2180 21.80 23.00 23.30 115.00 115.00 25.90 25.60 sr 189.00 189.00 12.80 12,90 182.50 182.50 0.38 0.32 34.50 34.50 60.00 59.00 43.00 43.20 337.50 337,50 193.00 193.50 116,80 116.80 156000.00 156000.00 58,00 58,00 720,00 720,00 29,90 29.90 108.50 108.50 30.50 30.50 2720 27,20 19,40 20,00 13.00 13,10 26.60 26.60 32.00 32.00 115.00 117.00b 65.00 66.00 950.00 950.00 9550 95.50 18.00 18.20 BUITENLANDSE AANDELEN 69.80 71,20 57.50 57.00 51.00 50.90 1900.00 - 1300.00 100.50 101.00 50000 62,50 63,20 65.80 65,60 681.00 680.00 1080.00 1080.00 29.00 1490.00 1480.00 151,50 152.00 45.50 45.30 24.20 23.90 0.29 0.29 600,00 631.00 10.00 10.00 STAATSLENINGEN 111.30 111.30 102.30 102.30 109,75 109,65 110.20 110.12 108.60 108.60 99.95 99.95 100.65 100.65 102.15 102.15 99.05 99,10 m61/268lll-93h 99.30 97.25 97.23 9770 97.65 94.80 94.80 98.00 9800 98.00 98.00 U41/4 63ll-93h 93.60 99.40 99.40 99.20 99.20 MEEST ACTIEVE FONDSEN 51.40 81.00 191.60 76.50 89,90 166,20 205.50 63.70 49.00 53.70 106.20 26.90 150.50 117.00 122,90 37,00 40,60 196.70 60.40 78.00 69.80 55.40 42.10 50.50 162.50 29712/92 42.00 03/06/92 73.40 04/01/93 172.10 04/01/93 59.30 28/12/92 71.70 07/05/92 123.70 04/01/93 189,30 28/10/92 51,00 23/03/92 37,00 25/05/92 25,80 21/10/92 86.00 04/03/92 5.40 27/05/92 128.00 19/05/92 69.60 28/12/92 98.90 07/05/92 13.70 02/06/92 29,20 23/04/92 155.50 20/05/92 19.00 05/05/92 31.00 13/05/92 50.50 23/12/92 41.90 17/01/92 21.00 10/06/92 26,40 27/05/92 138.80 09/03/92 28,40 02/04/92 36,20 25/02/92 31,50 05/05/92 16.90 26/05/92 39.30 05/03/92 85.70 03/01/92 41.40 27/02/92 86.10 04/01/93 69.80 27/02/92 23,50 21/02/92 175,40 27/02/92 30,70 23/12/92 68.70 23/12/92 80.00 14/09/92 61.50 02/09/92 50.80 26/08/92 79,00 02/01/92 191.50 20/11/92 28.40 Oft'Ol/92 101.20 03/12/92 8.80 20/02/92 135.60 24/11/92 75.40 08/01/92 120.60 18/12/92 15.50 02/11/92 33.50 24/04/92 172.00 30/10/92 23.00 05/11/92 42.70 08/12/92 51,00 10/09/92 54.60 05/11/92 24.10 17/12/92 28,60 20/02/92 147,80 21/12/92 31,70 26/10/92 41,00 19/10/92 35,80 05/11/92 19.60 14/01/92 44,90 05/10/92 98.50 08/09/92 47.30 18/08/92 97.50 02/01/92 80.00 17/11/92 26,60 08/01/92 190,10 27/10/92 34.70 24/08/92 87.70 02/01/92 99.10 02/01/92 81,50 50.80 79,30 191,60 74.70 59,60 41,20 28.20 101.00 895 135.60 75.40 120,00 15.30 33,40 171,00 22.90 43.00 51.20 54.50 24.70 28.60 148.00 31,90 40,80 35.70 19,90 98.10 80.20 26.60 190,10 34,60 87.70 98.90 81,60 101,00 101.40 21,80 43.00 51.20 54.50 24.50 27.90 44.10 44.50 98.80 99.00 46.60 46.60 98.10 98.10 80,20 80.20 26,50 26,50 0 189,90 190,90 Noteringen bijgewerkt tot 1230 uur VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers hj hoogste koers in 12 mnd. Ij laagste koers In 12 mnd. gedaan en laten laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend hoogste koers laagste koers stopkoers OVERIGEOBLIGATIES clbn 81/2 91-98 clb"81?90 95 Ctïin 81.2 92 CHy. 73'4 89 dtnup 89 co-in-n 81/792 öjm997-99 «Mb 103/4 8093 7.50 110.00 110.00 9.72 99.00 99.20 821 102.15 102.15 7,49 106.40 106.50 7.41 105.60 105.60 7.51 110.20 110.30 7,69 104,20 104.50 7.48 103,00 103.00 7,64 101.70 101.70 7.00 105.55 105.55 7.10 102.85 10285 7.68 102.00 102.20 7,21 101,50 101.80 7,41 100.80 100 80 7.24 99.80 100.00 - 107.25 107.25 - 140.20 140.20 - 140,20 140.60 7 46 108.20 108.20 7,29 102.00 102.40 7.34 104,20 104.20 7.35 95.70 96.00 7.27 10090b 10150 22.50 25.00 101.30 101.30 9.72 99.30 99.30 7.21 102.80 102 90 103.90 104.00 8,00 109.60 109.60 742 100.25 b 101.00 - 78.75 78.75 7.49 106 30 106.50 7,34 111,10 111.20 - 100.90 101.00 7.29 95.00 95.10 98,75 98.90 6.77 103.20 103.40 667 101.80 102,30 7.38 103.20 103.20 7,52 108,00 108,00 7,00 104,30 104.30 - 127,60 .127.60 7.62 98.00 98.20 6.35 103.50 103,70 31.94 57.00 57.00 791 112.50 112.50 6.82 105.20 105.50 7,37 107,20 107.50 9.54 95.80 95.70 9 25 97.30 97.30 100.60 100.60 7.06 105.50 105.61 7.32 102.00 101.71 7.30 105.25 104,51 7 73 108.50 109.00 8.28 88.50 88.30 8.29 9580 96,CXI 7.23 103.35 103.60 - 93.50 93.60 752 105.00 105.20 OPTIEBEURS 10 20.50 21.5C 17 14.60 15.0C 10 24.00 a 23.00 165.00 500 21.50 a 24.00 185 00 1000 9.50 a 6.50 270.00 290,00 280.00 095 20.00 189 096 35.00 152 BELEGGINGSFONDSEN a«gon aandeiert atöc'i bond» af! tondsenbw eoilrente'o'Kjs erg Ml 2e (x. 51.20 51.20 50,20 50.80 35.20 35.20 69,20 6990 3.85 3.90 63.70 6470 59.40 59.40 108.00 108.80 78 20 78 20 199.90 199.90 10.00 10.00 52.40 52,40 34,30 34,30 non ob/ig fonds 127.10 127.30 57,02 57,04 31.80 3130 43.00 43.10 2420 2430 37.80 37,80 63.20 63.00 148.30 149,80 15.50 15.50 542,00 547.00 51.05 51.10 11.00 10.90 112.00a 111.00 122.00 122.00 37.50 37.50 121.30 121.40 51.10 51.IQ 12.00 12.30 106.00 106.20 78.50 79.00 TOP-15 PAR.MARKT holland colours lei computer gr. nedcon groep nedschroef hold, ordina beheer p c groep pie medical sligro beheer wewelercert. 25,00 14,80 60.30 25.50 47,00 51.00 2.80 54.80 49.00 51,50 12.50 77.20 25.00 13.20 60,80 25.50 45.50 51.00 2,60 54,60 48,90 51.30 12.20 77.20 4.40 OV. PARALLELMARKT austriaglob.osh bergh papierfabr biogrond belegg. coiccumpr.can$ Columbia secur. comm.obl.fonds 1 comm.obl fonds 2 comm.obl.fonds 3 comm obl.fonds4 comm.obl.fonds 5 comm.obl.fonds 6 dedrieelectr. delta lloyd dlr e&l portfolio 3 e&l kapit. markt europ.dev cap.crp german city est. gouda vuurvaste, great west.res. groothandelsgeb. helvoet holding inter/view europa ipna 3 nrc kühne heitr management sha- ohra obi.groeif pan pacific vs phoemx 1031,00 29.00 10.90 20.70 135.00 95.50 95.30 95.60 94,20 93,90 95,80 10,10 66.80 56.80 61.50 61.60 56.80 3.20 38,80 37,50 69.50 76.20 110.60 79.20 112.30 8.90 24,50 44,50 0.18 112,50 36,10 4,00 580,00 27.50 2,50 2190,00 4-, 90 52.80 50,70 52,10 51.90 52.20 10.30 539.00 1,20 10,20 52,40 67.00 15.30 34,"60 4.00 47.00 26.50 3.80 1031,00 29.00 10,90 20.70 137.00 10,10 66.60 56.90 61.50 61.60 56.40 3,20 38,80 37,50 69,40 76,30 110,60 79,20 112.40 8.90 24.50 44,50 0,18 112,50 36,10 4.00 1800,00 4,90 52.60 50.80 52.20 52.00 52.20 10.30 539.00 1.25 10.20 52.60 67.00 14.80 EDELMETALEN Vanwege de feestdagen is de goud- en zilvermarkt tot 4 januari 1993 gesloten geweest. Het nieuwe overzicht van 4 januari is pas na 14:00 uur beschikbaar en kan daarom nog niet meegeno men worden in deze krant. BUITENLANDSGELD deense kroon <100) duitse mark (100) engelse pond fmse mark (100) franse frank (100) gneksedr (100) noorse kroon (100) OOSt.SCtiill (100) port escudo (100) spaanse pes. (100) turkse lira (100) Zweedse kr. (100) rwitt.fr. (100) 0.0160 24,10 122.00 1,500 30.10 113.80 12.95 148,50 27,25 16.20 0.0250 26,60 126,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 6