FAMILIEBERICHTEN ad sanctos MAANDAG 4 JANUAR11993 501 4 "En hij zal de Glorie des Heren aanschouwen" PATER Dr. R.GA. VAN LIESHOUT Franciscaan Hü was Pastoor van onze parochie van 1 okto ber 1989 tot 15 november 1992. Zjjn grote kennis en diepe overtuiging waren in deze pe riode een inspiratiebron voor onze parochie. Velen zullen zich zün pastorale zorg en grote betrokkenheid met dankbaarheid herinneren. Zoeterwoude, 31 december 1992 Het Parochiebestuur van de parochie Sint Jan's Onthoofding en H. Kruisverheffing. Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Wij gedenken hem tijdens de avondwake die gehouden zal worden op dinsdag 5 januari 1993 om 19.00 uur in de Christus Dienaar- kerk. Van Swietenstraat 1 te Zoeterwoude. De Uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 6 januari 1993 om 11.00 uur in bo vengenoemde parochiekerek, waarna om 14.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Franciscanerbegraafplaats bü De Wilbert te Katwijk aan de Rijn. PIETER FRANS VAN ATTEN in de leeftijd van 85 jaar Leiderdorp: R. VAN ATTEN-ARNOLDUS Leiden: E. M. DEN HOLDER- VAN ATTEN S. BIK-VAN ATTEN M. ZITMAN-VAN ATTEN W. ZITMAN J. BONNET-VAN ATTEN D. J. BONNET J. GLASBERGEN P. VERLINT Doorwerth: H. BISSCHOP Leiden: K. VAN HAARLEM VAN ATTEN G. VAN HAARLEM Ba me veld: C. VAN ATTEN Leiderdorp: A. J. NOORDHOEK- VAN ATTEN H. RUKSE Neven en nichten 1 januari 1993 PIETER FRANS VAN ATTEN weduwnaar van A. FLORESSE eerder weduwnaar van C. CRAMA op de leeftijd van 85 jaar Kind en kleinkinderen Broers en zusters Neven en nichten 1 Januari 1993 Wevershof 33. Leiden Correspondentieadres: J. J. van Atten. Bark 10. 2401 NA Alphen a/d Rijn Mijn vader is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek Zn., Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheid nemen op dinsdag 5 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur en op woensdag 6 januari van 13.15 uur tot 13.45 uur. Aansluitend zal om 14.45 uur de crematie plechtigheid plaatsvinden in het crematorium "Rhünhof". Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato- Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn man. onze vader en CAREL HENDRIK HOLSWILDER 20 april 1914 130 december 1992 J. HOLSW1LDER-RUSMAN PETER HOLSWILDER MARJO HOLSWILDER- VAN LIESHOUT LOTTE FRANK Roomburgerlaan 9. Lelden Correspondentieadres: Van Oldenbameveltstraat 44 2334 AH Leiden De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon den op zaterdag 2 januari 1993 op de algeme ne begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Algemene kennisgeving "En nu. wat verwacht ik. o Heere? Mijne hoop. die is op U". Psalm 39:8 Dankbaar voor alles wat hij in zjjn leven voor ons betekend heeft, maar ook diep bedroefd, geven wij u kennis dat. na een kort ziekbed, voor ons toch nog onverwacht is overleden, onze lieve zorgzame vader, groot- en over grootvader ARIEVANRUN weduwnaar van ARENDJE MESSEMAKER in de ouderdom 82 jaar Rjjnsburg: A. VAN RUN C. W. VAN RUN VAN KLAVEREN Katwijk: M. DE BEST-VAN RUN C. DE BEST Den Helder A. C. HOPPERS Noordwijk: J. W. DE RIDDER-VAN RUN P. J. M. DE RIDDER Aalsmeer: N. A. DE ROOU-VAN RUN A. W. DE ROOU Katwijk: J. VAN RUN E. VAN RUN-HEEMSKERK Kleinkinderen en achterkleinkind Katwijk aan Zee. 3 januari 1993 Huize "Salem". Duindoomlaan 34 Correspondentieadres: C. de Best. Donker Curtiusstraat 8, 2225 ZG Katwijk Onze vader en opa is opgebaard in de aula van Huize "Salem", alwaar gelegenheid zal zün tot condoleren dinsdag 5 en woensdag 6 januari a.s. 's avonds van 7.00-8.30 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 7 januari a.s. 's middags om 1.30 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum. Voor straat 74 te Katwijk aan Zee. waarna de be grafenis zal plaatsvinden ca. 2.30 uur op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat te Kat wijk aan Zee. Bedroefd, maar toch dankbaar voor alles wat zü voor ons heeft betekend, geven wy u ken nis dat, na een liefdevolle verzorging in ..De Pauwenhof" te Wageningen van ons is heen gegaan onze lieve moeder en oma ADRIANA JOHANNA H00GERV0RST-MAAT weduwe van MARCELLUS ADRLANUS HOOGERVORST in de leeftüd van 75 jaar. TOON en WINNYFRED CINDY en JOB PAOLA 31 december 1992 Verpleeghuis ..De Pauwenhof" Wageningen Correspondentie-adres: Mevr. W.H.A.M. van Egmond-Hoogervorst Castor 73 3902 SE Veenendaal De begrafenis zal worden gehouden dinsdag 5 januari om 14.00 uur in het rouwcentrum ..De Munnikenhof". aan de Munnikenweg te Veenendaal. Gelegenheid tot condoleren en afscheid ne men voor aanvang van de dienst vanaf 13.45 Zü. die de overledene de laatste eer willen be- wüzen worden verzocht om 13.45 uur in ge noemd rouwcentrum aanwezig te zün. Met groot verdriet geven wü u kennis van het plotseling overiyden van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante JOHANNA SOPHIA VAN DER MEU-DUBBELAAR op de leeftijd van 80 jaar LENIE en LEENDERT TON en JUUL WIM en CORRY ANNEKE en KLAAS Klein-, achterkleinkinderen en verdere familie Leiden. 1 Januari 1993 Correspondentieadres L. Stakenburg Lupinetuin 6, 2317 MX Leiden De overledene is overgebracht naar het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwü- geriaan 1 79 te Leiden, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid is bepaald op woensdag 6 januari om 15.30 uur in het cre matorium "Rhünhof". Laan te Rhünhof (in- gang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Vertrek van het Rouwcentrum om 15.00 uur. „In uw Licht zien wij het Licht." In dit vertrouwen is rustig ingeslapen onze lie ve zorgzame moeder, grootmoeder en over grootmoeder CORNELIA DEN HAAN-OUDWATER RÜnsburg: HJ. DEN HAAN W. DEN HAAN-VAN EGMOND W. DEN HAAN M. DEN HAAN-VAN EGMOND A.D. DEN HAAN T N. DEN HAAN-MOL J.C. DEN HAAN A.TH.M. VAN VEEN Heerewaarden: D.N. DEN HAAN AJ. DEN HAAN VAN NOOREL RÜnsburg: CJA PAAUW-DEN HAAN J.N.A. PAAUW klein- en achterkleinkinderen 2231 GR RÜnsburg. 31 december 1992 Vliet N.Z. 78 Corresp.-adres: H J. den Haan Vliet Z.Z. 24. 2231 GJ Rijnsburg De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 5 januari a.s. om 14.00 uur in de Ned. Herv. Grote kerk aan de Kerkstraat te RÜnsburg. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Herv. begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in ..De Voorhof" aan de Vliet N.Z. 36 te RÜnsburg. Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve zorg zame vrouw, onze moeder, schoonmoeder en ANNA MARIA ANTHONIA KLEIN-VARKEVISSER 14 november 1912 T 2 januari 1993 H. P. KLEIN FRANS en GREET JASPER TOM HARRY RINYen HENRI SARITA LISA Kortenaerstraat 99. 2315 TM Leiden Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek Zn.. Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 6 januari van 20.00 uur tot 20.30 uur. De Uitvaartmis zal voor haar worden opge dragen op donderdag 7 januari om 10.15 uur in de parochiekerk "OLV Hemelvaart en St. Joseph". Herensingel 3 te Leiden, waarna om 11.45 uur de crematieplechtigheid zal plaats vinden in het crematorium "Rhijnhof", Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato- Geen bezoek aan huis. Enige kennisgeving Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat mü voor haar gezin heeft betekend, geven wij u kennis, dat geheel onverwacht, van ons is heengegaan mün lieve vrouw, onze moeder CATHARINA MARIA GUSMAN-HEUMANS in de leeftüd van 52 jaar W. GUSMAN E.J. VAN DER BENT-GUS- MAN J. VAN DER BENT RAYMON. SARINA W.F. GUSMAN J. VAN HAARLEM 3 januari 1993 Boshuizerkade 44 2321 TT Leiden De overledene is overgebracht naar het rouwcentrum "Ad Sanctos". Lammermarkt 43 te Leiden, waar gelegenheid is tot af- scheidnemen op woensdag 6 januari a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst zal plaatsvinden in de aula van de begraafplaats "Rhünhof". Laan te Rhünhof Ongang Haagse Schouwweg) te Leiden op donderdag 7 januari a.s aanvang 10.15 uur. waarna de begrafenis zal plaatshebben. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de condoleanceruimte van de be graafplaats. Psalm 90:12 „Leer ons alzo onze dagen tellen, dat w\j een wijs hart bekomen. Tot onze diepe droefheid heeft de Heere na een kortstondig ziekbed van ons weggeno men mün innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma JOHANNA ADRIAANTJE KLAASSE RÜnsburg: G. SCHOULS Leiden: M.J. SCHOULS Vlaardingen: J. DE VOS-SCHOULS A. DE VOS H.l. Ambacht: S.A. DUBBELD-SCHOULS D. DUBBELD Alphen aan den Rün: G. SCHOULS J.E. SCHOULS-KOK Leiden: M.S. SCHOULS en kleinkinderen Geen bloemen - Geen toespraken Mün vrouw, onze moeder en oma is thuis op gebaard alwaar gelegenheid zal zün tot con doleren dinsdag 5 januari en woensdag 6 ja nuari a.s van 19.30 tot 21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden vrUdag 8 januari a.s. o m14.00 uur in de Herv.-Grote Kerk aan de Kerkstraat te RÜnsburg. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algeme ne begraafplaats aan de Sandtiaan te RÜns burg. Willen degenen die geen uinodiging hebben ontvangen deze advertentie als zodanig be schouwen. PIETER HENDRIK OUDSHOORN weduwnaar van CORNELIA HENDRIKA MARIA VERBREE op de leeftijd van 84 jaar Woerden: A. OUDSHOORN Zoetermeer: M. ROG-OUDSHOORN M. ROG JEROEN H. DE VOS-OUDSHOORN W. DE VOS KARIN en VINCENT IRMA Voorburg: H. OUDSHOORN Wageningen: J. SIMONSE-OUDSHOORN L. SIMONSE KEETIE JAKKO MARJET Correspondentieadres: Mevrouw A. Oudshoom, Berberisstraat 2-1 3442 GM Woerden. De Rouwdienst zal plaatshebben op v dag 6 januari 1993 om 10.30 uur in "De Schutse". waarna aansluitend de begrafenis volgt op de begraafplaats van de Hervormde Kerk te Sassenheim. omstreeks 11.30 uur. Gelegenheid tot afscheid nemen voor de Rouwdienst vanaf 10.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Rouwcentrum "Vliem", Jacoba van Beierenlaan 4. Sassenheim. Czü uitgang be graafplaats). UITVAARTVERZORGING^ JEenvoud BEGRAFENISSEN - CREMATIES ROUWKAMER EN ONTVANGKAMER HOGEWOERD 84 en LAMMERMARKT 43 LEIDEN: (kantoor) Hogewoerd 84, tel. 071-12 09 75 0EGSTGEEST: De Kempenaerstraat 64, tel. 071-15 58 32 VOORSCHOTEN; tel. 071-61 51 91 DEN HAAG: ('t Statenhuys) Statenlaan 78, tel. 070-351 44 51 Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan mijn lieve Simon, onze vader, schoonvader en SIMON ARIE CIERE op de leeftijd Leiden: H. J. CIERE-DE GRAAF Voorschoten: AN DA en ARIAN JOERIE, CLEO Nieuwkoop: SIMON en ESTHER YVETTE. MICHAEL Leiden: WIM en CORRINE Simon is overgebracht naar het Rouwcen trum Van der Luit. Willem de Zwijgeriaan 179. Leiden. Thuis e i het Rouwcentrum geen bezoek De crematieplechtigheid is bepaald op dins dag 5 januari a.s. om 13.15 uur in het crema torium 'Rhünhof', Laan te Rhünhof 4, Leiden Ongang Haagse Schouwweg). Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato- Na een liefdevolle verzorging in "Overduin" te Katwük Z.H. is onverwacht van ons heenge gaan onze vader, schoonvader, opa en huis genoot ABRAHAM VAN DER LAAN weduwnaar van A. VAN ARK op de leeftijd van 85 jaar HAN VAN DER LAAN JANNY VAN DER LAAN- DE ROOY ANNE. MARTIN. HANNEKE ROB VAN DER LAAN JOKE VAN DER LAAN- SCHEUERMAN REMKO. EDWIN. MATTHIEU MARIANNE FIELEMON- VAN DER LAAN ANDRÉ FIELEMON MAURICE. GERALDINE C. DIEBEN-MULDER Katwük Z.H., 2 januari 1993 "Overduin". Nachtegaallaan 5 Correspondentieadres A. L. Fielemon Mondlanestraat 2. 2332 ZE Lelden De overledene is opgebaard in de rouwkamer van "Overduin", alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid is bepaald op woensdag 6 januari om 11.00 uur in het cre matorium "Rhünhof". Laan te Rhijnhof Cin- gang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. enige kennisgeving Er is maar een kracht op de wereld waartegen niets bestand is: "DE LIEFDE" Heden ging onverwacht van ons heen. mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma. schoonzuster en tante CORNELIA KEEREWEER-PIKET in de leeftüd van 70 jaar H. KEEREWEER ANNEKE JOHNNY MARIAN en ROB DANIËLLE. RAYMOND en verdere familie 2 januari 1993 Atjeh straat 53 2315 CP Leiden Correspondentie-adres: R. Kuisen Parkstraat 59a 2315 BV Leiden De overledene is overgebracht naar het Rouwcentrum "Eenvoud". Hogewoerd 84 te Leiden, alwaar geen bezoek. (Geen bezoek aan huis) De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium Rhünhof'Laan te Rhünhof Ongang Haagse Schouwweg te Leiden op dinsdag 5 januari a.s. om 14.00 uur. Na de plechtigheid Is er gelegenheid tot con doleren in de condoleanceruimte an het cre matorium. UITVA ARTVE R ZORG ING aparte opbaarruimte eigen aula mogelijkheid tot een koffietafel goede aansluiting openbaar vervoer verzekeringen en deposito's Als alleen persoonlijke wensen tellen Uitvaartcentra: Leiden, Levendaal 103, tel. 071-128418 Leiderdorp, v. Geerstr. 2a. tel. 071-892886, Koudekerk a/d Rijn, Hoogewaard 60, tel. 01714-15733

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 4