De tijden zijn veranderc ch Auto maakt pas op de plaats Ahold gaat ook op het kleintje Jamin passen Binnenland 'Meer georganiseerde misdaad en geweld' FNV negeert nieuwe oproep loonmatiging MAANDAG 4 JANUAR11993 Gemeenschappelijke Persdiens Tonnen schade bij nieuwjaarsrel De vestiging van de Hema in Haaksbergen heeft zeker zeven ton schade geleden als gevolg van rellen op Nieuw jaarsdag. Relschoppers vernielden ruiten van het Hema-filaal en gooiden vervolgens vuurwerk naar binnen, waarna brand ont stond. Het interieur liep ernstige rook- en roetschade op. In de komende week wordt de winkel leeggehaald, gereinigd en van nieuwe artikelen voorzien. De politie van Haaksbergen was compleet verrast door de uitbarsting en moest daarom de colle ga's uit Enschede te hulp roepen om tegen 150 tot 200 baldadige jongeren te kunnen optreden. Zes raddraaiers zijn tot nog toe aangehouden. Opnieuw meer abortussen in 1991 utrecht» Het aantal abortussen bij Nederlandse rig jaar opnieuw toegenomen. In totaal lieten 19.568 hun zwangerschap afbreken tegen 18.384 in 1990 en 17.996 in 1989. Stimezo, de vereniging van abortusklinieken, schrijft de stijging toe aan een dalend gebruik van de anticonceptiepil. In het kader van AIDS-preventie is een aantal mensen waarschijn lijk overgestapt op het gebruik van condooms. Bij het gebruik van condooms ligt de kans op zwangerschap ongeveer drie keer hoger als bij het gebruik van de pil. Het aantal allochtone vrou wen dat tot een onderbreking van de zwangerschap besluit, neemt eveneens toe. In 1990 was veertig procent van de geabor teerde vrouwen van allochtone afkomst, aldus Stimezo. Toeristen zitten twee dagen vast schiphol» Door een technische storing in een vliegtuig van Transavia hebben 149 passagiers op hun terugreis een vertra ging opgelopen van bijna twee dagen. Het vliegtuig had zaterdag al van Puerto Ventura (Canarische Eilanden) moeten vertrekken en zou even na middernacht op Schiphol landen. Het vliegtuig wordt nu maandag in de loop van vanmiddag terugverwacht. Er waren problemen met het systeem dat de brandstoftoevoer naar de motoren controleert. Dat systeem is nu door een technisch team van Transavia vervangen. Automobilist dood onder ijs gevonden ridderkerk» Een 70-jarige inwoner van Ridderkerk is dit week einde in zijn woonplaats dood in zijn auto onder het ijs gevon den. De man is in de oudejaarsnacht met zijn auto van de weg geraakt. Kinderen ontdekten de auto in het ijs. De man was bij de politie als vermist opgegeven. Het slachtoffer is vermoedelijk door de gladheid of mist van de weg geraakt. Groningen wil meer gaswinsten Groningen Burgemeester Ouwerkerk van Groningen vindt dat het Noorden meer moet profiteren van de aardgaswinsten. Hij wil een nieuw fonds voor verbetering van onder meer werkgele genheid, bereikbaarheid, dienstverlening, industrieën toerisme voor de noordelijke provincies dat onder meer wordt gevuld met aardgasbaten. Ouwerkerk zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat het noorden daarvoor in ruil een serieuze discussie moet aangaan over aardgaswinning in de Waddenzee. Dat moet bespreekbaar worden „mits aan alle veiligheids- en milieu-eisen wordt vol daan". De provincie Groningen is het daarmee niet eens. Vol gens gedeputeerde Van Dijk van milieubeleid zijn de gevolgen voor het milieu zo groot dat het verbod op aardgaswinning in de Waddenzee verlengd moet worden. Een weekeinde vol ijspret DEN HAAG GPD Honderdduizenden Nederlan ders hebben het afgelopen weekeinde van het zonnige winterweer genoten op het ijs van vaarten en plassen. Op en- kele plaatsen leidde dit tot ver keersopstoppingen, vooral rond de Ankeveense en Loosdrechtse plassen. Rond het middaguur stonden er files op de provincia le weg tussen Hilversum en Vin- keveen, een gevolg van massale deelname aan een toertocht op de Kortenhoefse plassen. Een Elfstedentocht komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Vol gens woordvoerder Kroes van de Vereniging Friesche Elfste den is het ijs over de 200 kilo meter lange route gemiddeld een decimeter dik, maarvormen de de bruggen een knelpunt. Doordat er tijdens de afgelopen vorstperiode slechts weinig wind stond, bleef de warmere lucht onder de bruggen hangen. Op zijn vroegst kan woensdag de tocht der tochten worden verreden. Weerman Hans de Jong in het Friese Gorredijk stelt dat voor een Elfstedentocht nog een aan tal dagen strenge vorst nodig is. ,,En die komen er niet. Maan dag is de laatste dag met stren ge vorst en dinsdag passeert een regenzone Nederland. Daarna is het helemaal gebeurd met de vorst, want woensdag stroomt steeds zachtere lucht ons land binnen". Voor veel zwervers en daklo zen die normaal 's nachts bui ten, in kraakpanden of elders onderdak vinden, wordt de vrieskou inmiddels onhoud baar. Een woordvoerder van De Gastenburgh, het opvangcen trum voor daklozen van het Le ger des Heils in Amsterdam, noemt de situatie daar een gek kenhuis. In het pand aan de Oudezijds Voorburgwal vragen elke nacht zo'n twintig mensen meer om onderdak dan het ge bruikelijke aantal van 65. Ook het passantenverblijf van het Leger aan de Rotterdamse Cool- haven heeft extra toeloop te verwerken. In plaats van de ge bruikelijke dertig gasten vangt men er nu zo'n veertig per nacht op. Zo komen er meer een- en tweepersoonshuishoudingen bij, waarin iedereen buitenshuis werkt. Vaak van negen tot zes. En tja, wanneer moetje dan boodschappen doen? Vandaar dat we van maan dag tot en met vrijdag een half uurtje langer open blijven. Tot 18.30 uur dus. In dat halve uurtje zorgen we dat er genoeg verse artikelen zijn, zoals groente en vlees. En de wijzers van de klok hebben we meteen maar in de aanbieding gedaan. Bospeen, per bos 1.50* De koopavond blijft tot 21.00 uur en zaterdag sluiten we om 1700 uur Plaatselijke afwijkingen zijn mogelijk. Zie hiervoor de aankondiging in u Deze aanbieding is geldig t/m 9 januari a s. Treintaxi lokt automobilist naar het openbaar vervoer Voor het eerst sinds vele jaren heeft de Nederlander vorig jaar pas op de plaats gemaakt met de auto. Er werden wel meer kilometers afgelegd dan in 1990, maar die groei vond geheel plaats in het openbaar vervoer. Vooral de treintaxi heeft veel automobilisten de trein ingelokt, zo concludeert minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat in het Jaarbericht Vervoerend Nederland. den haag gpd Een tweede reden voor het sta biliserende autogebruik is dat dat veel bedrijven hun perso neel stimuleren om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Ook grootgebruikers- contracten als de OV-jaarkaart spelen een rol. Opmerkelijk is Korpschefs luiden alarmbel: den haag anp De korpschefs van de politie in Rotterdam. Den Haag en Utrecht hebben in hun nieuw jaarstoespraken gewaarschuwd voor meer geweld en een toena me van de georganiseerde mis daad in Nederland. Volgens de Haagse hoofd commissaris Brand is het aantal geweldsmisdrijven in de Hof stad vorig jaar verdubbeld ver geleken met 1991. Zijn Rotter damse collega Hessing stelde vast dat het bezit van illegale vuurwapens in zijn stad het af gelopen jaar schrikbarende vor men heeft aangenomen. Utrecht telde volgens plaatsver vangend korpschef Van Baarle in 1992, onder meer door toe nemend wapenbezit, negentien procent meer geweldsmisdrij- Volgens Hessing moet de po litie meer vrijheid krijgen om de georganiseerde misdaad en ge weldsdelicten te bestrijden. Hij vergeleek de misdaadbestrijding met een wedstrijd om de 'fair- play-cup' tussen politiemensen en criminelen, waarin de politie geen overtredingen mag be gaan. Van Baarle maakt zich zorgen over toegenomen vreemdelin genhaat. „Opkomend racisme is een sluipend proces. Wie zwijgt stemt toe", zei Van Baarle. In Utrecht zijn het afgelopen jaar zeventig incidenten geregi streerd waarbij sprake was van discriminatie. Brand kondigde aan dat Den Haag in 1993 de problemen met verslaafde jongeren gaat aan pakken. Het gemak waarmee jongeren wapens gebruiken, verontrust hem. wel dat volgens de jongste cij fers de fiets minder populair is geworden. Vorig jaar legde de Nederlan der gemiddeld ruim 37 kilome- Gewonden bij noodlanding op Texel Een éénmotorig sportviiegtuig is gistermiddag bij een nood landing op Texel zwaar bescha digd. Twee inzittenden raakten licht gewond. Het vijfpersoons toestel was van het vliegveld Texel vertrokken voor een rond vlucht boven het eiland en om geving. Boven Den Burg meldde de piloot storing in de motor. Die viel daarna uit, waarna de vlieger trachtte terug te keren naar het vliegveld. Waarschijn lijk omdat hij nog onvoldoende hoogte had. voorzag de piloot dat hij niet met een glijvlucht de landingsbaan zou halen. Boven Waalenburg, een gebied tussen Den Burg en het vliegveld be sloot hij tot een noodlanding. Daarbij raakte hij met een vleu gel de walkant van een sloot. Het toestel is volgens de politie woordvoerder zwaar bescha- digd. ter per dag af, één meer dan in 1990. Daarvan waren er bijna vijftien voor recreatie, acht voor woon-werkverkeer, vier voor za kelijk verkeer en tien voor overi ge doeleinden, zoals bood schappen doen. Vooral het rei zen in de vrije tijd is toegeno- Dankzij de zuiniger auto's werd er iets minder benzine ge bruikt. Door de geregelde kata lysator die per 1 januari van dit jaar op alle nieuwe auto's is ge monteerd, is de uitstoot van stikstofoxyden en koolwater stoffen, belangrijke veroorza kers van smog, eveneens afge nomen. De verkeersveiligheid daalt nu in een langzamer tem po: in de jaren tachtig nam het aantal ongelukken met zes pro cent af, sinds begin jaren ne gentig is dat nog maar vier pro cent. Rinnooy Kan: Looneisen kosten banen termijn is dat slecht voor de werkgelegenheid. Stekelenburg daarentegen zei 2,5 procent re delijk te blijven, ook al betekent dat voor een aantal werknemers een netto-salarisverbetering. Andriessen stelde dat de over heid de komende jaren de uit gaven constant moet houden, en dat daarbinnen een ver schuiving moet optreden van subsidies en uitkeringen naar investeringen. Rinnooy Kan kon zich daarin vinden, maar Steke lenburg noemde die benadering „te rekenkundig". Hij vreest dat de zwakkeren in de samenle ving het gelag betalen. Hij noemde het daarnaast „illusie- politiek" om te streven naar ge lijkblijvende overheidsuitgaven, omdat met name voor de red ding van het milieu grote inves teringen nodig zijn De FNV is vooralsnog niet be reid om de looneisen voor dit jaar verder af te zwakken. VNO- voorzitter Rinnooy Kan heeft gisteren een vergeefs beroep op FNV-voorzitter Stekelenburg gedaan om bij de komende CAO-onderhandelingen lager te gaan zitten dan 2.5 procent, de verwachte inflatie voor 1993. De VNO-voorzitter kreeg bij val van minister Andriessen van economische zaken toen hij er op wees dat de belasting- en premiedruk dit jaar daalt. Koop- krachtbehoud is daarom vol gens hem mogelijk bij een loon stijging van minder dan 2.5 pro cent. Rinnooy Kan zei te vrezen dat bij een te hoge looneis de winsten van de bedrijven te sterk achterblijven. Op lange De laatste echte Meneer Jamin, hij heet te Eef en ging in 1977 met pensioen, moet al die supermarkten en grote win kelketens meermalen hebben verwenst. Aan de loodzware concurrentie van die zijde immers gingen zijn snoepfabriek en -winkels langzaam maar zeker ten gronde. En over een paar maanden is Ja min een tumtummetje in de grote zak snoep van Ahold, de slokop in de levens middelenhandel. Die laatste Meneer Jamin - grootge maakt in de reclamespots met Lex Goudsmit - maakte mee hoe begin jaren zeventig door de teruglopende omzetten de produktie noodgedwongen beperkt moest worden en hoe het personeel ge daan kreeg d^t het werken op provisie basis in 1975 werd afgeschaft. Lonen en sociale lasten verdubbelden in één klap en een jaar later werden de eerste van de ruim vijfhonderd winkels gesloten. Jamin weigerde echter zijn strategie van produktie, distributie en verkoop in één hand aan te passen, wat in 1985 leidde tot een dramatisch faillissement. Er resteerde een keten van 171 winkels die zelfstandig verder ging. Twee jaar la ter vond men echter onderdak bij inves teringsmaatschappij Wolters Schaberg. Om het voormalige familiebedrijf weer nieuw leven in te blazen was er geld no dig en de betreffende financiers zagen wel brood in de inmiddels legendarische naam Jamin. Begin jaren tachtig was de naamsbekendheid 92 procent, onwaar schijnlijk hoog voor een bedrijf met een marktaandeel in de zoetwaren van een schamele 3.5 procent. De uitbreiding en vernieuwing van Ja min verliep redelijk voorspoedig, maar de laatste tijd ging het weer steeds slech ter met Goudsmit, de naamloze ven nootschap waarbij Jamin door Wolters Schaberg werd ondergebracht. Pro bleemkind bij uitstek is de mini-keten van zes warenhuizen Ter Meulen. In september werd uitstel van betaling aan gevraagd en Goudsmit kondigde een studie aan naar de toekomst van alle concernonderdelen. De overname door Ahold van Jamin is daar een eerste resul taat van. Vandaag werd overigens be kend dat voor Ter Meulen morgen het faillissement wordt aangevraagd. Of ook alle 550 personeelsleden hun baan kwijt raken, hangt af van een allerlaatste po ging het warenhuis in afgeslankte vorm voort te zetten. Goudsmit raakt daarmee wel meteen drievijfde van zijn omzet kwijt. Het con cem wil echter niet zeggen of het geld gebruikt wordt voor de redding van Ter Meulen of wellicht wordt aangewend voor nieuwe aakopen. Zowel de koper als de verkoper van Ja min benadrukken dat de zoetwarenke- ten goed uit is met Ahold. Beide woord voerders noemen de expertise van de su perkruidenier en het enorme kapitaal dat beschikbaar is voor verdere uitbrei ding en vernieuwing. Overigens is Jamin voor Ahold maar een kruimeltje: het concern had in 1991 een omzet van ruim twintig miljard gulden, waar de 150 mil joen van Jamin wel schril bij afsteekt. Toch blijft Jamin iets van een eigen identiteit behouden. Ahold kijkt wel uit om de blijkbaar nog altijd succesvolle Ja- min-formule (analisten spreken van een redelijke winstmarge) te wijzigen, laat staan om de naam te veranderen. Bin nen de groep Speciaalzaken krijgt Jamin dezelfde status als drogist Etos en slijter Gall Gall: aparte werkeenheden, met eigen regels en organisatiestructuur. Een winterzonnetje, bevroren sloten, schaatsers en een molen. Het was dit weekeinde overal Holland ten voeten uit FOTO HANS VAN WEEL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 3