m Hele tandartspraktijk in een koffertje mem Leven en wonen Cyclaam is 'n bosplant T-r— 'Lijner' presteert minder Ideale vrouwelijke vormen 'gevaar voor menselijk ras' Breder stralend halogeen Marmelade om lekker mee te 'schrobben' Ricochet, de 'kleine' squashbaan Frisse geur van Boldoot Kale neuzen MAANDAG 4 JANUARI 1993 21 REDACTIE •HENRIETTEV TUIN Cyclamen houden niet van onze warmgestookte huiskamers. Ze houden van temperaturen die niet boven de 14 graden komen en van luchtvochtigheid. Het zijn immers bosplanten, wie ooit door de bossen in Midden-Europa heeft gelopen weet dat. Daar bloeien ze rijk, de minizusjes van onze cyclamen. Willen we de mooie planten zo lang mogelijk in leven en in bloei houden dan zullen we reke ning moeten houden met hun wensen. Dat is op de allereerste plaats een plekje dat zo ver mogelijk van de warmtebron in de ka mer is verwijderd. Beetje minder licht is beter dan te veel warmte. Verder mag de grond in de pot nimmer echt uitdrogen, maar uiter aard ook niet te lang nat blijven. Bovendien moeten wij bij het wa ter geven ervoor zorgen dat er nooit water op de knol die voor de helft boven de grond uitsteekt, komt. Dat veroorzaakt rotting. Dus is de meest veilige methode; het bekende schoteltje met lauw wa ter. Daarin zetten we de pot en hij blijft er net zolang instaan totdat de aarde vochtig aanvoelt. Dan snel uit het schoteltje halen, goed uit laten lekken en weer op de goede plaats zetten. Eens in de tien dagen gaat er wat plantenmest in het gietwater. Uitgebloeide bloe men en gele bladeren niet wegknippen maar met een draaiende beweging weghalen. Gaat er per ongeluk een goede bloem mee, geen nood. De cyclaam blijkt een uitstekende snijbloem te zijn mits men de onderste drie, vijf centimeter van de bloemstengel splijt. Vraag niet waarom. Het antwoord ken ik niet, de praktijk wel. Wat doen we met de uigebloeide planten? In veel gevallen als ze nog goed gezond zijn, bloeien ze ook volgend seizoen weer vrolijk als we langzamerhand ophouden met gieten zodat de plant tot rust kan komen. Hebben we een tuin dan mag de cyclaam na de nachtvorsten op een plaatsje in de halfschaduw de tuin in. Daar krijgt hij geregeld wat bijvoeding. Leuk te weten dat ik veel plantenliefhebbers ken die de cyclaam ook op een vensterbank, waar niet te veel zon komt, meerdere ja ren achter elkaar in bloei weten te trekken. LEZERSVRAAG De duinpest van MEVROUW VAN ECK UIT NOORDWIJK heeft me zowat slapeloze nachten bezorgd. Na overleg met diverse deskun digen is het advies om deze plant, die men ook wel tankmos noemt, te bestrijden met véél kalk. Duinpest krijgt de laatste jaren namelijk de overhand omdat de zure regen grote invloed heeft op het zuurgehalte van de grond. Kalk kan deze negatieve invloed te niet doen volgens deskundigen. Zelf wil ik er nog aan toevoegen dat men onbegroeide stukken grond ook af kan dekken net zwart plastic zodat de opkomende planten geen kans krijgen om blad groen te vormen en dus van armoede afsterven. Hardnekkig wortelonkruid zoals zevenblad en kweekgras wordt door boeren op nieuw land ook wel bestreden door er aardappelen op te zetten. Met de oogst trekt men dan ook de resterende wortels van het onkruid mee. Nu maar hopen dat een combinatie van deze milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden succes hebben. MEVROUW VEERMAN-DIJKSTRA UIT VOORSCHOTEN wil haar hortensia snoeien omdat deze te groot wordt. Kort geleden werd een dergelijke vraag al beantwoord in deze rubriek. Nu nog even in het kort: alleen na de bloei snoeien en dan liefst hele takken weg halen. Hortensia's houden er niet van om gesnoeid te worden. Nu de plant laten zoals deze is omdat de verdroogde bloemen de knoppen voor volgend jaar beschermen. Wat de rododendron be treft: rondom mesten is heel gevaarlijk. Deze bosplanten houden van zure grond en veel humus, eventueel iets extra fosfor. Dus: veel turf, het liefst zelfgemaakte compost lijkt de meest veilige methode. En dat dan liefst in het voorjaar, al kan deze combinatie in een dik ke laag om de voet ook nu geen kwaad. Neen, geen postillon damour maar een postillon du jardin voel ik me nu ik de kaart van G. V.D. SCHAAR UIT HAARLEM heb gelezen. Op deze kaart kan ik ontdekken dat mijn antwoord aan mevrouw Koomen uit Haarlem niet juist was. Ik meende dat de plant met dikke bol en rode besjes een Amaryllus was. Niets ervan, volgens G. v.d. Schaar is het een Arun oftewel aronskelk uit de familie van de Araceae. Dat werd ontdekt in Readers Digest en de persoonlijke er varing van G. v.d. Schaar is dat deze giftige aronskelk veelvuldig in de bossen in Frankrijk voorkomt. Hij houdt van vocht en schaduw, verder gewoon laten afsterven en weer uit laten komen. Wordt elk jaar mooier en groter. Met dank vermeld ik dit. Komt er bij u al tuinierend of wandelend in de natuur een vraag op? Greet Buchner zal proberen voor u het antwoord te vinden. De vraag kunt u opsturen naar Damiate Dagbladen, Postbus 507, 2003 AP Haarlem La.v. de redactie LEVEN EN WONEN. 'We staan echt op een keerpunt' Het is zwart, er zit een flink aantal instrumenten in en het weegt dertien kilo. In de meest afgelegen gebieden ter wereld is het een uitkomst. Wat zou dan zijn? Het is de hele tandartspraktijk in een koffertje. Het enige wat je daarnaast nog nodig hebt is elektriciteit; eén stopcontact is dan voldoende. behandeling van patiënten die door welke omstandigheden dan ook, niet in staat zijn om de tandarts in zijn spreekkamer op te zoeken. Naast het koffertje met de complete tandheelkundige ap paratuur, presenteert het Nieu- wegeinse bedrijf ook de DSA 2000, een mobiele behandel- eenheid, compleet voorzien van ingebouwde compressor en twee waterreservoirs. Het leuke van zo'n 72 kilo wegende 'be weeglijke' unit is, zegt Dekker, dat een tandartsenpraktijk bin nen twee uur een feit is. Geen hak- en breekwerk, nee, de tandarts die zich een dergelijke wendbare praktijk met alle be nodigde voorzieningen aan schaft, hoeft alleen maar een paar stekkers in het stopcontact doen en klaar is Kees. De mo biele unit heeft meer mogelijk heden, zegt tandarts Gert Breuklander uit Putten, die min of meer de uitvinder is van het unieke koffertje. Het concept is overigens zowel voor de mobie le unit als het koffertje hetzelf- I I In dit koffertje, Trekking gehe ten, samengesteld volgens het principe van Dental Stand Alo ne (DSA), waarin een volwaar dig tandheelkundig instrumen tarium zit, kost rond de 14.000 gulden. In zo'n 'koffer-praktijk' zit een zogeheten meerfunctie- spuit, waaruit water en lucht komt. Druk je deze twee knop pen tegelijk in, dan dient deze spuit als een waterspray. Verder zit er een elektrische micromo tor in die een programmeer baar-toerental heeft. Op dit mo tortje zit een zogeheten univer sele aansluiting, die zorg draagt voor alle roterende instrumen ten. Verder is het koffertje uitge rust met een waterkoeling, een tandsteenapparaat, een speek- selafzuiger en een opera tielamp. Het is bijvoorbeeld een ware uitkomst voor de volksgezond heid in Derde Wereldlanden. En hoewel het nog maar pas op de markt is, heeft directeur-ver- koopleider Cor Dekker van Dental International in Nieuwe- gein al bestellingen uit het bui tenland binnen. Huisbezoek De tandheelkundige praktijk in het koffertje is zeer geschikt voor een snelle en ambulante de. Grote behoefte Het koffertje („hygiënisch en heel goed te reinigen") is duide lijk afgestemd op landen in Afri ka en Azië. Daarvoor heeft Dek ker contact gelegd met de firma BST uit het Brabantse Terheij- den, die gespecialiseerd is in het aanleggen van medische en elektriciteitsvoorzieningen door zonne-energie. „Ze zijn razend enthousiast over het koffertje, want BST heeft de nodige erva ringen met portable appara tuur". Niet alleen voor het koffertje maar ook voor de verplaatsbare tandheelkundige unit bestaat grote belangstelling in het bui tenland. Uit Oost-Europa („ze zitten daar te schreeuwen om deze units") komen heel en thousiaste reacties. Maar ook de Arabische wereld heeft interes se. Onlangs kwamen er al offer tes binnen voor 85 koffertjes en 50 rijdbare units van het minis terie van volksgezondheid in Saoedie-Arabië. In Nigeria zijn al tien rijdbare units in gebruik genomen. Breuklander heeft nu een praktijk opgebouwd, maar als hij vandaag opnieuw zou moe ten beginnen, zou hij direct de DSA 2000, de mobiele behan- del-unit aanschaffen. „Als je een praktijk begint, koop ie een pand en moeten er leidingen gelegd worden en zet je in een ruimte een compressor neer. Bij de mobiele unit kan je dit alle maal vergeten, want het kan veel makkelijker en goedkoper. We staan echt op een keer punt". Hoekregelkraan praktisch voor alle sanitair Er zijn in ons land nog niet zo veel sanitair-installateurs die bij het inrichten van een badkamer of toilet als vanzelfsprekend hoekregelkranen toepassen. Toch vormen ze de veiligste, snelste en fraaiste verbinding om sanitaire apparatuur op de waterleiding aan te sluiten. In de meeste Nederlandse huizen moet als de kraan lekt en van een nieuw 'leertje' moet voorzien de hoofdafsluiter van de watertoevoer worden afge sloten om zo'n herstelklusje te klaren. Heb je regelkraantjes onder wastafel of ander tap punt, dan hoef je alleen die maar af te sluiten, terwijl overal elders de watertoevoer in stand blijft Hoekregelkranen hebben nog meer voordelen. Als de straal uit een kraan al te krachtig stroomt kun je die intomen. Bij ééngreepsmengkranen kan er een drukverschil optre den tussen de aanvoer van Hoekregelkranen, een fraaie en praktische oplossing. foto gpd warm en koud water. Met de hoekregelkraan kan de juiste verhouding tussen warm en koud worden ingeregeld. In flatwoningen komt het bij reparaties aan de waterhuis houding nog al eens voor dat de hoofdleiding tijdelijk moet wor den afgesloten. In zulke geval len moeten alle kranen worden opengedraaid en als je toevallig vergeet dat ze open staan kun je na even wat boodschappen te hebben gedaan bij thuiskomst een fors waterballet verwachten nadat de druk intussen weer is ingesteld. Door de hoekwater- kranen in zo'n situatie dicht te draaien is dit simpelweg te voorkomen. LONDEN CEUA HALL THE INDEPENDENT Niet alleen de taille wordt slan ker, ook de intellectuele capaci teiten verminderen als je 'aan de lijn' doet, zo ontdekten Brit se onderzoekers. Vrouwelijke studenten die op dieet zeiden te zijn en die werden getest op hun reactiesnelheid, informa tieverwerking en geheugen, presteerden minder dan vrou wen die niet op dieet waren. Zelfs vrouwen die niet op dieet waren maar die, met hun ge wicht in het achterhoofd, be heerst aten, deden het minder dan degenen die aten wat en wanneer ze wilden. Volgens onderzoekers Green en Rogers, psychologen verbon den aan het Instituut voor Voe dingsonderzoek in Reading in Zuid-Engeland, zijn de schade lijke effecten van dieet op de in tellectuele prestaties tot nu toe bijna volkomen genegeerd. „Vermageren wordt in de Westerse maatschappij be schouwd als iets onbeduidends, maar dat is het zeker niet", zegt Green. De onderzoekers hebben 55 vrouwen bestudeerd, van wie er 13 op dieet waren. Zij ontdek ten dat de vrouwen die het er bij de test het slechtst afbrach ten, ook degenen waren die het langst op dieet waren geweest en het meest waren afgevallen. Volgens Green was het niet gemakkelijk hun bevindingen te verklaren maar de vrouwen die zich zozeer bezighouden met hun dieet en met hun figuur, kunnen daardoor worden afge leid van hun andere taken. Een andere verklaring kan zijn dat „de hartslag onmiddel lijk voor en na het afnemen van de test bij degenen die op dieet waren het laagst was, wat mis schien op een verminderde alertheid wijst als factor waar door er mindere prestaties wor den geleverd". Of misschien hadden de vrouwen op dieet gewoon honger. De onderzoe kers konden er geen chocola van maken. CEUA HALL-THE INDEPENDENT Als het vrouwen lukt een lijf zo dun als dat van de tegenwoordi ge etalagepop, te krijgen, zou den de dagen van het menselij ke ras wel eens geteld kunnen zijn. Vrouwen en meisjes die zo mager zijn, menstrueren niet en zouden onvruchtbaar worden. Dat verklaren Finse onderzoe kers die metingen hebben ver richt bij zes etalagepoppen uit de periode vanaf de jaren '20 tot heden, en bij een groep studen ten van een gemiddeld gewicht. Bij vrouwen zou vet ten min ste 17 procent van hun gewicht moeten uitmaken om de men struatie op gang te brengen en 22 procent voor een regelmatige menstruatie. Maar de onder zoekers hebben ontdekt dat ter wijl de hoeveelheid 'vet' aan de etalagepoppen van voor de ja ren vijftig meestal normaal was, dat sindsdien aanmerkelijk minder is geworden. Sommige van de studenten bij wie vet 23 tot 32,2 procent van hun lichaamsgewicht uit maakte bevonden zich op het randje van wat gezond wordt geacht. Een van de onderzoekers zegt dat vrouwen van kleins af aan vetrouwd raken met de mode grillen. „Veel van die modever schijnselen kunnen geen kwaad, maar de neiging om ex treem mager te willen zijn, is niet zonder gevaar." De omvang van armen, heup en en dijbenen zijn bij de etala gepoppen van na 1950 vermin derd met respectievelijk 2 tot 3 cm, 8 cm en 4 tot 5 cm. De ma ten van de etalagepoppen van voor die tijd komen meer over een met die van de studenten. Wassen met karnemelk was vroeger het advies als je last had van een wat onrustige huid. Dat gaat nu niet meer op want de karne melk van nu is anders. Toch zijn er nogsteeds voedingsmiddelen die dienen als basis voor cosmetica. Zo brengt de Body Shop een Marmelade Body Scrub, een crème die is samengesteld uit vruch- tenrasp (sinaasappel en citroen), geurige oliën, zeepkruidextract en korreltjes avocadopit. Zeepkniid is een natuurlijke reiniger die een droge, jeukende huid verzacht. De Assyriërs gebruikten dit kruid voor het eerst en in het Midden-Oosten reinigt men er nog altijd oude en kwetsbare wand kleden mee. Naast de Marmelade Body Scrub is er ook een op basis van rijstolie en zoete amandelolie. Beide produkten kosten 19,95. Nieuw in het lampenas sortiment van Philips is de PAR 20. Deze pers- glas-halogeenlamp is volledig uitwisselbaar met spotline reflector lamp, geeft meer licht en gaat tweemaal zolang mee. Dit lamptype is te koop in bundelbreedten van 10 en 30 graden, beide in 50 Watt. De nieuwe halogeenlamp is vooral geschikt voor op en inoouwspots. De krachtige en heldere lichtbundel levert een uitstekend lichtaccent op. Schadelijke UV-stra- ling kan dank zij de gla zen omhulling niet vrij komen. De serie persglas-ha logeenlampen PAR 38 heeft nieuwe versies ge kregen met bredere lichtbundels. Dit lamp type was al wel met ge wone schroeffitting te koop, maar tot nu toe al leen met een bundel van 5 graden: een scherp-ge- richte spot. Nu zijn er ook lampen met bun dels van 12 en 30 graden breedte, in 75 en 100 Watt. Dank zij de schroeffitting is het mo gelijk standaard-PAR- lampen in bestaande ar maturen te vervangen door halogeenlampen, die meer en helderder licht geven i lijk langer m< Met de PAR-2- kunnen fraaie lichtaccenten worden bereikt Ricochet, zo heet de één jaar oude combinatie van squash en racketball. die in Canada is ont wikkeld. Ricochet Benelux heeft in Nederland inmiddels vijftien banen gebouwd, waarvan zes in Alphen aan den Rijn. In Europa heeft het bedrijf inmiddels 50 banen geleverd en heeft het or ders voor nog eens 50 banen op zak. Groot voordeel van het nieuwe spel is volgens de makers van de banen, dat de banen slechts 2,70 meter hoog zijn en daar door gemakkelijk in allerlei sportcentra zijn in te jouwen. Vanwege de geringere hoogte is het bij Ricochet ook toegestaan het plafond te gebruiken. Het racket is kort en licht. De drie soorten ballen hoeven niet eerst warm te worden geslagen. Voor wie z'n dure eau de toilet- te of parfum voor feestelijke ge legenheden wil bewaren maar toch een bescheiden geurtje op prijs stelt brengt J.C. Boldoot een eau fraiche. Dit watertje is er in vier geuren: Lavande (la vendel) Flora (citrusvruchten en grasplanten); Chypre (eikemos, muskus en amber); Bouquet (bloemen). Geurtjes die herin neringen oproepen aan vroeger, toen er nog geen wasverzach- ters met een synthetisch luchtje waren maar een zakje met la vendelblaadjes de lakens heer lijk deed geuren. Een flacon van 50 ml kost 8,95. Het flesje is navulbaar en de inhoud alleen kost dan 5,-. Kinderschoenen met kale neu zen, een rechter pump die tij dens het autorijden over de au tomat schraapt, nieuwe heren schoenen die op onverklaarbare wijze zijn beschadigdWie kent ze niet? Al dergelijke be schadigingen aan glad leer zijn snel en onzichtbaar te herstel len met Tana Retouche. Het is geen verf, geen schoen- crème en geen inkt; het is wa terbestendig, geeft niet af en vlekt niet. Het in een flacon met een sponsapplicator verpakte Daarna kan de schoen worden gepoetst. Ziet de schoen er he lemaal een beetje 'oud' uit, dan kan hij in zijn geheel met de vloeistof worden behandeld. Tana brengt het reparatiemid deltje in vele voorkomende kleuren. De prijs per verpakking is 8,75. Te koop in schoenspc- ciaalzaken en reparatiebedrij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 21