Israëlische kolonisten luiden noodklok f i ^3 'M Advocaat niet populair in Nederland Extra MAANDAG 4 JANUARI 1993 20 Je rijdt in je auto naar Jeruzalem en bij een wegversperring staat een Pa lestijnse politie agent die je papieren wil controleren. Die nachtmerrie van iedere Israëlische kolonist wordt bin nenkort werkelijkheid, als het vredes overleg met de Palestijnen een auto- nomie-regeling oplevert. OF RA AD BLOEMENDAAL Israels nieuwe premier, Jitzhak Rabin, lijkt niet van plan de vertragingstaktiek van zijn voorganger voort te zetten. Een maand na zijn aantreden heeft hij al bezoeken achter de rug aan Egypte en de Verenigde Staten. De fel begeerde kredietgaranties zijn bin nen, in ruil voor een bevriezing van bouw vergunningen voor grote delen van de be zette gebieden. Een nieuwe slag voor de ko lonisten, die de schrik over de Likud-neder- laag nog in de benen zit. Naduizelend bera den ze zich over acties tegen de bouwstop en vooral tegen de dreiging van Palestijnse autonomie. De bewoners van de 140 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in de Ga- zastrook duiden de gebieden waarin ze wo nen kortweg aan als 'Jesha', een Hebreeuw se samentrekking van de bijbelse namen Judea, Samaria en Gaza. In de jaren onder de Likud-regering van Jitzhak Shamir is hun invloed bijna met de dag toegenomen en aan de vooravond van de parlementsverkie zingen schreven Israëlische kranten dat de kolonisten-lobby in feite het land regeerde. Minister van volkshuisvesting Ariel Sharon bouwde in de bezette gebieden dat het een lieve lust was en premier Shamir sprak zijn zegen uit over iedere nieuwe nederzetting die de Israëlische bewoners van 'Jesha ver kozen te stichten. Verbijstering Maar op de avond van de 23e juni scheurde de grond onder hun voeten. De Likud tui melde van 40 naar 32 zetels en de ultra-na tionalistische Techiya, een kolonistenbol- werk bij uitstek, verdween zelfs helemaal van de politieke kaart. De Israëlische televi sie vertoonde op die verkiezingsavond beel den uit huiskamers in 'Jesha', waar lamge slagen kolonistenfamilies hun verbijstering uitspraken over de politieke revolutie. Hun enige hoop, dat Rabin misschien toch een brede coalitie zou vormen, werd snel de bo dem ingeslagen. De nu regerende linkse co alitie is volgens de kolonisten uit op hun ondergang. Daarom is actie geboden, die zo snel mogelijk moet leiden tot de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen. Wat de ideologisch gemotiveerde kolo nisten pijnlijk heeft getroffen, is dat vijftien procent van de Israëlische bevolking in 'Jesha' op Arbeid heeft gestemd. De Likud, in het verleden goed voor meer dan de helft van de stemmen, haalde dit keer nauwelijks een derde. Opmerkelijk was ook de drie procent voor de links-liberale Meretz. Die partij kreeg zelfs meer stemmen dan de rechtsextremistische groep van rabbijn Moshe Levinger, de 'founding father' van de radicale kolonistenbeweging. Pragmatici Veteranen in 'Jesha' zijn het erover eens dat de uitslag van de verkiezingen een overwin ning laat zien van de pragmatici op de ideo logen. Dat kon ook nauwelijks anders, de demografische ontwikkelingen in de bezet te gebieden in aanmerking genomen. De explosieve groei van de kolonisten bevolking in de afgelopen paar jaar was vooral te dan ken aan de uitbreiding van stedelijke neder zettingen als Ma'aleh Adumim, tien kilome ter ten oosten van Jeruzalem, en Ariel, drie kwartier rijden van Tel Aviv. De nieuwe be woners daar verhuisden niet uit ideologi sche bevlogenheid, maar om strikt pragma tische redenen: goedkope en ruimere huis vesting met royale hypotheken, beter on derwijs voor hun kinderen, meer groen en gezondere lucht. Met elkaar vormei ruime meerderheid in 'Jesha', zij het niet de invloedrijkste groep. Als het gaat om connecties met Knesset- leden en ministers, en niet te vergeten het rabbinaat, is de 'Raad van Joodse Steden en Nederzettingen in Judea, Samaria en Gaza' verreweg de belangrijkste lobbygroep. Bin nen de Raad speelt de ideologisch-religieu- nederzettingenbeweging 'Gush Emu- i', vanaf het prille begin de motor achter de kolonisatie-inspanning, een belangrijke rol. De ware Gush-aanhanger onderscheidt zich van de pragmaticus door zich te vesti gen op een plaats waar 'joodse historische *'~X r ,'L tSkm,A j?; sM j h- Yaakov Faitelson, stichter van het industrieterrein Barkan:'Moet je 3000 ken om kredietgaranties los te krijgen van de VS.' Harel, voorzitter van de Raad van joodse steden en nederzettingen in Judea, Samaria en Gaza:'De kolonisten hebben wel voor heter vuren gestaan.' foto ap rechten' dienen te worden verzekerd. Of hij er prettig woont of niet, is bijzaak. Groeikansen De 'Raad van Joodse Steden en Nederzet tingen in Judea, Samaria en Gaza' is geves tigd in de 1500 inwoners tellende Gush- Emunim nederzetting Ofira, negen kilome ter ten noordoosten van Ramallah. Een ver zameling comfortabele eengezinswoningen van witte steen en hout, met daken van ro de pannen. Gezinnen die willen toetreden tot die gesloten gemeenschap wonen eerst een jaar in een noodwoning. Daarna beoor deelt een commissie of de adspirant bewo ners in de nederzetting passen. Over de toekomst van de elf Gush-neder- zettingen maakt Israël Harel, voorzitter van de Raad, zich niet in het minst zorgen. De ideologisch gemotiveerde kolonisten heb ben in het verleden wel voor heter vuren gestaan. Maar over de groeikansen van de stedelijke nederzettingen heeft hij zijn twij fels. De regering zegt dat 10.000 huizen in aanbouw mogen worden afgebouwd, maar volgens de tellingen van Harel gaat het om niet meer dan 6000. „Die bevinden zich hoofdzakelijk in de steden, niet in de klei nere gemeenschappen. In een normale si tuatie is dat een reserve voor een jaar. Maar de vraag is natuurlijk: wat gaat er volgend jaar gebeuren? Zal de vraag dan nog even groot zijn als in de afgelopen tijd"? De ideologisch bevlogen kolonisten zien in de bouwstop van Rabin het bewijs dat 'de linksen' joden willen verbieden zich te vestigen in bepaalde delen van het Land Is raël naar het voorbeeld van de Brittende jaren voor de vestiging van de staat. De pragmatici maken zich voornamelijk zor gen over de waardedaling van hun huizen. En zal Rabin hun op den duur alternatieve woonruimte aanbieden in Israël? Israël Ha rel geeft hun alvast het antwoord: „Vergeet het maar. Wie denkt dat hij, net als destijds de kolonisten in de Sinai, zal worden ge compenseerd, is grenzeloos naief 'Politiek' Jitzhak Rabin maakt onderscheid tussen politieke en strategische nederzettingen. De laatste groep ligt in gebieden die Arbeid koste wat kost bij Israël wil houden, ook na een definitieve vredesregeling: Oost-Jeruza- lem en omgeving, de Jordaanvallei en het Etzion-blok ten zuidwesten van Bethlehem. De grootste nederzetting op de Westoever, Ma'aleh Adumim met 15.000 inwoners, heeft daarom het geluk dat het niet door de bouwstop wordt getroffen. Maar de op een na grootste, Ariel, is 'politiek' en daar wor den dus geen nieuwe bouwvergunningen meer afgegeven. Een vier-kamerflat kost er 160.000 gulden, minder dan de helft van de prijs in Tel Aviv en tegen aantrekkelijke hy- potheekvoorwaarden. Maar het zie uit dat nieuwbakken kolonisten die uit wa ren op een voordeeltje van een koude ker mis thuis komen. „De prijzen zakken nu natuurlijk", zegt Ya'akov Faitelson, in zijn bescheiden villa niet ver van het centrum van Ariel. „Maar daar heb je alleen last van als je hier weg wilt. Wie hier blijft wonen, heeft er niets mee te maken". Als eerste burgemeester van Ariel, van 1981 tot 1985, probeert hij uit alle macht de moed erin te houden. Maar het kost hem moeite, vooral als het indu strieterrein 'Barkan' ter sprake komt, waar van hij stichter en directeur is. In tien jaar tijds groeide het uit tot het grootste indus triegebied op de Westelijke Jordaanoever. Met zijn tachtig bedrijven en 3000 werkne mers zou het trouwens ook binnen Israël geen gek figuur slaan. Trots vertelt Faitelson hoe hij er al in een vroeg stadium in slaagde het bouwbedrijf Solel Boneh en de Coop-supermarkt bei de eigendom van het socialistische vakver bond naar Ariel te halen, ondanks het verzet daartegen binnen de Arbeiderspartij. Premies Onder vorige regeringen genoot Ariel de status van stimuleringsgebied-A, wat in hield dat bedrijven die zich er vestigden, profiteerden van aantrekkelijke investe ringspremies en belastingvoordelen. De huidige regering heeft alle stimulerings maatregelen voor 'politieke nederzettingen' ingetrokken, al zullen afgesloten overeen komsten worden nagekomen. Dat laatste betekent dat d° rien bedrijven die nu in 'Barkan' bouwe i, hun voordelen behou den. Maar wat gebeurt er daama? „Dat is de grote vraag", zegt Faitelson zonder veel vertrouwen. „Stel je voor dat een fabriek met een omzet van dertig mil joen, waarvan het meeste export, naar de overheid stapt met uitbreidingsplannen. Komt er dan een bouwvergunning? Moet je op den duur zo'n heel industriegebied laten verkommeren en 3000 mensen werkloos maken, alleen om kredietgaranties los te krijgen van de Verenigde Staten"? De Likud had grootse plannen met Ariel. De nederzetting had moeten uitgroeien tot een plaats met 100.000 inwoners, de joodse hoofdstad van Samaria. Een bewijs van het vertrouwen in die plannen is het splinter nieuwe 'Eshel Hashomron'-hotel. Wat ver loren staat het aan de toegangsweg naar de stad. Gasten zijn er nauwelijks. In het luxu euze zwembad verdrijft de jeugd van Ariel luidi Uw.itig de grote vakantie-verveling. Hun ouders hebben andere zorgen. „De mensen hier wachten gespannen af', vat Faitelson de stemming samen. „De situatie is nog altijd niet duidelijk, al beloven de re geringsplannen weinig goeds. Wie hier op 23 juni op Arbeid heeft gestemd, in het ver trouwen dat Ariel gespaard zou blijven, loopt nu over straat met zijn blik gericht op zijn schoenpunten". Val kabinet Ariel heeft ruim 10.000 inwoners, van wie 2000 immigranten uit de voormalige Sov jetunie. Als de nu in aanbouw zijnde huizen en fiats klaar zijn, zal het aantal nog oplo pen tot boven de 12.000. Maar dan zijn de politieke grenzen van de groei bereikt. De bouwstop heeft in de bezette gebie den grote irritatie gewekt. Maar het is niet de belangrijkste steen des aanstoots. In het ergste geval zal er de groei de komende vier jaar worden geremd, tot bij de volgende verkiezingen de Likud de macht terugwint. Daaraan twijfelt niemand in 'Jesha'. Als het een beetje mee zit, valt het kabinet zelfs eerder. Want een coalitie waarvan zowel Meretz als de orthodox-religieuze Shas-par- tij deel uitmaken, kan geen lang leven zijn beschoren, redeneren de optimisten. 'Politiemacht' Nee, wat de kolonisten echt dwars zit, is de naderende autonomie voor de Palestijnen en de haast die Rabin ermee wil maken. Volgens het tijdschema dat de Israëlische onderhandelingsdelegatie volgende week wil indienen, zullen al op 1 december ver kiezingen worden gehouden onder de Pa lestijnse bevolking van de Westelijke Jor daanoever en de Gazastrook. De Zelfbe stuur* iaad die dan wordt gekozen, zou be gin volgend jaar met haar werkzaamheden moeten beginnen. Het leger zou zich moe ten terugtrekken uit dichtbevolkte gebie den, om plaats te maken voor wat in de Camp-Davidakkoorden wordt aangeduid als 'een sterke Palestijnse politiemacht'. En dat maakt de nachtmerrie compleet. Want premier Jitzhak Rabin en de Amerikaanse regering mogen dan bij hoog en laag bewe ren dat autonomie niet zal uitdraaien op een Palestijnse staat, de kolonisten weten wel beter. Israël Harel schetst wat Palestijns zelfbe stuur voor de bevolking van 'Jesha' gaat be tekenen. „Op dit moment bestuurt Israël de gebieden. Het leger heeft overal toegang. Maar kijk, vijf jaar na het begin van de in tifada staat dit machtige militaire apparaat nog steeds voor problemen. Denk je eens in wat er gaat gebeuren in een situatie van au tonomie, als het leger niet n. kan optre den in een groot deel van ae gebieden. De Palestijnen hebben dan een soort leger, de 'sterke politiemacht'. Israëlische soldaten zullen misschien wel onze nederzettingen kunnen beschermen, maar onze mensen moeten moeten ook in de gebieden kunnen reizen. En dat is ons grootste probleem. Nu werpen ze wegversperringen op, gooien met stenen en gaan er dan snel vandoor. Maar als ze zelfbestuur hebben, zullen ze niet meer weglopen. Hun politie kan je on derweg tegenhouden en je urenlang niet la ten gaan, terwijl je op weg bent naar je werk. Ze kunnen ons water afsluiten en on ze elektriciteitsvoorziening. En dan praat ik nog maar niet over geweld". Tegencampagne Israël Harel is er vast van overtuigd dat de Palestijnse staat niet lang op zich zal laten wachten. „Denk maar niet dat ze het uit roepen van de onafhankelijkheid zullen uit stellen tot na de onderhandelingen over de definitieve status van de gebieden. Ik durf te voorspellen dat ze zich tot staat zullen verklaren zodra ze autonomie hebben en tweederde van de Verenigde Naties zal ze steunen, de Derde Wereld voorop. Wat kan Israël dan doen? Onze regering zal zich uit eindelijk gedwongen zien de situatie te aan vaarden en dat zal het einde zijn van ons bestaan hier. Autonomie vormt voor ons een levensgroot gevaar en daarom werken we aan een grote tegencampagne". Aan de vooravond van Rabins vertrek naar de Verenigde Staten hield de kolonis tenbeweging een demonstratie in Jeruza lem. Niet meer dan een voorproefje van wal op stapel staat, zegt Harel. Maar over de aard van de komende acties wil hij niet veel kwijt. „Er wordt druk aan gewerkt", houdt hij het vaag. „Wat ik wel kan zeggen, is dat we duizenden discussie-avopden beleggen bij sympathisanten in Israël thuis. Die nodi gen dan vrienden en kennissen uit. Op die willen we de Israëlische bevolking doordringen van de dreigende gevaren. Verder zal onze lobby in de Knesset inten- gaan optreden. Want al is het niet dat wij de dienst uitmaken in de Li kud, zoals sommigen beweren, een zekere invloed hebben we wel degelijk. En niet al leen in de rechtse partijen". Juridische adviseurs nemen advocatuur wind uit de zeilen PEN HAAG ROB HIRDES Nederland telt relatief weinig advocaten. Per 100.000 inwoners zijn dat er 35.2. In de Verenigde Staten is dit aantal verhoudingsgewijs bijna tien keer zo hoog. Maar daar wordt het aansprakelijk stellen van de me deburger dan ook als een nationale sport be schouwd. Dat ligt niet zo in onze volksaard besloten. Wij zijn van nature minder snel geneigd een advo caat in de arm te nemen. Doppen liever onze eigen boontjes. Al is het maar om al die juridische soesa te vermijden. De advocatuur in ons land neemt slechts een be scheiden plaats in op de juridische adviesmarkt. Weliswaar is de beroepsgroep de afgelopen twintig jaar ruim verdrievoudigd, maar het aantal van zeven duizend advocaten staat in geen verhouding tot de bonte verzameling van juridische adviseurs die bin nen dit segment van de dienstverlening actief is. De Nederlandse Orde van Advocaten zou daar graag verandering in zien. Haar streven is er nadruk kelijk op gericht een groter part van de totale koek in de wacht te slepen. Door bijvoorbeeld meer dan tot nu toe het accent te leggen op het raadplegen van een advocaat in preventieve zin. Algemeen secretaris mr. F. Heemskerk van de orde: „Doorgaans wordt pas juridisch advies ingewonnen als het te laat is. Als er al sprake is van een conflict. Dat kan ook anders, zodat een confrontatie kan wor den voorkomen". De advocatendichtheid in Nederland, vergeleken met de buurlanden, is ondanks een jaarlijkse groei van zo'n vijf procent, opvallend laag. Naar gegevens, ontleend aan de universiteit van Wisconsin (VS), telt ons land 35,2 advocaten per 100.000 inwoners. In België en Duitsland zijn dat er 214, respectievelijk 190. Die verschillen in omvang van de beroepsgroep zijn op het eerste gezicht des te opmerkelijker, omdat de juridische problemen in vergelijkbare samenlevin gen elkaar nauwelijks ontlopen. „Maar wij geven er al gauw de voorkeur aan onze zaakjes zelf af te handelen dan wel in de bestaande situatie te berusten. We maken in elk geval bijzonder zuinig gebruik van het recht in Nederland. Regelen als het even kan geschillen in de informele sfeer'. Al thans buiten juridische procedures om", concludeert A. Klijn van het Wetenschappelijk Onderzoek en Do cumentatiecentrum van Justitie. Die informele mogelijkheden zijn dan ook ruim voorhanden. Want er is aan juridische eerste lijns- adviseurs geen gebrek. Van bureaus voor rechtshulp, sociale raadslieden, rechtsbijstandsverzekeraars, vak bonden, consumentenorganisaties, huurcommissies tot accountants toe. Filteren Heemskerk, van de Nederlandse Orde van Advoca ten: „De concurrentie drukt zwaar, want al die in stanties hebben een filterfunctie. En zodoende blijft de advocaat dikwijls lange tijd - of in veel gevallen voorgoed - buiten beeld. Maar daarbij wordt in de re gel te gemakkelijk over het hoofd gezien dat je uit sluitend met een advocaat iemand in huis haalt met een juridisch keurmerk". De rechtsdeskundige bij uitstek geldt niet alleen in de particuliere sfeer als tweede keuze. Dat is ook het geval als het gaat om kleine zelfstandigen. Heemskerk: „Je ziet dat de kleine ondernemer minder snel een advocaat raadpleegt dan grotere on dernemingen. Die eerste categorie laat zich door gaans - achteraf - met raad en daad bijstaan door ad viseurs die toch al over de vloer komen. Zoals bij voorbeeld de belastingconsulent". Dat uitgebreide aanbod van juridische dienstverle ners van divers pluimage kennen ze in het buiten land veel minder. Daar bestaat een meer verplichte vertegenwoordiging van de advocatuur in conflictsi tuaties van welke aard dan ook. De Verenigde Staten zijn daar een illustratief voorbeeld van. Extremen Van de twee miljoen advocaten in de wereld, ver dient eenderde zijn dagelijks brood in de VS. Voor el ke 100.000 inwoners staan er 312 'lawyers' klaar. Toch loopt Amerika met die advocatendichtheid niet op kop. Die eer komt Pakistan (508.4) toe. terwijl buurland India (34.4) de rijen sluit. „Dat soort extremen zie je wel vaker in Aziatische en ook in Zuidamerikaanse landen", weet Heems kerk. „In Nederland is het beroep van advocaat een vast omlijnd begrip. Maar er zijn genoeg landen, waar ook hele vage statussen worden meegeteld. In veel ontwikkelingslanden kennen ze niet alleen het begrip 'blote voetendokter', maar ook blote voe- tenaavocaat".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 20