Linda de Mol populair bij Duitse tv-publiek Topbezetting in serie over advocatenkantoor P Ed van Westerloo: meer gezamenlijke tv binnen EG Middelbare schoolperikelen in 'Uit de school geklapt' ■TMgANDAG 4 JANUARI 1993 195 Massale publiciteit verbijstert presentatrice huwelijksshows HILVERSUM SUSANNE VAN VELZEN ry M e ziet alles tijdens de W j opnamen. Van een moeder die op de tri bune stiekem een traantje weg pinkt tot een foutje in de pun tentelling in de voorlaatste spel- ronde. Terwijl de aanstaande bruidsparen bovenop de taart staan te trappelen van ongeduld om het finalespel te spelen, wil Linda de Mol dat de regie de band een stuk terugspoelt. ..Ik heb zo'n gevoel dat er iets is misgegaan bij het optellen van de punten", legt ze het pu bliek in Studio 21 van John de Mol Produkties uit. Het punten- verschil tussen de twee paren is volgens de presentatrice te groot. Ze krijgt gelijk. De hele show loopt als een goed geolie de machine en dan blijkt iets simpels als het optellen van punten plotseling toch lastig te zijn. Tevreden en met een brede glimlach neemt ze het applaus voor haar alertheid in ont vangst. Linda de Mol (28) voelt zich op de studiovloer als een vis in het water. Ze is net weer begonnen met de opnamen van een nieuwe serie Love Letters. Voor het der de achtereenvolgende seizoen mag ze pril geluk belonen met een huwelijksvoltrekking op te levisie. Vanavond is bij de TROS de eerste aflevering te zien. Met de Duitse variant Traumhoch- zeit op RTL weet Linda de Mol elke week meer dan tien mil joen mensen aan de buis te kluisteren. Bij onze oosterburen heeft de presentatrice inmiddels de status van superster bereikt. Daar maken mensen een auto rit van uren als ze weten dat 'Die Linda' ergens handtekenin gen uitdeelt. In Nederland is Linda de Mol weliswaar één van de bekendste televisiegezichten, maar handtekeningen hoeft ze na de show maar mondjesmaat uit te delen. Een paar meisjes hebben eindelijk de moed bij elkaar geraapt en duwen Linda zwijgend een klein papiertje in handen. Ze durven haar niet aan te kijken. Het stukje papier wordt gekoesterd als een win nend lot uit de loterij. Stardom is in Nederland nog wel vol te houden. Ook de belangstelling van de pers voqr Linda is in Nederland peanuts vergeleken met Duits land. Wekelijks komen bij het bedrijf van haar broer John zo'n zestig aanvragen binnen vanuit Duitsland om Linda te mogen interviewen. Televisiegidsen, vrouwenbladen, roddelbladen, tv-programma's. Iedereen wil Linda op de cover en in de uit zending. Ze is er minstens één volle dag per week zoet mee. Vaak de vrije zaterdag. Een wereld van verschil met de tien Nederlandse journalis ten die na afloop van de opna men van Love Letters geduldig wachten om in kleine groepjes een half uurtje te kunnen pra ten met Linda. „Alles gaat in Duitsland heel anders", vertelt ze. „Ik weet af en toe echt niet wat me overkomt met al die be langstelling." Een paar weken geleden on dervond ze dat weer eens met de uitreiking van de aan haar toegewezen Bambi, de presti gieuze prijs van het Duitse blad Bunte die ieder jaar wordt uit gereikt aan de meest populaire tv-persoonlijkheid bij het pu bliek. „We gingen daar met een klein groepje vanuit Nederland naar toe in een limousine. Mijn broer was er ook bij. We waren lekker uitgelaten, dronken champagne in de auto. We wil den er een leuk feestje van ma ken. Geen stijve boel. Toen we daar aankwamen kreeg ik de schrik van mijn leven. Er ston den honderden mensen buiten om een glimp van ons op te vangen. Het was een officiële ontvangst. Daar zat ik dan in mijn spijkerbroek, met mijn cocktailjurk in een vuilniszak in de achterbak. Ik dacht dat we ons daar rustig konden omkle den. Ook mijn jurk bleek hele maal fout te zijn. Gala betekent in Duitsland écht gala en dan moet je in het lang verschijnen. Volgende keer beter, denk ik dan maar", vertelt Linda heel nuchter. Bijspijkeren Haar avontuur in Duitsland, waar ze ook het programma Kollegen, Kollegen presenteert, begon vorig jaar. Het commer ciële station RTL Plus nodigde broer en zus De Mol uit voor een gesprek over de Duitse ver sie van Love Letters. Binnen een paar uur hadden ze een con tract op zak. Dertien afleverin gen van Traumhochzeit kon John de Mol gaan maken. Linda mocht ze presenteren. Ze is in hoog tempo haar Duits gaan bijspijkeren en wie haar nu op zondagavond op het Duitse RTL ziet, ziet een presentatrice die heel aardig Duits spreekt. Ga er maar aan staan, anderhalf uur lang Duits praten en vooral im proviseren. „Spelregels die ik moet uitleg gen aan de kandidaten leer ik uit mijn hoofd, maar ik moet ook spontaan gesprekjes kun nen voeren met ze. Dat is wel eens lastig. Als tijdens de repeti ties iets verandert aan een spel, zit ik 's avonds thuis weer boven het woordenboek om de nieu we instructies in goed Duits in mijn hoofd te krijgen." Traumhochzeit wordt evenals Love Letters in Hilversum opge nomen. In hetzelfde decor, met dezelfde produktieploeg en in dezelfde trouwzaal. De trouw zaal van het gemeentehuis in Hilversum. Die trouwzaal is voor Traumhochzeit echter niet meer dan een decor. De win nende Duitse kandidaten ver trekken na afloop met hun fa milie naar een plaatsje net over de grens waar het huwelijk offi cieel voltrokken wordt en waar een huwelijksfeest losbarst. Trouwen in Nederland geeft te veel administratieve romp slomp. Droombruiloft De sfeer in de studio tijdens de opnamen van Traumhochzeit is volgens Linda veel emotioneler dan tijdens Love Letters. „Traumhochzeit heeft in Duits land nog letterlijk de betekenis van droombruiloft. Duitsers trouwen alleen maar in het wit en met een hoop poespas als ze in de kerk trouwen. Als ze alleen voor de wet trouwen gaan ze in een mantelpakje naar het ge meentehuis. De kandidaten hebben hun vrienden allemaal op zo'n eenvoudige manier zien trouwen." De Duitse bruidegommen la ten hun tranen dan ook de vrije loop zodra ze hun aanstaande vrouw in een wolk van tule de trap bij Linda af zien dalen. „De spanning van de afgelopen da gen komt er dan uit. We hebben ook kandidaten uit het voorma lige Oost-Duitsland. Zij zijn met hun hele familie al twee dagen in Nederland. Ze hebben vaak voor het eerst van hun leven in een hotel geslapen en winnen dan ook nog eens een verre reis of een luxe auto. Thuis moesten ze vijftien jaar wachten op een Trabantje." De Nederlandse kandidaten zijn volgens Linda spontaner en hebben meer humor. „Ze zijn ook meer ontspannen. De Duit sers blijven formeel en beleefd. Ik kan ze ook niet zonder meer met je en jij aanspreken. Dat moet ik eerst netjes aan ze vra gen." Linda geeft toe dat de popula riteit in Duitsland een druk op. haar legt. ,Ik kan niet vrijblij vend een programma presente ren of een keer mijn dag niet hebben. Het moet altijd goed zijn. Er wordt voortdurend op me gelet. Ik moet er maar niet. bij stil staan dat bedrijven mil joenen betalen om rond mijn programma een commercial uit te zenden." (Love Letters, vanavond, Ne derland 2,20.02 uur) AVRQ wil zich met Het Pleidooi revangeren voor Villa Borghese m-- Niet alleen de landsgrenzen binnen de Europese Gemeenschap verdwijnen na genoeg in het kader van 'Europa één', ook op omroepgebied maakt men zich op voor een hechtere samenwerking. Op dit moment zijn er slechts een paar gezamenlijke uitzendingen in Europees EBU-verband. Er bestaat dagelijks een permanente uitwisseling van nieuws- en sportbeelden. De EBU-leden (EBIJ staat voor European Braodcasting Union) zijn niet verplicht om die beelden te gebrui ken. Ed van Westerloo, NOS-televisiedirec- teur en voorzitter van de zojuist opge richte stuurgroep Europese Programma Ontwikkeling, is enthousiast over het idee, maar zegt in dit stadium absoluut niet te weten of de plannen enige kans van slagen hebben. „Bij zulke projecten ga je merken hoe weerbarstig de praktijk is", zegt Van Westerloo. Het staat de voorzitter van de stuurgroep voor ogen om zo'n vier keer per jaar een Europees programma op het scherm te brengen. Eén keer per jaar gebeurt dat al: met het Eurovisie Songfestival. Vol- gens Van Westerloo zijn er meer grote gebeurtenissen die een Europees pro gramma rechtvaardigen. Hij noemt daarbij als voorbeeld de verkiezing van een Europese sportman/-vrouw van het jaar, waarbij ieder land een filmpje van een sportactiviteit opstuurt. Het is niet zo dat de 'Europese redac tie' gaat studeren op een onderwerp dat in aanmerking zou kunnen komen voor een Europese samenwerking. Er moet, zegt Van Westerloo, een grote Europese gebeurtenis zijn. Daarbij valt te denken aan een Europees referendum ('Maas tricht') of een opzienbarend onderzoek. Vast staat, dat de samenwerking zich in verband met taalproblemen niet zal richten op praatprogramma's. Vandaar dat de nadruk voornamelijk zal komen te Ook Yvonne van den Hurk speelt een rol in Het Pleidooi. pr-foto -w- oedemorgen jon- I 8ens en rneisjes. Mijn naam is Mar cel Koopmans, jullie nieuwe leraar Nederlands. Zeg maar Marcel." De kersverse docent (Geert Lageveen) schrijft zijn naam op het bord. „Goh, hij kan schrijven", roept een bij dehante leerling door de klas, waarna iedereen in lachen uit barst. En de jonge leraar voelt de tas vol idealen waarmee hij het onderwijs instapte, al aar dig zwaar in zijn hand wor den. Typische middelbare schoolgeintjes. In dit geval zijn het de grappen en grollen van de leerlingen uit klas 3c van scholengemeenschap Hugo de Groot. Deze klas staat centraal in de nieuwe twaalfdelige co- medy-serie 'Uit de school ge klapt' van de NCRV, die vanaf vandaag wordt uitgezonden. De serie, naar het gelijkna mige boek, is geschreven door Harrie Jekkers (oud leraar En gels en schrijver van songtek sten en boeken, cabaretier en zanger van het Klein Orkest) en Koos Meinderts (oud-on derwijzer en auteur van onder andere 'De club van lelijke kinderen', 'Is hier de Hima laya' en 'Kunst met peren'). De verhalen van 'Uit de school geklapt' zijn uit het schoolleven gegrepen. De voor iedereen herkenbare gebeur tenissen spelen zich af rond een aantal personen binnen de muren van de veelkleurige Hugo de Groot-scholenge meenschap. Naast klas 3c speelt conciërge Joop de Wit (Peter Noland) een belangrijk rol in de tv-comedy. Hij weet wat er in de leerlingen omgaat en als beheerder van de kanti ne zorgt hij er voor dat ze in de pauze met cola, gevulde koeken en warme snacks bij komen van alle spannende of saaie aanslagen die de docen ten op hun verstandelijke ver mogens hebben gedaan. liggen op 'showy' programma's. Het is ook niet per se nodig, dat een program ma's gelijktijdig in alle Europese landen te zien zal zijn. In de praktijk wordt dat volgens Van Westerloo ook gecompli ceerd in verband met nationale pro grammeringen. Het eerste grote project staat voor ja nuari gepland. Dan wordt de dertiendeli ge tekenfilmserie 'Beestenbos is boos' uitgezonden. Volgens Van Westerloo gaat het om een zeer prestigieuze aan koop. „En dat is in je eentje nooit te be talen." De cast van Uit de school geklapt. gepland. Of er een tWeede serie komt hangt af van de financiën. „We willen dolgraag meer afle veringen maken, maar dan moet er wel en bijdrage uit het Stimuleringsfonds voor Culture le Omroepprodukties beschik baar gesteld worden", vertelt Kees van Twist, manager cul tuur van de AVRO. De AVRO heeft grote ver wachtingen van Het Pleidooi. Directeur Boudewijn Klap geeft aan dat zijn omroep de tijd ge nomen heeft voor het maken van de serie. „We zijn met onze vorige dramaserie op onze bek gegaan", vertelt Klap doelend op Villa Borghese. „Nu komen we met kwaliteit." Volgens Klap gaat Nederland 1 het eerste kwartaal van 1993 volop in de aanval tegen RTL 4. „Ik word een beetje moe van de verhalen van RTL 4 dat het bij de publieke omroepen één en al misère zou zijn. Dat we maar wat aan rotzooien. Die verhalen wil ik ontzenuwen. Ik zou wel eens wat meer zelfvertrouwen willen zien bij omroepdirecteu- (Het Pleidooi, morgenavond, Nederland 1, AVHRO, 20.25 uur) Conciërge Joop is ook de steunpilaar van directeur Van Dam (gespeeld door Herman Vinck), die het niet makkelijk heeft. De docenten in zijn staf hebben nogal verschillende opvattingen over lesgeven. De directeur steekt niet alleen veel tijd in de bemiddelings pogingen tussen die twee kampen, maar is ook voortdu rend bezig zijn drankpro bleem verborgen te houden. De buitenwereld komt vaak op ontregelende wijze de school binnen in de persoon van Thijs (George van Houts), directeur van 'Eurosnack Unli mited' en achterneef van con ciërge Joop. Thijs is een kleine zelfstandige, die zijn boter ham verdient in de snackbusi- ness en hij zorgt voor het be leg daarop door allerlei 'han deltjes'. Een fragment uit de nieuwe drama-serie Het Pleidooi, met de acteurs Gijs Scholten van Aschat (links) en René van Asten. pr-foto Nog voordat er een letter van het script geschreven was, stond voor auteur Hugo Heinen al vast wie de hoofdrollen moesten spelen in zijn nieuwe serie Het Pleidooi. Het moesten betrokken acteurs zijn die de serie tot een hoog niveau kon den brengen. Niet zo verwon derlijk dus dat Gijs Scholten van Aschat (Op Afbetaling) en Ca- rine Crutzen (De Brug) twee van de hoofdrollen bezetten. Het Pleidooi, dat de AVRO de komende elf weken uitzendt, is een Nederlandse dramaserie over vijf jonge advocaten. Op het moment dat de serie start, bestaat het kantoor Van Gilze Wesseling acht maanden. Victor van Gilze, gespeeld door Gijs Scholten van Aschat, is de spil van het kantoor. Hij is de zoon van een befaamd strafpleiter die een uiterst chique kantoor heeft met vestigingen over de hele wereld. Victor heeft het kantoor van zijn vader met ruzie verla ten en is met Pam Wesseling (Yvonne van den Hurk) een ei gen maatschap begonnen. Ze worden bijgestaan door Helen de Keyzer (Carine Crutzen), Mourad Aziz (Sabri Saad El-Ha- mus) en Cas Heystee (Peter Blok). Het leven van de vijf jonge advocaten wordt gevolgd zowel binnen de kantoormuren als in hun vrije tijd. Hugo Heinen heeft Het Pleidooi geschreven met Maria Goos en Pieter van de Waterbeemd. In elke afleve ring worden enkele zaken ge volgd die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. De personages zijn echter fictief. Zowel de acteurs als de men sen van IDTV, de producent van Het Pleidooi, hebben zich tot in de kleinste details voorbereid op de dramaserie. Zo hebben zij stage gelopen bij het advoca tenkantoor dat het schrij versteam voorziet van hun ma teriaal. De sfeer die Het Pleidooi uit straalt is heel echt. Hier worden niet klakkeloos typetjes neerge zet. Bovendien is een groot deel van de serie opgenomen in het Paleis van Justitie in Amster dam. Het advocatenkantoor en het café waar de advocaten re gelmatig te vinden zijn, zijn ge situeerd in het voormalige John Enschede Complex in Haarlem. De AVRO heeft voorlopig elf afleveringen van Het Pleidooi (Uit de school geklapt, van avond, NCRV, Nederland 1, 21.44 uur)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 18