lillHiliU ^Behoefte aan een utopie' 85® O 99 59 'Leiden opnieuw op z'n kop voor Goeie Mie' 69 Exponent van de grote veranderingen Cultuur&Kunst MAANDAG 4 JANUAR11993 17 Volledig overzicht van werk van Rietveld in Utrechts museum Een gevoel van leegte heeft Ida van Zijl niet. De adjunct-direc trice en conservator van het Utrechts Centraal Museum is de komende jaren nog wel bezig met de tentoonstelling 'Gerrit Rietveld 1888-1964'. „Ik ben ze ker nog een jaar betrokken bij de tentoonstelling zelf: na Utrecht gaat zij naar het Centre Pompidou in Parijs en vervol gens naar het Guggenheim Mu seum in New York. En daarna is de kans groot dat er een perma nente opstelling komt in een deel van het gebouw van de Willem Amtzstichting. Voorlo pig blijft Rietveld nog mijn be roepsmatige leven beheersen." De kunsthistorici Ida van Zijl en Marijke Küpper hebben vijf jaar aan rie tentoonstelling ge werkt. Van Zijl nam de meubel ontwerpen en de interieurs voor haar rekening, Küpper de archi tectuur. Het resultaat mag er zijn: de expositie biedt het meest volledige overzicht dat ooit van het werk van de Utrechtse meubelmaker/archi tect is gemaakt. Van Zijl zegt: „Nu pas hebben we een com pleet beeld. Wat nog moet ko men, is de analyse van zijn werk: zijn oeuvre is daarvoor de bron. Nu moet het ons geeste lijk eigendom worden om er straks echt iets zinnigs over te zeggen." Fascinerend Rietveld is voor haar de expo nent van de grote veranderin gen, die zich in het begin van deze eeuw in de kunst voltrok ken. „Er is een duidelijke over eenkomst tussen het verdwij nen van het ornament, de ver siering, en het verdwijnen van de figuratie als beeldbepalend element in de kunst. Dat was niet zomaar een verandering, maar een manifestatie van durf om met het bekende te breken en het ongekende te ontdekken. Het meest fascinerend is nog, dat daar een aspect van mora lisme in zat: de baanbrekers wilden de mens losmaken uit een situatie, waarin de buiten kant belangrijker was dan de in houd. Ze wilden de mens dui delijk maken dat het zoeken naar helderheid en zuiverheid de enige manier was om de es- sentiele waarden van het leven te vinden." In het werk van Rietveld vindt men dit alles nadrukkelijk terug. Niet alleen in zijn beroemde rood/blauwe stoel (1917) of het Rietveld-Schröderhuis (1924). Maar ook in nagenoeg al zijn andere ontwerpen: van de een voud van de lattenstoelen tot de ingenieuze soberheid van de sociale woningcomplexen die hij voor enkele Utrechtse wijken ontwierp. Verrassingen Het scheppen van ruimte was zijn doel. Het 'ding', een stoel, kast of huis, bestaat bij de gratie van de ruimte, die er in en om is, aldus Rietveld. Van Zijl zegt: „We hebben dat ervaren op on ze tocht langs nog bestaande Rietveldwoningen. Ondanks de beperkingen die de officiële re gels en voorschriften hem op legden bleef hij ruimte creëren, de relatie tussen binnen en bui ten accentueren en intensive ren." De rondgang heeft Van Zijl en Küper een schat aan ge gevens opgeleverd, die het beeld van Rietveld nog precie zer en completer heeft gemaakt. „Het onderzoek heeft ook veel verrassingen opgeleverd", zegt Van Zijl. „Het traditionele beeld van de meester van de stoel en het huis is daardoor bij gesteld en dat blijkt ook op de tentoonstelling. In theorie hing hij de ideeën van De Stijl aan, maar in de praktijk bleken zijn opvattingen allerminst dogma tisch. Hij tekende, schilderde, had leren modelleren en was vertrouwd met metaalbewer king. Die ervaring verwerkte hij in zijn ontwerpen, waaruit een grote samenhang blijkt tussen zijn meubels en zijn architec tuur. Kleur, asymmetrie en gebo gen lijnen werden op hetzelfdt moment op beide terreinen in gevoerd. Hetzelfde geldt vooi het materiaalgebruik: glas en ijzer deden gelijktijdig hun in trede. En zijn soberheid, zijn behoefte om het overtollige te vermijden, vindt men terug in simpele meubelen van triplo en vurenhout en in de ontwer pen van representatieve ver trekken. Linoleum, geschilderd triplex en eenvoudige stoffen waren voor Rietveld voldoende om het architectonisch ideaal een gave en heldere ruimte, te realiseren." De tentoonstelling in het Centras Museum duurt nog tot 21 februari en is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Avondopenstel ling op woensdag en vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur. foto gpd Gerrit Rietveld tusMflztynartMidcrs in zijn meubelmakerij aan de Utrechtse Van Ostadelaan. PAMPERS PHASES voor boys of girls, diverse soorten WORST HEEL KILO PAK 34 STUKS FRUITIGO OVENVERSE WITTE I MINI PUNTEN W STUKS mpto BEKER ISO GRAM 1 ELDERS-Tr3ÏT" ELDERS-89' BIJ ONS BUONS Leidenaar brengt CD uit in eigen beheer Weense nieuwjaarstraditie Hij is een beer van een vent. Heeft een open, vierkant ge zicht. Sport is voor hem een dagelijkse activiteit. Het is moeilijk voor te stellen dat Coen Vrouwenvelder als een soort wereldvreemde geleerde in een laboratorium on derzoek doet naar botvervangende materialen in botcel- kweken. Dat is dan ook niet zo; in het 'normale' leven mag de 31-jarige Leidenaar dan assistent in opleiding (AIO) zijn aan de werkgroep Biomaterialen van de Leidse universiteit, zijn ware passie is de muziek. Om precies te zijn: de symfonische rock. Onder het pseudoniem The Coenobite heeft Vrouwenvel der, die een begenadigd gitarist is, vorige maand de compact disc My Habit uitgebracht. De CD is helemaal tot stand geko men in een klein studeerkamer tje in zijn woonhuis; alleen de afwerking en de mixage is in een Zeeuwse studio verzorgd. Over het uiteindelijke resultaat is Vrouwenvelder niet voor de volle honderd procent tevreden. „Toen ik van te voren afspraken met de studiobaas magkte, kon alles, maar toen ik er eenmaal zat, helemaal niks. Alles moest er zo snel mogelijk op staan en liefst in één keer goed. Nee, als ik nog eens een CD maak, ga ik daar niet meer heen." Kloosterling De naam 'Coenobite' betekent 'kloosterling', maar de eerste vier letters vormen ook Coens voornaam. Het pseudoniem verwijst niet alleen naar zijn eenzame wetenschappelijke le ven, maar ook naar zijn stu deerkamertje waar hij met be hulp van ingewikkeld ogende electronica zijn muziek op neemt. Hij geeft een voorbeeld van wat hij met de apparatuur kan: „Pianospelen kan ik nau welijks zelf. Toch zitten er op de CD nogal wat partijen voor cla- vecimbel. Ik heb die muziek ge woon gecomponeerd en het re sultaat door de computer laten uitvoeren. Op de CD is niet te horen dat het niet door een mens is gespeeld." Op My Habit is symfonische rock te horen. Hoe komt ie mand erbij om anno 1992 mu ziek te maken die je eerder in de jaren '70 zou verwachten? Vrou wenvelder bestrijdt dat zijn mu ziek gedateerd zou zijn: „Mike Oldfield heeft afgelopen jaar een vervolg op Tubular Bells uitgebracht, Camel heeft een nieuwe CD uit. En je hebt nog altijd Marillion, al vind ik die de laatste jaren niet meer zo inte ressant. Maar in het midden van de jaren '80: Marillion, dat was voor mij meer dan muziek, dat was een levenswijze." Ver der zijn op My Habit invloeden te horen van Santana, The Eagles, Genesis en Pink Floyd. Symfonische rock bestaat na tuurlijk niet zonder klassieke in vloeden. Vrouwenvelder heeft er nogal wat: „Vooral Russische componisten als Sjostakovitsj, Rimsky-Korsakov en Moess- orgsky hebben mij erg beïn vloed. Verder heb ik ook heel wat te danken aan de Franse impressionisten als Debussy, Dukas en Ravel en aan gitaar componisten als Granados en Albeniz. Ik ben natuurlijk aller eerst gitarist." Vluchtweg My Habit is, hoe kan het anders in de symfonische muziek, een concept-album. Dat wil zeggen dat de muziek en de begelei dende teksten bij de CD een verhaal vertellen. Het verhaal op My Habit lijkt eenvoudig, maar is voor Vrouwenvelder toch uitermate persoonlijk: het is de geschiedenis van een man die zich in het normale sociale leven onthand voelt en die een vluchtweg zoekt. Voor de hoofdpersoon, Aqua rius Man, is de uitweg eenvou dig: hij keert terug naar de zee. Voor Vrouwenvelder liggen de zaken heel wat moeilijker: „Ik heb behoefte aan een utopie, aan magisch realisme. Ik droom weg bij de romantiek van de middeleeuwen, 'when honour meant much more to a man than life', zoals een Genesis- tekst zegt. In het dagelijks leven moet je een grijze muis zijn, als je daar niet aan meedoet krijg je het meteen op je brood. Ik heb daar moeite mee." Natuur Symfonische muziek wekt bij Vrouwenvelder associatief op met een prachtige natuur, gra zige weiden, woeste kusten en diepe rust: „Ik heb een hekel aan house, hardrock en funk. Die muziek is in mijn ogen stads, vettig, rokerig en ruikt naar verschraald bier. Scherp gesteld dan." Maar geeft die muziek niet meer de realiteit weer? „Inder- den haag Het Strauss Orkest Boedapest zal op zaterdagavond 9 januari in de Dr. Anton Philipszaal, aan het Spui te Den Haag, de Weense nieuwjaarstraditie voortzetten met een uitvoering van operettemelodieën die door Strauss werden geschreven. Het or kest begeleidt de solisten Marco Bakker, Katrien Galez, Gabor Mores-Mayer en Indikoó Seres. Aan de produktie werken 110 mensen mee, onder wie koorzangers en dansers. Nieuwjaarsconcert met Gabor Maros-Mayer, Katrien Gallez, Marco Bakker en Indikoó Seres (v.l.n.r.). foto roybeusker Wereldmuziek in beeld Amsterdam In het Amsterdamse Soeterijn (Tropeninstituut) is van 18 tot en met 24 januari het tweede deel van 'Wereldmuziek in Beeld'. Het programma bestaat uit documentaires over mu ziek en dans uit de hele wereld. Er zijn onder meer films te zien over drums in West- en Zuidelijk Afrika, de rumba in Centraal - Afrika, steelbands uit Trinidad, de salsa op Cuba, boeddhistische Lama's in Tibet en de Rolling Stones in Marokko. Eenzelfde pro gramma wordt ook vertoond in RASA in Utrecht en Theater De Evenaar in Rotterdam. De derde en laatste serie films wordt ge draaid van 19 tot en met 25 april. Dan zijn documentaires te zien over Amerikaanse, Europese en Indiase muziek. Interculturele Kinderfestival Amsterdam In zeven Amsterdamse theaters wordt in het week einde van 5 tot en met 7 februari het tweede Interculturele Kin derfestival gehouden. Het festival wordt gehouden op de podia van de Meervaart, Jeugdtheater de Krakeling, Kindertheater Elle boog, het Pleintheater, het Polanentheater, Cinetol en Filmhuis Rial to. Vorig jaar, toen dezelfde manifestatie slechts één dag duurde, kwamen ruim 2000 kinderen kijken. De organisatie is in handen van de Stichting Arabisch Cultureel Centrum Al Farabi. Alle Leidenaars krijgen de kans op 17 december de première bij te wonen van de speelfilm Goeie Mie. Want tegelijk met de galapremière in de Leidse Schouwburg, draait de film die avond in alle Leidse bioscopen. De voorstelling zal bovendien gratis toegankelijk zijn. „Ik ben dat verplicht aan alle Leide naars", zegt regisseur Han Prins die de afgelopen weken is over stelpt met enthousiaste reacties nadat hij de belangrijkste hoofdrolspelers in zijn film had voorgesteld. Zaterdagavond werd het 'Goeie Mie-jaar 1993' officieel geopend. Tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst, in de Stadsgehoorzaal, kreeg het Leidse publiek de kans kennis te maken met de regisseur en de belangrijkste acteurs en actri ces. In een korte sketch stelden de, in kostuum gestoken, hoofdrolspelers zich voor. Aller eerst Goeie Mie, gespeeld door de Leidse Louise Schamper - „M'n vader zuipt en m'n moe der heeft geen cent" - de man van Mie (joep van Eisen) en haar ouders (gespeeld door Joop Segaar en Judith Maas- sen). Verrassing Ook andere hoofdrolspelers in het drama rond de Leidse gif mengster speelden een kort fragment uit hun rol. Maar de grote verrassing was dat onver wacht burgemeester Goekoop uit de cast naar voren trad. Niet gemakkelijk herkenbaar in zijn 19de eeuwse toga en het gezicht Burgemeester Goekoop als President van de Haagse Rechtbank ('De rol is me op het lijf geschreven') en Louise Schamper als Goeie Mie temidden van de overige leden van de cast van 'Goeie Mie'. foto hielco kuipers omringd met een paar flinke grijze tochtlatten. Tegen Mie van der Linden werd na een geruchtmakend proces levenslange tuchthuis straf geëist. „Het hof doet uit spraak over 14 dagen. De zitting is gesloten", sprak Goekoop en kele woorden uit het scenario, om daarna het 'Goeie Mie-jaar' officieel te openen: „1993 wordt, ruim honderd jaar nadat Leiden werd opgeschrikt door de moordenaarspraktijken van Mie van der Linden, het jaar waarin Leiden opnieuw op z'n kop gaat voor Goeie Mie", aldus de burgemeester die 'een ge weldig spektakel' voorspelde. Opnames Voor regisseur Han Prins is het jaar waarin Goeie Mie weer tot leven komt het eind van een lange periode van voorbereidin gen. Al vanaf 1987 is hij bezig het filmproject van de grond te krijgen. Samen met de historica Ineke van der Sar schreef hij het script voor de film over de lot gevallen van de Leidse gifmeng ster. Maar in 1993 moet het er dan echt van komen. De opnames beginnen in maart. Bij de hele produktie zijn ongeveer 150 amateur-acteurs en -actrices betrokken, hoofd zakelijk afkomstig uit Leiden en omgeving. De meesten maken in 'Goeie Mie' hun debuut op het witte doek. Han Prins is nu al enthousiast over hun acteer prestaties. „Ik zie de opnames met een gerust hart tegemoet", zei hij zaterdagavond. De buitenopnames zijn gro tendeels in de Leidse wijk Noord-Rijnevest, tussen de He rengracht en Zijlsingel, de plek waar ruim een eeuw geleden de geschiedenis van Goeie Mie zich daadwerkelijk afspeelde. Maar ook de Haarlemse grach ten zullen als decor fungeren voor de Leidse speelfilm omdat daar nog net iets mooiere plaat jes te schieten zijn. Voor de bin nenopnames zijn enkele Hilver- sumse studio's gereserveerd. De film kost ongeveer 1,7 miljoen gulden. Dat is een laag bedrag voorspeelfilm-begrippen. daad klinkt het wel erg harmo nieus wat ik wil. Ik ben me er van bewust dat het in de symfo nische rock bijna allemaal Ro bin Hood, Arthur, In de Ban van de Ring en De Nevelen van Ava- lon is. Je moet ervoor uitkijken dat de thematiek niet erg versle ten raakt." My Habit is verkrijgbaar bij de pla tenzaken Plato en de CD-Shop aan de Nieuwe Beestenmarkt Belangstellen den kunnen de CD ook 29,90 gul den bestellen bij Coenobite Produc tions, giro 6408170, postbus 292, 2300 AG Leiden. Coen Vrouwenvelder „In het dagelijks leven moet je een grijze muis zijn, als je daar niet aan meedoet, krijg je het meteen op je brood." foto hielco kuipers WITTE KOOL of KOOLRAAP ELDERS L39~

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17