Oegstgeest kan asielzoekers niet opvangen Inbrekers zijn in Leiderdorp actief Regio Leiden Babbeltruc mislukt Rijnsburgse duikclub zoekt ander zwembad Wassenaar wil grot en gebouwen behouden Hazerswoudenaren bereiden grootse eeuwwisseling voor Nieuwjaarsbijeenkomst VVD over verhuizing raadhuis Drie ongelukjes op ijs in de regio AAAANDAG 4 JANUAR11993 J1 GRAAFF UES8ETH BUITINK Oegstgeest kan dit jaar niet het beoogde aantal van 38 asielzoekers in het dorp huisvesten omdat het niet ge noeg betaalbare huurwoningen ter beschikking heeft. Volgens de rijksoverheid moet elke gemeente dit jaar mi nimaal twee asielzoekers op 1000 inwoners huisvesten: voor Oegstgeest betekent dit een aantal van 38 asielzoe kers binnen de gemeentegrenzen. oegstgeest wacht de gemeente problemen. Caroline van overbeeke Naar schattting zijn er nog vijf of zes huizen nodig om aan de Op dit moment biedt Oegst- vereiste rijksnorm te kunnen geest aan 17 asielzoekers onder- voldoen. Dit jaar komt er in het dak maar voor de opvang van dorp naar verwachting nog wel 21 andere vluchtelingen ver- een pand aan de Javastraat 19 vrij waar vier vluchtelingen kunnen wonen. Oegstgeest heeft inmiddels alle eigenaren en verhuurders van huizen in het dorp aange schreven met het klemmende verzoek woningen voor asiel zoekers beschikbaar te stellen. Bijkomend probleem voor de gemeente is het feit dat ook voor de vluchtelingen die in Ne derland mogen blijven, wonin gen nodig zijn. Volgens het gemeentebestuur komen er per jaar ongeveer 100 huurhuizen beschikbaar die goedkoper zijn dan 650 gulden. Probleem is, volgens een abm- telijke nota, dat juist voor deze huizen veel belangstelling be staat onder de dorpelingen zelf. Oegstgeest vraagt zich nu af wie voorrang moet krijgen: de Oegstgeestenaren of de vluchte lingen. In de nota staat: 'Dit leidt tot de vraag in hoeverre de gemeente mee kan gaan in het dragen van verantwoordelijk heid voor de opvang van asiel zoekers ten opzichte van haar verantwoordelijkheid van haar eigen woningzoekenden'. Wel streeft het gemeentebe stuur er naar jaarlijks minimaal zes goedkope woningen be schikbaar te stellen voor asiel zoekers: elke twee maanden wordt een huis gereserveerd voor een asielzoeker. Dit blijkt uit een voorstel van B. en W. Verder stelt het gemeentebe stuur dat het blijft streven naar de opvang van drie asielzoekers op de duizend inwoners drie promille dit betekent onder dak voor 57 vluchtelingen. Verder probeert Oegstgeest institutionele t streep te trekken om ook duur-, dere woningen beschikbaar te stellen. De meeste beleggers zeggen geen 'nee' maar een aantal beleggers heeft inmid dels laten weten dat de huur van de meeste panden te hoog is. B. en W. zijn echter bereid voor deze extra kosten een op lossing te zoeken en denken on der meer aan het potje sociale vernieuwing. In het zelf aankopen van pan den ziet Oegstgeest weinig heil. Ook het vorderen van panden heeft niet de voorkeur van het gemeentebestuur omdat er nog geen sprake zou zijn van weige ring van de beleggers. Een paar jaar geleden vorderde de ge meente een woning van het ABP omdat de belegger weiger de het huis beschikbaar te stel len voor vluchtelingen. Alle asielzoekers die in Oegst geest onderdak krijgen, worden als woningzoekende ingeschre ven, stellen B. en W. voor. Het voorstel wordt morgen avond in de commissievergade ring welzijn besproken. Vuurpijl wellicht oorzaak brand De Wassenaarse politie betwij felt of de brand die tijdens de jaarwisseling ontstond in het clubhuis van handbalvereniging Olympia in Wassenaar is aange stoken. Het clubgebouw aan de Deijlerweg werd daarbij volledig in as gelegd. Volgens een poli tiewoordvoerder zou de brand net zo goed veroorzaakt kunnen zijn door een verdwaalde vuur- pijl. Overigens bedraagt de schade ruim 2,5 ton en niet vier ton, zoals eerder werd gemeld. Hagenaars betrapt op stelen lampen voorschoten Twee Hagenaars van 23 en 28 jaar oud zijn van nacht rond een uur op heterdaad betrapt bij het stelen van kost bare assimilatielampen in een kwekerij aan de Veurseweg in Voorschoten. Toen de politie ter plaatse kwam, waren er al tien warmte- en lichtlampen gedemonteerd. De Hagenaars zijn inge sloten. Het was vanochtend nog niet bekend wat het tweetal met de lampen wilde doen. In het illegale circuit worden ze wel eens gebruikt voor het telen van hennep. Vandaag worden ze ver hoord. Haagse aangehouden na stelen kratten voorschoten Een 32-jarige vrouw uit Den Haag is vanochtend in haar woonplaats door de politie aangehouden nadat zij kort daarvoor lege kratten op een bedrijfsterrein aan de Veurseweg in Voorschoten had gestolen. Getuigen signaleerden haar op het bedrijfsterrein en waarschuwden de politie. Toen die haar op het spoor kwam, reed zij in een auto met gedoofde lichten in de richting van Den Haag. Bijeenkomst voor stomapatiënten leiderdorp» De Stoma Stichting Nederland (S.S.N.) organiseert woensdag 13 januari om 14.00 uur een bijeenkomst voor stoma dragers in het sportzaaltje van de woonflat van het Leiderdorpse St. Elisabeth Ziekenhuis. Tijdens deze bijeenkomst worden le zingen gehouden over voeding en wordt informatie verstrekt over het gebruik van de nieuwste stomahulpmiddelen. De toe gang is gratis. Inbrekers hebben de afgelopen dagen vier keer hun slag gesla gen in Leiderdorp. Aan de Wie lewaallaan verschafte iemand zich gisteravond toegang tot een woning door de keuken deur te forceren. De dader nam de video-recorder en sieraden mee. Aan de Klimopzoom wer den gisteravond ook sieraden gestolen. Daar brak de inbreker de voordeur open. Een poging tot inbraak in een woning aan de Korenbloem kamp mislukte vannacht. De in brekers probeerden met een schroevendraaier de voordeur te forceren, maar dat lukte niet. Een woning aan de Mauritssin- gel was zaterdag het doelwit van een inbraak. De bewoners van dat huis waren op vakantie. De buren die de planten water ga ven, ontdekten de inbraak. Het is niet bekend wat uit het huis is meegenomen. regio Het was het afgelopen weekeinde spitsuur op de sloten, vaarten en plassen In de regio (zoals hier op de Leidsevaart bij Voorhout), maar toch gebeurden er slechts drie ongelukjes. Zo zakte een paard gister middag op de grens van Katwijk en Noord- wijk door het ijs op een slootje langs de Se cundaire weg S1Het dier werd door omstan ders op het droge geholpen en verzorgd. De door andere getuigen gewaarschuwde Kat- wijkse politie hoefde niet meer in actie te ko- Een 55-jarige Leiderdorpse schaatser raakte gisteren gewond toen hij ten val kwam. De man kwam met zijn schaatsen vast te zitten in een scheur in het ijs op de Dwarswetering, ter hoogte van de SleutelDloemzoom. Daarbij liep hij een hoofdwond op en raakte hij enige tijd buiten bewustzijn. Hij is naar het Acade misch Ziekenhuis in Leiden gebracht. Op de landijsbaan aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep kwam gistermiddag een man uit deze plaats zo ongelukkig ten val dat hij zijn heup brak. De 54-jarige Nieuw-Venneper is met de ambulance naar het ziekenhuis in Haarlem vervoerd. Verlicht Schaatsliefhebbers kunnen vanavond terecht op de ijsbaan op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. Vanaf 18.00 uur wordt de baan geheel verlicht. Bij aanhoudende vorst worden woensdagmiddag op de ijsbaan van af 13.00 uur kinderschaatswedstrijden gehou den. Op de Leiderdorpse ijsbaan worden van avond om 19.00 uur de clubkampioenschap pen verreden. Op de baan in de Kleine Zand- put rijden de heren- en damessenioren vanaf 16 jaar en de veteranen. Toertochten van 20 en 30 kilometer over de Kagerplassen kunnen vanaf vandaag worden verreden vanaf het clubhuis van de War- mondse Usclub in de Veerpolder. De Stompwijkse Usdub houdt morgenmid dag om twee uur een 'knobbelrit'. Dit is een spel op schaatsen met dobbelstenen en zes posten. Wie het eerst langs de zes posten is geweest, is de winnaar. De wedstrijd wordt gehouden op de Nieuwe Vaart. FOTO DICK HOCEWONINC wassenaar Een 24-jarige Haagse vrouw heeft zaterdagmiddag tever geefs geprobeerd om een groot aantal bewoners aan de Pape- weg in Wassenaar op te lichten. De vrouw belde bij de wonin gen aan en stelde zich voor als de nieuwe buurvrouw. Vervol gens stak ze een verhaal af over haar man, die haar ernstig zou mishandelen terwijl ze hoog zwanger was. De weeen zouden al begon nen zijn. Ze wees op de taxi die klaarstond, en waarmee ze naar het ziekenhuis moest. Aan elke bewoner vroeg ze daarvoor een bedrag van 150 gulden, maar niemand trapte erin. De bewo ners schakelden de politie in die de vrouw, een bekende van de politie, later op de dag in Den Haag kon aanhouden. Daar had ze al diverse malen dezelfde truc uitgehaald. runsburg portth ligtvoet Doodzonde. Zo noemt voorzit ter C.A. Kruijt van de Rijnsburg se duikvereniging Het Onder- waterbos de beslissing van het Rijnsburgse gemeentebestuur om het plaatselijke zwembad Het Waterbos te sluiten. De club traint al 16 jaar in het bad en verwacht na de zomer vol gend jaar te moeten verkassen. Het bestuur is hard op zoek naar een andere accommodatie maar stuit daarbij op proble- Het Onderwaterbos heeft ooit haar naam aan het Rijnsburgse bad verbonden en is momen teel de enige vereniging die nog gebruik maakt van Het Water- bos. De zestig leden tellende club heeft het uitstekend naar zijn zin in Rijnsburg en had bin nenkort zelfs een ledenstop moeten instellen. Maar nu de club op zoek moet naar een an der bad heeft het bestuur ande re problemen aan het hoofd. Eén van de knelpunten is het gebrek aan leuke horecavoor- zieningen bij zwembaden in de regio, weet de voorzitter. „Ba den zijn er genoeg, maar wij willen graag de gezelligheid na afloop behouden. In Rijnsburg trainen we elke donderdag van half tien tot elf uur. Daarna kunnen we nog wat drinken in het restaurant", zegt Kruijt. Andere problemen zijn de badhuur en het tijdstip waarop de club wil trainen. De gemeen te Rijnsburg verschaft de club een verkapte subsidie door een vrij lage huur te berekenen voor het bad. Bij zwembaden in de regio is Het Onderwaterbos straks aanmerkelijk duurder uit. Tijdens een bijzondere leden vergadering op donderdag 7 ja nuari zal net bestuur van de club de leden een aantal voor stellen voorleggen. Zij zullen de knoop moeten doorhakken. wassenaar judy nihof De gemeente Wassenaar wil zich inspannen voor het be houd van twee historische ge bouwen en een zogeheten schelpengrot. Het gaat om de ruim 110 jaar oude rentmees terswoning van kasteel Oud- Wassenaar aan de Schouwweg, de aula van de begraafplaats op Kerkehout uit 1912 en de acht- tiende-eeuwse schelpengrot in park Rust en Vreugd. Om het behoud te garanderen worden de bezienswaardigheden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. „Sobere architectuur, die pri ma past in de omgeving. Doet een klein beetje denken aan de bouwstijl van de Amsterdamse school. Uniek in Wassenaar", zegt E. Janson, lid van de Was senaarse monumentencommis sie over de aula op de algemene begraafplaats. Zowel de be graafplaats als de aula, die da teert van het begin van deze eeuw, staat er volgens hem nog goed bij. „Maar door plaatsing op de monumentenlijst legt de gemeente zichzelf op om aan dacht te blijven besteden aan het gebouw." Ook de uit 1876 daterende rentmeesterswpning aan de Schouwweg die óp de monumentenlijst komt, ver keert nog in goede staat. De hazerswoude-dorp ruud sep De aula van de algemene begraafplaats in Wassenaar. huidige eigenaar heeft in het pand een kantoor. Van de drie toekomstige mo numenten is de schelpengrot er het beroerdst aan toe. Wordt er niet snel ingegrepen, dan gaat de grot verloren, zo vreest de monumentencommissie. De grot is ten prooi gevallen aan vandalisme. Zowel aan de voor als achterkant zijn al bakstenen weggehaald. De schelpengrot werd omstreeks 1770 gebouwd in het park van de buitenplaats Backershagen, dat zich destijds uitstrekte van het landgoed De Paauw tot even voorbij de hui dige Rust en Vreugdlaan. De grot, die diende als tuinversie- ring, is aangelegd op een schier- eilandje dat is bedekt met mos. De grot heeft een tunneltje van ongeveer vijf meter lang. Bij de aanleg moet de grot ge decoreerd zijn geweest met mo zaïeken van verschillende ge kleurde schelpen. Daarvan is niets overgebleven. Vermoede lijk zijn ze al aan het begin van FOTO HIELCO KUIPERS de vorige eeuw verdwenen, want er is geen enkele Wassen aarder die zich de mozaïeken kan herinneren. De monumen tencommissie vindtdat de schelpengrot behouden moet blijven, omdat er nog maar zo weinig in Nederland over zijn. In Wassenaar is het in elk geval de enige. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet. Tien jaar geleden had je al van die 'zotten' die een ho telsuite bespraken voor de nacht van 31 decem ber 1999 op 1 januari 2000. In een tijd van koude oorlog en doemdenken werden die mensen voor gek verklaard. De eeuwwisseling was nog zo ver weg en het was maar de vraag of de mensheid die mijlpaal zou halen. Het duurt nu nog zeven jaar, dan is het millen nium daar en niemand twijfelt er meer aan dat we straks met z'n allen gewoon de volgende eeuw in gaan. Toch hebben mensen die nu al voorbe reidingen treffen voor een feestje op de drempel van de 21ste eeuw, iets zonderlings. Maar wie als gewone sterveling aan het eind van de eeuw ge noeg geld wil hebben om er echt iets bijzonders van te maken, die moet nu al gaan sparen. „Het idee om met de eeuwwisseling een feest te geven bestond al een paar jaar. Er werd meteen heel enthousiast op gereageerd. Een paar maan den geleden hebben we een stichting opgericht en hebben we afgesproken jaarlijks geld te storten op een speciale rekening vertelt Cees de Gelder. Samen met veertien andere Hazerswoudenaren vormt hij het bestuur van de stichting Feest 2000. De stichting heeft al 45 leden en wil de komende jaren zo'n anderhalve ton bij elkaar sparen: ge noeg voor een aardig feestje voor een man of achthonderd. Het feest op het breekpunt van de twee eeuwen wordt niet de eerste grote happening die De Gel der en companen organiseren. De afgelopen tien jaar gaven de Hazerswoudenaren vijf maal een enorm feest. Het laatste feest, in de Belgische Ar dennen, leverde de organisatie internationale be kendheid op doordat de helft van de zeshonderd bezoekers er een voedselvergiftiging aan over hield. Het was een wat ongelukkige nasleep, maar geen reden om te stoppen met het organiseren van grote feesten. De voorbereidingen voor de volgende aflevering, die voor komende zomer ge pland staat, zijn al in volle gang. Hoe de millenniumwisseling precies gaat wor den gevierd, staat voorlopig nog niet vast. De Gel der. „Er zijn al wel wat ideetjes gespuid. Er zijn plannen om de laatste duizend jaar de revue te laten passeren, met als rode draad een klok die geen uren maar jaren aangeeft. Ie zou daarbij ge bruik kunnen maken van verschillende lokaties, waarbij je van de ene naar de andere plek vaart." Maar alles staat nog open. Zelfs de datum. .Al kun je er wel van uitgaan dat we het echt met de jaarwisselingdoen." Het enige dat de organisatoren zeker weten, is dat ze het feest zelf zullen regisseren. „Je kan na tuurlijk een feest helemaal laten verzorgen, maar daar is niets aan. Het is veel leuker om alles zelf te doen, met hulp van bekenden natuurlijk. Samen kennen we enorm veel mensen die wel iets kun nen en die graag meewerken. Alleen ben je ner gens. Wij zijn maar een stelletje ongeregeld dat ergens mee aan de slag gaat aldus De Gelder. De komende iaren kan dat zooitje ongeregeld nog lekker met ae benen op tafel en een pilsje on der handbereik filosoferen over het feest. „Dat fi losoferen is heel leuk", weet de Hazerswoude- naar. „Je bedenkt met elkaar allerlei mogelijke en onmogelijke dingen. Later kun je je altijd nog i druk tr oegstgeest VRUETUD Nieuwjaarsbal De Wassenaarse Jazzclub houdt op 9 januari een nieuwjaarsbal in de Schaapskooi in het attrac tiepark Duinrell. Medewerking wordt verleend door Harry's Jazz and Blues Band en Blue Sound Swing Band. onder lei ding van Berend van der Veer. is van 14.30 tot 16.30 uur. Toe- Nieuwjaarsinstuif gang gratls De Big Band Oegstgeest houdt Koffieconcert 10 januari een nieuwjaarsin- 'De Belgische pianist Stéphane stuif. De band speelt onder lei- de May verzorgt op 24 januari ding van E. Wigman in "t Groot een koffieconcert in 'De Paauw', Proffijt' in Oegstgeest. De instuif aan de Wassenaarse Raadhuis laan. Het concert begint om 12.00 uur en er worden werken gespeeld van Chopin en Men delssohn. Kaarten worden een half uur,voor het concert aan de zaal verkocht. Vrouwen Een cursus voor vrouwen: 'Beter omgaan met jezelf en anderen' begint op 25 januari in het Kul- tureel Centrum, Prinses Marij- kelaan 4 in Voorschoten. De aanvang is 20.00 uur. Voor aan melding en informatie: 01751 - 13329. De nieuwjaarsreceptie van de WD is met een paar dagen ver vroegd. De liberalen hebben dit gedaan omdat ze zo een goede gelegenheid hebben om nog maals de meningen van de be volking over de verhuizing van het raadhuis te horen. De ver huizing komt op 12 januari aan de orde in de de gemeenteraad. De WD heeft de nieuwjaarsbij eenkomst daarom vervroegt naar 7 januari. De raad streeft ernaar begin februari een beslissing te ne men over de toekomst van het raadhuis. De discussie hierover is al enkele jaren gaande. De meerderheid van de bewoners van Oegstgeest wil dat het raad huis in een al bestaand pand wordt gevestigd. 1 let merendeel van de raad ziet echter meer heil in nieuwbouw. 1993 is voor de WD een jubi leumjaar. Zowel de landelijke WD als de afdeling Oegstgeest bestaat 45 jaar. Dit jaar geldt ook als voorbereidingsjaar voor de verkiezingen voor de ge meenteraad, Tweede Kamer en het Europese Parlement. De bijeenkomst van 7 januari begint om 20.00 uur in de Ter raszaal van 'Het Witte Huis' aan het Wilhelminapark 33 In Oegstgeest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11