Conflict in Haagwijk Regio Uitblijven ijs op grachten blijft raadsel Leidse studenten fietsen naar het dak van de wereld Racistische actie schokt eigenaars restaurant De gemeente neemt vandaag nog maatregelen om de ijsvor- ming op de Leidse grachten te stimuleren. Het gat in het scherm aan de oostkant van de Valkbrug, dat warm water uit de elektriciteitscentrale moet tegenhouden, is er mogelijk de oorzaak van dat veel grachten het afgelopen weekeinde niet bevroren. Het gat wordt ge woonlijk voor de vorst dichtge maakt, maar volgens W. Ephraim, hoofd rioleringen, waterwerken en werktuigbouw van de gemeente 'is het heel goed mogelijk dat dat door de feestdagen er bij is ingescho- Bij de beelden van ijspret op het Journaal zaten de afgelo pen feestdagen weer geen Leidse tafereeltjes. Ijs op de de binnenstad is en blijft een moeizame aangele genheid. De beschuldigende vinger van de schaatsliefheb bers wijst dikwijls in de richting van de EWR die water uit de grachten gebruikt voor het koe len van de turbines in de cen trale aan de Langegracht. Hier door zou de temperatuur van het water stijgen. Voorlichter J. van der Erf (EWR) sluit echter uit dat het gewraakte koelwater ander maal de boosdoener is van de ijsloze grachten. Volgens de EWR-functionaris mag het be drijf de watertemperatuur maximaal drie graden laten op lopen. Op dit moment is slechts sprake van een verho ging van een halve graad. Dat komt omdat er druk gebruik wordt gemaakt van de stads verwarming. Of het scherm van gemeente-ambtenaar Ephraim veel zal helpen, is dan ook nog maar de vraag. Door dat scherm te dichten zijn de grachten afgesloten van de Ma- resingel, waarin de EWR ge bruikt koelwater loost. Een woordvoerder van het Hoog heemraadschap Rijnland weet in eerste instantie toch geen andere verklaring voor het uit blijven van ijs dan 'het koelwa ter van de EWR'. „Als het dat niet is, dan is er nog maar één andere verkla ring en is dat er dan klaarblij kelijk toch nog enkele huishou dens en/of bedrijven niet op het riool zijn aangesloten en er dus rechtstreeks op de grach ten wordt geloosd. Peter Henk Eshuis en Maarten Tolsma: eerst afstuderen, dan op wereldreis MAANDAG 4 JANUARI 1993 Bewoners: geen vertrouwen in directie De bewonerscommissie van bejaardencentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan is opgestapt. De commissie heeft het vertrouwen opgezegd in de directeur en het bestuur van het bejaardenhuis. Volgens bewoonster mevrouw A. Oudshoorn, de afgetreden voorzitster, worden er beslis singen genomen over het hoofd van de commissie heen. „Volgens de regels moet er met ons overlegd worden. Maar wij kunnen de directeur vaak gewoon niet eens te spreken krijgen." In een reactie zegt directeur J. Verbeek dat de twee leden tel lende commissie niet represen tatief meer was. „Daarom over legde ik niet. Er waren van de oude commissie nog maar twee leden over." Verbeek zegt dat hij al een jaar bezig is om een representatieve commissie te formeren. „Wij hebben ieder een aangeschreven, ook familie leden van bewoners om leden voor die commissie, maar het lukt gewoon niet om daarvoor mensen te krijgen. Wij leggen de laatste hand aan de nieuwe statuten. Dan mogen straks le den van de bewonerscommissie ook bestuursleden aanwijzen." Volgens de directeur ontbrak het de bewonerscommissie ook aan een achterban. „Zij overleg den ook niet met hun eigen achterban." Oud-voorzitster Oudshoorn zegt dat nu verschillende voor zieningen in het bejaardenhuis 'zomaar' worden afgeschaft. Zo krijgen de bejaarden geen klei ne boodschappen meer be zorgd. „We krijgen een briefje VRIJE TUD Aikido De Aikido vereniging Shi Zen Rye begint deze maand met in troductiecursussen Chinese en Japanse bewegingskunsten. De basisbeginselen van de Japanse krijgskunst Aikido komen aan de orde in elf lessen (op maan dag- of dinsdagavond) voor mensen van 16 jaar en ouder. De cursus Chinese bewegings leer T'ai Chi Chuan (tweeweke lijks op vrijdagavond) bestaat uit acht lessen. De cursussen worden gegeven in de gymzaal aan de Molensteeg (ingang tus sen nummer 13a en 15 Doeza- straat). Informatie, opgave en brochure 071-124682 (E. Smul- van 25 gulden om het zelf te doen." Qok moet er voortaan voor het doen van de was wor den betaald. „Terwijl wij het met alle bezuinigingen al krap hebben." Ook de mogelijkheid in het huis van een overleden afscheid te nemen bestaat niet meer. „Er is geen ruimte meer, waarin ie mand opgebaard kan worden", zegt Oudshoom. „En als je ziet hoe het bij andere Leidse be jaardenhuizen toegaat. Daar is wel een goed contact tussen be woners en directie. Wij staan hier met onze rug tegen de Volgens Oudshoorn was de commissie wel bij de achterban bekend. „Wij hebben in huis een bijeenkomst gehouden voor de bewoners om hun te vertel len waarom wij er mee ophiel den. Wij voelden ons nutteloos. Ons verhaal werd toen met ap plaus begroet, want de bewo ners zijn het met ons eens." Oudshoom benadrukt overi gens dat op het verplegend per soneel niets is aan te merken. „Dat zijn schatten." ders), 134590 (Kim) en 126302 (M. Mentink). Karate De beginnerscursus 'shuri-Ryu Karate' begint deze maand. Sensei Inge Ruys doceert karate, zelfverdediging, straatvechten en stokvechten aan vrouwen. Voor informatie: 414117. Klaverjassen In wijkgebouw De Linde aan de Herenstraat 64 worden op 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart en 2, 16 en 23 april klaverjasavonden gehouden. Aanvang 20.00 uur. Inlichtin gen: 311635 (J. Ligtvoet). De goede voornemens van de Leidse studenten Peter Henk Eshuis en Maarten Tolsma zien er voor 1993 iets anders uit dan voor de meeste Nederlanders. Half mei gaan de twee voor een jaar op wereldreis. Per fiets, met als einddoel China. „Nee, we plannen niet alles van te voren, want dan heb je de reis in feite al gemaakt voordat je bent ver trokken", zegt Tolsma. De 25-jarige Tolsma (medicij nen) en de even oude Eshuis (politicologie) hopen eerst dit voorjaar af te studeren. Tegelij kertijd zijn de voorbereidingen voor de trip over een afstand van tenminste zo'n dertiendui zend kilometer, in volle gang. Voorlopig staat de fiets nog in Tolsma's kamer. „Die is op mijn postuur samengesteld uit losse onderdelen. Het is half een mountainbike, half een randon- Eshuis moet nog aan een soortgelijke fiets komen en denkt dat een sponsor daarbij misschien kan helpen. „We zouden bijvoorbeeld materiaal kunnen uittesten." Ook voor andere uitgaven hoopt het tweetal nog op extra ondersteu ning. „Zoals van Kamers van Koophandel. En een of andere bollenexporteur bijvoorbeeld voor wie we symbolisch iets kunnen doen, want China gaat als markt open." De twee nemen de tijd. Rond kijken in Oost-Europa is het eerste doel. „We hebben na tuurlijk op de seizoenen gelet. Het is het beste om in septem ber en oktober door Turkije te trekken, daarna door Iran en in de winter door Pakistan en In dia." In het voorjaar van 1994 De Leidse studenten Eshuis (I) en Tolsma vertrekken dit voorjaar op de fiets voor een wereldreis die in China moet eindigen, foto henkbouwman willen de twee in Nepal de wan delschoenen aantrekken en dan begint de onzekere tocht naar China, waarbij de Oude Zijde route de weg met de twee duizend bochten wordt ge volgd. Een 'hoogtepunt' moet ook het bereiken van het dak van de wereld (5600 meter) op de Korakoramroute worden. Stippellijn De ervaring in lang reizen is er wel, ervaring met lang fietsen minder. Maar dat is ook niet zo belangrijk, vinden ze. „De con ditie komt wel", meent Tolsma, terwijl het volgens Eshuis 'voor 80 procent op doorzettingsver mogen' aankomt. Wel hopen ze dat ze de fiets niet ergens 'op een bus hoeven te gooien'. Uit ervaringen van anderen blijkt dat je met rijwielen een heel eind kunt komen. .Alleen in China is dat onduidelijk", weten de studenten. „In boeken met fietsroutes zie je een stip pellijn die bij de Chinese grens ophoudt. Wij hopen die lijn ei genlijk voort te zetten. Je hoort verschillende verhalen, in China is fietsen voor buitenlanders verboden, maar er zijn wel weer georganiseerde reizen naar een bepaalde provincie. Reizen is er bureaucratisch geregeld, maar het weggeven van plastic ball points kan misschien al wonde ren doen. Een vriendin die Chi nees studeert, stelde een brief op over ons doel. Die laten we daar zien." Over andere grensovergangen zijn de twee optimistisch. „Het verkrijgen van doorreisvisa is vaak niet zo moeilijk, over Iran horen we positieve verhalen, en we gaan niet door Afghanistan of Irak. Verder moet je geluk hebben. Hoe vaak hangt het niet van het humeur van de be ambte af?" Ieder rekent op zo'n 20 kilo bagage bij de tocht. „Medische spullen. Een van ons is bijna arts. Dus kunnen we in elk geval overweg met injectienaalden", zo vertellen ze. „Voorts hebben we materiaal bij ons om voor enkele dagen water te vervoeren en waterzuiveringstabletten. En een stapeltje boeken How to survive... En kampeer- en repa ratiespullen." „Voor onze saxofoons is he laas geen plaats", lacht Eshuis, „maar wel voor mondharmoni ca's natuurlijk, om op te treden als de nood helemaal aan-de man komt." Voor de reis naar Nederland grijpen ze terug op een ander middel van vervoer. „De Trans- siberië-expres. We hopen tot Peking te fietsen en daar op te stappen, maar anders doen we dat in Mongolië of Alma Ata." een modem 'hofje' ge bouwd in 1936. FOTO WIM DIJKMAN Het Justus Carelhuis: een modern 'hofje' in Leiden 'Dit is pure rasse haat' Leiden is in binnen- en buitenland be roemd om de prachti ge hofjes die er kunnen worden bezocht. Dergelijke kleine wo ningbouwcomplexen kwamen al vanaf de vijftiende eeuw tot stand en de meeste van de in totaal ongeveer 35 gestichte hofjes zijn in meer of mindere mate gaaf bewaard gebleven. Dat juist in deze stad zoveel van deze liefdadige instellingen ont stonden vindt zijn oorzaak in de grote verschillen die vooral in de zeventiende eeuw tussen rijk en arm ontstonden als gevolg van de industrialisatie van de textielnijverheid. De lakenin dustrie bijvoorbeeld maakte in die tijd een economische bloei periode door en de onderne mers werden snel rijker. Leden van rijke koopmansfamilies stichtten onderkomens voor de behoeftigen in de samenleving. Dat deden ze in de eerste plaats om hun geweten te sussen, maar ook om hun namen de eeuwen te laten overleven. Maar het stichten van deze rond een centraal hofje gegroe peerde woonhuisjes voor ouden van dagen voorzag ook in een grote behoefte, want in die tijd had iemand die op leeftijd kwam weinig mogelijkheden. Een bejaarde werd doorgaans door de naaste familie in het ge zin opgenomen, maar waar dat niet kon, bestond nu de moge lijkheid iemand in een hofje te laten wonen. Een rijke burger kon in zijn testament de wens uitspreken dat na zijn of haar dood tot het stichten van een hofje moest worden overgegaan met behulp van de nagelaten middelen. Van dat geld werd dan een stuk grond in de stad aangekocht, waarop meestal vier vleugels met eenvoudige huisjes rond een hof werden ge bouwd. In het midden van het hofje stond een gemeenschappelijke pomp en wanneer er voldoende geld en ruimte was, voorzag men de ingang van een indruk- wekkend poortgebouw met een portaal waardoor het hofje kon worden bereikt. Boven dat portaal bevond zich meestal de regentenkamer. Regenten vormden het bestuur van het hofje en kwamen in deze kamer regelmatig bijeen om te verga deren. De entree en de regen tenkamer werden luxueus uit gevoerd in tegenstelling tot de huisjes zelf die doorgaans vrij klein en sober waren. In het tes tament van de stichter was meestal ook het reglement van een hofje vastgelegd en een portier zag toe op de naleving ervan. Naarmate de lakennijverheid terugliep, nam ook het aantal stichtingen van liefdadige in stellingen af. Echt rijke burgers waren er niet meer en steeds meer mensen hadden op den duur moeite het hoofd boven water te houden. In de negen tiende en twintigste eeuw kwa men daardoor nauwelijks hofjes tot stand. Een uitzondering hierop vormt het zogenaamde Justus Carelhuis dat onderwerp is van dit artikel. Schenkingen Twee broers uit Den Haag, Jus tus en Carel Pape hadden rond de eeuwwisseling in Leiden rechten gestudeerd. Dat was kennelijk erg goed bevallen want na hun studie wilden ze uit waardering iets terugdoen. In de loop der jaren deden zij een aantal schenkingen. Na zijn dood in 1921 liet Carel Pape zelfs fl 70.000,- na ten behoeve van een nieuw te stichten hofje voor gepensioneerde Leide- Waarschijnlijk was hij op dit idee gekomen omdat zowel hij als zijn broer gedurende een groot deel van hun leven, re genten van het Barend van Na menshof waren geweest. De re genten van dit hofje zouden ook de stichting van het nieuwe hof je op zich nemen. Achter de Witte Rozenstraat werd een ge schikt stuk grond gevonden en in 1936 werd daar het Justus Carelhuis gebouwd. Het complex is een ontwerp van de architect Bernard Buurman die ook het vrijstaande gebouw op de hoek van de Tweede Bin nenvestgracht en de Steenstraat ontwierp. Volgens Buurman kwam de functie van een ge bouw op de eerste plaats en be paalde deze functie dan ook de vormgeving ervan. Met deze opvattingen schaarde hij zich achter de architecten van het zogenaamde Functionalisme of de Nieuwe Zakelijkheid en ook het Justus Carelhuis is een ty pisch voorbeeld van deze bouwkundige opvatting. Er werden geprefabriceerde bouwelementen toegepast en van decoratieve elementen is vrijwel geen sprake. Het sobere karakter van het complex sluit inderdaad goed aan op de func tie ervan. In totaal kwamen twaalf kleine huisjes tot stand die in vergelijking met de ze- ventiende-eeuwse hofjeswonin gen nog tamelijk luxueus waren: elk huisje bestaat uit een verdie ping op de begane grond met keuken, twee kleine kamers, gang en toilet en een zolderver dieping met twee slaapkamers en een badkamer. Bovendien heeft elk huisje een eigen tuin tje dat grenst aan het water van deTrekvliet. In het geval van het Justus Ca relhuis kan niet van een hofje in de eigenlijke zin worden ge sproken, want het complex heeft geen gesloten binnen plaats of gemeenschappelijke pomp. Maar dankzij het beslo ten karakter door de ligging achter de Witte Rozenstraat hangt hier toch de intieme sfeer die zo kenmerkend is voor de oudere hofjes. De laatste wens van Carel Pape lijkt daarmee dan ook op eigentijdse, maar toch passende wijze te zijn ver vuld. Ook in een ander opzicht is dit hofje niet te vergelijken met de oudere exemplaren. Hier was geen door regenten vastgesteld reglement van toepassing, maar er werden wooncontracten met de bewoners afgesloten. Weder zijdse rechten en plichten wer den daarin vastgelegd en een conciërge lette op de naleving van het contract. Tegenwoordig worden de huisjes bewoond door wat oudere mensen die er nog altijd hun welverdiende rust vinden. BIANCA VAN DEN BERG SASSENHEIM DORtTH UGTVOET „Ik vind dit zo erg. Wij komen uit Den Haag, maar ik heb het idee dat buitenlanders in dit dorp minder snel worden geac cepteerd dan in Den Haag. Je maakt hier iri de zaak geregeld mee dat ze zeggen 'Hé Turk, schenk me eens een colaatje in'." Mevrouw C. Ibrahim, die samen met haar echtgenoot het shoar- ma-restaurant Delta aan de Sas- senheimse Hoofdstraat runt, is geschokt. Tijdens de oude jaarsnacht werd de ruit van haar zaak volgeplakt met racis tische stickers. Het politieon derzoek naar het voorval heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Samen met twee klanten staat Ibrahim op nieuwjaarsdag de laatste kleverige resten van de ramen af te schrapen. 'Stop im migratie nu' en 'White is beauti ful' is op enkele inmiddels op de grond gevallen stickerresten te lezen. Nog net is de reclame voor de Centrumpartij '86 zicht baar. De zwartgeblakerde mar kiezen aan de buitenzijde van de winkel bieden een trieste aanblik. Waarschijnlijk in brand gestoken nadat de stickers zijn opgeplakt, vermoedt Ibrahim. „En we hebben nog geluk ge had. We waren op oude jaarsnacht dicht en hebben ge hoord dat mensen met brand blussers het vuur hebben ge doofd. Hierachter zit allemaal hout. Onze zaak had wel in vlammen kunnen opgaan." Van haar klanten heeft Ibra him inmiddels steun gekregen. Sandra Bazuin die samen met Astrid Driessen de spons han teert: „Toen ik hier op nieuw jaarsdag binnenkwam, zag ik de stickers al zitten. Ik vind het vreselijk dat dit gebeurt. Ik word ontzettend kwaad over discri minatie." Driessen is het roe rend met haar eens. „Dit soort dingen kan gewoon niet", con cludeert ze. Hoewel Ibrahim 's middags nog staat te trillen op haar be nen, heeft ze wel meteen aan gifte gedaan bij de politie. „Waarom doen ze dit?", vraagt ze zich hardop af. „We zitten hier nu anderhalf jaar en wer ken keihard. Dan gaan we eens een keer-een nachtje dicht en dan gebeurt dit. Het is vreselijk, pure rassehaat. Ik heb er geen woorden voor." De shoarmazaak heeft al eer der te maken gehad met vreem delingenhaat. In maart 1992 is er in het restaurant een vecht partij geweest waarbij racisme een rol speelde. Ibrahim heeft toen niet te veel ruchtbaarheid aan de zaak willen geven. „Maar nu we zelfs dit soort din gen meemaken heb ik de publi citeit gezocht. Mensen moeten weten dat dit soort dingen niet alleen in Duitsland gebeuren maar ook hier." T. Mudde, tweede secretaris van de Centrumpartij '86 en wonend in Sassenheim, zegt niets van de actie te weten. „Het is niet de bedoeling dat onze stickers op andermans rui ten terecht komen", zegt hij. „Bovendien als je jezelf op deze manier in de aanbieding zet, werkt dat alleen maar tegen je." De politieke partijen van Sas senheim hebben inmiddels een diepgaand onderzoek geëist naar de stickeractie. Dat eisen ze in een gezamenlijke brief aan burgemeester H.M. de Jonge. Die zei op 1 januari al direct de kwestie grondig te zullen onder zoeken. „Dit is immers niet te tolereren. In dit dorp mag je niet discrimineren op basis van sekse, kleur of godsdienstige overtuiging."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 10