Leidsch Dagblad Oekraïne steunt START -verdrag WITLOF EN GEHAKT Spitsuur op sloten, plassen en vaarten Lia van Schie diep gezonken EXTRA KOOPAVOND: WOENSDAG 6 JANUARI tot 21.00 uur Toast op Leidse gifmengster GOED NIEUWS Nederlander vindt werkdruk te hoog MAANDAG 4 JANUAR11993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40048 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De Tijd van Toen A O •'ustus Carel- I huis, een hofje uit de jaren dertig van deze eeuw, gebouwd achter de Witte Rozenstraat. Hoogovens vreest verlies markt VS UMUIDEN FRANS VAN DEN BERG Een nieuwe tegenslag Hoogovens. Het staalbedrijf houdt er ernstig rekening mee dat de zo belangrijke Ameri kaanse markt dit jaar voor een groot deel wegvalt. Het IJmui- dense bedrijf vreest de dupe te worden van invoerbeperkingen als reactie op dumpingklachten tegen Westeuropese bedrijven, waaronder Hoogovens. De onheilstijding kon van ochtend worden opgetekend uit de mond van de nieuwe be stuursvoorzitter M. van Veen. Hij kwam met het nieuws in zijn nieuwjaarsboodschap, die werd uitgesproken via een vi deojournaal voor het personeel. Van Veen herinnerde eraan dat Hoogovens een bijzonder zwaar jaar achter de rug heeft, terwijl het nieuwe jaar onder zeer moeilijke omstandigheden be gint. De Amerikaanse markt was in 1991 goed voor van 526 miljoen gulden, ofwel 12 pro cent de totale omzet. koudekerk aan den run Jong en oud ver maakten zich het afgelopen weekeinde op het ijs, overal waar het sterk genoeg was. Het prachtige zonnige schaatsweer lokte vele duizenden het ijs op. Ook op sloten, plassen en vaarten was het een drukte van kerk aan den Rijn. Vaders met kleine kinde ren achter een slee of stoel, oma's die nog wel een rondje durven draaien. Schaatslief hebbers met flitsende schaatspakken of ge woon met de lange winterjas aan. ledereen die kan schaatsen moést gewoon het ijs op. Stompwijk. Met name in Stompwljk was de Je kunt het niet maken met dit weer thuis publieke belangstelling zeer groot. De vorst te blijven zitten", zei een enthousiate is overigens op zijn retour, maar vandaag schaatsster, in de buurt van de Wiide Aa. en morgen kunnen de afstandschaatsers Op diverse plaatsen werden kortebaanwed- nog overal in de regio toertochten rijden, strijden gehouden zoals in Hoogmade en foto ben de bruyn President Kravtsjoek doet toezeggingen over raketten President Kravtsjoek van Oekraïne heeft gisteren voor speld dat het Oekraïnse parlement het START-I-akkoord zal ratificeren. Ook prees Kravtsjoek het START-II-ak- koord, dat de Amerikaanse president Bush en zijn Russi sche collega Jeltsin gisteren in Moskou ondertekenden. De START-verdragen regelen de reductie van de zoge noemde strategische kernwapens. KIEV/moskou Rtr/DPA/AP/AFP „Oekraïne gaat verder op de weg naar zijn doelstelling om een niet-nucleaire staat te wor den en ik geloof dat het hoogste wetgevende lichaam START-1 gunstig zal beoordelen", ver- Waarde Kravtsjoek. Hij reageer de daarmee op westerse kritiek dat Oekraïne veel te traag han delt bij de ratificatie van het verdrag, dat nog werd gesloten tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie. Kravtjsoek noemde START-II een akkoord dat tegemoet komt aan de „be hoeften van de gehele mens- In de Opvallende Opruiming van Baalbergen vindt u vele modellen ongelooflijk laag geprijsd. Dus kom snel kijken! heid". De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, verklaarde gisteren ook dat Kravtsjoek de verzeke ring heeft gegeven dat zijn land het START-I-akkoord zal ratifi ceren en daarmee de weg zal vrijmaken voor START-II. Vol gens Kozyrev heeft Kravtsjoek ook toegezegd dat zijn land de strategische atoomwapens uit Oekraïne naar Rusland zal over brengen. De Russische minister van buitenlandse zaken beves tigde bovendien dat de atoom wapens op Oekraïns grondge bied onder Russische controle staan. Over de ratificering van START-II in het Russische par lement zei Kozyrev: „Dat zal geen gemakkelijke opgave wor den." Als START-II door het Russi sche parlement en de Ameri kaanse Senaat wordt geratifi ceerd, maakt het verdrag gro tendeels een einde aan inter continentale raketten met meervoudige koppen. In het jaar 2003 zouden beide zijden nog hooguit 3.000 a 3.500 stra tegische kernkoppen mogen hebben. Nu hebben zij geza menlijk 20.000 kernkoppen. Een deel van het voormalige Sovjet-arsenaal staat in Oekraï ne, Witrusland en Kazachstan. START-II kan alleen slagen als ook die landen meewerken. De VS hebben gezegd minstens 175 miljoen dollar steun te willen verlenen voor de ontmanteling van de Oekraïnse kernwapens. Ook Witrusland moet START-I nog onderschrijven. Schaatsster Lia van Schle is gisteren diep gezonken tijdens het NK afstanden in Deventer. De Stompwijkse slaagde er niet in zich te kwalificeren voor het EK en presteerde over de gehe le linie belabberd. Van Schie was na de wedstrijden aange slagen. „Ik moet eerst maar weer eens lekker gaan schaatsen", zei ze, daarmee aangevend dat ze terug lijkt te zijn bij at Vol gens de coaches 'moet er een knop om' bij de schaatsster die haar plaats in de kernploeg dreigt kwijt te raken aan jeug dige talenten als Barbara de Loor, Ingrid van der Voort, Tonny de Jong en Colette Zee. Zoeterwoudenaar Jeroen Straathof had meer succes. Hij pakte een bronzen medaille op de 1500 meter. Junior Martin Hersman maakte een verras send sterk debuut De Sassen- heimer werd vijfde in het offi cieuze eindklassement leiden Niet gemakkelijk herken- burgemeester Goekoop zal in de len. baar in zijn 19de-eeuwse toga en film over Goeie Mie als President het gezicht omringd met een paar van de Rechtbank het oordeel flinke grijze tochtlatten: de Leidse over deze Leidse gifmengster vel- foto hielco kuipers Utopie -j Leidenaar Coen I Vrouwenvelder brengt CD uit in eigen be heer: 'Ik heb behoefte aan een utopie'. Churchill had vrede met Hitier moeten sluiten s van zweeden HET WOORD IS AAN Chinees spreekwoord Na drie dagen zonder lezen wordt praten smakeloos. VANDAAG correspondent Winston Churchill, premier het Verenigd Koninkrijk tijdens de oorlogsjaren, had in 1941 vrede met Hitier moeten slui ten. Hij zou dan het Britse we reldrijk voor de ondergang heb ben kunnen behoeden. Die stelling poneerde Alan Clark, staatssecretaris van de fensie onder Thatcher, zaterdag in een artikel in het dagblad The Times. Zijn bewering werd gis teren door verscheidene histori ci aangevallen. Clark schreef dat in 1941 de slag om Groot-Brittannië was gewonnen, en dat Hitier zijn aandacht naar Rusland had legd. Churchill had volgens Clark op dat moment een vre desaanbod van Rudolf Hess moeten aanvaarden. Hess, des tijds Hitiers plaatsvervanger, landde op 13 mei 1941 per pa rachute in Schotland met een vredesaanbod aan de Britten. Churchill wilde echter niets van vrede weten, volgens Clark o dat hij de geschiedenis wilde gaan als een groot staatsman, De visie van Clark komt ov een met die van de geschied kundige John Charmley, die ir een recente studie een soortge lijke stelling verdedigde. De meeste historici gaan er echter van uit dat de missie van Rudolf Hess een wanhoopsactie wa dat hij Hitier daarover niet had geraadpleegd. Zijn vredesvoor stel was daarom van generlei waarde. Vorig jaar gaf de rege ring documenten vrij die be trekking hebben op de Hess episode. Een aantal stukken werd echter geheim gehouden, volgens Clark de papieren waar uit zou zijn gebleken dat Hess handelde op bevel van Hitier. Clark, zelf historicus, werd gisteren heftig aangevallen. Zijn vroegere hoogleraar, professor Donald Cameron, zei: „Hij is een arrogante, op zichzelf ge richte man die onzin uitkraamt Hij heeft geen enkel oog voor al het geschiedkundig materiaal dat aantoont dat Hess in zijn eentje opereerde." Een andere leidende historicus, professor Richard Overy van King's Colle ge, meende: „Wat Clark schijnt te vergeten is dat het een oorlog was tegen het fascisme". 'Vrouwencondoom heeft toekomst' utrecht anp Er is in Nederland plaats voor het vrouwencondoom, zo con cludeert de Rutgers Stichting na een onderzoek onder 300 vrou wen en hun partners. Eenderde overweegt het vrouwencon doom te gaan gebruiken. Vrijwel alle ondervraagde vrouwen hadden een vaste partner en gebruikten de pil. Driekwart vindt het vrouwen- condoom (tamelijk) eenvoudig in te brengen, zeker na enig oe fenen. Een kwart van de vrou wen en bijna dertig procent van de mannen vindt net vrouwen- condoom prettiger dan het mannencondoom. Het vrouwencondoom is van af 8 januari verkrijgbaar. Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten - Programma's Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 21 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later sneeuw en ijzel Toenemende bewolking. Vooral in de namiddag en avond kans op sneeuw of ijzel. Temperatuur van nacht van min 4 graden. Middag- temperatuur min 2. Wind zuidelijk, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer toenemend tot hard, later mogelijk stormachtig. Nieuwe strip: Jan, Jansen de kinderen Een nieuw jaar en een nieuwe strip. Vanaf vandaag beleven Jan, Jans en de kinderen hun avonturen dagelijks in de krant. Deze bekende strip is getekend en geschreven door Jan Kruis. Dus nu naast Boes en Heinz ook opa, Catootje, Jeroen, Kar lijn, vader Jan, moeder jans, de poezen en de tekkel op de pag4 na Kerk Samenleving. LeiUch 1 Dagblad j NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement Voorletters,- Tel.: KNMI: Wegen morgen glad door ijzel Morgenmiddag tussen 4 en 6 uur kunnen de wegen door ijzel en natte sneeuw verande ren in ijsbanen, zo heeft het KNMI vanmorgen gewaar schuwd. Morgenmiddag zal een neer- slaggebied Nederland passe ren, waarbij hoogstwaarschijn lijk neerslag zal vallen. Of het daarbij gaat om natte sneeuw of ijsregen is nog niet duidelijk, maar omdat de grondtemperatuur nog ver on der nul is, zal de neerslag di rect bevriezen op het wegdek. Uit enquête van Industriebond FNV blijkt: utrecht anp Ruim driekwart (78 procent) van de Ne derlanders vindt dat de werkdruk en het werktempo omlaag moeten, zodat meer mensen aan het werk kunnen. Voorts vindt 46 procent dat 60 jaar een mooie leeftijd is om de VUT in te gaan. Van de ondervraagden vindt 37 procent dat de VUT-leeftijd nog verder omlaag moet. Slechts 8 procent vindt dat mensen langer moeten blijven werken. Dat blijkt uit een enquête die voorzitter Van der Weg van de Industriebond FNV vanmiddag heeft gepresenteerd op de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn bond. De helft van de 750 ondervraagden vindt dat vakmensen in de industrie goed verdie nen, 30 procent meent dat het salaris te laag is. Van der Weg vindt dat de resultaten aar dig sporen met de inzet van de industrie bond bij de komende CAO-onderhande- lingen. Daarin staat naast een goede belo ning ook gezond werk centraal. Met name aan een lagere werkdruk tilt de bond zwaar. Tweederde van de ondervraagden voelt voor het idee van de bond om een indus triefonds in te stellen om bedrijven die moeilijke tijden doormaken (bij voorbeeld DAF en Hoogovens) te steunen. Van de voorstanders vindt ruim een derde dat zo'n fonds door particuliere moet worden betaald, 28 procent betaling uit belastinggelden en 21 procent voelt er wel voor de reserves van pen sioenfondsen aan te spreken. Van der Weg maakte opnieuw duidelijk dat hij zeer ongelukkig is met het moei zaam bereikte centraal akkoord waarin werkgevers en vakcentrales afspraken dat de onderhandelingen over nieuwe CAO's twee maanden worden opgeschort. „Die adempauze is ons door de strot geduwd", zo zei hij. De vakbondsvoorzitter constateerde dat met name de metaalwerkgeversorganisa tie FME zich achter de adempauze ver schuilt en botweg weigert met de bond snel om de tafel te gaan zitten om over de problemen in de industrie te praten. Ter wijl dat overleg juist broodnodig is. Witlof, 500 gram Gehakt half om half, kilo 11497.99 mn,< a qq 500 gram Na de eerste 2 weken i betaal ik mijn abonnement. D Per maand, automatisch 28,75)* D Per kwartaal, via acceptgiro 82,85) Deze aanbiedingen gelden van dinsdag 5 t/m zaterdag 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1