Kermis toch weer op Laan van Ouderzorg Kinderoppas of afwasser: Amerika heeft het Verpleeghuis bij Huize Adegeest of 't Hofflants Huys Regio Leiden Aannemer Arbouw is problemen te boven Bumperfrogs op Duinrell Onderzoek naar SJJO in januari afgerond Zekerheid over banen bij Verto ZATERDAG 19 DECEMBER 1992 Financiële regeling met schuleisers leiderdorp» üesbeth buitink Het Leiderdorpse aannemings bedrijf Arbouw heeft de afgelo pen twee jaar met grote finan ciële problemen gekampt. Door het faillisement van de grootste opdrachtgever van Arbouw en uitstel van een groot renovatie project in Den Haag, kwam het bedrijf 'in een minder aangena me liquiditeitspositie'. Volgens directeur K. Arbouw zijn 'de grootste financiële problemen inmiddels echter opgelost'. Dit jaar denkt het bedrijf zelfs een lichte winst te boeken. Door het faillissement van de grootste opdrachtgever, buiten de Leidse regio, raakte de aan nemer diep in de rode cijfers. Hoe hoog de schulden van het bedrijf aan de Touwbaan waren opgelopen, wil Arbouw echter niet prijsgeven. De aannemer heeft de financiële problemen naar eigen zeggen opgelost door 'de relaties te verzoeken in te gaan op een hen aangeboden betalingsregeling'. Het Leider- dorpse bedrijf heeft met de schuldeisers afgesproken 65 procent van de schulden te vol doen. Volgens Arbouw waren de problemen niet zo groot dat een faillissement dreigde. „Het woord faillissement is nooit ernstig bij ons opgekomen", al dus adjunct-directeur J. Jansen. „Van een dreigend faillissement weten wij officieel niets af', zegt ook districtbestuurder M. Gerri tsen van de FNV Bouw- en Houtbond. „Maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren wel grote financiële problemen ge had. Het hangt er al twee jaar Ontslag Arbouw heeft ruim honderd mensen in dienst. Volgens Ger ritsen heeft het bedrijf de kos ten onder meer geprobeerd te drukken door afgelopen zomer mensen te ontslaan. Voor twaalf metselaars en timmerlieden diende het bedrijf een ont slagaanvraag in. „Het meren deel van die mensen heeft uit eindelijk zelf ontslag genomen omdat het te heet onder hun voeten werd. Daarmee loste het probleem voor Arbouw zich vanzelf op", aldus Gerritsen. De vakbond maakte met succes be zwaar tegen één ontslagaan vraag, dat door het arbeidsbu reau werd afgewezen omdat het te weinig was onderbouwd. Arbouw wil alleen kwijt dat het bedrijf 'de interne organisa tie heeft aangepast om meer rendabel te kunnen opereren'. „We hebben gedwongen ontsla gen weten te vermijden", aldus adjunct-directeur J. Jansen. „Die metselaars en timmerlie den hebben gewoon een andere baan gevonden", voegt direc teur Arbouw toe. De Leiderdorpse aannemer voert in de hele Leidse regio bouwprojecten uit. Ook in Den Haag is Vanaf januari n zelfstandig team gaan onder de i Den Haag'. Arbouw hoopt zc 'flexibel op de toekomst te kun nen inspelen'. actief, daar een het werk 'Arbouw 'Boutavond' in Warmond warmond Supportersclub 'Langs de Lijn' houdt vanavond een 'boutavond' in het clubhuis van Warmunda in het Warmondse sportpark Overbos. Een boutavond houdt in dat er kippen, kal koenen en konijnen worden verloot onder belangstellenden die nog niks in huis hebben voor kerst. Om 19.30 uur wordt het Rad van Avontuur in gang gezet. De hoofdprijs is een sappig varken. Kerstsamenzang in Groene Kerk oegstgeest Het Oegstgeester koor 'Cappella pro Cantibus' zingt zondag kerstliederen tijdens een kerstsamenzang in de Groene Kerk in het dorp aan de Haarlemmerstraatweg. De samenzang duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Kerst-koffie-concert in Hofwijck Het Voorburgse kamerkoor Andite geeft zondag een Kerst-koffie-concert in de recreatiezaal van verzorgingshuis Hof wijck aan de Hazenboslaan in Oegstgeest. Het koor zingt liede ren uit verschillende stijlperiodes en uit verschillende landen. rt begint om 11.00 uur, de koffie is al om 10.30 bruin. De kermis op de Laan van Ouderzorg zorgt volgens de omwonenden Omwonenden boos op gemeentebestuur Leiderdorp voorschoten marieta kroft Een klein verpleeghuis in Voor schoten kan het beste worden gerealiseerd bij 't Hofflants Huys of bij Huize Adegeest. Dat vinden B. en W. van Voorscho ten. Beide Voorschotense ver zorgingstehuizen hebben zich bereid verklaard om aan 60 de mente bejaarden verpleeghuis zorg te bieden. In dat geval moet er nieuwbouw worden neergezet. Voorschoten is er fel op ge brand om een verpleeghuis bin nen haar gemeentegrenzen te halen. In de gezondheidsregio Leiden is Voorschoten in tegen stelling tot gemeenten als Lei den, Leiderdorp en Oegstgeest wat betreft verpleeghuiszorg een witte vlek, meent het colle ge. B. en W. zijn inmiddels met vertegenwoordigers van Ade geest en 't Hofflants Huys, Kruiswerk Rijn en Duin en de Stichting Thuiszorg 'Horst en Vlietsteden' om de tafel gaan zitten. Gezamenlijk hebben zij het plan voor een verpleeghuis voorziening verder uitgewerkt. B. en W. hopen hopen dat het provinciebestuur het plan van Voorschoten overneemt. Eind januari brengt de provincie een advies uit aan het ministerie van WVC. Deze neemt in het voorjaar een definitief besluit, zodat de dependance er in 1994 kan zijn. Als de verpleeghuisbedden er komen, gaat dat ten koste van het aantal verzorgingsplaatsen. Maar ook daar hebben B. en W. een oplossing voor bedacht. In andere wooncomplexen voor ouderen, bijvoorbeeld de Ri chard Wagnerflat of de Rossinif- lat, zouden mensen die eigenlijk voor een verzorgingstehuis in aanmerking komen, vergelijk bare zorg kunnen krijgen. De hulpverlening wordt dan gebo den door de Kruisvereniging en het gecoördineerd ouderen werk. Bovendien kan in de nabij heid van Adegeest een complex aangepaste woningen voor ou deren worden gebouwd die eventueel op Huize Adegeest kunnen terugvallen. B. en W. spreken geen voor keur uit voor een dependance bij Adegeest of bij 't Hofflants Huys. Beide locaties zijn cen traal gelegen en goed bereik baar. Mochten beide plekken niet haalbaar blijken, dan den ken B. en W. aan verpleeghuis zorg buiten de muren van een instelling. Dit zou kunnen in de nog te bouwen ouderenwonin gen aan de Raadhuislaan en aan de Prins Bemardlaan in de nabijheid van Adegeest. De jaarlijkse kermis in Leiderdorp staat rond Koningin nedag toch weer op de Laan van Ouderzorg. Het college van B en W wil de kermis niet verplaatsen naar het voor malig basketbalveldje op de hoek van de Acacialaan en de Hoogmadeseweg, omdat dat te veel problemen zou geven met de buslijnen en verkeersomleidingen. leiderdorp uesbeth buitink Het college negeert met die be slissing de klachten van omwo nenden van de Laan van Ouder zorg, hoewel die begin dit jaar gelijk kregen van de commissie beroep- en bezwaarschriften. De kermis naast het park de Houtkamp zorgt al enige jaren voor overlast. Omwonenden klagen over de harde muziek, jongeren die de flatmuren als urinoir gebruiken en in de kel ders van hun flats bier drinken en joints roken. De kermis ver huisde naar de Laan van Ouder zorg tijdens de verbouwing van zwembad De Does aan de Hoogmadeseweg. Daarna had het evenement weer op de par keerplaats van De Does moeten worden gehouden, maar die wordt zo intensief gebruikt dat er geen plaats is voor de attrac- De gemeente zocht vorig jaar naar een andere lokatie voor de kermis, om de omwonenden van de Laan van Ouderzorg te ontlasten tot in de Houtkamp een evenementenplain is aan gelegd. Alleen het voormalige basketbalveldje aan de Hoog madeseweg bleek daarvoor ge schikt. De raadscommissie be stuurszaken stelde voor om de kermis te laten rouleren. De at tracties zouden dan het ene jaar op de Hoogmadeseweg staan en het volgende jaar op de Laan van Ouderzorg. B. en W. willen de buslijnen over de Hoogmadeseweg echter niet omleiden. Ook de beweg wijzering voor een omleiding van verkeer vanaf de Achthove- nerweg zou problematisch zijn. De geluidsoverlast voor omwo nenden zou daar bovendien groter zijn dan bij de flats langs de Laan van Ouderzorg. „Het enige voordeel van deze lokatie is het feit dat het aantal gehin- derden lager is", aldus B en W. Moed Merelstraatbewoner J. Kok is verontwaardigd over de beslis sing. Hij maakte vorig jaar met andere onwonenden bezwaar tegen de kermis op de Laan van Ouderzorg. „Zo langzamerhand zakt ons de moed in de schoe nen. Het is alsof we al die tijd tegen een muur hebben aange praat. We moeten ons beraden of er toch nog iets aan te doen valt. Maar ik moet zeggen dat het college inventief bezig is ex cuses te verzinnen om de ker mis voor onze deur te houden", zegt Kok cynisch. Oranjevereniging-voorzitter B. Kerner is wel gelukkig met de keuze voor de Laan van Ouder zorg. „De kermis rouleert al ja ren door het dorp en ik ben voor de kermisexploitant blij dat hij weer bij de Houtkamp kan staan." Kerner zegt wel be grip te hebben voor de klachten van de omwonenden. „We gaan zeer binnenkort met de exploi tant om de tafel zitten om te kij ken of er nog meer maatregelen kunnen worden genomen tegen de overlast." wassenaar Om de bestuurders op het verkeerde in de war te brengen, worden rondom de baan spie gels aangebracht. De kikkerau to's worden momenteel in Italië vervaardigd. De nieuwe attrac tie krijgt een plaats in de voor malige opslagruimte van het 3D-theater voor drie dimen sionale films op het Duinrell- terrein. Die ruimte moet nog wel grondig worden verbouwd. Als Duinrell op 2 april weer de poorten opent, wordt ook de attractie in gebruik ge- Pretpark Duinrell in Wassenaar is bezig met de voorbereidingen Bumperfrogs. De nieuwe pu bliekstrekker is te vergelijken met de botsautootjes op de ker mis. Het verschil zit hem in de vorm van auto's en het decor waarin wordt gereden. De baan komt in een soort jungle met wilde bloemen en planten te liggen, waarin de botsautootjes in de vorm van een kikker rond rijden. Tentoonstelling 'Kijk om je heen' De werkstukken van Oegstgeester schoolkinderen die mee hebben gedaan aan het project 'Kijk om je heen' zijn de hele kerstvakantie te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek van Oegstgeest. Het pro ject was een initiatief van de Vereniging Oud Oegstgeest en liet de leerlingen met andere ogen naar hun omgeving kijken. De leerlin gen hebben zelf bepaald welke Oegstgeester gebouwen en straten zij opmerkelijk vinden en dat uitgebeeld in een werkstuk. oegstgeest marieta kroft Het bureau Werk in Uitvoe ring uit Rotterdam komt eind januari met een advies over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in Oegst geest. Het bureau onderzoekt momenteel of het jongeren werk niet beter gescheiden kan worden van het jeugd- en tienerwerk. Ook komt de vraag aan de orde of de jon- gerenacliviteiten moeten blijven in het huidige onder komen van de SJJO in de woonwijk in Haaswijk. De buurt ondervindt nogal eens overlast van de jongeren. Ten slotte moet het onderzoek een antwoord geven op de vraag in hoeverre er bij het organiseren van activiteiten aansluiting kan worden ge zocht bij scholen en buurt huizen. Het bureau was zowel door de gemeente als door de SJJO ingeschakeld toen deze zo mer bleek dat de relatie tus sen die twee in diep dal was geraakt. Het bestuur verweet de gemeente een te grote be moeizucht en trad af. Om het jeugd- en jongerenwerk niet in gevaar te laten komen kwam er een interim-be stuur. „We zijn ook benieuwd naar de ervaringen elders in het land", vertelt welzijns wethouder A. Kohlbeck. „Zijn de gerezen problemen uniek in Oegstgeest of ko men ze in hel hele land voor? Camp America werft medewerkers voor zomerkampen oegstgeest annet de jong De vakantiestemming zit er al aardig in, op deze winterse mid dag in Oegstgeest. Verassend genoeg, want het koude, sfeer loze lokaal van de Oegstgeester Pabo van de Christelijke Hoge school Rijn-Delfland heeft niets dat een dergelijke stemming kan oproepen. Een stuk of twin tig scholieren en studenten luis teren echter geboeid naar drie jongemannen, drie echte survi val-types en uiteraard ex-Camp America gangers. De jongen van Camp America is in de tweede helft van zijn twenties, vriendelijk en enthou siast. Hij vertelt over het werk in Amerikaanse vakantiekampen voor kinderen. Ondertussen rijdt zijn collega-interviewer de video binnen. „Filmpjeeeeee", roept een van de aanwezigen a la Paul de Leeuw. Het filmpje bereikt duidelijk zijn doel. Propaganda met een enorme 'P' en een A-team deuntje op de achtergrond. De aanwezigen worden nog meer 'Amerika-minded dan ze al wa ren. Het filmpje laat veel zien van een zomerkamp, alleen niet dat er op een dag acht tot veer tien uur wordt gewerkt door studenten en scholieren uit heel Europa, waaronder jaarlijks zo'n 1500 Nederlanders. Aan touwen langs bergwan den afdalen of een plas overste ken, surfen, waterskiën, tennis sen, basketballen, noem maar op: een paradijs voor jongeren die van actie houden. Wijselijk liet het filmpje niet zien dat de Camp-Americagangers degene zijn die de hele dag die Ameri kaanse 'spoilt brats' in de gaten moet houden. Zelfs als ze eten en slapen. Als je niet met kinderen kunt omgaan, is dat geen probleem, want dan mag je je hele zomer afwassend doorbrengen in de keuken van een 'summercamp', meldden de Camp America- medewerkers. Je kunt daarna tenminste wel aan je vrienden vertellen dat je in Amerika bent geweest. Voor het geld hoef je het uiteraard niet te doen, je doet het voor je plezier. Na het filmpje neemt de an dere interviewer de leiding. Hij draagt bergschoenen, een spij kerbroek in dit geval waar schijnlijk 'jeans' en een hout- hakkershemd. Een gewone Hol landse jongen uit Den Haag, al leen smijt hij voordurend met Amerikaanse termen. „Er zijn ook kampen voor learning disa bled children", zegt hij terwijl hij lacht als in een Ben-Bits re clame. De laatste spreker is zwemin- structeur in het dagelijks leven en heeft in een zomerkamp ge werkt als lifeguard. Helaas brak hij tijdens zijn verblijf in het kamp zijn been. „Maar", zegt hij „als jullie iets overkomt in Amerika, maak je geen zorgen, Camp America regelt alles. No problem." verschillend. Twee vriendinnen uit Warmond, beiden 10 jaar en eindexamenkandidaat, zijn ge ïnteresseerd in kinderen en in werken in het buitenland. „En natuurlijk krijg je nooit meer de kans om zo goedkoop naar Amerika te gaan." Astrid Koops (25) uit Zoeter- meer wil een keer voor langere tijd buiten Europa verblijven. „Op mijn ouwe dag kan ik nog wel een keer naar Spanje of zo, maar Amerika moet ik echt nü doen." leiderdorp» De werkgelegenheid in de Leiderdorpse vestiging van de touw- en staalkabelfabri kant Verto blijft voorlopig ge garandeerd. Volgens presi dent-directeur H. Drenth staat de Leiderdorpse vesti ging niet ter discussie bij de bezuinigingsplannen. Die plannen moeten binnen twee maanden bekend wor den. „In beginsel willert we de produktie van zware me taalkabels daar handhaven", aldus Drenth. De president-directeur verwacht wel dat later een klein onderdeel van de Lei derdorpse Verto naar Moer dijk zal verhuizen. „Het gaat om een heel klein onderdeel tje en de plannen zijn nog in een beginstadium. We den ken erover een off-shore ser vicecentrum op te richten in Moerdijk. Maar dat speelt nog niet in 1993." Verto lijdt dit jaar een ver lies van tien miljoen gulden. Het bedrijf wil volgend jaar versneld reorganiseren om de enorme verliezen en hoge kosten terug te dringen. In de Leiderdorpse vestiging wer»t ken ongeveer honderd meri^ sen. Verto heeft verder vesti gingen in Dongen, Capelle aan den IJssel en Moerdijk. 'Oegstgeest goes America'. Deze jongeren vertrekken v nigde Staten. r waarschijnlijk voor langere tijd n Een van de aanwezigen heeft zelfs haar baan over voor een zomer met Camp America. Ze is kinderverpleegkundige, en wil een keer een lange periode met een groep kinderen omgaan, onbetaald verlof krijgen, dus als praatje blijft iedereen nog even „Dit is dan toevallig Amerika, ik dit doorzet moet ik ontslag hangen om foto's te kijken. De maar het maakt mij eigenlijk nemen. Op mijn werk weten ze zweminstructeur laat trots de niet uit waar." Ze wil anomiem nog van niets." foto zien waar hij met gebroken blijven: „Ik kan natuurlijk geen Na afloop van het promotie- been opstaat. No problem INTERNATIONALE KERSTLIE DEREN Het kamerkoor Ars Antiqua brengt kerstliederen uit verschillende landen ten gehore in de kapel van het kloosterbe jaardenoord Mariëngaerde in Warmond. Het kerstconcert be gint zondag om 15.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15