IS i Zeventig panden voor asielzoekers ma Krakers Parmentier-complex zitten klem tussen brandgevaar en kou 'Eigenlijk had ik ze de gracht in moeten duwen' Leiden Katwijker aangehouden na wilde achtervolging Twee jaar celstraf geëist voor overval op vrouw VRIJDAG 18 DECEMBER 1992 Tien procent sociale woningbouw naar vluchtelingen De gemeente Leiden wil in 1993 omstreeks 70 panden ter Ibeschikking stellen van asielzoekers. Wethouder H. de la Mar van sociale zaken maakte dat gisteravond bekend 'tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de Stich ting Vluchtelingenwerk Leiden. De gemeente Leiden mag 700 woningen bouwen in de sociale sector en de wethou der wil tien procent daarvan bestemmen voor vluchtelin gen. LEIDEN «FRANK BUURMAN ;De la Mar benadrukte gister avond tijdens de drukbezochte bijeenkomst in het Antonius 'Clubhuis dat de opvang niet ten koste zal gaan van de Leidse [woningzoekenden. „Het is ook niet zo dat er allemaal nieuw bouwwoningen voor asielzoe kers ter beschikking komen. Er kunnen ook bestaande wonin gen worden gebruikt. De asiel zoekers zullen zoveel mogelijk worden verspreid over de stad. Uitgangspunt is dat de vluchte lingen niet steeds hoeven te verhuizen, zodat ze aan hun woning en wijk kunnen wen nen". De gemeente maakt ge bruik van een oude regeling die het rijk de mogelijkheid geeft om tien procent van de nieuw bouw aan bepaalde groepen toe te wijzen. Die regeling wordt nu door de gemeente zelf toege past. Wethouder De la Mar had gis teren ook nog een trofee voor de jubilerende Stichting Vluch telingenwerk bij zich: het Cor- nelis Joppenszbeeldje, de ge meentelijke onderscheiding voor bijzondere verrichtingen voor de stad Leiden. Het beeldje werd in ontvangst genomen door Kea Fogelberg, de voorzit ter van de Stichting. Fogelberg schetste in haar toespraak in het kort de geschiedenis van de Stichting Vluchtelingenwerk. Kleinschalig begonnen in 1982 als Vereniging Vluchtelingen werk met enkele vrijwilligers, te genwoordig een professionele Stichting met naast vrijwilligers betaalde krachten en een be groting tussen de zes en zeven ton. „In het begin deden we in het buitenland kennis op, te genwoordig zijn we een voor beeld voor andere landen; onze coördinator heeft onlangs voor lichting gegeven in Duitsland". In mei 1993 wordt rond de Burcht en de Hooglandse Kerk een manifestatie gehouden over het vluchtelingenwerk. De acti viteiten zullen overigens niet zo grootschalig zijn als in 1988, toen Leiden zich als stad van vluchtelingen manifesteerde. Marokkaanse jongeren krijgen extra begeleiding Gisteravond werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de opstelwedstrijd en de tekenwedstrijd die werd uitgeschreven naar aanleiding van het jubileum van vluchtelingenwerk. Aan de wedstrijden deden leerlingen van de Rembrandt scholengemeenschap mee. Schrijver Maarten Bies heuvel reikte prijzen uit aan Debbie Philippo (zie foto), die eerste werd, Linda Otto, de nummer twee en Yolanda van der Hoom, die derde werd. Winnaars van de tekenwedstrijd kregen hun prijzen van kunstenaar Cees Buurman. In deze wedstijd waren Berry Bavelaar, Femke Dekker en Lies- beth Kalthoff succesvol. foto jan holvast 'We werken allemaal en zitten niemand in de weg' LEIDEN LOMAN LEEFMANS „Ons huisvuil wordt niet opge-« haald, gas en verwarming zijn er niet en we hebben slechts één kraantje dat het doet. En dan wordt er in de gemeente raad doodleuk verteld dat het hier onhygiënisch is. Wie zijn schuld is dat nou?", vraagt een woordvoerder van de ongeveer vijftig Engelse krakers die in het Parmentier-complex aan de Lammermarkt wonen. Ze zijn nu bang dat ze 'hartje winter' i uit hun toch al niet optimale i behuizing moeten vertrekken. De binnenplaats van het complex maakt inderdaad een rommelige indruk. Het staat vol met bestelbusjes en bij de toe gangspoort ligt een grote berg afval. De oude fabriekspanden zijn uitermate verpauperd. Een beeld dat toevallig doet denken aan de grauwe industriesteden in midden-Engeland. Losse ste nen, afgebladderd pleisterwerk en veel kapotte ruiten. Binnen is het vrijwel overal even koud als buiten. Hier en daar zijn echter ook provisorisch aangebrachte verbeteringen te zien die voor de minimale leefbaarheid zor gen. De Engelsen vormen naar ei gen zeggen een gesloten ge meenschap die er geen belang bij heeft de nieuwbouw onno dig op te houden: „Wij zijn geen ideologische of anarchistische krakers. Kom, daar zijn we te oud voor. We willen alleen een dak boven ons hoofd", laat een anonieme bewoner weten. Hoe het komt dat een relatief grote groep Engelsen juist in Leiden is neergestreken, heeft alles met de economie te ma ken: „In Engeland is de situatie een stuk slechter dan hier. En de Bollenstreek heeft een onge kende zuigkracht op mensen die willen werken, want dat doen we allemaal, in tegenstel ling tot wat over ons wordt ver teld. Werk, dat om de bekende redenen door Nederlanders niet wordt gedaan. Maar voor een' woning komen we niet in aan merking." De groep wil vrijwel zonder uitzondering in de omgeving van de Bollenstreek blijven. Vol gens politiewoordvoerder D. Graveland kan dat ook: „Engel sen hebben geen visumplicht. Willen ze echter langer dan een paar maanden blijven, dan moeten ze een zogeheten EG- kaart halen en daar zijn alleen wat persoonlijke gegevens en een werkvergunning voor no dig." Maar daar zit volgens de En gelsen nou juist de kneep: „Werk kunnen we wel vinden. Maar een werkvergunning, die krijg je niet, en die heb je juist nodig voor bijvoorbeeld huis vestinginstanties of voor het te rugkrijgen van teveel betaalde belasting. Officieel bestaan we domweg niet", vertelt een be woonster die al anderhalf jaar in die positie verkeert. Zodoende is de groep aange wezen op kraakpanden zoals het Parmentier-complex. Maar aan die bewoning dreigt een einde te .komen. Uit een nota van de brandweer blijkt dat de situatie in de panden 'brandge vaarlijker dan normaal' is. En daarom gaf PvdA-wethouder T. van Rij opdracht aan de eige naar, projectontwikkelaar De Lange Van der Plas om voor ontruiming te zorgen. „Wij hebben aan de brand weer gevraagd of ze ons tips wilden geven om het brandge vaar te verminderen. Dat heb ben ze ons geweigerd, maar we hebben wel brandblussers aan geschaft." Woensdagavond ont stond een schoorsteenbrandje dat door de bewoners geblust kon worden maar waar de brandweer voor de zekerheid wel aan te pas moest komen. Half januari komt er een kort geding, aangespannen door de eigenaar en met het brandge vaar als belangrijkste thema: „We willen dat er een gewone uitzettingsprocedure wordt ge volgd. Wij zitten niemand in de weg en dat geeft ons tijd om naar wat anders uit te kijken. Want als het werk in de bollen- sector weer begint moet alles geregeld zijn." Gehandicapte vrouw eist excuus parkeerwachters en agenten LEIDEN ELLEN „Het zijn verschrikkelijke trutten." Mevrouw A. Bos-Toussaint is nog steeds boos op twee vrou welijke Leidse parkeerwachters. In een brief aan de gemeentepolitie, het hoofd van parkeercon- trole, de burgemeester en de wethouder Walenkamp doet ze haar beklag over het optre den van het duo, tijdens een voorval woensdag ochtend op de Boommarkt. De gehandicapte mevrouw Bos klauterde daar op de takelwagen waarmee haar auto werd weggesleept. De parkeerwachters, die de takel wagen hadden opgeroepen, vroegen en kregen daarna assistentie van twee agenten, die pro beerden mevrouw Bos van de wagen te halen. Dat lukte niet. Al rijdend kwam ze op het poli tiebureau terecht. Daar moest ze een boete van 265 gulden betalen om haar auto terug te krij gen. De 48-jarige mevrouw Bos, die 19 jaar gele den aan haar hart is geopereerd, vertelt achteraf dat ze door omstanders werd gemaand,om aan haar hart te denken. Het was nodig omdat ze zich bijzonder kwaad maakte „Eigenlijk had ik een van de dames een zetje moeten geven op het moment dat ze op het randje van de gracht stonden." In de brief waarin ze zich beklaagt over de be handeling, geeft ze de betrokkenen tot 1 januari de tijd om de zaak op te lossen. Bos van de twee parkeerwachters, van de twee poli tieagenten en van de firma die haar auto mee nam. Het geld dat ze betaalde voor het wegsle pen wil ze terug. Bovendien wil ze dat Leiden Leeft een open discussie organiseert, waaraan parkeerbeheer en ondernemers van de Leidse binnenstad deelnemen. Volgt er geen reactie dan zal ze de Nationale Ombudsman en de re dactie van het tv-programma 'Ook Dat Nog' van het voorval op de hoogte stellen. Volgens Bos was er niet met de parkeercon- troleuts te praten. „Ik wilde ze uitleggen dat de invalidenparkeerkaart gewoon zichtbaar in de auto lag en dat er dus geen reden was om mijn auto, die op een parkeerplaats voor invaliden stond, te laten wegslepen. Maar toen werd er gezegd: laat dat wijf barsten." De politie zegt dat er geen vergunning in de wagen lag en dat de auto al in de takels bengel de. Op dat moment kwam de eigenaresse opda gen, die beweerde wel een invalidenkaart te hebben maar niet wist waar die was. Op het politiebureau komen jaarlijks zo'n 25 klachten binnen over politieoptreden. In een gesprek met alle betrokkenen wordt dan naar een oplossing gezocht. Heeft de gedupeerde partij daar geen vrede mee dan kan die nog naar de onafhankelijke klachtencommissie in Leiden stappen. Een speciaal 'interventie team' van de gemeente moet Marokkaanse jongeren met slechte toekomstperspectie ven intensief gaan begelei den. Het gaat om jongeren tussen 10 en 18 jaar die in het criminele circuit zitten. Voor deze groep zou deelna me aan het project beteke nen dat een door de rechter opgelegde straf wordt opge schort of geschrapt. De intensieve begeleiding spitst zich toe op het vinden van werk en scholing. Deel- 'sociale vaardigheid' volgen ('Leven als Marokkaan in Ne derland') cn begeleiders moeten zich inspannen om de relatie tussen de jongeren en hun ouders te verbeteren. Jongeren en begeleiders moeten deelname aan het project vastleggen in een contract. Beide partijen ver plichten zich daarmee om een aantal doelen te berei ken. Haken jongeren voortij dig af dan moet een opgeleg de straf alsnog worden uiige zeten. De gen* vanuit dat eer pak het beste men van huis u ente gaa strenge aan werkt: dit is gewend. Omdat het gaat om de be geleiding van minderjarige jongeren is toestemming van de ouders noodzakelijk. De gemeente wil nog onderzoe ken of het project ook moge- lijldieden kan bieden voor randgroepjongeren boven de 18 jaar. De politie en jongerencen trum 't Stathuys kunnen worden ingeschakeld om deelnemers te vinden voor het project. De activiteiten van 't Stathuys worden door een grote groep Marokkaan se jongeren bezocht. Het project is in eerste in stantie bedoeld voor jonge ren die een of enkele keren met de politie in aanraking zijn geweest. Daarbuiten is een kleine harde kern van Marokkaanse jongeren, die zeer vaak met de politie in aanraking komt. Het gaat hierbij voornamelijk om meerderjarigen. De gemeen te bestudeert, samen met het openbaar ministerie, op de mogelijkheden om ook deze groep aan het project te laten deelnemen. De gemeente overweegt in een later stadi um ook niet-criminele Marokkaanse jongeren met slechte toekomstperspectie ven aan het project te laten deelnemen. Op 14 december 1542 werd Jan van Hout geboren. Dat was afgelopen maandag dus precies 450 jaar geleden. En niemand bij de gemeente die ook maar een moment heeft stilgestaan bij dit jubileum van Leidens bekendste gemeentesecretaris en held uit de strijd tegen Spanje. Foei en schande. I En dan te i I bedenken dat Leidse ambtenaren die zich buitengewoon verdienstelijk maken voor de stad, geëerd worden met de Jan van Houtpenning. Verder is er een kade naar de goede man i vernoemd en is zijn afbeelding I te bewonderen op het 3 oktoberstandbeeld in het Plantsoen. Daar pronkt Van Hout samen met de koppen van Boisot, Van der Does en Willem de Zwijger. Kortom, als Leiden zijn eigen Madame Tussaud's i zou hebben met plaatselijke grootheden, dan zou Van Hout naast Rembrandt in was zijn gegoten. Maar de gemeente is hem glad vergeten. Bij Teletekst zat men niet te slapen. Op pagina 405 en 406, de literaire bladzijden, werd afgelopen maandag Jan van Hout op passende wijze herdacht. Er werden wat gegevens over zijn leven vermeld met daarbij enkele door hem geschreven gedichten. Ook de vakgroep Nederlands van de Leidse universiteit gaf recentelijk een zogeheten Jan van Hout-cahier uit. Houtconstructie Op Teletekst was onder meer het volgende te lezen: Jan var Flout kan gezien worden als e van de voorvechters van de bloei van de Nederlandse letter kunde in de 17e eeuw. Hij leef de bepaald niet in een rustige tijd. In 1568 (hij was toen vier jaar stadssecretaris), brak de opstand tegen Spanje uit en de Beeldenstorm had zijn geboor testad al twee jaar eerder getrof fen. Als inwoner van het door de Spanjaarden belegerde Lei den had hij niet geringe ontbe ringen aan den lijve ondervon den. Maar Van Hout overleefde het beleg en hield zich vervolgens onder meer bezig met vertalin gen en proza. Zijn betekenis voor zowel de geschiedenis van de stad als voor de literatuur is groot. Bij de stadhuisbrand in februari 1929 bleef de voorgevel gespaard en daarmee ook twee gedichten van Van Hout. Eén daarvan had 'Leidens Ontzet' als thema. Houtbewerking En wat gebeurt er als de ge meente een beroemdheid uit eigen verleden dreigt te verge ten? Dan komt Leiden Weer Ge zellig (LWG) om de hoek kijken. De horeca- en cultuurpartij die ooit nog eens (wat lijkt dat aj weer lang geleden) een zetel in de gemeenteraad bemachtigde, maakt zich altijd sterk voor be houd en verering van het Leids (sub)cultuurgoed. De fotograaf Kiek, de kunstenaar Van Does burg en de Zangeres Zonder Naam, slechts drie voorbeelden van Leidenaars die zonder de Het standbeeld van onder anderen Jan van Hout bij het Plantsoen. inzet van LWG uiteraard ook bekend zouden zijn. Maar, door LWG is dit drietal met een pad, een mozaïek en een straatnaam nu zelfs vereeuwigd. Ook deze keer trekt het LWG- duo Jacques De Coo en Bernard Stöxen aan de bel: „Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het zonder Teletekst ook niet had geweten. Maar dat maakt niet uit. meent De Coo. Van Hout was te belangrijk om aan de man zijn geboortedatum voorbij te gaan. Houtbaar Nu beschikt Leiden over een doorgaans bijzonder goed geïn formeerd gemeente-archief. En volgens archivaris P. de Baar wtas men daar ook op de hoogte van de 450-ste geboortedag: „Dat heeft iemand me tijdens de koffie geloof ik een keer ver teld. Maar ik ben niet op het lu mineuze idee gekomen om er wat mee te doen", aldus De Baar. En als De Baar er niets mee doet, kan Hein van Woerden, chef kabinet van de gemeente ook niks stemmigs organiseren: „Ik hoor het nu ook voor het eerst. Misschien is het nu inder daad tijd om eens een lijstje met geboorte- en sterfdagen van beroemde Leidenaars bij te houden." Maar, er komt een herkansing. Geregeld door LWG, zoals gezegd een club met cultuur hoog in het vaandel en dus ook met gevoel voor thea ter. Daarom schreef De Coo een brief aan de gemeenteraad foto hielco kuipers waarin onder meer staat: „Ik nodig u van harte uit om aan staande zaterdag 19 december aanwezig te willen zijn bij het 3- oktobermonument om namens de dankbare, Leidse inwoners een krans te leggen bij de af beelding van Jan van Hout. Dat zal om 15.00 uur plaatsheb ben." (LL) (Steeds gaat met kerstvakantie en keert 6 januari terug) Roy Klopper en Lornan Lecfman* Na een verwoede achtervolging, waarbij de snelheid soms tot bo ven de 160 kilometer opliep, heeft de Noordwijkse politic vannacht een 33-jarige Katwijker aangehouden op de A4, ter hoogte van het brugrestaurant. De man sloeg op de vlucht toen de politie op de Grent in Noordwijk arriveerde na een melding van een aanrijding aldaar. De man kon pas tot stilstaan worden gedwongen nadat hij via Leiden met hoge snelheid op de snelweg richting Amsterdam was terecht gekomen. Daarna bleek de man, bekend bij de politie voor autodiefstal, niet veel meer te verwijten dan dat zijn papieren niet in orde waren. Omdat de politie zich niet kon voorstellen dat dat de reden was voor zijn overhaaste vlucht, werd de man vanochtend nog aan de tand gevoeld. Dit heeft echter weinig opgeleverd. concludeerde het tweetal dat er binnen wel iets te halen viel Met behulp van een speelgoed - pistooltje en een paar fikse du wen werd de bewoonster ge dwongen naar de woonkamer te gaan. Ondertussen bemacli tigden de jongens een groot aantal goederen, waaronder een portemonnee en zes girokaar ten. De 22-jarige verdachte gaf dat hij na het goede Een reis naar Australië. Dat was de drijfveer voor een 22-jarige Hagenaar toen hij op 22 april 1991,. samen met een vriend, een vrouw in haar woning aan het Leidse Fakkelgras overviel. Het verlies van zijn bivakmuts werd hem uiteindelijk noodlot tig. Tien maanden later herken de speurhond Narco de jonge man nog feilloos. Gisteren eiste officier van jus titie mr. J. van Ek twee jaar cel tegen de Hagenaar, een eis die gelijk is aan de straf die zijn maat eerder opgelegd kreeg. De advocaat van de verdachte zag meer in een gedeeltelijk voor waardelijke straf. De Hagenaar reed op de be wuste lentedag met zijn uit een criminele familie afkomstige vriend in een geleende auto naar Leiden, om eens een flinke slag te slaan. Uit een voor de deur geparkeerde Mercedes lange gisteren te kenn overlijden van c op het slechte pad was geraakt Niet het buitgemaakte geld wil de hij een reis naar Australië be taleri i daa b iT' mijn „Die plannen heb ik nog s maar nu werii tt geld", aldus de Hager Volgens officier Van Ek heb ben de mannen met hun gedrag het slachtoffer de stuipen op het lijf «t-jaami „Hel w.is «-Ifs erg dat ze in haar broek gepin keld heeft", aldus de aanklager De rechtbank doet op Oude jaarsdag uitspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 17