Nog geen besluit over raadhuis Oegstgeest 'Papenwegse polder is een uniek landschap Gemeente Voorschoten wil gehandicapte scouts niet helpen Regio Leiden Tekening nieuwbouw ligt er al' Nieuwe partij Oegstgeest Weinig interesse voor begeleiding asielzoekers Bomen gekapt langs Rijksstraatweg Prijzen uitgereikt voor Zoeterwoudse tuinen DONDERDAG 17 DECEMBER 1992 caroline van overbeeke 'We hikken er nu al te lang tegenaan De politieke partijen in de Oegtgeester gemeenteraad hebben nog geen standpunt ingenomen over de raad huiskwestie. Hen beslissing over nieuwbouw aan de Lijt- weg of renovatie van het bestaande raadhuis en de Je- gersmakliniek wordt pas volgend jaar genomen, zo bleek gisteravond tijdens een speciale commissievergadering. oegstgeest stellige mening: geen van beide caroune van overbeeke opties zijn afdoende, en in elk geval veel te duur. „Het groei denken in deze gemeente stoort ons", aldus fractievoorzitter G. van Elzen. Wat er dan wel moet gebeuren, maakte Van Elzen niet duidelijk. D66 wil de burger WD, CDA en PvdA willen van het college van B. en W. méér duidelijkheid over de voor- en nadelen van beide mogelijkhe den. Groen Links had al wel een het laatste woord geven: een re ferendum moet het gemeente bestuur duidelijkheid verschaf fen over de te maken keuze. Het college benadrukte tij dens de druk bezochte vergade ring nog eens dat het nog geen formeel standpunt had ingeno men, ondanks alle uitspraken die volgens velen richting nieuwbouw wijzen. De onge veer vijftig aanwezige Oegts- geestenaren hadden er weinig vertrouwen in, zo bleek uit hun reacties. „Het gaar ze alleen om de kosten", zei een vrouw. „De- Een Rotterdams architectenbureau zou op de tekentafels al een uitgewerkt ontwerp voor een nieuw Oegstgeester raadhuis hebben liggen. Hoe zit dat, zo wilde J. Hartevelt van de Veront ruste Burgers Oegstgeest gisteravond van de commissieleden weten. Een van de inwoners van het dorp zou de bouwtekening in Rotter dam hebben gezien. „Is de raad daarvan op de hoogte? Kan die vingeroefening op tafel ko men", vroeg Hartevelt. „En hoe zit dat met de positie van wethouder Van der Reijden die al met één been uit Oegstgeest is vertrokken. Kan dat zomaar?" Burgemeester Sj. Scheenstra trok fel van leer na de beschuldigingen van Hartevelt: „Het raadhuis is geen prestige-project van de wet houder! Dat is buitengewoon suggestief en dat is ook uw opmerking over die bouwtekening." Scheenstra: „We leven in een vrij onderne mersland met een gezonde ondernemersgeest. Het staat ondernemers dan ook vrij om ons een idee aan te reiken met een bouwtekening. Wij hebben daar echter niet om gevraagd. En ik zal u zeggen, misschien hebben wij wel een tweede tekening in de kast, maar we zijn daar dus niet aan gebonden. We doen daar vooralsnog niks ze discussie is verschrikkelijk: iedereen heeft een mening maar niemand heeft de sleutel", verzuchtte een andere toehoor der in de zaal. „Het duurt nog jaren voordat er daadwerkelijk een ander ge meentehuis is, maar we moeten nu wel kiezen. De raad mag die verantwoordelijkheid niet ont lopen", benadrukte wethouder J. van der Reijden opnieuw. 'Klip en klaar' is het volgens Van der Reijden dat de oude panden in het Wilhelminapark en de 'lel' bewaard blijven. Daarnaast benadrukte hij dat de kosten van een ander gemeentehuis binnen de perken moeten blij ven en niet hoger mogen zijn dan 750.000 gulden per jaar. „Voor mij als penningmeester van Oegstgeest zijn de kosten het kernpunt van de besluitvor ming." Een ambtenaar verwoordde tot slot van de vergadering emotioneel de mening van haarzelf en haar collega's „Wij kiezen voor werken in één ge bouw, dus nieuwbouw. Wij hebben geen zin om in slecht weer heen en weer te moeten tussen de 'lel' en het Wilhelmi napark. In een betere arbeidssi tuatie kunnen wij ook beter werk leveren. Daar is iedereen bij gebaat. Raad, neem snel een besluit. We hikken hier nu al te lang tegen aan." caroune van overbeeke Voor de Verontruste Burgers Oegstgeest (VBO) is de maat vol: het gemeentebestuur luis tert niet naar de mening van de dorpelingen als het gaat om heikele kwesties zoals het raad huis. VBO-initatiefnemer J. Har tevelt heeft daarom besloten een vereniging op te richten om in 1994 met een onalhankelijke partij deel te kunnen nemen aan de gemeenteverkiezingen. „Velen in ons dorp hebben een groot gevoel van onbehagen. De indruk bestaat dat het gemeen tebestuur hier niet ontvankelijk Hartevelt stelt dat een 'alter natief in Oegstgeest hard nodig is. „In grote en kleine kwesties heeft het belang van de burger, diens leefomgeving en de leef baarheid van Oegstgeest een te gering gewicht." Hartevelt richtte zijn groepe ring begin mei op uit onvrede over de gang van zaken rond de plannen voor een nieuw dorps centrum en het raadhuis. Voor al de 'ondemocratische wijze' waarop het gemeentebestuur de plannen en de reacties van de bewoners zou behandelen, was de Oegstgeestenaar een doom in het oog.. De 'verontruste burgers' be ijveren zich voor een gemeente huis in de oude panden in het Wilhelminapark en de Jelgers- makliniek. Ook voor de herin richting van het dorpscentrum hebben zij een 'kleinschaliger plan' bedacht. Nieuwbouw aan de Lijtweg wijst de club als te grootschalig van de hand. len. Voor de begeleiding van de asielzoekers zijn per woning twee vrijwilligers nodig. Volgens J. Slootbeek van de Stichting Vluchtelingenwerk Oegstgeest (SVO) is de kans niet groot dat zich opnieuw problemen voor doen bij de opvang van asiel zoekers. zoals dat drie jaar gele den in Warmond het geval was. „In Warmond kreeg men toen mensen die nu niet eens in een asielzoekerscentrum zouden worden toegelaten", aldus Slootbeek. „Bij klachten geven wij direct informatie. Dan blijkt vaak dat mensen meer begrip hebben." T ot nu toe heeft zich slechts één vrijwilliger gemeld voor de be geleiding van asielzoekers in Warmond. Slechts een handje vol mensen kwam gisteravond af op de door de gemeente ge houden informatiebijeenkomst over de asielzoekers die half ja nuari in Warmond worden ver wacht. De vluchtelingen wor den gehuisvest in het pand van der Woudestraat 35. Warmond wil vóór eind vol gend jaar twee woningen voor asielzoekers beschikbaar stel- Dronken man rijdt zonder rijbewijs wassenaar Een 19-jarige Delftenaar heeft vannacht in Wasse naar twee geparkeerde auto's volledig vernield toen hij in zijn bestelbus door de politie werd achtervolgd. De man bezat geen rijbewijs en had bovendien gedronken. De politie werd op de man geattendeerd toen hij op de Rijksstraatweg reed. Omdat de bestelbus slingerde, zette de politie de achtervolging in. De Delf tenaar verhoogde zijn snelheid, waarop een achtervolging dwars door het dorp volgde. Op de Gladiolusstraat verloor de man de macht over het stuur en ramde de twee geparkeerde auto's. Oegstgeester afval anders opgehaald oegstgeest Het groente-, fruit- en tuinafval wordt in de eerste week van januari in Oegstgeest niet ingezameld. In die week hoeven Oegstgeestenaren dus alleen de groene container aan de stoeprand te zetten. Daarna wordt het afval weer opgehaald vol gens het ophaalschema dat in een huis-aanhuis verspreide milieukalender staat. Concert brengt 1200 gulden op voorschoten I let optreden 'van de Britse zanggroep The Cut Pi ice Singers afgelopen zondag in de Gelagkamer van de Boer derij aan de Molenlaan in Voorschoten heeft bijna 1200 gulden opgebracht. Dit bedrag is betemd voor de Leprastichting. Vol gens de stichting kunnen hiermee meer dan twintig lijders aan de ziekte worden geholpen. wassenaar Rijkswaterstaat is vannacht be gonnen met het kappen van bomen langs de Rijksstraatweg tussen Den Deyl en de Land- scheidingsweg. De bomen zijn ziek, zo heeft een onderzoek uitgewezen. Inmiddels zijn 12 bomen gekapt. Voor Kerstmis zullen er nog 21 tegen de grond gaan. Bij de 33 bomen werd stam rot, zwamvor- ming, een uitgeholde stamvoet en onvol doende wortelgestel vastgesteld. Door deze ziektes bestaat het gevaar dat de bomen om zullen vallen. Volgens Rijkswaterstaat zijn ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. Binnenkort stelt Rijkswaterstaat een zoge heten herplantingsplan op. In samenwerking met de gemeente Wassenaar zullen er nieu we bomen worden geplant Zowel de ge meente Wassenaar als Rijkswaterstaat Zuid- Holland heeft te kennen gegeven alles in het werk te zullen stellen om tot een boombe planting te komen die past in de monumenta le en historische omgeving. Vanacht wordt weer een aantal bomen ge kapt. Het verkeer richting Den Haag kan dan slechts gebruik maken van een rijbaan. Milieubeschermers vrezen woningbouw voorschoten judy nihof „Kijk, daar gaat een wulp! Wist je dat die vogel sinds een jaar of vijf steeds meer in het boeren- grasland voorkomt? Misschien komt dat omdat het slechter gaat met heide en duinen, ik weet het niet. De wulp legt gi gantisch grote eieren en daar heeft-ie veel voedsel voor nodig. Hier in de Papenwegse polder kan hij zijn hart ophalen. Want de bemesting brengt een rijk bodemleven met zich mee." Milieubioloog Wim ter Keurs is zichtbaar in zijn element in de Papenwegse polder in zijn woonplaats Voorschoten. Elk gekwetter of geklapwiek van vo gels trekt zijn aandacht. „Dat is mijn afwijking", verontschuldigt hij zich. Hij snuit af en toe zijn neus, die rood is van de kou. Als geen ander beseft Wim ter Keurs, in zijn vrije tijd voorzitter van de werkgroep milieubeheer Leiden, dat het over een poosje wel eens afgelopen kan zijn met de flora en fauna van de Papen wegse polder. Want de voorstel len van de stuurgroep Leidse re gio voorspellen weinig goeds. Om te voldoen aan de behoefte aan woningen in de Leidse re gio zouden er 2400 woningen in de polder moeten komen. Ten minste, wanneer vliegveld Val kenburg niet wordt bebouwd. De leden van de milieugroep en de boeren in de Voorscho- tense polder hebben zich in middels verenigd en voeren ac tie tegen de aantasting van de polder, die volgens hen open moet blijven. „De Papenwegse polder is een van de rijkste wei- devogelgebieden van Zuid-Hol land. Het vormt landschappelijk een geheel met de koninklijke landgoederen De Horsten en de bossen en de weiden eromheen. En dat is een uniek landschap", zegt Ter Keurs terwijl zijn blik afdwaalt naar een zwerm op vliegende Nijlganzen. Bufferzone De Papenwegse polder is een oase van rust in een gebied dat wordt omsloten door wegen, woonwijken en een spoorlijn. Het landschap zelf is lieflijk, maar waar je ook kijkt, rondom rukt de bebouwing op. „De Papenwegse polder is twintig jaar lang gevrijwaard ge weest van verstedelijking en daarin is veel geïnvesteerd door boeren en natuurbeschermers. Dan kun je het niet maken om die polder opeens toch vol te bouwen", vindt Ter Keurs. Overheid en provincie beschou wen de Papenwegse polder vooral de laatste jaren als een waardevol natuurgebied. De polder is zelfs officieel uitgeroe pen tot 'bufferzone' tussen Lei den en Den Haag die steeds meer naar elkaar 'toegroeien'. Er zijn volgens Ter Keurs in Zuid-Holland maar weinig ge bieden waar de boeren zo en thousiast met de overheid sa menwerken bij de zorg voor de natuur. Ter bescherming van de wilde planten langs de slootkant en de weidevogels werden in 1988 beheersovereenkomsten gesloten met het rijk. En de boeren gaan zelfs nog een stap je verder. zoeterwoude voorschoten aaarieta kroft De gemeente Voorschoten is niet van plan om een ander on derkomen voor de Maurits- groep te zoeken als de Kim's Hoeve over enkele jaren wordt gesloopt. Aan de andere scou tinggroep. Kimball O'Hara, is wel een nieuw onderkomen toegezegd. Ook voor de derde scoutinggroep, de Engelstalige Boys-scouts, verwacht de ge meente wel een oplossing te vinden. De Mauritsgroep, een scou tinggroep van 18 lichamelijk ge handicapten, is geen Voorscho- tense vereniging. De leden ko men uit de hele Leidse regio, in tegenstelling tot de leden van Kimball O'Hara. „Wij voelen ons 'dan ook niet verplicht om iets voor ze te zoeken", legt woordvoerder M. van Bruggen van de gemeente Voorschoten uit. Niettemin houdt hij de deur nog op een kier. „Stel dat we toch iets voor ze vinden, dan vragen wij wel een bijdrage aan de regiogemeen ten Bestuurslid F. van Ravels van de Mauritsgroep koortsachtig op zoek naar een oplossing. „We kijken wel uit naar een andere lokatie. Maar waar? In Leiden zouden we best willen zitten, maar die heeft de subsidiekraan voor de scouting groepen dichtgedraaid vertelt hij. Ook is de Mauritsgroep in overleg met de Stichting Scou ting Voorschoten. „We willen proberen om een deal te ma ken. Misschien kunnen wij dan het nieuwe gebouw van de Kimball O'Hara onderhuren, net zoals wij nu onderhuurders van de Kim's Hoeve ziin." Ook een fusie met Kimball O'Hara sluit hij niet uit. Van Ravels hoopt in elk geval dat de twee scoutinggroepen snel tot overeenstemming kun nen komen, zodat de Maurits groep ook nog enige invloed kan uitoefenen op de bouw plannen. „Wij zijn erg afhanke lijk van een grote ruimte. De groep bestaat uit lichamelijk ge handicapten die met hun rol stoel goed uit de weg moeten kunnen." Als het overleg met de Kimball O'Hara op niets uit loopt, „dan zullen we op straat komen te staan", vreest het be stuurslid Van Ravels. „Een beetje rust in de tuin zou het geheel wel verbeteren" en „We missen wat kleur." Deze en andere tips gaf het Zoeterwoud se Comité Tuinbeoordeling mee aan de 28 Zoeterwoudse parti culieren en drie bedrijven die gisteren in het raadhuis een prijs in ontvangst namen voor hun tuin. In Zoeterwoude is de tuinen- verkiezing inmiddels een jaar lijks terugkerende gebeurtenis. Het Comité Tuinbeoordeling neemt elk jaar een wijk in de gemeente voor zijn rekening. Die wijk wordt vijf keer bezocht, waarbij onder meer wordt gelet Ter Keurs: „In de beheers overeenkomst is vastgelegd dat de vogels van april tot juni de gelegenheid moeten krijgen om eieren te leggen en uit te broe den. Maar ook in de niet be schermde periode liggen er al veel nesten. Ook dan houden de boeren rekening met de eieren door stokjes te plaatsen of een betonijzeren rekje over het nest heen te zetten tegen het ver trappen door het vee." Activist Ter Keurs wil geen drammerige milieu-activist zijn. Voor hem is de Papenwegse polder niet hei lig, en Ook het Groene Hart niet. „Wij willen het gebied niet be schermen als een blind paard, dat zou getuigen van een on maatschappelijke benadering". Maar volgens Ter Keurs zijn er best andere mogelijkheden. En de Werkgroep Milieubeheer wil graag meedenken over alterna tieve bouwlokaties, laat de milieubioloog weten. Een woonwijk bouwen op vliegkamp Valkenburg spreekt Ter Keurs echter niet aan omdat daar geen railverbindingen zijn. „Ga je daar bijna een stad aan leggen, en heb je geen station, dan brengt dat een gigantische hoeveelheid autoverkeer met zich mee. Dat maakt de aanleg van een rijksweg 11-west nood zakelijk. Dat kun je in deze deze tijd niet meer maken." In de verte raast een trein voorbij, elders gaan heipalen de grond in. Ter Keurs: „Hé, zo te horen beginnen ze al met bou wen, zouden we te laat zijn?" op verzorging, kleurstelling en bloeiende planten in de tuinen van de bewoners. Om het verwijt tegen te gaan dat elk jaar weer dezelfde men sen in de prijzen vallen, hadden dit jaar enkele juryleden van wijk gewisseld. „En ja, dan wordt toch weer dezelfde tuin als vorig jaar beloond, gewoon omdat die kwalitatief echt de beste is", aldus een jurylid. Het Comité Tuinbeoordeling is verdeeld over de vraag of de verkiezing de kwaliteit van de tuinen verhoogt. Secretaris A. Kluiters ziet vaak dat de buren van een prijswinnnaar in een volgend jaar meer aandacht aan hun tuin besteden. Boeren en milieubeschermers spannen samen om bebouwing van de Papenwegse polder te voorkomen. FOTO HIELCO KUIPERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 20