Leiden Regio 'Krakers zitten niemand in de weg' Traiteur gebukt onder terreur Snookercentrum aan Utrechtse Veer 'Doei is absoluut not done' MAANDAG 7 DECEMBER 1992 Priesterwijding 8 De wijding van vrou welijke priesters door de Anglicaanse Kerk heeft in Australië tot veel com motie geleid. Vlam slaat in de pan leiden Een 49-jarige Leidenaar, die in de nacht van vrijdag op zaterdag nog wat wilde eten, werd nadat hij een pan met vet op het vuur had gezet wakker in een zwartgeblakerde woning. De man was na de culinaire voorbereidingen op de bank gaan zit ten en in slaap gevallen. Hij is wakker geworden door de hitte. De Leidenaar heeft de pan nog van het vuur gehaald om erger te voorkomen. Hij liep daarbij brandwonden op aan handen en hoofd. Die zijn behandeld in het Elisabeth-ziekenhuis in Leider dorp. De brandweer was de brand in het huis aan de 4e Binnen vestgracht snel meester. Dronken motorrijder gewond leiden Een 21-jarige Leidse motorrijder is gisteravond na een ongeval met een hersenschudding, een kapot gebit en vele kneuzingen overgebracht naar het AZL. De man reed om half elf op de Lammenschansweg, de stad uit. Hij was onder invloed en reed tegen een stoeprand op. Vervolgens is hij over de kop gesla gen. De motorrijder beschikt niet over een rijbewijs. Vrouw (18) ziekenhuis in geschopt leiden Een 18-jarige vrouw uit Leiden is gistermiddag op de Vondellaan zwaar mishandeld door een 19-jarige plaatsgenoot. De man begon haar direct te schoppen en te slaan tot ze elkaar troffen. De vrouw is met kneuzingen aan het hoofd naar het zie kenhuis overgebracht. Aanleiding voor de mishandeling zou een ruzie zijn tussen de vriendin van de schopper en het slachtoffer. Leidenaar (63) overleden na treinongeval bij Herenstraat De 63-jarige Leidenaar, die vrij dagavond op de spoorwegover gang bij de Herenstraat onder de trein is terechtgekomen, is diezelfde avond nog aan zijn verwondingen overleden. De man was zwaar gewond overge bracht naar het ziekenhuis. Op het moment dat het onge luk gebeurde, regende het heel erg hard. De Leidenaar droeg dan ook een paraplu, die hem echter het zicht op de spoor wegovergang ontnam. Hij heeft vermoedelijk zelfs niet gezien dat de spoorbomen waren neer gelaten. De machinist heeft nog voluit geremd. De trein had op dat moment een snelheid van hooguit 40 kilometer per uur. Het slachtoffer heeft de trein ook niet horen naderen. Om nog onbekende redenen droeg hij oordoppen. Bibliotheek valt in de prijzen De medewerkers van de Leidse bibliotheek zijn onderscheiden met de Openbare Bibliotheckprijs. De NVB, vereniging van onder ande ren bibliotheekmedewerkers, heeft de jaarlijkse onderscheiding toegekend vanwege het initiatief om de uitleen aan de Nieuwstraat ook op zondag te openen. ,,De enorme hoeveelheid publiciteit die de zondagopenstelling teweeg heeft gebracht, heeft een positieve uitwerking op het imago van het vak", zo staat in het beoordelingsrapport. „Het begrip dienstverlening is door deze bibliothecarissen professioneel en za kelijk geïnterpreteerd." De prijs, die bestaat uit een oorkonde en een aluminium kunstwerkje, is inmiddels uitgereikt. Bijkantoor Zorg en Zekerheid in Stevenshof leiden Zorgverzekeraar Zorg en Zeker heid (Z en Z) heeft onlangs een bijkantoor geopend in de wijk Stevenshof. Het ziekenfonds wil op deze manier de bewoners van Stevenshof en de aangren zende wijken een betere service bieden. Stevenshof is ook geko zen omdat in de wijk veel jonge gezinnen wonen en de wijk nog groeiende is. De zorgverzeke raar is ondergebracht in het wijkgezondheidscentrum aan de T. Manholtstraat 3. Samen met de Stichting Kruiswerk Leiden heeft Z en Z een ruimte in gebruik op de be gane grond. Verzekerden en zorgverleners kunnen hier te recht van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, met vragen, mutaties en nota's. Op overige dagen en uren moet het hoofdkantoor aan het Kanaalpark 140 in Lei den worden bezocht. Ziekteverloop gewrichtsreuma te voorspellen leiden Het verloop van chronische ge wrichtsontsteking (reumatoïde arthritis) is voor 70 tot 80 pro cent met zekerheid te voorspel len. De voorspelling is van groot belang voor de behandeling en om vast te stellen welke waarde nieuwe therapieën hebben. Tot die conclusie komt D. van Ze- ben in haar proefschrift waarop zij morgen aan de Rijksuniversi teit Leiden promoveert. Van Ze- ben volgde zes jaar lang een groep vrouwen bij wie de ge wrichtsontsteking in een begin stadium verkeerde. De voorui- zichten van het ziekteverloop verkreeg zij door een combina tie van factoren: stoffen in het bloed van reumatoïde arthritis- patiënten, aantgl gezwollen ge wrichten en afwijkingen op de röntgenfoto. Het traiteursduo Peek en Vermeij in hun nieuwe winkeltje. Politie moet bijna dagelijks optreden leiden loman leefmans „We hebben de politie al een keer of twintig gebeld. Ze komt tegenwoordig bijna dage lijks. De klanten weten het dan al en vragen: wat heeft-ie nu weer gedaan. Echt die buur man moet weg, ook voor zijn eigen bestwil, want iedereen in de buurt heeft last van hem", aldus Marjolein Vermeij. Zij is, me de-eigenaar van traiteur 'Home Made' aan de Morsstraat en gaat gebukt onder de 'bui en' van haar bovenbuurman. De bloemstukjes van de opening staan nog in de etalage en aan inrichting is niet te zien wat voor een klein drama zich heeft af gespeeld. Alles oogt nog fris en nieuw. Me talen design-meubeltjes, post-moderne ver lichting en een keuze uit verschillende in ternationale gerechten. Met die combinatie wilden de 26-jarige Vermeij en haar partner Robbert Peek (28) een nieuw afhaalrestau- rant in het centrum beginnen. Maar dat is tot nu toe uitgelopen op een reeks tegenslagen, veroorzaakt door de bo venbuurman: „Vanaf 3 oktober ging het mis. We zijn vier maanden bezig geweest met de verbouwing en als je dan het water langs de wanden ziet lopen, omdat hij de afvoer van zijn wasmachine heeft kapotge maakt, dan gaat er wel wat door je heen", aldus Vermeij. De politie heeft inmiddels een lijvig dossier van de 35-jarige man in kwestie. Dan weer speelt hij 's nachts keiharde muziek met het raam open en dan weer gooit hij afval of smijt hij het volledige huisraad van een in middels gevluchte medebewoners het raam uit. Ook heeft de man twee forse lekkages veroorzaakt. Politie en Riagg staan machte loos. Meer dan een nachtje opsluiten blijkt niet mogelijk omdat de man in de morgen meestal weer tot rust is gekomen en voor een behandeling zelf toestemming moet geven, iets dat hij weigert. Politie-voorlich ter D. Graveland daarover: „Het is een bui tengewoon moeilijk geval. Er moeten be paalde grenzen zijn overschreden or mand aan te kunnen pakken. En vooral bij randgevallen doen zich de meeste proble- Toch heeft de traiteur met zijn buur te doen: „Het is zo lastig. Je zou hem zo graag willen helpen, maar dan werk je jezelf in de problemen. Hij gooit afval uit het raam en dan komt de politie of zelfs een ambulance en allemaal voor onze deur. Dat is natuur lijk geen goede reclame." Gemeente steunt Co Vrins De gemeente blijft Leidenaar Co Vrins steunen in zijn streven om in de panden aan de Utrecht se Veer 29,30 en 31 een snookercentrum te ves tigen. De bouw daarvan is tijdelijk stopgezet na dat een omwonende met succes bij de Raad van State protesteerde. Aan dat bezwaar is met een kleine wijziging van de plannen nu een mouw gepast. Vrins, reeds eigenaar van twee snookercentra in Leiden, kwam eind vorig jaar op het idee om in de panden aan de Utrechtse Veer waar voorheen een neon-firma was gevestigd een nieuwe snookerhal te openen. De gemeente steunde dit plan omdat ze vreesde dat de pan den bij langdurige leegstand zouden verkrotten en verpauperen. De gemeente was bereid het bestemmingsplan van de wijk, waarin staat wat in welk pand mag komen, te wijzigen. Maar Hogewoerdbewoner J. Waasdorp had een reeks van bezwaren tegen een snookercen trum achter zijn huis. Hij vreesde overlast van bezoekers, hij vond dat er al genoeg snooker- centra in de buurt waren en verder vond hij de oppervlakte van het centrum te groot. De gemeente verwierp Waasdorps bezwaren, maar bij de Raad van State kreeg hij op het laatste punt gelijk, waarna de bouwvergunning werd ingetrokken en de bouw stilgelegd. Het college van B en W heeft nu voorgesteld om het bestemmingsplan zó te veranderen dat het vloeroppervlak geen bezwaar meer levert. Als de gemeenteraad hiermee instemt, kan de bouw waarschijnlijk in het nieuwe jaar weer beginnen. Managers en hun eigen taal leiden eric jan weterings De trouble shootende manager geeft op een flipover aan dat de bouw van de nieuwe plant tot een overhead zal leiden. En als er niet snel een stukje marktge- beuren wordt veroverd zou die overhead nog wel eens in een shake out kunnen resulteren. Nederlandse zakenmensentaai. Leidenaar H. Heestermans, hoofdredacteur van de 'dikke' Van Dale, kan er niet wakker van liggen. „Wij verwaarlozen dat voor een groot deel." Zakenlieden, managers en ander commercieel volk gebrui ken veel Engelse woorden, mili taire termen en trendy kreten. Als belangrijke oorzaak daar voor gelden de vele internatio nale contacten in het bedrijfsle ven. Maar simpele opschepperij is volgens Heestermans even zeer een verklaring. Een hande laar moet gebakken lucht verko pen en dat kan hij doen door zichzelf een beetje op te blazen door merkwaardige woorden te gebruiken. Ook het gebruik van militaire termen als target en i verklaart hij uit patse righeid. „Salesmanager staat toch veel deftiger dan verkooplei der," zegt Heestermans. „Bij een verkoopleider weet ieder een gelijk wat er bedoeld wordt. Als je de boel een beetje wil neppen, gebruik je een moeilij ker woord. Overigens nemen we sales manager wel op in de Van Dale, omdat het woord al aardig is ingeburgerd." Een oordeel over de instroom van buitenlandse termen geeft de woordenboekenmaker niet. „Ach, Engels is nu de taal van de handel. Eeuwenlang was Frans dè cultuurtaal en die heeft ook heel veel woorden in het Nederlands nagelaten. Ac cepteren. excuus, pardon, je hoeft maar een willekeurige pa gina van het woordenboek open te slaan, het staat er vol mee." Veel modieuze woorden ver dwijnen na verloop van tijd. Huidige toppers als verdomd en absoluut zullen waarschijnlijk dezelfde weg gaan als bijvoor beeld de hard disk. Dat ding heet al weer tijden gewoon 'har de schijf. Ondanks zijn jarenlange vor sing in de wereld van de taal kan Heestermans de plotselinge opkomst en ondergang van woorden niet verklaren. „In mijn jeugd waren bijvoorbeeld alle voetoaltermen nog in hel Engels, maar nu gebruikt ieder een Nederlandse woorden. De corner en de free-kick, ze zijn allemaal verdwenen. En ik weet écht niet waarom." Mensen die bijzonder van zichzelf zijn overtuigd, gebrui ken niet altijd nodeloos moeilij ke woorden. Soms bedienen zij zich van een taal die eigenlijk niet bij hun 'niveau' past. Hees termans: „Mensen die vroeger in Leiden studeerden, die groep is een mooi voorbeeld. Ze spre ken over ztdlie in plaats van 'zij' en motten in plaats van 'moe ten'. Hoe meer je van jezelf overtuigd bent, hoe 'gewoner' je kunt doen." Als dat waar is hebben mana- gors nog een lange weg Ie gaan. Doei schijnt absoluut not done te zijn. Daan Kloos: 'Waarom die haast? Die disco komt er voorlopig toch niet' „Ik begrijp niet waar nu opeens al die haast van daan komt om die panden te ontruimen. Van die kra kers heeft niemand last en de Koets-0-theek kan er voorlopig toch niet ko men." Voor Daan Sloos hoeven de bewoners van het Parmentier-complex aan de Lammermarkt niet weg. De sloop van het ge bouw is voorlopig toch nog niet aan de orde, daarvan is hij overtuigd. Sloos en zijn medebewoners van de Marenpoortkade zijn vast van plan de sloop en de nieuwbouw van de Koets- 0-theek op die plaats tegen te houden. leiden loman leefmans Het enige dat de gemeente vol gens Sloos wel zou kunnen doen, is de krakers uit het com plex halen en de panden onge schikt maken voor eventueel nieuwe bewoning. „Maar ja, dan zit je alleen de krakers dwars. En daar schiet niemand wat mee op. Natuurlijk zijn dat mensen met een alternatieve le venstijl. Maar ze zitten niemand in de weg en hebben allemaal werk." Wethouder T. van Rij (PvdA- /ruimtelijke ordening) begrijpt de argumenten van Sloos wel. „Ja, Sloos is een fan van de kra kers. Hij hoopt via hen het bouwplan tegen te houden. Ons uitgangspunt is niet de krakers dwarszitten. Maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de veilig heid. En met kleine ingrepen wordt dat niet beter. Dus is ont ruimen de enige mogelijkheid die de eigenaar heeft", aldus Van Rij. Kort geding Wethouder Van Rij liet de eige naar van het complex, de Kat- Daan Sloos met het schilderij dat onlangs is gemaakt van het Parmentiercomplex: „Voor het geval dat" foto henk bouwman wijkse projectontwikkelaar De Lange Van der Plas, onlangs weten dat het pand brandveilig moet worden gemaakt of moet worden ontruimd. De project ontwikkelaar heeft inmiddels een kort geding aangekondigd om de krakers er uit te krijgen. Deze zomer woonden volgens schattingen van de politie meer dan vijftig krakers in het com plex. Een aantal is inmiddels vertrokken. Er zouden nu nog maar 20 krakers wonen. Het zijn allen Engelsen. Volgens een woordvoerder van de Haagse rechtbank dient het kort geding op z'n vroegst in januari. Reden Volgens Sloos is er geen enkele reden voor een ontruiming: „Natuurlijk, als het brandge vaarlijk is, moet daar wat aan gebeuren. Maar als je de krakers eruit zet, wat dan? Het pand mag alleen worden gesloopt als de bouwplannen, inclusief de verhuizing van de Koets-0- theek zijn goedgekeurd. En dat kan nog wel even duren. Want buurtvereniging Noord-Vest en de Club van Boze Buurtvereni gingen zijn nog lang niet uitge procedeerd." Van Rij denkt daar anders over. Volgens hem zal de be langrijkste beslissing van de Kroon binnen twee maanden worden genomen. De weg is dan vrij voor een bouwvergun ning waarna de gemeente ook toestemming kan geven om het complex te slopen. Het Parmentiercomplex is overigens niet het enige dat Sloos bezighoudt. Hij was een van de initiatiefnemers van de Club van Boze Buurtverenigin gen. Voordat hij besloot zich bij de SP aan te sluiten, wilde hij met de 'boze buurtbewoners' in zijn kielzog zelfs een eigen, plaatselijke politieke partij op richten: „De naam en het logo hadden we al: Rebel '91. Maar zo n partij heeft een te smalle basis. Dat gaat alleen maar over ruimtelijke ordening."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 7