Bevriezing van WAO voorlopig van de baan Het lijkt wel Tatort, maar het is de harde werkelijkheid Binnenland Zakenvrouw van het jaar Lubbers: Franse kritiek drugsbeleid 'schandalig' FNV eist intrekking 'vrijwillig ontslag' ZATERDAG 5 DECEMBER 1992 Groningen bekijkt huursubsidiefraude cronincen» Groningen gaat onderzoeken of frauderende bij standsontvangers ook ten onrechte huursubsidie hebben ont vangen. Dat zou kunnen zijn gebeurd nadat ze gingen samen wonen met een partner zonder dit werd gemeld aan het minis terie van volkshuisvesting. Hoe groot de fraude met de huursub sidie eventueel is, valt niet te zeggen, aldus woordvoerder Dohle van de gemeente. Wethouder Smink van ruimtelijke ordening overlegt op 17 december met de directeuren van de Groningse woningbouwverenigingen over de vorm van het onderzoek. Limburgs Rampenfonds wil opstappen roermond» Het bestuur van de stichting Rampenfonds Aardbe ving Limburg wil opstappen uit onvrede over de wijze waarop de overheden en het Nationaal Rampenfonds de schade van de aardbeving van 13 april afhandelen. Volgens voorzitter Hofwijk stagneert de afwikkeling van de schade van ruim 30 miljoen gul den aan kerken en monumentale gebouwen. De motie van CDA-kamerlid Koffeman waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd voor het herstel van het beschadigd cultureel erfgoed in Limburg is nog steeds niet behandeld, aldus de voor zitter. Den Haag, vindt Hofwijk, neemt de gevolgen van de aard beving niet serieus. Woede over snoepreis ambtenaren arnhem» De fractie van Groen Links in Arnhem is hoogst veront waardigd dat acht gemeente-ambtenaren op kosten van de ge meente naar de voetbalwedstrijd Vitesse-Real Madrid mogen als als dank voor hun inspanningen voor het superstadion Akzodro- me. Fractievoorzitter Kaynak zegt het belachelijk te vinden dat dergelijke reisjes door de gemeente worden vergoed. „De amb tenaren zullen best hard gewerkt hebben, maar dat is geen re den hen een reis aan te bieden". Wethouder Hartogh Heijs (D66) snapt de commotie niet. „Elk bedrijf kent het fenomeen gratificatie, wij hebben daar een andere vorm voor gevonden". Den Haag pakt excessen overlast aan den haag De gemeente Den Haag wil via 200 toezichthouders en 200 politiesurveillanten de meest buitensporige overlast in de stad beperken. Bestrijding van overlast door horeca, drugsge bruik en misdaad heeft daarbij prioriteit. Volgens burgemeester Havermans heeft de illegale horeca zo'n vlucht genomen dat het nu tijd is voor verscherpte actie. Acties als in de Poeldijksestraat, waarbij in twee weken tijd 185 mensen werden aangehouden in de straat die bekend staat om prostitutie en drugshandel, staan model voor wat de gemeente voor ogen staat. Minder gif tast oogst niet aan Groningen Een lager gebruik van meststoffen en bestrijdings middelen leidt in de akkerbouw niet noodzakelijk tot minder opbrengsten. Dat concludeert de Dienst Landbouwkundig On derzoek na onderzoek naar de zogeheten geïntegreerde akker bouw, waarbij zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en mest stoffen worden gebruikt. Volgens de onderzoekers bleek op de proefboerderij in de Noordoostpolder dat bij een vermindering van de bemestingen het gebruik van landbouwgif met 25 pro cent de milieubelasting met 40 procent afneemt zonder dat de oogst wezenlijk vermindert. GPD Gemtenschappcl^e Persdienst voorschoten Directeur Denneboom-Frank (rechts) van de machi nefabriek BOA uit Enschede is gisteren uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Op kasteel Duivenvoorde in Voorschoten kreeg zij de onderscheiding uitgereikt door de Rotterdamse burgemeester Peper. Mevrouw Denneboom werd door een jury onder voorzitterschap van Neelie Kroes, Pepers levenspartnar, gekozen uit 112 kandidaten. BOA werd in 1952 door het echtpaar Denneboom opgericht en telt tegenwoordig 180 werknemers. Het bedrijf begon als venwerker van oud papier en groeide uit tot een voorloper bij de bouw van machi nes voor het sorteren en verwerken van oud papier en afval. Meer dan 75 procent van de omzet wordt In het buitenland behaald. foto henk bouwman den haag gpd Het kabinet is woedend over de kritiek die de Franse minister van binnenlandse zaken Quilès deze week uitte op het Neder landse drugsbeleid. Premiers Lubbers noemde gisteren de Franse uitlatingen „schandalig. En dat zullen we ze laten weten ook". Minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft inmiddels de Franse ambassa- deurontboden. Quilès betitelde het Neder landse drugsbeleid als 'laks'. Nederland zou daarmee de Eu ropese eenheid in beleid door breken en zijn kans op de Compromis tussen PvdA en CDA in de maak Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) overweegt de bevriezing van bestaande arbeidsongeschiktheidsuitke ringen uit het WAO-voorstel van het kabinet te halen. Dat onderdeel zou op een later tijdstip kunnen worden ingevoerd. Daarmee ligt een compromis tussen de CDA en PvdA over de WAO-plannen binnen handbereik. OEN HAAG >GPD Het wetsvoorstel biedt de mo gelijkheid onderdelen ervan apart op een later tijdstip in te voeren. Goed ingelichte bron nen bij het ministerie van socia le zaken bevestigen dat Ter Veld dit overweegt voor de bevrie zing van bestaande WAO-uitke- ringen. Bij een sterke stijging van het aantal arbeidsonge schikten zou het wetsartikel als nog via een algemene maatregel van bestuur kunnen worden in gevoerd. Uitstel van het gewraakte be vriezingsartikel biedt een oplos sing voor het conflict tussen de regeringspartijen Pvda en CDA. De PvdA, gesteund door een overgrote kamermeerderheid, maakt zich sinds mei dit jaar hard voor het behoud van de uitkering van bestaande WAO'ers jonger dan vijftig jaar. Het CDA steunt het kabinets voorstel dat de uitkering van deze groep wil bevriezen tot het lagere niveau is bereikt voor nieuwe gevallen. Afgelopen za terdag zegde CDA-fractievoor zitter Brinkman onder druk van zijn achterban echter toe, het standpunt van zijn partij nog eens kritisch te bezien. Het CDA heeft herhaaldelijk benadrukt dat het de partij te doen is om het terugdringen van het aantal arbeidsonge schikten. Uitstel van de bevrie zing staat daar niet haaks op, omdat nieuwe WAO'ers wél worden geconfronteerd met aanzienlijk lagere uitkeringen. Uiteindelijk blijft van de WAO- uitkering slechts een uitkering op bijstandsniveau over. Op 17 december dienen de politieke partijen hun laatste schriftelijke vragen in over het wetsvoorstel. Ter Veld beant woordt die tijdens het kerstre ces, waarin zij het compromis kan voorleggen. Het debat over de WAO-plannen heeft plaats in januari. 'Personeel onder druk gezet met faillissement' standplaats voor de Europese criminele inlichtingendienst Europol verspelen. „Absoluut onaanvaardbaar", aldus een zichtbaar kwade premier na af loop van de ministerraad. „Dit is taal die tussen EG-lidstaten niet kan. Tenzij de beweringen goed met feiten zijn onder bouwd. Maar daar heeft de Franse minister niet eens de moeite voor genomen". Opruiende taal, concludeerde Lubbers. Op de vraag of het ka binet de zaak hoog opneemt, antwoordde Lubbers: „Hoog opnemen? Nee. Het haalt de be trokken minister naar bene den". De Industriebond FNV heeft gisteren de rechtbank in Almelo gevraagd het ontslag nietig te verklaren van twee voormalige werknemers van Universal Cor rugated. Beide mannen hadden samen met zestien andere werknemers op verzoek van de directie uit vrije wil hun ontslag getekend bij de Almelose ma chinefabriek om de fabriek van een faillissement te redden. Volgens de FNV heeft Univer sal misbruik gemaakt van de si tuatie. De werknemers waren op 30 oktober schriftelijk geïn formeerd over de slechte voor uitzichten van het bedrijf. Op 5 november zei de directie dat 20 van de 49 personeelsleden ont slagen moesten worden. Tijd om een ontslagprocedure te starten was er niet. Elke werk nemer werd verzocht een ver klaring te ondertekenen waarin hij zich bereid verklaarde vrij willig ontslag te nemen. Alle werknemers onderteken den. Volgens FNV-raadsman Knotter onder druk, omdat ge dreigd was met faillissement. „Niemand zou het in zijn hoofd halen nee te zeggen. Dat zou het ontslag van nog eens twintig man betekenen", aldus de raadsman. Twee FNV-leden stapten later naar hun bond, omdat ze zich overrompeld voelden. Ze hadden de bond niet eerder durven inschakelen, omdat hen was verzocht de zaak stil te houden in belang van Universal. Inschakeling van de vakbond zou alsnog het fail lissement tot gevolg kunnen hebben. Volgens de advocaat van de directie is er juist heel zorgvul dig gehandeld. Eerst is via het GAK de uitkering veilig gesteld, waarbij het GAK inzage kreeg in de boeken en constateerde dat ontslag de enige mogelijkheid was. Op het verwijt van de FNV dat Universal eerder had moe ten kunnen bekijken dat het zo slecht ging, antwoordde de raadsman dat het uitblijven van orders de enige oorzaak was en dat de directie tot het allerlaatst op een kentering had gehoopt. Universal Corrugated maakt stapelaars voor de kartonnage- industrie. Door de slechte koers van de dollar en de malaise in de kartonnage-industrie bleven orders uit. Universal heeft in middels weer een order binnen, waardoor twee ex-werknemers opnieuw in dienst konden wor den genomen. KANTOORUNITS VERKOOP/VERHUUR BUKO BEVERWIJK 02510-11727 ©Utrecht 10.15 uur Overval ABN/Amro bank aan de van Mecklenburgstraat (2^)A2 10.40 uur Signalering vluchtauto door surveillance- eenheid politie Maarssen. @Vlnkeveen Bij Motel Résidence verlaten de drie overvallers de auto en verschansen zich in het motel. Bij een schietpartij vallen drie gewonden, één van de overvallers, een agent en een motelmedewerker. Om 13.20 uui worden de twee andere overvallers buiten het motel In partyboot aangehouden. Leden van een arrestatieteam rennen bewapend met zware mitrailleurs het hotel binnen. Een paar uur lang zouden ze kamer voor kamer doorzoeken. foto anp paul eijzinca vinkeveen taco slagter en erik mouthaan Met getrokken pistolen kijken agenten met en zonder kogel werende vesten schichtig om zich heen. Ze hebben dekking gezocht achter de portieren van surveillancewagens, achter een abri, de pilaren van een viaduct, een glasbak op het parkeerterrein van Residence Vinkeveen of gewoon plat op de buik. Boven hen cirkelt een helikopter van de Rijkspolitie. De verwarring is groot. Waar zijn de gangsters? Zijn er ho telgasten gegijzeld? Zijn er ge wonden of doden? Niemand weet het Het is elf uur vrijdagmorgen. Rond het hotel heerst een sfeer die sterk lijkt op een aflevering van Tatort. Alleen gaat het hier om de keiharde werkelijkheid van drie gewapende misdadi gers die eerder in Utrecht met succes een bank beroofden, op een achtervolgende politiewa gen schoten, zich bij Vinkeveen vastreden en een hotel invlucht ten. Via de politieradio vraagt een coördinator of er al telefo nisch contact met de bankro vers is opgenomen en of nu ein delijk eens bekend is of er ge wonden en doden zijn. „Nee, 8218" luidt het antwoord uit de meldkamer, „daar is ons niets van bekend". Twintig minuten later Iaat diezelfde meldkamer cryptisch weten dat 'echtgenote thuis ne gatief Is. Dat bericht is de doodsaankondiging van de 40- jarige agent die aan de gevolgen van een schotenwisseling in het hotel is overleden. Daarbij zijn ook twee personeelsleden en een van de overvallers gewond geraakt. Nog in leven wordt de stervende politieman per am bulance naar het AMC in Am sterdam gebracht. Hij bezwijkt onderweg. Een van de gangsters heeft zich inmiddels overgege ven. Maar waar zijn die andere twee? Het zal nog anderhalf uur duren voordat dit mysterie wordt opgelost. Melkwagen Op de hielen gezeten door poli tiewagens van verschillende korpsen proberen de mannen met een gestolen rode Fiat Uno bij de afslag Vinkeveen aan hun achtervolgers te ontkomen. De bedoeling lijkt te zijn via de op rit aan de andere zijde van de A2 weer op de snelweg te ko men. Maar een tankwagen met melk snijdt hen bij toeval die pas af. „Die Fiat kon maar net een aanrijding voorkomen", zegt een stratenmaker die in de buurt bezig is met de aanleg van en parkeerplaats voor car poolers. „Daardoor werden die kerels gedwongen naar links uit te wijken en kwamen ze op de Groenlandsekade uit, een weg getje dat uitkomt bij de zijkant van hotel Residence". Via een personeelsingang zijn de gangsters het hotel binnen gegaan. Ze belanden in een kleedruimte van het personeel. Aanwezig zijn een afwashulp, een ober en medewerker van de huishoudelijk dienst. De bank rovers vragen om handdoeken en een leenauto. „We zijn met de auto over de kop geslagen en in het water terecht gekomen", geven ze als verklaring. Terwijl het personeel de drui pende mannen maant geen rot zooi te maken, stormt een poli tieman met pistool in de aan slag de ruimte binnen. Een van de bankrovers bedenkt zich geen moment en schiet. Er volgt een vuurgevecht. De huishoud hulp weet achter een koelkast te kruipen en blijft ongedeerd. Maar de agent, de bordewasser en de ober worden geraakt. Ook een van de overvallers wordt door een kogel getroffen. In het been. Kennelijk verbijsterd door de schietpartij durven de overi ge agenten niet meer naar bin nen. De gewonden blijven zo tenminste twintig minuten on verzorgd achter. Traumaverwerking Op de begane grond en op de eerste verdieping van het hotel zijn stafleden van de Bedrijfs vereniging voor Gezondheids zorg (BVG) uit Zeist in vergade ring. Het thema is 'traumaver werking'. Omstreeks tien voor elf horen ze lawaai, glasgerinkel en enkele schoten. Opgeschrikt rent Zeistenaar Marijnen naar de deur en wil die op slot doen. Maar hij kan de sleutel niet vin den. Marijnen kijkt naar buiten en ziet een agent met een ge trokken pistool naar hem wen ken. „Ik schrok me een ongeluk en begreep wat er gaande was", zegt Marijnen. „Hij schreeuwde naar me: wegwezen. Ik ben toen weggerend, zonder na te den ken. Via de lobby ben ik naar buiten gekomen". Marijnens collega's begrijpen nog steeds niet wat er aan de hand is en blijven in de vergaderzaal. BVG- medewerkster Visser kijkt ook maar eens naar buiten en ziet tot haar verbijstering een bloed ende man in onderbroek met een pistool in de hand door een kapotgeslagen ruit van een ap partement kruipen. „Dat von den we toch wel wat vreemd", zegt Visser. „Langzaam begon het ons te dagen". Doolhof Op dat moment weet het arres tatieteam nog steeds niet waar de twee overige misdadigers in het hotel uithangen. Kamer voor kamer wordt uitgekamd. Maar in het doolhof van ka mers, appartementen en suites is het moeilijk zoeken. Onder tussen zijn onder leiding van hotelmanager Bergsma alle ka mers gebeld. Acht gasten blij ken daar nog te vertoeven. Ze krijgen instructie de telefoonlijn open te houden, niet voor het raam te gaan, de deur op slot te doen en desnoods dekking on der het bed te zoeken. De 'be vrijders' komen er aan, zo luidt Een van de overvallers wordt door politiemensen afgevoerd. Hij werd in het been getroffen tijdens de schiet partij in de personeelsruimte waarbij een opperwachtmeester dodelijk gewond raakte. foto anp paul eijzinca weg te vliegen. Nog geen kwar tier later komen in de verte drie leden van het arrestatieteam in hoog tempo weer af op het ho tel. Dichterbij gekomen is dui delijk zichbaar dat twee politie mensen een geboeide persoon met een zwarte zak op het hoofd tussen zich in geklemd houden. Het is een gedrongen gestalte die gebukt hardhandig vooruit wordt geduwd. Even la ter volgt op dezelfde wijze de tweede verdachte. Het drama is ten einde. Zo professioneel als de gang sters begonnen, zo treurig is hun afgang. Het blijkt dat de twee bankrovers zich uren lang schuil hebben gehouden in een 'partyboot' die ligt afgemeerd voor de hoofdsteiger van het hotel. Ongewapend en totaal gedesillusioneerd. Bloedsporen op de railing van de boot heb ben uiteindelijk tot hun ontdek king geleid. Voor het hotel heerst een op getogen stemming. Opgeluchte Hotelgasten vertellen in geuren en kleuren hun ervaringen. BV- G'er Marijnen ziet zijn collega's terug die al die tijd dachten dat de Zeistemaar was gegijzeld. De gezichten van agenten die de hoofdingang van het hotel be waken. staan bedrukt. De reden is duidelijk. Het is uitzonderlijk dat bij een overval een politieman wordt doodgeschoten. Niettemin komen overvallen met geweld steeds vaker voor. Veel overvallers hebben revolvers of pisto len bij zich. Vorig jaar is 115 keer geschoten tijdens overval len. Daarbij vielen 12 doden en 134 gewonden, aldus een woordvoerder van de Centrale Recherche Informatiedienst De meest recente cijfers tonen een nog steeds stijgende lijn in het aantal overvallen. In 1980 werden ruim 600 overvallen geregistreerd, in 1985 was dit aantal gestegen tot meer dan 1000 en in 1990 tot 1760. In 1991 werden 1884 overvallen ge registreerd en tot en met gisteren waren er dit jaar al 2011 overvallen gemeld. De meeste overvallen worden overigens niet gepleegd op banken en postkantoren, zoals vaak wordt gedacht, maar op andere bedrijven zoals winkels. De verkla ring is dat banken en postkantoren als regel tegenwoordig zo goed beveiligd zijn dat overvallen mislukken of slechts een kleine buit opleveren. Winkels zijn vrijwel nöoit goed bevei ligd tegen overvallen. de geruststelling van de direc teur. Tegen half een is iedereen in veiligheid gebracht. Omstreeks een uur nadert de ontknoping. Politievoorlichter Joop Servaas heeft buiten voor het hotel al de dood van een collega bekendgemaakt. Verder staat na ruim twee uur vast dat er geen gegijzelden zijn. Op de politieradio heerst stilte. Agen ten die zich op de provinciale weg naar Vinkeveen verschanst houden, krijgen opdracht weg te gaan. Vanaf de parkeerplaats van het hotel lopen leden van het arrestatieteam met hun Heckler-Koch mitrailleurs op de heupen in draf naar de Wilge pias. De helikopter draait een rondje boven het water en gaat lager vliegen. Te laag, zo blijkt. De piloot krijgt opdracht weer hoogte te maken en van de plas

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 3