Nieuw elan Leidse parochies Kerk Samenleving 'Leerlingen willen vooral rijk en gelukkig worden' Nieuwe golf regen WOENSDAG 18 NOVEMBER 1992 redactie dick van der pias *071-16 1' BUITENLAND KORT Schuman-prijs Roger Schutz (77), prior van de door hem gesticnte oecu menische kloostergemeen schap van Taizé, krijgt ko mende vrijdag in Straatsburg de tweejaarlijkse Robert Schuman-prijs. Aan de prijs voor verdiensten op het ge bied van de bevordering van de Europese samenwerking is een geldbedrag van 50.000 mark (ruim 55.000 gulden) verbonden. De uit Zwitser land afkomstige Schut/, ves tigde zich in 1940 in Tai/.é, een dorpje in Frankrijk, om er vluchtelingen voor de na zi's te verbergen en de vor ming van een religieuze ge meenschap voor te bereiden. Antisemitisme Eén op de vijf Amerikanen houdt er antisemitische op vattingen op na. Dat bete kent een daling van ongeveer 10 procent vergeleken met de resultaten van een soort gelijk onderzoek in 1964, zo blijkt uit een onderzoek van de joodse mensenrechtenor ganisatie B'nai B'rith, dat de ze week is gepubliceerd. Uit het onderzoek onder 1101 Amerikanen blijkt dat zwar ten twee keer zo vaak als blanken antisemitische op vattingen hebben. Christenen opgepakt De Pakistaanse politie heeft veertien christenen aange houden. Zij maakten deel uit van een menigte van onge veer 5000 demonstranten die in de stad Lahore betoogden voor intrekking van het rege ringsbesluit om vermelding van de godsdienst op de per soonlijke identiteitskaart ver plicht te stellen. Het besluit om alle Pakistani te verplich ten hun godsdienstige ge zindheid op de identiteits kaart te vermelden heeft tot protesten en demonstraties geleid van de kleine christe lijke minderheid. Zij vreest discriminatie in het land waar 90 procent van de be volkingmoslim is. Bosnië Paus johannes Paulus II heeft het grote onmenselijke onrecht, het zinloze geweld, de nationalistische ideologie en de verachting van ele mentaire grondrechten in Bosnië-Hercegovina veroor deeld. In een brief aan alle katholieke bisschoppen van de door geweld geteisterde republiek ondersteunt de paus alle pogingen van poli tici om vrede te bereiken. Door middel van deze bood schap wil de paus zijn solida riteit tonen met alle mensen van goede wil, los van religie of etnische afkomst. De paus kondigde aan dat 'in de na bije toekomst' een vertegen woordiger van de paus in Bosnië-Hercegovina zal wor den gestationeerd. Nep-apostel Ecuador heeft de zich 'Apos tel Paquito' noemende Fran cisco Fernandez Moreno (63) verbannen. Hij zat in hechte nis wegens het organiseren van een door 20.000 mensen bezochte bijeenkomst, waar op naar hij had aangekon digd lezus Christus zou ver schijnen. Samenwerking Hartebrug en Herensingel bij opzetten stadspastoraat De rooms-katholieke paro chies Hartebrug en Heren singel in de Leidse binnen stad sturen aan op een fu sie. De belangrijkste doel stelling van de samenwer king is het opzetten van een zogenaamd stadspas toraat voor het centrum. De parochies moeten zich nadrukkelijker gaan bezig houden met de problemen van de bewoners en bezoe kers van de binnenstad. leiden dick van der plas Door het teruglopende kerkbe zoek en het daaruit voortko mende gebrek aan vrijwilligers, is voor een zelfstandig voortbe staan van Hartebrug en Heren singel geen basis meer. Dat blijkt uit het pastoraal beleids plan 'Met het oog op de toe komst' dat door een stuurgroep van het dekenaat is gepresen teerd. Voorlopig wordt nog ge sproken over een nauwe sa menwerking tussen beide paro chies. Binnen een termijn van enkele jaren zou dit kunnen uit monden in een volledige fusie. Over de toekomst van de beide gebouwen (de monumentale Hartebrugkerk aan de Haarlem merstraat en de Herensingel kerk) is in de samenwerkings overeenkomst geen uitspraak gedaan. De totstandkoming van 'city-' of stadspastoraat moet de beide parochies weer nieuw elan ge ven. „Voor de beide parochies willen we de diaconie, het die nen, voorop stellen. En niet de liturgie, zoals doorgaans gebrui kelijk is. De redenatie is dat je eerst moet werken, je handen moet gebruiken, dan komt de rest vanzelf', zegt coördinator mevrouw A.M. Schugard-van den Enden van het dekenaat Leiden. De Leidse binnenstad noemt zij bij uitstek geschikt voor die diaconale taak. „De problemen waarmee grote steden als Am- De monumentale Hartebrugkerk aan de Leidse Haarlemmerstraat. sterdam, Utrecht en Rotterdam kampen, vind je hier welis waar op wat kleinere schaal ook", zegt Schugard. „De kerk heeft hierin nadrukkelijk een taak." Een speciale commissie 'City Pastoraat' gaat zich bezighou den met het uitwerken van ver schillende projecten. Er wordt onder meer gedacht aan het ge bruik van de dagkapel van de Hartebrug als een plek voor 'da gelijkse rust, bezinning en gele genheid voor gesprek', het op zetten van een leerhuis en een centrum voor geloofscommuni- catie, verkondiging en viering. Een ander project zou kunnen zijn het bieden van een plek aan 'geslagenen langs de weg van het leven', zoals het rapport het uitdrukt. Draagvlak Voor het huidige smalle draag vlak van de parochies Harte brug en Herensingel is een aan tal redenen te noemen. De be langrijkste is volgens Schugard het 'leeglopen' van de binnen stad. „Als je kijkt welke groepen er momenteel nog in het cen trum wonen, dan zijn dat met name alleenstaanden en stu denten. Verder heeft het cen trum wel een grote aantrek kingskracht op problemen verkeren. FOTO WIM DIJKMAN De Herensingel heeft daar naast ook nog zijn eigen proble matiek. Deze parochie schrijft Schugard als een 'dorp binnen de stad. Door de betrek kelijk lage huren wonen hier veel mensen uit culturele derheidsgroepen (zo'n 11,5 pro cent is niet van Nederlandse af komst) en ook veel studenten De binding met de rooms-ka tholieke kerk loopt mede daar door achteruit. BEROEPINGSWERK Veldhuizen te Ouderkerk aan den IJs- sel; te Uithuizermeeden: J. P. van der Gaag, kandidaat te Ede; te Veenen- daal: M. van Campen te Woerden; te Wezep: J. Harteman te Wijk bij Heus- den; te Reeuwijk: dr. B. J. Wiegeraad te De Bilt; te Nijkerk en te Stolwijk: J. H. van Daalen te Ede. Aangenomen: naar Katwijk aan Zee (toezegging): B.H. Weegink te Steen- wijk. die bedankte voor Enter (toez.). Bedankt: voor Rijswijk (N.Br.): D. van Duijvenbode. kandidaat te Katwijk aan Zee; voor Sleen: A. Jonkman te Alphen aan den Rijn. Toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar: G. J. Aller. Boreel- straat 96. 3039 WL Rotterdam; A. P. van der Maas. Dordtselaan 201, 3081 BP Rotterdam, tel: 010- 4861206; J. Noordam. Tollensstraat 36. 2712 EH Zoetermeer. tel: 079- 165538; P.D. Spies, Baljuwlaan 67, 4336 GK Middelburg, tel: 01180- 27085. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Sneek. M C. Mook te Nieuwegein-Zuid; te Duisburg- Ruhrort (wijk zuid) (BRD): drs. mg. J. van der Goot te Kootstertille. Aangenomen: naar Hardegarijp: H. Procee te DeGImd. Beroepbaarstelling: mevr. drs. AG. Jilderda, Valkestraat 30A, 3811 KD Amersfoort, tel: 033-638315. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen: te Deventer: Jac. Ophoff, kandidaat te Kampen; te Voorthui- zen-Barneveld: J.H. Ulehakete Leus- CHR. GEREFORMEERDE KERKEN Bedankt: voor Rotterdam-West: C. Boste Urk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Werkendam: G. Mouw te Genemuiden. Bedankt: voor Berkenwoude: J. Been te Scherpenisse. EVANGELISCH LUTHERSE KERK Beroepbaarstelling: S. van Kammen, Nieuwe Keizersgracht 36B, 1018 DS Amsterdam, tel. 020-6221129; dr. J.J.H. Bras, Carel van Eijckstraat 44. 7558 NG Hengelo, tel: 074- 773536. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP Beroepen: te Amstelveen als zieken huispredikant (part-time): mevr. E. M. Plantier te Alkmaar, die dit beroep heeft aangenomen, die tevens in haar huidige functie werkzaam blijft. Minder opleidingen Anglicaanse Kerk De Anglicaanse Kerk in Enge land moet drie van haar veer tien theologische opleidingen sluiten. Dat wordt de bisschop pen geadviseerd in een rapport over de priesteropleiding. De voorgestelde veranderingen worden ingegeven door de da ling van het aantal studenten. Dialoog tussen religies op school een moeizame zaak Het is telkens weer i me zaak op scholen een dialoog tussen aanhangers van religieu ze stelsels op gang te brengen. Het wordt vaak niet meer dan een gesprek tussen versnipper de of samengestelde levens overtuigingen. Dat zei Christien Hylkema van de Christelijke Scholengemeenschap Buiten- veldert gisteren in Diemen op een conferentie over gods dienstige communicatie in een multiculturele samenleving. Het belangrijkste voor de hui dige generatie leerlingen is rijk en gelukkig te worden, meldde Hylkema. Zij hebben eigenlijk weinig weet van waarden en idealen. Overal steken ze wat op: Veronica doet ontzettend veel aan occulte zaken, de recla me belooft paradijzen, moeders doen aan yoga en zelf volgen ze eenmaal per week godsdienst onderwijs. De moderne leerlingen spre ken niet vaak over religieuze onderwerpen. Ze hebben het over vakanties, rijk worden, kle ren, de vriend of de vriendin. Door in te gaan op hun vragen en dan aan te sluiten bij de gro te religieuze verhalen proberen we een gesprek van de grond te krijgen, aldus Hylkema. Zij reageerde op een betoog van VU-theoloog prof. dr. H.M. Vroom, die het belang van reli gieuze vorming voor ieder mens onderstreepte. Als er geen aan dacht voor idealen en waarden is, gaat het volgens hem alleen nog maar over economie, met de milieuvervuiling en de ar moede die daar bij hoort. De vraag is volgens de VU- hoogleraar: hoe kweken we mensen die goede dingen doen. De religies wijzen de mensen erop dat een bepaalde leefwijze verkeerd is en geven de redenen daarvan aan. COLOFON n Dagbladuitgeverij Damiate bv. DIRECTIE: J. de Vries, G.P. Arnold (add, HOOFDREDACTIE jan-Geert Majoor. Henk van der Post (adi). telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Wilhelminalaan 18.2505 ED Alphen a/d Rijn, POSTADRESSEN Postbus 54,2300 AB Leiden. Postbus 83,2400 AB Alphen a/d Rijn. TELEFAX Leiden advertenties 071-143480. Leiden fam. berichten 071-161385. Leiden redactie 071-161488. Alphen 01720-73933. Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur (Sleuteltjes): Telefoon 071 -143545 ABONNEMENTEN Tel. 071-161400 bij vooruitbetaling (incl. BTW) per kwartaal80,10 per kwartaal (post)113,85 perjaar310,85 per maand 27,80 (Automatische incasso) KLACHTEN BEZORGING: mat/m/vrij: 18.00-19.30 u zat: 10.00-12.00 uur 071-161400/161499 KABELKRANT: Redactie 023-15014 7 Advertenties 071-161367/161363 AGENDA WOENSDAG 18 NOVEMBER Leiden Informatiepunt Gemeenschappelijk Oegstgeest Bridge-drive m 'Hotel het Witte Huis', aanvang 19.45 uur. DONDERDAG 19 NOVEMBER Leiden Film over de leefsituatie van mensen in Mollepata (Peru), in het Tuya-lo- kaal van de Kaasmarktschool. Kop- penhmksteeg. aanvang 20.00 uur. en Konijnensportvereniging Lisse Omstreken, Hobaho-hal, van 19.00 tot 22.00 uur. straat, aanvang 19.30 u Bijeenkomst van de Ned. Chr. Vrou wenbond. kerstkaarten maken, De Vinkenhof, Achterzeeweg, aanvang 14.30 tot 15.30 uur. Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeut in de Vlietzaal, Raadhuislaan 43, van 16.00 tot 17.00 uur. VRIJDAG 20 NOVEMBER Katwijk 'Eme Nacht in Venedig' door het Noordwijks Operette-Gezelschap 'Mo zaïek', Tripodia, aanvang 20.00 uur. Leiden Mim-koopjes-markt, org. evenemen- tengroep Herensingelkerk, in de hal en op het binnenplein van de Heren singelkerk. van 19.00 tot 21.00 uur. Klaverjassen in Dienstencentrum De Linde, Herenstraat 64, aanvang 20.00 uur. "Grafin Mériza' door het Leids Operet te Gezelschap 'Crescendo', speciale voorstelling voor ouderen, Stadsge- HETWEER ROB GROENLAND Vrij onverwacht bleef gisterochtend een regengebied boven onze regio hangen, wat een aantal uren forse regenval opleverde en later een flink opspelende noordwester. De ze herfst-uitschieters waren toe te schrijven aan de vorming van een apart lagedrukgebied ten noorden van de Nederlandse Waddeneilan den, dat op de bewegende satel- lietbeelden als een soort knikpunt fungeerde. De regenbanden draaide hier om heen en zo kon het gebeuren dat er gisteroverdag vanuit het noordwes ten nog genoeg dikke regenbewol- kingop Nederland kwam afdrijven om voor een verlenging van de neerslag te zorgen. In Leiden en omgeving werd aan het einde van de dag een 15 tot 17 liter water per vierkante meter afgetapt. Op het meetpunt Oude Wetering (10 km ten noordoosten van Lei den) kwam men gisteravond laat bijna op 2 emmers regenwater per vierkante meter (20 liter). In de na middag kreeg de lucht een specta culair uiterlijk toen in het avond schemer een machtige buienstraat zichtbaar werd. Op de weerradar van Schiphol verscheen een rij echo's boven de Noordzee die ver volgens tussen IJmuidenen Zand- voort het land opkwamen om daar na zijn weg naar de Biesbosch te vervolgen. Zelfs vanuit de provincie Utrecht was deze fraaie buienlijn te aanschouwen. Boven de Britse Eilanden verslech terde het weerbeeld de afgelopen nacht snel. Een depressie van stormkaliber bevindt zich boven Schotland en trekt vanavond de Noordzee op. Het frontensysteem hiervan zwiept vanmiddag vanuit Zeeland ons gebied binnen met op nieuw uitvoerige regens. De komende avond passeert de achterkant van dit systeem de kust en komen we weer in een onstuimi ge luchtsoort met felle opklaringen en buien. De sterke zuidwester ruimt naar het westen en blijft met een 6-8 bft doorwaaien. Tijdens zware buien kan de wester tot bo ven de stormkracht uitkomen. Mor- genoverdag trekt de storm naar de Oostzee, maar de achterkamer van dit systeem is zo uitgestrekt, dat wij op een gure dag mogen rekenen met buien en een dagtemperatuur van 7 tot 8 graden. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met donderdag. Noorwegen en Zweden: Aan de zuidwestkust van Noorwegen en bij Malmó tot rond het vriespunt bij beide hoofdsteden. Denemarken: In het algemeen veel be wolking en perioden met regen. Maxima ca. 5 gra- Britse Eilanden: Eerst veel bewolking en regen gevolgd door enkele opklaringen afgewisseld verder toenemende bewol king gevolgd door regen Morgen wisselend bewolkt Duitsland: Een oceaanfront passeert vandaag later op de dag en in de nacht van vandaag op morgen met regen. Voor en na de passa ge is het half tot zwaar bewolkt en vallen er enkele buien. De sneeuwgrens ligt in het middelgebergte tussen de 500 en Marokkaanse westkust: Perioden met zon en droog. Maxima tus sen 18 en 22 graden. Tunesische kust: Weinig zon, maar wel de nodige regen en onweersbuien. Door een frisse noord- vandaag maxima tot 18 gra- Frankrijk: Half tot zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Langs de Middellandse Zee en morgen ook in het zuiden ook droge pe rioden met wat zon. In het Rhonedal staat een stevige mistral. Maxima 8 tot 12 graden, 15 in het zuiden en 16 tot 19 langs de Middellandse Zee. Corsica en Sardinië: Vandaag naar het oosten wegtrekkende buien gevolgd door nu en dan zon. Maxi ma morgen tussen 17 en 20 graden. Spanje: Langs de Costa's en ook ten zuiden van Madrid droog en perioden met zon. Maxima tussen 20 en 22 graden. Ten noorden van de hoofdstad wolkenvelden en langs de noordkust mogelijk wat re gen. Maxima tussen 16 en 19 graden. Portugal: Perioden met zon, maar in het noorden vandaag ook wolkenvelden. Maxima van 17 graden bij Porto tot 22 in de Algarve. Zwitserland en Oostenrijk: Vooral langs de west- en noordzijde van het Alpenmassief op morgen regen. Sneeuwgrens vandaag 500 meter, maar morgen oplopend tot iets boven de 1000 meter. Vandaag door het overtrek ken van een rug van hogedruk overdag ook enkele opklaringen. Maxima in de dalen 4 tot 7 graden, morgen iets hoger. Hongarije, Tsjechoslowakije en Polen: In het algemeen veel bewolking en van tijd tot tijd regen, soms ook natte sneeuw. Maxima rond de 5 graden. Italië: Vandaag naar het oosten wegtrekkende buien gevolgd door enkele opklaringen. Morgen wolkenvelden, ook wat zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima van 12 graden bij Milaan, 17 in de om geving van Rome en tot 20 op Sicilié. Griekenland en de Turkse west- en zuid ten van Griekenland breiden zich naar het oosten uit en bereiken de eilanden in de Egeische Zee vandaag later op de dag en de Turkse zuidkust op morgen. Vandaag nog maxima van 20 graden, maar morgen tot 18. DONDERDAG 19 NOVEMBER 1992 Zon- en maanstanden Zon op 8.07 zon onder 16.42 Maan op 01.52 14.01 Waterstanden Katwijk Hoogwater 10.21 en 22.47 Laag water 6.01 en 18.27 Bordeaux Brussel Cyprus Istanbul licht bew 12 Klagenturt zwaar bew verani Kopenhagen grondmist o 3 IO 1 11 -1 0.2 :w3 26 16 0.2 Stockholm Wenen Zurich Bangkok BOLLEBOOM BOES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 16