Kindervlinder krap bij kas 'Vakantiehuisjes op plaats van Eendenkooi' Regio Leiden Sociaal Hulpfonds echt nodig in Zoeterwoude Verzet tegen bouw clubhuis roeivereniging Voorschoten belooft scouts ander clubhuis Trapveldje is een knollenveld ZAftRDACj 14 NOVEMBER 1992 Tweede milieuparkje Warmond warmond Inwoners van Warmond kunnen hun papier, glas, textiel, blik en plastic sinds kort ook kwijt bij een nieuw milieu parkje op de parkeerplaats in de bocht van De Weiden. Het eer ste Warmondse milieuparkje op de hoek Meerrustlaan-Dorps- straat is een succes: in een periode van ruim een jaar is in totaal 84 ton afval ingezameld. De meeste gescheiden ingeleverde stof fen zijn geschikt voor hergebruik. Rommelmarkt in Sjelter leiderdorp» Sociaal-cultureel centrum Sjelter in Leiderdorp houdt zondag 22 november de maandelijks rommelmarkt. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen particulieren en verenigingen twee dehands spullen kopen of verkopen. Voor volgende week is nog een aantal tafels beschikbaar in het gebouw aan de Heemraad laan. In december wordt er geen rommelmarkt gehouden. Wassenaar deelt boompjes uit wassenaar Bewoners van een aantal straten in de Wassenaarse wijken Oostdorp en Kerkehout krijgen een boompje cadeau van de gemeente. Wassenaar maakt dit gebaar omdat in deze straten wegens plaatsgebrek bijzonder weinig gemeentelijk groen staat. De bewoners hebben onlangs een enquêteformulier thuis ge had, waarmee ze hun voorkeur voor een boom bekend kunnen maken. De bomen worden te zijner tijd op kosten van de ge meente in de voortuintjes geplant. Op deze manier denkt Was senaar de wijken met enkele tientallen nieuwe bomen te kunnen verrijken. WD Sassenheim aast op grondgebied Warmond sassenheim» paul v Een klein stukje Warmond langs De Kagerplassen. Daar aast de Sassenheimse WD op om op 'eigen' grond een vakantiepark te kunnen laten bouwen. Het gewenste grondgebied ligt bij de Warmondse Eendenkooi. Probleem is echter dat de kooi ker recht heeft op stilte in het gebied. Die stilte zou in het gedrang kunnen komen als projectont wikkelaars, naast snelweg en spoorbaan, een vakantiepark neerzetten op het nieuwe stukje Sassenheim. Een vakantiepark vol huisjes met eigen aanleg plaatsen, a la Port Zeelande. Vandaar dat WD-fractieleider J.P. van Dorssen serieus wil la ten onderzoeken of de Eenden kooi ingepakt of verplaatst kan worden. Op Warmonds öf op Sassenheims grondgebied. Het lijkt een hoop gedoe, maar de WD heeft het graag over voor 'Port Sassenheim'. „Als we niets doen, moeten we eeuwig blijven toekijken hoe anderen profiteren van de 'melkkoe' in onze achtertuin, de Kagerplassen." De huidige gemeentegrens met Warmond ligt zo'n honderd meter van de Kaagoever. De aan de spoorbaan grenzende jacht haven is de verst vooruit ge schoven Sassenheimse recrea- tiepost. De jachthaven ligt ech ter zo'n twee kilometer uit het centrum en via de Sassenhei- mervaart is het nog een flink stukje varen naar De Kaag. Om het Kaagtoerisme naar het dorp te halen, stelde de WD al eerder voor om de jachthaven naar de ijsbaan te verplaatsen. Tussen jachthaven en Zand- sloot is dan extra ruimte voor het vakantiepark, mooi ontslo ten door de wat centraler gele gen Menneweg. Daar ligt, op Warmonds grondgebied, een voormalige vuilnisbelt van Sas senheim. Van Dorssen denkt dat zijn buurgemeente graag af wil van de belt: „Bovendien barst de buurgemeente van de aanslui tingen op De Kaag." Zuidelijker dan de Zandsloot wil hij niet gaan. Volgens het raadslid kan zijn gemeente lekker verdienen als de grond van Warmond wordt gekocht. De verkoop van weide gronden als recreatiekavels kan lucratief zijn. Als de nieuwe re creanten boodschappen doen in het dorp, profiteert ook de middenstand daarvan: „Zeker als je ziet dat het watersportsei zoen heel lang doorloopt. Of projectontwikkelaars inte resse hebben, weet de WD'er niet. Ze hebben hem niet ge beld nadat hij tijdens de behan deling van de begroting een proefballonnetje opliet. Burge meester H. de Jonge was zelfs afhoudend. De Kaagoevers zijn van Warmond en daar kun je geen plannen voor maken, zei hij. De WD-fractievoorzitter ziet dat anders. Hij wil dat burge meester en wethouders de mo gelijkheden en problemen van het plan op een rijtje zetten, zo dat de gemeenteraad een afge wogen beslissing kan nemen. „We hebben al te lang stilgeze ten en afgewacht, bang voor al- lerlei beren op de weg", klaagt hij. In een commissievergade ring wil hij dan ook snel terug komen op zijn Port Sassenheim. Er is één gevaar projectwikke- laars die de grond wegkapen voor de voeten van de gemeen- De Warmondse burgemeester mevrouw G W. van der Wel voelt er niets voor om 'voor een paar centen' een stuk Kaagoe ver aan Sassenheim te verko pen. Volgens haar druist het volbouwen van het 'waardevolle natuurgebied' in tegen de wil van Sassenheim. Warmond, an dere Bollenstreekgemeenten en de provincie om het 'waarde volle natuurgebied' te bescher- „Bovendien, als je daar iets toestaat, loop je grote kans dat het gebied helemaal dichtslibt", zegt de burgemeester. Ze maakt zich niet alleen zorgen over de bewuste Kooipolder, maar ook over de aangrenzende Hem- meerpolder. De provincie heeft die polder, tussen Kooipolder en Warmond, uitgeroepen tot reservaat. Het verplaatsen van de Eendenkooi lijkt haar on haalbaar. De Stichting Kinderopvang Oegstgeest vindt dat ze vol gend jaar te weinig subsidie krijgt en heeft een bezwaar schrift ingediend bij de gemeente. De stichting stelt in het bezwaarschrift dat er méér geld nodig is onder meer om de schade te kunnen betalen die vandalen hebben aangericht aan het dak van het kinderdagverblijf aan de Kamperfoelielaan.De Kinderopvang acht de door het ge meentebestuur beschikbaar gestelde 54.211 gulden voor 1993 veel te weinig en zegt minimaal 34.289 gulden extra nodig te hebben. jaar wil de stichting het dak vak kundig laten herstellen en dat kost geld. Inmiddels is er wel een einde gekomen aan het vandalisme, vertelt voorzitter van de stich ting, J. Sol. „Naast ons het dag verblijf wordt er druk gebouwd en daardoor is inmiddels ook een aantal hoge bomen gekapt. En de kinderen klauterden juist via die bomen ons dak op. Ze kunnen hier door die bouwput ook niet meer zo makkelijk spe- Het kinderdagverblijf van de stichting, De Kindervlinder, is gehuisvest in de voormalige Jo ris de Witteschool aan de Kam perfoelielaan. Dit jaar zijn gere geld lichtkoepels op het dak in getrapt, vermoedelijk door spe lende kinderen, waardoor het dagverblijf regelmatig te kam pen heeft met lekkages. De schade is inmiddels proviso risch gerepareerd, maar volgend ZOETERWOUDE MIEP DE GRAAFF Bestaat er anno 1992 stille ar moede in Zoeterwoude? De op richters van het Sociaal Hulp fonds hebben het bange ver moeden dat het antwoord op de vraag 'ja' zal zijn. „Natuurlijk gaat het hier niet om mensen die voedsel of kleding nodig hebben. Maar als je in een buurt woont waar mensen op wintersport gaan of zomaar een nieuwe installatie kopen en jij zakt door de bank, dan hèb je armoede. Toegegeven, die ar moede is heel relatief. Als je dergelijke situaties vergelijkt met de toestand in de Derde Wereld, dan denk je: waar ben ik mee bezig. Maar zo wérkt het nu eenmaal niet. Probeer maar eens van een minimale uitke ring rond te komen!" „Dus eigenlijk is er, als je het Hulpfonds vergelijkt met de ar menzorg uit de crisisjaren der tig, niks nieuws onder de zon. Het Hulpfonds komt op hetzelf de neer maar dan vertaald naar deze tijd", denkt het Zoe- tcrwoudse CDA-raadslid Marja Knops-Bender, één van de initi atiefnemers van het kersvers opgerichte Hulpfonds, hardop. Ze vervolgt: „Het fonds is be- doeld voor mensen wier was machine het ineens begeeft en die geen geld hebben voor een nieuwe. Of mensen die hun kin deren dolgraag mee willen laten gaan met het schoolreisje, maar dat echt niet kunnen betalen. Nogmaals: het gaat niet meer om het pannetje soep uit de cri sisjaren. Mensen moeten zich, sociaal gezien, kunnen handha ven. Anders vallen ze buiten de boot. De gehandicapte moet z'n krantje kunnen blijven lezen om op de hoogte te blijven." Willekeur Aanvankelijk zwengelden de Zoeterwoudse kerken de nood zaak van een dergelijk fonds len." Die bouwactiviteiten naast de deur, hier verrijzen senioren flats, kosten de kinderopvang wel geld. „We moeten ook een afscheiding maken voor de af valcontainers met puin die op het terrein komen te staan. Dit is ook nodig vanwege brandge vaar." Ook wil de stichting vol gend jaar een goed afsluitbare berggelegcnheid bouwen of een container plaatsen voor buiten speelgoed. De kosten daarvan bedragen minimaal 15.000 gul den. De stichting heeft verder te kampen met stijgende perso neelskosten door loonsverho gingen. Daarnaast gaat de di recteur een dag extra werken. Daarbij komt dat de ouderbij dragen voor De Kindervlinder volgend jaar lager zullen zijn, zo verwacht de voorzitter. „Het punt is bereikt dat veel tweede Idnderen uit een gezin moeten worden opgenomen. En de bij dragen voor opvang van een tweede kind zijn lager dan die CDA-raadslid Marja Knops-Bender, mede-oprichtster van het Hulp fonds: „Stille armoede bestaat hoogstwaarschijnlijk ook in Zoeterwou de." foto jan holvast aan. Marja Knops vindt dat lo gisch: „De kerken hebben na tuurlijk al eeuwen lang ervaring met dergelijke noden. Mensen zijn te trots om te bedelen; als je kerkelijk bezig bent, loop je toe vallig tegen degenen aan die hulp nodig hebben. Maar het is goed dat het nu 'breder gedra gen'wordt." „Bij de kerken ontbreekt een bepaalde deskundigheid. Bo vendien zouden niet-gelovigen kopschuw worden gemaakt als ze voor geld bij een kerkpoort zouden moeten aankloppen. Ie moet het ook niet meemaken dat je wat hulp betreft afhanke lijk moet zijn van de willekeur van een ouderling, om een voorbeeld te noemen. Dus nu is het fonds een gezamenlijk pak- kie-an van gemeente, de huis artsen, schoolhoofden en maat schappelijk werkers." Het Hulpfonds is er overigens 'op proef voor de periode van een jaar. In november '93 gaan de initiatiefnemers rond de tafel zitten om te bekijken of het zin heeft om het fonds definitief in te stellen. In de paar weken dat men daadwerkelijk draait, zijn twee Zoeterwoudenaren gehol pen. Marja Knops benadrukt dat Het kinderdagverblijf De Kindervlinder in Oegstgeest heeft dit jaar nogal te lijden gehad van vandalisme. voor een eerste kind. Dat is fi nancieel goed te merken. En als we het tweede kind niet opne men, betekent dit dat het eerste kind ook wordt weggehaald." Sol: „We hebben dit jaar rela tief veel kosten moeten maken terwijl daar minder inkomsten tegenover staan. Dat geldt bij voorbeeld ook voor de buiten schoolse opvang. Het aantal kinderen dat hiervan gebruik maakt, is nog niet zo groot dat de personeelskosten kunnen worden betaald uit de ouderbij dragen." Volgens het gemeentebestuur beschikt de stichting over aan zienlijke financiële maar Sol ontkent dit krachtig. „We hebben de gemeente in middels laten weten dat onze fi nanciële positie helemaal niet zo rooskleurig is. Dit jaar zullen we zelfs met een negatief saldo afsluiten. We hebben onze re serves al moeten aanspreken en foto henk bouwman dat blijkt ook uit ons jaarover zicht dat de gemeente van ons heeft gekregen." De raadscommissie welzijn buigt zich op 17 november over het bezwaarschrift. De gemeen teraad neemt in december een definitief besluit over de hoogte van het subsidiebedrag. VOORSCHOTEN Bewoners van het Frans Halsplantsoen in Voorschoten verzetten zich tegen de bouw van het nieuwe clubgebouw van de roeiver eniging Rijnland, dat aan de overkant van de Vliet moet verrijzen. Ze vrezen dat het pandje het groen daar verknoeit, waardoor hun uitzicht wordt bedorven. De roeivereniging huurt nu nog een ge bouw op het terrein van jachtwerf Klaassen, maar moet daar binnenkort uit. In overleg met de provincie heeft de gemeente Leids- chendam aangeboden om op de plek waar eerst het pontje over de Vliet aanlegde, een nieuw onderkomen voor de roeiers te bou- Bij de eerste inspraakronde op dit plan, in mei van dit jaar, heeft bewoner C. Goudri- aan een brief naar de gemeente Leidschen- dam gestuurd, waarin hij namens zijn buurtgenoten zijn bezwaren tegen de be bouwing kenbaar maakte. Volgens Goudri- aan vrezen de bewoners niet alleen een aantasting van hun uitzicht, maar zijn ze ook bang voor overlast. „We verwachten dat het autoverkeer op de weg naar de ge bouwen enorm zal toenemen. Dat betekent parkeeroverlast en geluidsoverlast. Door feesten en partijen in het clubgebouw zul len we ook wel vaak last hebben van het ge luid." de hulp snel en efficiënt moet zijn: „Mensen zijn toch al kop schuw door alle papieren rom- slomp die er bij het aanvragen van een uitkering komt kijken. Dat is nu eenmaal onvermijde lijk. Maar wij willen snel helpen. Iemand die zijn huur niet kan betalen, moet meteen worden geholpen in plaats van maan denlang op uitbetaling te wach ten." Voorlopig zit er per jaar 7000 gulden in kas. Gemeente en kerken betalen ieder de helft. Of dat bedrag genoeg is? Marja Knops: „Dat durf ik niet te zeg gen. Dit jaar waarschijnlijk wel, maar voor 1993 weet ik het nog zo net niet." Het Zoeterwouds CDA-raads lid heeft in elk geval een heilig vertrouwen in de toekomst van het Hulpfonds. „Zoiets werkt in een dorp nu eenmaal veel beter dan in een grote stad. Hier kun je maatwerk leveren, in die ano- niemere stad is dat stukken moeilijker. Sowieso is het geven van sociale hulp de Zoeterwou denaren enorm ingebakken. De mensen staan hier zo open voor alles. Wat dat betreft is er een wereld voor me opengegaan toen ik hier kwam wonen. Het is echt een grandioos dorp." VOORSCHOTEN WILFRED SIMONS De Kim's Hoeve in de Voor- schotense Vlietwijk wordt pas over enkele jaren afgebroken. De nood is dus nog niet aan de man, maar onder de scouts die het oude boerderijtje als club huis gebruiken, is de laatste tijd toch onrust ontstaan. De clubs hoeven echter niet te vrezen dat de gemeente ze op straat zet. Zij verzekert dat alle huidige ge bruikers een nieuw onderko men krijgen, maar de plannen op dit gebied zijn nog 'zeer pril', aldus woordvoerster Suzanne Willems. Vooral het bestuur van de Mauritsgroep vreesde dat de padvinders in de toekomst op straat zouden worden gezet. De Mauritsgroep is een scouting- club voor lichamelijk gehandi capte jongeren. De leden ko men niet alleen uit Voorscho ten, maar ook uit gemeenten als Katwijk, Lisse en Alphen aan den Rijn. Van Ravels: „Er zijn te weinig lichamelijk gehandicap ten in Voorschoten, om een leu ke, werkzame scoutinggroep op te zetten, moet je dus wel leden uit andere gemeenten toela ten." Doordat de Mauritsgroep te weinig Voorschotense leden heeft, dient zij geen specifiek 'Voorschotens belang'. Van Ravels vreesde dan ook dat zijn club bij de verhuizing op straat zou worden gezet. Dit temeer, omdat de Mauritsgroep niet de 'hoofdhuurder' van de Kim's Hoeve is, maar onderhuurt bij de Kimball O'Hara-scouting- groep. Van Ravels noemt de opmer king van Willems 'fantastisch': „Dit is een positieve ontwikke ling, want tot nu toe was de ge meente heel terughoudend, 'toegankelijk' wordt, zijn we nog Toch is het nog te vroeg om te nergens." juichen. Wij hebben voor de Van Ravels verwacht dat hij groep een ruimte nodig, die over de inrichting van zo'n speciaal is aangepast aan het honk voor gehandicapten nog gebruik door gehandicapten, flink met de gemeente moet on- Als de nieuwe ruimte alleen derhandelen. ZOETERWOUDE CORRESPONDENT Het trapveldje in de Zoeter woudse Zuidbuurt, waarvoor bewoners zich vijftien jaar hebben ingezet, is een knol lenveld geworden. Het veldje vertoont diepe voren en on effenheden, die bij regen vol ledig gevuld zijn met water. Gras groeit er niet. De frac tievoorzitter van Progressief Zoeterwoude, W. Ooijendijk, uit scherpe kritiek op zijn wethouder T. Ringersma. De rekening van 46.000 gulden voor de aanleg van het trap veldje had nog niet mogen worden betaald, vindt Ooij endijk. „Ie moet een reke ning niet betalen, zolang iets niet in orde is." Volgens Ooijendijk is het veldje op de verkeerde ma nier aangelegd. De aarde die op de drainage is gegooid, is van slechte kwaliteit en gras wil er niet op groeien. „Voor lopig wordt er niets meer aan het veldje gedaan. Ze wach ten nu of de kabouters iets willen doen." De PZ'er meent dat het grasveld nu natter is dan ooit en dat al het werk niets heeft gehol pen. .Als het gewoon was onderhouden en gemaaid, waren de bewoners tevreden geweest", stelt hij. Bovendien denkt Van Ooij endijk dat het veldje slecht is voor het imago van Zoeter woude. „Je wordt als ge meente niet beoordeeld op een prachtige drainage die onder de grond ligt, maar op het zichtbare resultaat. Het gaai hier om een simpel grasveldje van 800 vierkante meter. Als gemeente ga je af als een gieter." PZ-wethouder Ringersma bevestigt dat het trapveldje niet aan de wensen voldoet. „Er is veel in de grond ge wroet: er is drainage aange legd, een duiker geplaatst en een sloot gedempt. De wa terlopen zijn daardoor ver stoord en het kost enige tijd voordat die weer normaal functioneren. Pas na een tijdje kunnen we zeggen of het afvoersysteem goed func tioneert." Volgens Ringersma is bij regenachtige weer geen en kel trapveldje of voetbalveld te bespelen. Dat het grootste gedeelte van de rekening is voldaan, vindt hij terecht. „Als mijn ambtenaren rap porteren dat het werk is uit gevoerd, kan er betaald wor den." Ambtenaar G. van Leeu wen erkent dat in het laatste stadium van het werk wat is misgegaan. „Toen na een droge zomer de vochtige pe riode aanbrak, werd doorge gaan met zaaien en frezen. Er zijn toen zware machines gebruikt, die diepe voren maakten." Ook de gedempte sloot in het veldje veroor zaakt problemen. „De grond die daarin is gestort blijft al tijd zakken." Hij zegt dat het veldje nog voor het eind van het jaar he lemaal in orde is. In het voor jaar kan er dan voor het eerst een balletje worden getrapt. Sint in de regio Sinterklaas komt vanmiddag om 13.00 uur in Warmond aan. Zijn gezelschap wordt op de ge meentehaven ontvangen door burgemeester G. van der Wel- Merkerink. Na een paar toe spraken begint Sint aan een rondtocht door het dorp aan de Leede. Warmondse Kinderen kunnen vanaf 13.30 uur in het Trefpunt terecht voor een spe ciale Sinterklaasmiddag die tot 15.00 uur duurt. In Oegstgeest verschijnt de Sint vandaag om 13.30 uur. Sin-" terklaas komt met zijn Pieten aan wal bij de Van F.ysingabrug aan de kant van de President Kennedylaan. en wordt daar verwelkomd door burgemeester Sj. Scheenstra. De bemijterde grijsaard rijdt vervolgens op zijn schimmel naar het winkelcen trum aan de Lange Voort en de Kempenaerstraat. Aan de lange Voort zal hij vanaf 14.45 uur 'zitting' houden voor Oegst- geester kinderen. In Zoeterwoude Dorp arri veert de goedheiligman van middag een half uurtje later: om 14.00 uur is hij met zijn paard en zijn Pieten op de Noord- buunseweg. Vervolgens rijdt hij door het dorp naar het muziek centrum aan de Sc hen kei w eg. Waar de scouts in de toekomst naar toe kunnen is nog niet duidelijk, maar hun huidige clubhuis een oude boerderij in Voorschoten heeft zijn beste tijd gehad. foto jan holvast

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15